Hotărârea nr. 123/2013

hotarirea 123 - 30 mai 2013 - insusire raport informare PUZ

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 123

privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea Planului Urbanistic de Zona Centrală

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18270 din 23.05.2013 întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune însușirea Raportului informării și consultării publicului privind elaborarea Planului Urbanistic de Zona Centrală, în vederea preluării propunerilor în documentația de urbanism;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ținând seama de propunerile comisiei tehnice de urbanism;

Ținând seama de faptul că este în curs de derulare elaborarea documentației de urbanism - Planul Urbanistic de Zona Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform contractului de prestări servicii încheiat cu Birou de Arhitectură arh. Horia Ciuruș, iar pentru elaborarea acestei documentații de urbanism, potrivit temei de proiectare întocmită de URBAN PROIECT București și a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ - GM 010/2000 și a contractului de prestări servicii sunt prevăzute trei etape; de asemenea, având în vedere că până la această dată au fost parcurse etapele I și II;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ - GM 010/2000 și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2011 de aprobare a Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.36, alin.(2), art. 45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți cu amendamentul comisiei tehnice de urbanism,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușește Raportul informării și consultării publicului privind elaborarea Planului Urbanistic de Zona Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele reglementări ce vor fi preluate în documentația de urbanism:

 • a) menținerea Pieței Centrale pe amplsamentul actual;

 • b) amenajarea albiei râului Olănești conform prevederilor Planului Urbanistic General;

 • c) prevederea străzii de legătură între bdul Tudor Vladimirescu și bdul Nicolae Bălcescu, pe laturile estice ale Sălii Sporturilor și Casa Sindicatelor;

 • d) menținerea regimului de înălțime existent pe parcelele învecinate aflate la intersecția străzilor General Magheru și Constantin Gibescu;

 • e) accentul de înălțime propus în zona fostelor fântâni arteziene (podul Vinerii Mari) va avea regimul de înălțime a blocurilor existente (V2, V4, V6), cu încadrarea în limita proprietății;

 • f) pe terenul proprietate privată (vis-a-vis de Școala Generală nr.1) prevăzut ca spațiu verde și parcare de către elaborator, vor fi preluate ca funcțiune reglementările existente pe terenurile învecinate;

 • g) pentru celelalte accente de înălțime propuse prin PUZ Central se va respecta regimul de înălțime propus de elaborator;

 • h) preluarea reglementărilor din Planul Urbanistic General referitoare la realizarea circulației majore (N-S);

 • i) respectarea aliniamentului la bdul Tudor Vladimirescu (zona Jet Set) și păstrarea coerenței spațiului verde existent;

 • j) preluarea reglementărilor din Planul Urbanistic Zonal Libertății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 291/2009, modificată prin hotărârea nr. 122/2012;

 • k) eliminarea din documentație a propunerii de prelungire a străzii M.V. Popescu până la piața Simian, întrucât este o sistematizare interioară, iar acolo sunt proprietăți private.

  Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la

  îndeplinire:

  • - Direcției Urbanism;

  • - Consiliului Județean Vâlcea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Valeru AMZA

  ți \                     ®

  SECRETAR MUNICIPIU^ jurist Tatâ MIHĂȘSClJ

  Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA

DIRECȚIA DE URBANISM

din 23.05.2013

pt. PRIMAR, VICEPRIMAR

Gigi Ion MATEI


RAPORTUL INFORMĂRII SiWNSULTARII

PUBLICULUI PRIVIND ELABORAREA
PLANULUI URBANISTIC DE ZONA CENTRALA

Conform Legii 350/2001- art 46 - Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul , planul urbanistic zonal este instrumental de planificare urbana de reglementare specifica, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistica integrate a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de cmplexitate sau printr-o dinamica urbana accentuate. Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrate a zonei cu Planul urbanistic general.

Pentru zonele centrale ale localităților, elaborarea de planuri urbanistice zonale, este obligatorie.

Conform contractului de prestări servicii încheiat cu BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. -arh.Horia Ciurus, este in curs de derulare elaborarea documentației de urbanism - Planul Urbanistic de Zona Centrala al municipiului Ramnicu Valcea.

Pentru elaborarea documentației de urbanism, conform temei de proiectare întocmită de URBANPROIECT BUCUREȘTI si a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al PUZ - GM 010/ 2000 si a contractului de prestări servicii, sunt prevăzute 3 etape:

1. Etapa I - actualizarea suportului topografic existent si a limitelor PUZ, analiza documentațiilor elaborate anterior, stabilirea scopului si obiectivelor, identificarea problemelor specifice.                 _____     _____

•■"•■"'-‘-j™ Etapa "iT - analiza situaliel^exlstent^^                 emiterea unor'~propuneri~de “

amenajare si dezvoltare care sa răspundă programelor de dezvoltare, proiecte , -aprecieri r concluzii...........

privind amenajarea zonei central.

3. Etapa 111- Preluarea concluziilor si recomandărilor aparute ca urmare a informării si' consultării publicului,întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor, , redactarea finala a documentației cu preluarea condițiilor din avize/acord uri, APROBARE A documentației de către Consiliul Local.

Dezbaterea si insusirea prezentului raport este impusa de reglementările legale privind transparenta decizionala si participarea publicului la luarea deciziilor care privesc dezvoltarea durabila a municipiului.

ETAPE PARCURSE PENTRU ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC DE ZONA CENTRALA

Pana in prezent, au fost parcurse primele 2 etape precizate mai sus.

Suportul topografic a fost întocmit de SC 1NTELIGIS SRL .

Limitele zonei central au fost stabilite prin PUG aprobat prin HCL 18/2013.

Suprafața zonei centrsale= 161 ha

La stabilirea suprsafetei zonei central s-a tinut cont si de tendința de dezvoltare a orașului, de propunerile primate din partea arhitectilor privind extinderea zonei centrale spre râul Olt.

Dezvoltarea orașului după anul 2000 s-a realizat in special prin documentatii de urbanism de tipul Plan Urbanistic Zonal si Plan Urbanistic de Detaliu, care deroga de la elementele reglementatoare ale Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 27 din 29.02.2000. Documentațiile de urbanism aprobate de către Consiliul Local, inițiate de investitori privati precum si cele inițiate de administrația publica locala, au fost preluate si transpuse in analiza situației existente si a propunerilor urbanistice din aceasta etapa.

A fost analizata de către elaborator, fiecare unitate teritoriala din PUZ , iar concluziile si propunerile directoare sunt prezentate in sinteza următoare:

ZONE FUNCȚIONALE

FUNCȚIUNI EXISTENTE / SITUAȚIA EXISTENTA

CONCLUZII SI PROPUNERI ALE ELABORATORULUI

Zona de locuințe Libertății

Funcțiuni     existente:     funcțiuni

complexe, locuințe     colective

P+3..10E, locuințe individuale P+..2E, instituții publice si servicii, cai de comunicație rutiera existente si propuse. Zona nu s-a dezvoltat, reprezentând un punct slab al orașului. A fost aprobat PUZ Libertății prin HCL 291/12.10.2009 si HCL 122/2012.

Zona prezintă diverse oportunități: apropierea de zona centrala, de râul Olt si Olanesti, elemente naturale ale orașului. Exista insa preocupări pentru dezvoltarea zonei conform PUZ aprobat.    Documentația

aprobata propune o mixitate funcționala cu caracter de centralitate.

Sunt in curs de execuție lucrările pentru realizarea, pasaj ul ui ,   . ,

suprateran si a fost demarat proiectul pentru realizarea legaturilor carosabile ( bretelele de legătură), spre nord si sud.

Zona de locuințe Tudor Vladimirescu

Funcțiuni     existente:     funcțiuni

complexe,     locuințe     colective

P+3..10E, locuințe individuale P+..2E, instituții publice si servicii, cai de comunicație rutiera existente si propuse (pasajul peste CF cu arterele de legătură aferente).Au fost aprobate 2 PUZ-uri pentru locuințe colective , unul finalizat (S+P+5-6E).

Zona are in prezent un caracter ambiguu, in special din cauza poziției acesteia, intre zona centrala actuala si zona Libertății, ambele zone fiind structurate si cu un caracter bine precizat.lncluderea acestei zone in zona centrala propusa in ideea extinderii acesteia pe direcția est , către râul Olt. Zona are un caracter mixt, cu funcțiuni publice si servicii.

Zona Centrala inițiala, stabilita prin PUG 2000 si zona de dotări Ramnic(zona râului Olanesti) de extindere a zonei centrale

Funcțiuni complexe, zona de parc, recreere, scuaruri. Documentatii de urbanism aprobate: PUZ Centrala 1994, PUD Billa-supermarket , PUD RIVER PLAZZA, PUZ Centrala subzona 5A-2006 , Din cauza apariției unor noi servicii si funcțiuni specifice zonei centrale, aceasta se aglomerează. Traficul in zona centrala este o problema majora a orașului.

Zona râului Olanesti, definita in PUG 2000 ca o funcțiune mixta de servicii, spatii publice si de agrement aferente râului Olanesti nu a fost realizata, matul râului ramanand pana la aceasdta data neamenajat.

S-a executat podul peste Râul Olanesti si legătură spre str. Morilor conform PUZ subzona 5A din 2006.

Zona centrala a suferit mai multe modificări , prin realizarea unor clădiri , si anume: RIVER PLAZZA, BILLA. Zona are un grad mare de protecție, multe din clădirile aflate in zona centrala fiind monumente. Din cauza apariției unor noi servicii si funcțiuni specifice zonei centrale, aceasta s-a aglomerat. Traficul în zona centrala este o problema majora a orașului.

Se propune pastrarea caracterului zonei     centrale,     amenajarea

scuarului central. Noile funcțiuni se propun in cadrul      extinderii

propuse, spre est , pentru a nu aglomera zona centrala actuala.

Se propune studierea unei noi siluete urbane a zonei centrale, cu creștere a regimului de inaltime in anumite puncte de interes.

Zona de locuințe si dotări străzile

Carol 1, Gabrîel Stoianovici, Știrbei Vodă (pana la Parcul Zăvoi)

Funcțiuni    existente:     funcțiuni

complexe,     locuințe     colective

P+3..10E, locuințe individuale P+..2E, instituții publice si servicii, cai de comunicație rutiera existente si propuse. Zona nu a suferit modificări majore .

A fost aprobat PUZ (HCL 227/2006) pentru bloc de locuințe colective

Caracterul predominant al zonei este unul de recreere, din cauza proximității Parcului Zăvoi si a Dealului Capela ( element natural cu grad mare de atractivitate al orașului, care ar putea sa devină un punct de interes major pentru oraș. Prezenta celor doua elemente amintite fac zona foarte atractiva si

D+P+7-8-9Er, pe str. Gabriel Stoianovici (in vecinătatea Dealului Capela), nematerializat pana la acesta data.

asigura pentru locuire un grad mai mare de confort. Se propune pastrarea caracterului zonei de cartier residential prin intarirea rolului de nucleu de dezvoltare pentru oraș in relație cu principalele elemente naturale.

Pe parcursul elaborării etapelor mai sus menționate, au avut loc mai multe intruniri/consultari profesionale precum si cu reprezentanti ai proprietarilor/investitorilor care dețin suprafețe de teren in zona central a municipiului, si anume:

24.03.2009 - Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

09.02.2010 si 27.03.2012 - consultarea investitorilor/proprietarilor privind investițiile propuze in zona studiata

27.08.2012 - Dezbaterea publica pentru etapa II

08.04.2013 - Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

La toate consultările organizate au existat propuneri si recomandări privind dezvoltarea zonei centrale.

In conformitate cu prevederile Metodologiei de Elaborare si Conținutul Cadru al planului Urbanistic de Zona - GM 010/2000, introducerea in documentație a propunerilor se face de către elaborator , numai după ce acestea au fost supuse discuției si acceptate de către Consiliul local.

Redăm in continuare propunerile si recomandările primite si punctul de vedere a structurii de specialitate:

 • A. din partea membrilor CTUAT conform aviz nr.173 din 08.04.2013:

zona 11 IUNIE :

 • - propunerea unei zone de circulatii in incinta;

 • - întocmirea ulterioara a unei documentatii PUD/ PUZ/ concurs de soluții, pentru terenul situat intre: -traseul CF, str. General Magheru, str. Gib Mihaescu si Râul Olanesti;

 • - prelungirea străzii MV Popescu, prin incinta Simian , in linie dreapta;

zona râului OLANESTI:

 • - restrictionarea zonei, pana la finalizarea concursului de soluții pentru amenajarea si renaturarea albieî( concurs aflat in desfășurare);

zona MALL-COZIA:

 • - preluarea soluției avizate pentru SOCOM MODA SARGUINTA cu amenajarea unei zone pietonale;

zona PIAȚA CENTRALA:

 • - se propune mutarea pieței centrale pe un alt amplasament, amenajarea in locul acesteia a unui spațiu public cu dotări minimale; schimbarea funcțiunii halei (monument istoric);

zona BILLA-JET SET

 • - păstrărea coerentei spațiului verde si a aliniamentului existent spre bulevardul Tudor Vladimirescu

 • - întocmirea unei documentatii de urbasnism/ concurs de soluții, (care sa cuprindă eventual si noul sediu administrativ al primairiei) pentru zona cuprinsa intre: b-dul T. Vladimirescu, G-ral Magheru, G-ral Praporgescu si C-tin Brancoveanu , care sa cuprindă, eventual si noul sediu administrativ al primairiei;

zona SALA SPORTURILOR:

 • - prevederea unei străzi de legătură intre B-dul Tudor Vladimirescu si e B-dul N. Balcescu, pe laturile estice ale Sălii Sporturilor si Casei Sindicatelor;

zona LIBERTĂȚII :

 • - se vor prelua reglementările din PUZ Libertății aprobat prin HCL 291/2009 si HCL 122/ 2012;

 • B. PROPUNERI DIN PARTEA INVESTITORILOR/PROPRIETARILOR:

 • a. zona centrala - fost restaurant Bulevard - propunere imobil birouri/servicii/loc 3S + P + 24E

( propunerea din reactualizarea PUZ CENTRALA este de 2S+D+P+ 14E) b. zona Jet Set pana la bulevard Tudor Vladimirescu - imobil bîrouri/sevicii /loc - se propune o

gândire unitara ca regim de inaltime cu cea dinspre nord.

(propunerea prin reactualizarea PUZ CENTRALA este de 2S+ P+M+10E)

 • c. zona Hotel Castel+ restaurant OK+ imobil Bajan (propune regim inaltime P+4-5-6E)

 • ( propunerea prin reactualizarea PUZ CENTRALA este de P+4-5E, cu funcțiunea existenta)

 • d. zona BRD ( propunere investitori: P+7-8E; funcțiune servicii)

 • ( propunerea prin reactualizarea PUZ CENTRALA este de P+-4-5E, cu funcțiunea servicii de interes general)

 • e. zona R. Olanesti ( foste fântâni arteziene) - propunere investitor 3S+P+12-14E -funcțiune servicii interes general

( propunerea prin reactualizarea PUZ CENTRALA este de 3S+P+12 - 14E, cu funcțiunea servicii de interes general)

 • f. intersecția str. General Magheru - str. C-tin Gibescu - proprietarul solicita realizarea unei construcții cu regim de inaltime mediu (P+4-5E) conform adresei nr. 5209/12.02.2013 (in propunerea PUZ-etapa II, terenul este încadrat in M5-zona mixta , care include si regimul de inaltime propus)

 • g. Romeo lliescu - investitorul ansamblului de locuințe colective din zona Libertății -Kaufland, a. înaintat notificarea nr. 8313 din 07.03.2013 privind preluarea propunerilor urbanistice aprobate prin HCL 122/2012.

Propunerile investitorilor pentru clădiri înalte, au fost cuprinse si in cadrul regulamentului local aferent PUG, ca accente de inaltime, cu regulamentul aferent.

In conformitate cu prevederile Metodologiei de Elaborare si Conținutul Cadru al Planului Urbanistic de Zona, introducerea in documentație a propunerilor se face de către elaboratorul PUZ, avand in vedere principiile urbanistice generale si numai după insusirea prezentului raport de către Consiliul local.

Avand in vedere cele precizate mai sus, in temeiul Legii 215/2001, a Legii 350/2001 cu modificările si completările ulterioare, a metodologiei GM 010/2000 si HCL nr. 96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism amenajarea teritoriului, se propune Consiliului Local analizarea, deliberarea si insusirea acestui raport in vederea preluării propunerilor in documentația de urbanism -et.lll:

zona 11 IUNIE :

 • - propunerea unei zone de circulatii in incinta;

 • - întocmirea ulterioara a unei documentatii PUD/ PUZ/ concurs de soluții, pentru terenul situat intre: - traseul CF, str. General Magheru, str. Gib Mihaescu si Râul Olanesti;

 • - prelungirea străzii MV Popescu, prin incinta Simian , in linie dreapta; zona râului OLANESTI:

 • - restrictionarea zonei, pana la finalizarea concursului de soluții pentru amenajarea si renaturarea albieiț concurs aflat in desfășurare);

zona MALL - COZIA :

 • - preluarea soluției avizate pentru SOCOM MODA SARGUINTA cu amenajarea unei zone pietonale;

zona PIAȚA CENTRALA (propunerea Arhitectului Sef]:

mutarea temporara a pieței centrale pentru a putea efectua lucrări de modernizare si reconfigurarea actualului edificiu pentru a pune in valoare cele doua monumente de arhitectura aflate in imediata vecinătate. Reconfigurarea pieței centrale va avea in vedere obținerea unui spațiu public (dala urbana+spatiu verde, la cota 0.00), piața centrala fiind mutata la demisol, luminata prin intermediul luminatoarelor zenitale, cu acces atat din piața publica aflata la cota 0,00 cat si din parcarea subterana propusa a se realiza.

La acasta data s-a emis autorizație de construire pentru modernizarea pieței centrale sl realizarea unei parcari subterane pe 2 nivele ; lucrările nu sunt începute.

Prezenta propunere consta in modificarea parțiala a proiectului existent, prin amenajarea la niv. -1 a pieței, la niv -2 sa fie pastrata parcarea subterana, astfel incat la cota 0,00 sa poata fi amenajat spațiul public care va permite gazduirea târgurilor cu produse tradiționale si ar pune in valoare cele 2 monumente existe (hala si biserica), fara schimbarea funcțiunii halei. zona BILLA-JETSET

-pastrarea coerentei spațiului verde si a aliniamentului existent spre bulevardul Tudor Vladimirescu

 • - întocmirea unei documentatii de urbasnism/ concurs de soluții, (care sa cuprindă eventual si noul sediu administrativ al primairiei) pentru zona cuprinsa intre: b-dul T. Vladimirescu, G-ral Magheru, G-ral Praporgescu si C-tin Brancoveanu , care sa cuprindă, eventual si noul sediu administrativ al primairiei;

zona SALA SPORTURILOR:

 • - prevederea unei străzi de legătură intre B-dul Țudor Vladimirescu si e B-dul N. Balcescu, pe laturile estice ale Sălii Sporturilor si Casei Sindicatelor;

zona LIBERTĂȚII :

 • - se vor prelua reglementările din PUZ Libertății aprobat prin HCL 291/2009 si HCL 122/ 2012;

Prezentul raport face parte integranta din hotarare.

Raportul va fi dat publicității atat pe pagina de internet a primăriei cat si in monitorul oficial.

Următoarele etape preconizate in elaborarea PUZ :

Etapa 3

 • a) Preluarea concluziilor si recomandărilor aparute ca urmare a informării si consultării

publicului, a CTUAT - 60 zile de la HCL privind insusirea etapei II (26 iunie 2013)

 • b) Întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor si acordurilor (27 iufie 2013)

 • c) obținerea avizelor si acordurilor - 31 ianuarie 201^

 • d) redactarea finala a documentației de urbanism - funcție de obținerea tuturor avizelor si acordurilor prevăzute de lege - 2 luni de la data obținerii tuturor avizelor si acordurilor

 • e) Avizarea documentației de către CTUAT

 • f) APROBAREA documentației de către Consiliul Local - funcție de obținerea tuturor avizelor si acordurilor prevăzute de legislația in vigoare.

Arhitect Sef, Dan-Fdlix PARASCHIV


Vizat pentru legalitate, Petre dazdn