Hotărârea nr. 122/2013

hotarirea 122 - 30 mai 2013 - aprobare DALI refacere canal colector strada Bicaz

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu vâlcea CONSILIUL LOCAL

  • ■T1"————■ «'■


HOTĂRÂREA NR. 122

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții « Refacere canal colector strada Bicaz » și a indicatorilor tehnico-economici afererenți

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18145 din 23.05.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Refacere canal colector strada Bicaz”;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit/'d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi «pentru» din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, (1) Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Refacere canal colector strada Bicaz” în valoare totală de 358,051 mii lei cu TVA (82,836 mii euro cu TVA), din care C+M: 305,020 mii lei cu TVA (70,567 mii euro cu TVA).

  • (2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • • Serviciului Investiții Publice.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Valeru AMZA


    SECRETAR MUNICIPII jurist Toma MIHAESCU


Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013