Hotărârea nr. 121/2013

hotarirea 121 - 20 mai 2013 - modificare HCL 184 din 2012 reprezentant semnare proiecte externe

ROMANIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


' -îf $ $ |p H www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 121

privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33/2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 mai 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luânti în discuție Raportul nr. PDU/41280/70 din 20.05.2013, întocmit de către Direcția Programe Externe, prin care se propune modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33 din 12 iulie 2012 referitoare la împuternicirea domnului viceprimar, Gheorghe loniță, ca reprezentant legal al Consiliului Local, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale;

Avârtd în vedere că la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea se derulează mai multe proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, iar altele se află pe lista de rezervă, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/117/2012 și ținând seama de faptul că reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice au solicitat modificarea art.1 din hotărârea mai sus menționată în sensul ca domnul loniță Gheorghe să fie împuternici: ca reprezentant legal al unității administrativ-teritoriale - municipiul Râmnicu Vâlcea și nu ca reprezentant legal al Consiliului Local;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33 din 12 iulie 2012, care va avea următorul conținut:

« Art.1. Se împuternicește domnul viceprimar, Gheorghe loniță, ca reprezentant legal al Unității Administrativ - Teritoriale - municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă ».

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Programe Externe;

  • • Domnului viceprimar loniță Gheorghe.


SECRETAR MUNICipKJ, jurist Tema NIIHĂKCU

Râmnic;/Vâlcea, 20 mai 2013