Hotărârea nr. 120/2013

hotarirea 120 - 20 mai 2013 - inventariere parcare strand Ostroveni

ROMAN IA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 120

privind inventarierea în domeniul public a unei parcări și transmiterea acesteia în administrarea S.C. PIEȚE PREST S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 mai 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 17317 din 17.05.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a suprafeței de teren de 1200 m.p, amenajat ca parcare publică, situat pe strada Ostroveni, vis-a-vis de baza de agrement, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 372/23.12.2010 - „Lista parcărilor realizate pe domeniul public al municipiului și pe trama stradală din zona centrală a orașului, ce urmează a fi amenajate !ca parcări publice cu plată" și, pe cale de consecință, modificarea și completarea listei bunurjilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către S.C. PIEȚE PREST S.A. - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărârea nr. 244/31.08.2010;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3t pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr. 244/31.08.2010, Consiliul Local a aprobat dâlegarea directă, prin concesiune, către S.C. PIEȚE PREST S.A, a gestiunii unor servicii de [administrare a domeniului public și privat printre care și amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată;

Având în vedere ca deschiderea Bazei de Agrement Ostroveni a impus suplimentarea locurilor de parcare din zona respectivă, fapt ce a determinat autoritatea publică locală să identifice terenuri aparținând domeniului public, care să poată primi această destinație, în zona situată vis-a-vis de Baza de agrement, amenajând în acest sens un număr de 73 locuri de parcarâ, dintre care 5 (cinci) fiind rezervate staționării taxiurilor;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se inventariază în domeniul public al municipiului imobilul-teren, în suprafață [de 1200 m.p., amenajat ca parcare publică, cu un număr de 73 locuri de parcare, din care 5 rezervate staționării taxiurilor, situat pe strada Ostroveni, vis-a-vis de baza de agrementj identificat prin planul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

(2) Consecință a prevederilor alin.('l) se modifică în mod corespunzător poziția 522 din lista bunurilor cuprinzând domeniul public al municipiului, aprobată prin hotărârea nr. 30/2007, cu modificările și completările ulterioare, în sensul diminuării suprafeței înscrisă la această posjție cu suprafața de 1200 m.p.

Art.2. (1) Se completează anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 372/23.12.2010 „Lista parcărilor realizate pe domeniul public al municipiului și pe trama stradală din zona centrală a orașului, ce urmează a fi amenajate ca parcări publice cu plată” cu parcarea publică identificată conform art.1, având un număr de 68 de locuri, precum și cu parcarea de 100 de locuri, situată în imediata vecinătate a intrării la baza de agrement Ostroveni. |

(2) Consecință a prevederilor alin.(1) se modifică și se completează lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către S.C. PIEȚE PREST S.A. - anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și primat, aprobat prin hotărârea nr. 244/31.08.2010.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

  • - Politiei Locale a municipiului;

  • - S.C.’ PIEȚE PREST S.A.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vaeru AMZA^fî^

  —Ax

  |/          irr i              \ \\

  h ta !j

  SECRETAR MUNICIPIU^ jurist Tjma MIHĂEȘCO
Râmnicu Vâlcea, 20 mai 2013