Hotărârea nr. 12/2013

Hotarirea 12 - 30 ianuarie 2013 - modificare proiect Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 12

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/198 din 18.12.2012 pentru aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local ai municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.SMIS/45761/007/23.01.2013, întocmit de Direcția Programe Externe, prin care se propune aprobarea modificarea și completarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 349/198 din 18.12.2012 de aprobare a proiectului «Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea";

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/198 din 18.12.2012 a fost aprobat proiectul «Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, a cărui cerere de finanțare a fost depusă la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în data de 14 ianuarie 2013; ulterior, prin adresa nr. 793 din 18 ianuarie 2013 aceasta a solicitat transmiterea hotărârii consiliului local de aprobare a proiectului mai sus menționat cu mențiunea explicită a contribuției solicitantului la cheltuielile suplimentare;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională,cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifica și se completează alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 349/198 din 18.12.2012 , care va avea următorul conținut:

« Art.1. (1) Se aprobă proiectul Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, precum și cheltuielile aferente acestuia, după cum urmează:

contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile este de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 15.982.900,00 lei;

acoperirea cheltuielilor legate de TVA, în valoare de 6.186.930,00 lei, care va fi recuperat în condițiile rambursării/decontării ulterioare de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil, inclusiv a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului».

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Programe Externe;

  • - Direcției Economico - Financiare; - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, <1^

Gheorghe MIHĂILESCU            -

a/?'        // ¥ /W? v'

L k-

SECRETA^ MUNICIPIU/ juristTcfnp MIH^ESCURâmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013