Hotărârea nr. 118/2013

hotarirea 118 - 20 mai 2013 - rectificare buget si lista 2013 ( 1,2,3,4,6,7 si 9)

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Locali

!          HOTĂRÂREA NR. 118

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 rhai 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 26263 din 17.05.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013 și a listei de investiții pe total surse de finanțare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate' nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a intrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 482.510 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(l), va avea valoarea totală de 210.932.510 lei, la partea de venituri, din care 200.678.400 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 210.932.510 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 755.850 lei, ajungând la valoarea totală de 8.700.850 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013» în plus cu suma de 106.000 lei, ajungând la valoarea totală de 1.289.000 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu stima de 6.416.500 lei, ajungând la valoarea totală de 30.564.930 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

i

Art.5J Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare' și cofinanțare buget local în plus cu suma de 1.988.260 lei, ajungând la valoarea totală de 27.434.160 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6^ Se rectifică « Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat» în plus cu suma de 40.000 lei, ajungând la valoarea totală de 52.000 lei, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art,1 -6, iar anexele 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 și nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 rămân nemodificate.

i ।

Art.8. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la

îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Valero AMZA

■        -ui iKW m

\ n A.         fa yf

I

SECRETAR MUNICIPIU, jurist TQ0?MIHĂESpT

Râmnicu Vâlcea, 20 mai 2013

MUNICIPIUL RM VÂLCEA


nr. 1

ZXOJ


R, SypgBhft/iAR ~"lON MATEI

SITUAȚIA

VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013

- lei -

Nr.

cod sursa

BUGET

din care

crt

bugetara

2013

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

210,932,510.00

66,678,570.00

51,749,640.00

48,099,300.00

44,405,000.00

1. VENITURI PROPRII

121,352,220.00

41,723,970.00

25,956,250.00

29,417,000.00

24,255,000.00

A. VENITURI FISCALE

103,189,000.00

32,461,000.00

22,946,000.00

26,333,000.00

21,449,000.00

1

Impozit profit

010201

500,000.00

100,000.00

150,000,00

150,000.00

100,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,350,000.00

400,000.00

350,000.00

350,000.00

250,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

64,377,000.00

18,000,000.00

16,000,000.00

16,000,000.00

14,377,000.00

4

Sume pentru echilibrare Imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,150,000.00

3,300,000.00

850,000.00

1,200,000.00

800,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,400,000.00

5.000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

7

Impozit teren pers.flzice

07020201

1,200,000.00

700,000.00

180,000.00

150,000.00

170,000.00

S

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

500.000.00

300,000.00

550,000.00

350,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

110,000.00

60,000.00

15,000.00

20,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,700,000.00

550,000.00

400,000.00

400,000.00

350,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

132,000.00

0.00

32,000.00

50,000.00

50,000.00

12

Taxa hoteliera

120207

90,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

55,000.00

15,000.00

13,000.00

12,000.00

15,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,150,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000.00

800,000.00

15

Impozit mijloace de transport p,juridice

16020202

3,200,000.00

980,000.00

650,000.00

700,000.00

870,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

730,000.00

400,000.00

750,000.00

420,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

350,000.00

100,000.00

120,000.00

80,000.00

50,000.00

18

Alte Impozite si taxe

180250

283,000.00

70,000,00

80,000.00

65,000.00

68,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

12,479,710.00

3,764,460.00

2,950,250.00

3,024,000.00

2,741,000.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

2,294,000.00

794,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,200,000.00

700,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000,00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

54,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000.00

1,000.00

9,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

8,000.00

2,000,00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,400,000.00

300,000.00

350,000.00

350,000.00

400,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000,000.00

700,000.00

27

Taxe speciale 1

360206

1,450,000.00

550,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

28

Alte venituri

360250

1,150,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

250,000.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

86,710.00

72,460.00

14,250.00

0.00

0.00

C. VENITURI DIN' CAPITAL

250,000.00

65,000.00

60,000.00

60,000.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

50,000.00

15,000.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

200,000,00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

' . 50,000.00

32

Venituri din vanza'rea unor bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

l|. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.-

400214

5,433,510.00

5,433,510.00

o-.oo

0.00

0.00

111. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

89,580,290:00

24,954,600.00

25,793,390.00

18,682,300.00

20,150,000.00

A. VENITURI DIIȘI TVA

1102

76,123,000.00

17,184,000.00

21,599,000.00

17,240,000.00

20,100,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

57,974,000.00

• 15,400.000.00

16,356,000.00

11,836,000.00

14,382.000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,149,000.00

1,784,000.00

5,243,000.00

5,404,000.00

5,718,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,204,000.00

1,177,000.00

1,557,000.00

2,734,000.00

2,736,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

4,066,000.00

0.00

2,032,000.00

1,016,000.00

1,018,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,537,000.00

307,000.00

307,000.00

307,000.00

616,000.00

- indemnizații însoțitori

110202

4,342,000.00

300,000.00

1,347,000.00

1,347,000.00

1,348,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

3,503,130.00

1,150,000.00

2,303,130.00

0.00

50,000.00

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

56,430.00

0.00

56,430.00

0.00

0.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

0.00

1.456,700.00

0.00

0.00

3

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

1,840,000.00

1,100,000.00

740,000.00

0.00

0.00

4

Ajutoare încălzire

420234

150,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___1

Subvenție CJ Valcea _______________________

43090R

0.00

________0.00

--------axa

„--------0.00

--

D. FONDURI EUROPENE

4502

5,133,560.00

1,800,000.00

1,891,260.00

1,442,300.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

4,383,560.00

1,800,000.00

1,468,260.00

1,115,300.00

0.00

2

FSE - Rambursare

450202

750,000.00

0.00

423,000.00

327,000.00

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

4,820,600.00

4,820,600.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIUL RM VALCEA


Ane;

HCL nr. UiPT. PRI

VICEP

EC. GIGI I

SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

210,932,510

66,678,570

51,749,640

48,099,300

44,405,000

idin care:

DIN SURSE PROPRII

120,712,220

41,723,970

24,989,250

29,744,000

24,255,000

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

90,220,290

24,954,600

26,760,390

18,355,300

20,150,000

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

120,712,220

41,723,970

24,989,250

29,744,000

24,255,000

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,361,000

5,071,000

5,198,000

5,151,000

4,941,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,600,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,940,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

45,000

15,000

15,000

15,000

0

3

Politia Locala

CAP.61

2,500,000

625,000

625,000

625,000

625,000

4

Aparare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

11,000

7,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,920,000

485,000

485,000

485,000

465,000

6

Teatrul Municipal ARI EL

CAP.67

700,000

175,000

175,000

175,000

175,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,600,000

401,000

412,000

412,000

375,000

8

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

840,000

210,000

210,000

210,000

210,000

9

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

39,000

39,000

39,000

39,000

10

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

11

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,800,000

450,000

450,000

450,000

450,000

12

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000

24,000

24,000

24,000

24,000

13

Serviciul public crese

CAP.68

619,000

173,000

173,000

173,000

0

14

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,236,000

302,000

310,000

312,000

312,000

15

Protecția mediului - DADP

CAP.74

190,000

61,000

49,000

40,000

40,000

16

Străzi - DADP

CAP.84

1,083,000

271,000

271,000

271,000

270,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

69,790,720

15,845,590

23,030,750

16,095,380

14,819,000

idin care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

îl ,042,810

3,400,000

3,242,430

2,800,380

1,600,000

- aparat propriu

3,342,810

1,200,000

1,642,430

500,380

0

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

4,350,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

1,075,000

- dobanda împrumut

4,200,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

-comisioane >

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

3

Ordine publica

CAP. 61

601,000

91,000

301,000

120,000

89,000

- Politia Locala

496,000

61,000

276,000

100,000

59,000

- Aparare Civila '

-

105,000

30,000

25,000

20,000

30.000

5

Invatamant

CAP. 65

6,636,850

1,085,000

2,149,850

1,575,000

1,826,000

■- cheltuieli funcționa le-reparatii scoli

674,000

473,000

201,000

0

0

- cheltuieli funcționale -scoli

861,850

0

861,650

0

0

- ajutoare sociale

200,000

67,000

67,000

0

: .    66,000

- reparatii curente

4,000,000

300,000

700,000

1,500,000

1,500,000

- internate

660,000

125,000

200,000

75.000

150,000

- burse elevi

350,000

120,000

120,000

' 0

110,000

- 6

Sănătate .

CAP. 66

217,000

63,000

. 69,000

60,000

45,000

- dispensare medicale scoli.

137,000

35,000

‘47,000

30,000

25,000

- dispensar TBC

80,000

18,000

22,000

20,000

20,000

7

Cultura si recreare

CAP. 67

8,243,260

2,332,590

2,475,670

1,743,000

1,692,000

- obiecte inveritar+reparatii

710,000

110,000

200,000

200,000

200,000

- activitatl cultural sportive

1,260,000

196,000

350,000

350,000

354,000

- întreținere spatii verzi

2,607,000

754,000

893,000

480,000

480,000

- Clubul Sportiv Municipal

600,000

171,000

150,000

150,000

129,000

- Club Sportiv jOItchim

600,000

450,000

50,000

50,000

50,000

- cheltuieli din 'sponsorizări

86,260

72,590

13,670

0

0

- culte religioase

260,000

63,000

63,000

62,000

62,000

- Centrul Excelenta Handbal

210,000

66,000

66,000

66,000

12,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,430,000

325,000

505,000

300,000

300,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

500,000

125,000

185,000

85,000

105,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,840,000

1,494,000

527,000

392,000

427,000

- Direcția de Protecție Sociala

180,000

28,000

52,000

50,000

50,000

- Centru Sociali Ioana

40,000

6,000

10,000

12,000

12,000

- Centru Mara i

50,000

4,000

15,000

15,000

16,000

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

30,000

0

30,000

0

0

- crese - aparat propriu

17,000

0

17,000

0

0

- crese - cheltuieli funcționale

250,000

63,000

113,000

25,000

49,000

- Cantina ajutor social

450,000

110,000

110,000

110,000

120,000

- ajutoare sl indemnizații

220,000

40,000

60,000

60,000

60,000

- abonamente însoțitori

480,000

120,000

120,000

120,000

120,000

- indemnizații persoane handicap

1,123,000

1,123,000

0

0

0

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,312,800

2,320,000

2,382,800

2,380,000

2,230,000

- DADP

8,260,000

1,720,000

2,180,000

2,180,000

2,180,000

- aparat propriu

314,800

100,000

64,800

100,000

50,000

- cotizație - zona metropolitana

38,000

0

38,000

0

0

-fbndIID

700,000

500,000

100,000

100,000

0

- reabilitare blocuri

0

0

0

0

0

10

Protecția mediului

CAP. 74

3,440,000

835,000

1,135,000

785,000

685,000

-DADP

320,000

65,000

85,000

85,000

85,000

- salubrizare

3,070,000

770,000

1,000,000

700,000

600,000

- cofinantare proiect ISPA

50,000

0

50,000

0

0

_11

Compensare preț energie

CAP. 81

4,230,000

700,000

3,530,000

0

0

12

Transporturi

CAP, 84

18,878,000

2,460,000

6,118,000

6,150,000

5,150,000

- străzi - DADP

14,100,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

- străzi - aparati propriu

400,000

200,000

100,000

50,000

50,000

- subvenție ETA

4,378,000

1,060,000

1,718,000

800,000

800,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

70

30,560,500

20,807,380

-3,239,500

8,497,620

4,495,000

din care

' 1

Autorități executive

CAP. 51

1,402,240

500,000

268,690

300,000

333,550

___2

Ordine publica '

CAP. 61

347,680

200,000

-96,400

100,000

144,080

3

Invatamant

CAP. 65

564,800

200,000

130,000

200,000

34,800

4

Invatamant

CAP. 65

°     52,000

3,000

43,000

3,000

3,000

5

Cultura recreere

CAP. 67

1,053,880

744,000

-26,000

165,000

170,880

6

Asistenta sociala >

CAP. 68

618,000

500,000

0

0

118,000

7

Dezvoltare publicai

CAP. 70

9,773,070

3,000,000

410,880

3,000,000

3,362,190

8

Majorare capital social - Zona Metropolitana

CAP. 70

1,000

1,000

0

0

0

9

Protecția mediului1

CAP. 74

280,000

1,000,000

-1,080,000

•150,000

210,000

10

Străzi               ।

CAP. 84

16,467,830

14,659,380

-2,889,670

4,579,620

118,500

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

90,220,290

24,954,600

26,760,390

18j355,300

. 20,150,000

A. SUME DIN TVA .

76,123,0(10

* 17,184,000

21,-599,000

17,24Q,000

20,100,000

; din care

1

Salarii invatamant :

. CAP.65

67,974,000

1'5,400;000

16,356,000

1.1,836,000

14,382,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,149,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

.     5,718,000

. - salarii evidenta persoanei

• CAP.54*

15,000

. • o

0‘

0

* 15,000

■ cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

LI77,000

.. . 1,507,000

24734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești învatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,622,000

307,000

307,000

307,000

601,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,342,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,348,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1.663,130

50,000

1,563,130

0

50,000

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

56,430

0

56,430

0

0

3

Reabilitare blocuri |

CAP.70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

12,434,160

7,720,600

3,598,260

1,115,300

0

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

2,447,670

2,200,600

247,070

0

0

2

Fondul European ele Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

9,011,990

5,045,500

2,851,190

1,115,300

0

MUNICIPIUL RMjVALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Anexa nr. 3 HCL nr.i                        SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2013

- lei -

PLĂȚI

REPARTIZAT

din care

Mr--.---------------------

crt

31.12.2012

2013

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

17,921,609

8,700,850

1,834,000

2,886,850

1,988,000

1,992,000

!dtn care:

-sursa buget de stat

5,899,672

7,350,000

1,410,000

1,960,000

1,988,000

1,992,000

-sursa buget tocat

3,220,083

1,350,850

424,000

926,850

0

0

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

430,000

506,000

75,000

209,000

111,000

111,000

-sursa buget de stat

309,000

408,000

75,000

111,000

111,000

111,000

-sursa buget tocat

121,000

98,000

0

98,000

0

0

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN”

773,839

680,000

100,000

243,000

169,000

168,000

-sursa buget de stat

465,000

606,000

100,000

169,000

169,000

168,000

-sursa buget tocat

308,839

74,000

0

74,000

0

0

3

COLEGIUL "ENERGETIC"

588,951

514,000

80,000

233,000

100,000

101,000

•sursa buget de stat

314,000

381,000

80,000

100,000

100,000

101,000

-sursa buget tocat

274,951

133,000

0

133,000

0

0

4

COLEGIUL "FORESTIER"

585,997

451,000

125,000

119,000

104,000

103,000

-sursa buget de stat

330,000

391,000

80,000

104,000

104,000

103,000

-sursa buget tocat

255,997

60,000

45,000

15,000

0

0

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

573,672

853,000

100,000

291,000

230,000

232,000

-sursa buget de stat

573,672

792,000

100,000

230,000

230,000

232,000

-sursa buget tocat

0

61,000

0

61,000

0

0

6

COLEGIUL "ECONOMIC"

359,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget de stat

354,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget tocat

5,000

0

0

0

0

0

7

LICEUL "OLTCHIM"

830,434

491,000

126,000

222,000

72,000

71,000

-sursa buget de stat

281,000

285,000

70,000

72,000

72,000

71,000

-sursa buget tocat

549,434

206,000

56,000

150,000

0

0

8

LICEUL "FERDINAND I"

682,982

572,000

145,000

227,000

100,000

100,000

-sursa buget de stat

399,000

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-sursa buget tocat

283,982

172,000

45,000

127,000

0

0

9

LICEUL. "ANTIM IVIREANUL"

239,739

238,000

60,000

59,000

59,000

60,000

-sursa buget de stat

171,000

238,000

60,000

59,000

59,000

60,000

-sursa buget tocat

68,739

0

0

0

* 0

0

10

LICEUL "G-RĂL MAGHERU"

459,403

407,450

114,000

166,450

63,000

64,000

-sursa bugebde stat

240,000

250,000

60,000

63,000

63,000

64,000

-subse buget tocai

219,403

157,450

54,000

103,450

. 0

0

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

225,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget de stat

196,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget toca!

29,000

0

0

0

0

0

12

GRUP ȘC. "N, PLEȘOIANU"

388,040

393,000

60,000

114,000

109,000

110,000

-sursa buget de stat

341,000

388,000

60,000

109,000

109,000

110,000

-sursa buget tocat

47,040

5,000

0

5,000

0

0

13

LICEUL DE ARȚĂ

148,891

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget de stat

139,000

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget tocat

9,891

0

0

0

0

0

14

SEMINARUL TEOLOGIC

217,000

206,000

65,000

74,000

34,000

33,000

-sursa buget de stat

122,000

135,000

45,000

23,000

34,000

33,000

-sursa buget tocat

95,000

71,000

20,000

51,000

0

0

15

ȘCOALA "TAKE IONESCU"

369,961

516,000

108,000

147,000

130,000

131,000

OQ9 nnn

a *1*1 nnn

4 oa nnn

40 1 jUUU

I oUiUUtr

--jWV

-sursa buget local

36,961

65,000

48,000

17,000

0

0

16

ȘCOALA " LGH. DUCA"

430,480

340,400

117,000

89,400

67,000

67,000

-sursa buget de stat

215,000

261,000

60,000

67,000

67,000

67,000

-sursa buget tocai

215,480

79,400

57,000

22,400

0

0

17

ȘCOALA Nr. 4

429,981

348,000

105,000

91,000

76,000

76,000

-sursa buget de stat

223,000

288,000

60,000

76,000

76,000

76,000

-sursa buget local

206,981

60,000

45,000

15,000

0

0

18

ȘCOALA Nr. 5'

309,802

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget de stat

233,000

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget loca!

76,802

0

0

0

0

0

19

ȘCOALA Nr. 8 ICOLONIE

157,911

110,000

45,000

15,000

25,000

25,000

-sursa buget de stat

85,000

102,000

45,000

7,000

25,000

25,000

-sursa buget focal

72,911

8,000

0

8,000

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

600,771

550,000

114,000

177,000

130,000

129,000

■sursa buget de stat

302,000

449,000

60,000

130,000

130,000

129,000

-sursa buget loca!

298,771

101,000

54,000

47,000

0

0

21

ȘCOALA Nr. 10

317,901

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget de stat

274,000

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget loca!

43,901

0

0

0

0

0

DIRECTOR EXECUTIV, EC. lONtEBADAT

SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOȘ


MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FIANACIARA


...Anexa nr. 4

/fa/

#PT'. PRIMAR, . VICEPRIMAR, <./

EC. GIGI ION MATEI'/


SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013

- lei -

Nr. crt

DENUMIRE UNITATE

PLĂȚI

31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

1,425,155

1,289,000

337,000

456,000

219,000

265,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

798,000

854,000

225,000

207,000

206,000

216,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

528,583

185,000

49,000

129,000

0

0

• CREȘE BL

305,680

250,000

63,000

113,000

25,000

49,000

i        din care:

1

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI <

166.375

186,000

34,000

64,000

32,000

44,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

125,000

138,000

25,000

39,000

39,000

35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

2,092

7,000

0

7,000

0

0

•CREȘE

39,283

41,000

9,000

18,000

5,000

9,000

2

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 2

231,049

109,000

34,000

30,000

21,000

24,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

71,000

74,000

25,000

14,000

17,000

18,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

116,050

0

0

0

0

0

•CREȘE

43,999

35,000

9,000

16,000

4,000

6,000

3

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 3

112,806

100,000

34,000

33,000

13,000

20,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

61,000

25,000

10.000

11,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

20,000

10,000

0

10,000

0

0

•CREȘE

36,806

29,000

9,000

13,000

2,000

5.000

4

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 1

169,563

157,000

34,000

53,000

36,000

34,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

108,000

124,000

25,000

34,000

34,000

31,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

16,648

0

0

0

0

0

•CREȘE

44,915

33,000

9,000

19,000

2,000

3.000

5

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 2

192,872

224,000

83,000

74,000

31,000

36,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

107,000

105,000

25,000

27,000

26,000

27,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

35,180

79,000

49,000

30,000

0

0

•CREȘE

50,692

40,000

9,000

17,000

5,000

9,000

6

GRĂDINIȚĂ P.P. TRAIAN

166,121

138,000

34,000

61,000

21,000

22,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

72,000

76,000

25,000

13,000

19,000

19,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

53,136

35,000

0

35,000

0

0

•CREȘE

40,985

27,000

9,000

13,000

2,000

3,000

7

GRĂDINIȚĂ P.P. DUMBRAVA MINUNATA

209,998

219,000

34,000

96,000

40,000

49,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

117,000

129,000

25,000

34,000

35,000

35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

43,998

45,000

0

45,000

0

0

•CREȘE

49,000

45,000

9,000

17,000

5,000

14,000

8

GRĂDINIȚĂ P.P N. BĂLCESCU

87,800

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

86,000

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

- ÎNVĂȚĂMÂNT BL

• 1,800

0

0

0

0

0

9

GRĂDINIȚĂ P.P.COZIA

88,571

72,000

25,000

24,000

8,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS    . .

56,000

63,000

’ 25,000

15,000

• '8,000

15,000

. ■ • ÎNVĂȚĂMÂNT BL „

32,571

■ 9,000

0

9,000

0

_______o


DIRECTOR : EC. IO


ECUTIV, PADAT


SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOȘDIRECTOR EXE

pUTIV,

SERV. CONTABILITATE,

EC. ION UfipJ

XDAT

EC. NARCISA COLȚOS' DIRECTOR EXECUTIV, ’ E.C, ION4EPADAT

' SERV, contabilitate; EC, NARCISA COLȚOS

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIT!!, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE


CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN•I RON

; Nr.crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana îa 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men PIF

crt i

I

i

Total alocatii bugetar

din care: De la

bugetul local

Centri b. de la buget Stat

k--

TOTAL

215.462.308

230.975.723

21.832.882

30.564.930

30.564.

930

30.508.500

56.430

0

0

'                   din care C+M

153.989.749

169.439.344

19.512.483

7.383.497

7.383.

497

7.345.667

37.830

0

0

• A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

41.589.021

44.715.809

12.454.389

2.057.550

2.057.550

2.057.550

0

0

0

din care C+M

25.907.609

28.395.618

11.237.355

1.981.100

1.981.100

1.981.100

0

0

0

8

LUCRĂRI NOI - TOTAL

35.860.450

35.860.450

0

701.000

701.000

701.000

0

0

0

din care C+M

34.681.450

34.681.450

0

639.500

639.500

639.500

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

138.013.437

150.399.464

9.378.493

27.806.380

27.806.380

27.749.950

56.430

0

0

din care C+M

93.400.690

106.362.276

8.275.128

4.762.897

4.762.897

4.725.067

37.830

0

0

,               Cap. 51.02. Autorități publice

1.402.240

1.402.240

0

1.402.240

1.402.240

1.402.240

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

1

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 116/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

1 0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.399.740

1.399.740

0

1.399.740

1.399.740

1.399.740

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

o

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

I 0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

1.339.740

1.399.740

0

1.399.740

1.399.740

1.399.740

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

! 0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

: o

0

0

0

0

CA Chclt. de proiectare pt eiab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publice si siguranța naționala

347.680

347.680

0

347.680

347.

>80

347.680

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

' 0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

____________________________din_care_C+M.. ____________ _

_ _ _____0

.      _     _         0

__o

------ _      0

. . _ .. — _.

0

o

0

0

0

C

____ ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

347.680

347.680

0

347.680

347.

580

347.680

0

0

0

____________din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

____C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

347.680

347.680

0

347.680

347.680

347.680

0

0

0

*            C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Nr.crt crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si 'data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men PI F

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

Cap.65.02. - Invatamant

11.015.537

11.057.402

6.884.824

564.800

564.(

00

564.800

0

0

______0

din care C+M

10.281.293

10.337.108

6.496.250

392.800

392.1

00

392.800

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.080.000

3.128.773

2.264.716

34.100

34/

00

34.100

0

0

______0

din care C+M

2.916.306

2.978.889

2.184.869

27.100

27/

00

27.100

0

0

0

2

Amenajare si modernizare Grădiniță nr. 2 Ostrcveni

2.230.000

2.278.773

2.264.716

14.100

14/

00

14.100

0

0

0

•                    din care C+M

2.136.306

2.198.889

2.184.869

14.100

14/

00

14.100

0

0

______0

' 3

S.ila de sport ar. Școlar sanitar Antim Ivirea nu-utilitati

350.000

350.000

0

10.000

1O.t

00

10.000

0

0

______0

din care C+M

300.000

300.000

0

5.000

5.(

00

5.000

0

0

0

4

Grădiniță 4 orupe-Scoala Waldorf;Sala activitati multifuncționala

500.000

500.000

10.000

10.(

00

10.000

0

0

0

din care C+M

480.000

480.000

0

8.000

8.(

>00

8.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

7.935.537

7.928.629

4.620.108

530.700

530.:

'00

530.700

0

0

0

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

365.700

365.:

'00

365.700

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

115.000

115.000

0

115.000

115.C

K>0

115.000

0

0

0

C3. Consolidări

7.783.537

7.776.629

4.620.108

378.700

378/

r00

378.700

0

0

0

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

365.700

365/

roo

365.700

0

0

0

. 5 '

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

308.000

301.092

166.040

64.000

64. (

>00

64.000

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149.920

61.000

61.1

>00

61.000

0

0

0

. 6

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

5.975.537

5.975.537

4.454.068

14.700

14/

rQO

14.700

0

0

0

din care C+M

5.626.987

5.626.987

4.161.461

14.700

14/

'00

14.700

0

0

0

' 7

Extindere local Gradinita nr. 8 colonia Nuci

1.500.000

1.500.000

0

300.000

3OO.(

>00

300.000

din care C+M

1.450.000

1.450.000

0

290.000

29O.(

>00

290.000

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

30.351.990

30.351.990

110.899

1.053.880

1.053.880

1.053.880

0

0

0

din care C+M

20.265.407

20.265.407

0

91.000

91.000

91.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

8

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

9

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Dumitrescu

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

10

Bazin de inot - zona Chimistu

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

. _ _ |...o

------ 0

- 0

0

0

1 Nr.crt crt

C

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men PI F

Total alocatii i bugetare

i

din care: De ta

bugetul local

Contrib. de ia buget Stat

30.104.750

30.104.750

105.659

1.001.880

1.001.8<80

1.001.880

0

0

______0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

0

_______0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

i 0

6

0

0

0

C2. Dotări independente

799.980

799.980

0

799.980

799.980

799.980

0

0

0

C3. Consolidări

- 29.172.870

29.172.870

105.659

70.000

70.000

70.000

0

0

0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

0

_______0

11

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

150.000

150.000

0

5.000

5.doo

5.000

■ 0

0

0

din care C+M

125.000

125.000

0

0

J-°

0

0

0

0

12

Conservare reabilitare casa "Oianescu"

100.000

100.000

50.000

50.Q0O

50.000

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

45.000

45.d00

45.000

0

0

0

13

Reabilitarea peisagistica a parcului Mirceacel Batran

1.202.910

1.202.910

27.657

5.000

5.Q00

5.00?

0

0

Ol

din care C+M

1.163.447

1.153.447

0

0

I o

0

0

0

0

14

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostrovani

25.719.960

25.719.960

78.C02

5.000

5.000

5.000

. 0

0

0

din care C+M

18.509.960

18.509.960

0

0

i o

0

0

0

0

15

Amenajare Arenele Traian

2.000.000

2.000.000

5.000

s.doo

5.000

0

0

0

din care C+M

155.000

155.000

c

] c

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

131.900

131.900

0

131.900

131.900

131.900

0

0

0

. .                   C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala -TOTAL

8.311.740

11.559.743

35.930

618.000

618.000

618.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

1 0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

i 0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

i 0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.311.740

11.559.743

35.930

618.000

618.000

618.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

118.000

118.000

G

118.000

118.000

118.000

0

0

0

C3. Consolidări

8.093.740

11.341.743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

dinxare C+M

7.106.789

9.575.231

0

390.000

390.

n

390.000

0

0

0

16

Cămin de batrani -corp A transt in loc sociale

8.093.740

11341743

35.930

400.000

400

n

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390

H

390.000

0

0

0

C4. Cheit. de proiectare pt elab. SPF si SF

100.000

100.000

0

100.000

100.

IHU

100.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

69.980.728

70.162.022

11.672.161

9.830.500

9.830.

500

9.774.070

56.430

0

0

din care C+M

54.375.781

54.460.040

10.321.321

2.955.328

2.955.328

2.917.498

37.830

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11.123.309

14.201.324

9.708.230

175.950

175,950

175.950

0

0

0

din care C+M

9.572.400

11.997.826

8.680.589

162.500

162J500

162.500

0

0

0

, 17

Locuințe ANL-Zcna Morilor-utiiitati-et.ll

3.174.996

3.174.996

2.177.026

0

0

0

0

0

0

din care“C+M - - - •    ------ - -----

-----------2:908.350

2.908.350

----- 1.974.241

-     -         0

0

0

0

0

. . .0

18

Alimentare cu apa cartier Goranu

4.300.000

7.378.015

6.654.868

0

0

0

0

0

0

din care C+M

3.775.000

6.200.426

6.025.026

0

0

0

0

0

0

19.

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

81.483

81.483

483

81.000

81

000

81.000

0

0

0

din care C+M

74.000

74.000

0

74.000

74

000

74.000

0

0

0

20 '

Amenajare grup-sanitar - zona Catedrala Ostroveni____________

84.850

84.850

100

84.750

84

750

84.750

0

0

0

' *____din care C+M___________________________

80.000

80.000

0

80.000

80

000

80.000

0

0

0

Nr.crt crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data inceperri execuției nr si data acord MF-

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

21

Locuințe ANL Ostrov.5 - utilitati

2.513.860

2.513.860

din care C+M

2.065.550

2.065.550

22 ■

Locuințe ANL ext.Ostrov.S-utilitati-completare

955.120

955.120

din care C+M

658.500

658.500

23

Extindere rețea iluminat public zona str. Cerna, bl 27

13.000

13.000

din care C+M

11.000

11.000

■ ‘fi

LUCRĂRI NOI

331.0t)0

331.000

din care C+M

254.000

254.000

24

Amenajare Cimitir Feteni

50.000

50.000

din care C+M

0

0

25

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, 1 imis

45.000

45.000

din care C+M

40.000

40.000

26

Extindere retea iluminat public zona str. Mieriei

23.500

23.500

din care C+M

20.000

20.000

*. 27

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

24.500

24.500

din care C+M

22.000

22.000

28

Extindere retea iluminat public zona str. Mircea Buctu

37.000

37.000

din care C+M

35.000

35.000

29 .

Extindere retea de iluminat zona inters E81 - Decebal

59.000

59.000

din care C+M

57.000

57.000

30

Extindere retea de’iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

47.000

47.000

• ’                     din care C+M

40.000

40.000

si

Extindere retea iluminat zona str. Grădinilor

45.000

45.000

din care C+M

40.000

40.000

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

58,526.419

55.629.698

din care C+M

44.549.381

42.208.214

C1 .Achiziții de imobile

1.049.000

1.049.000

C2. Dotări independente

3.875.900

3.875.900

C3. Consolidări

51.793.799

48.897.078

din care C+M

44.549.381

42.208.214

32

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

67.500

67.500

din care C+M

65.000

65.000

.33

Reabilitare retea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77.500

77.500

din care C+M

76.100

76.100

34'

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

9.000.000

9.000.000

din care C+M

8.500.000

8.500.000

35

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000

din care C+M

442.000

-442.000

—36--

Reabilitare cladiri si plbtforme betonate - SC ETA SA

300.000

300.000

. J                    din care C+M

293.000

293.000

37

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000.000

17.000.000

din care C+M

13.000.000

13.000.000

38

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5.A3.A4.A5

1.327.420

772.816

din care C+M

1.184.498

750.380

■ TQ '

Reab. ret. termice -PT13^bloc Cozja,G,H,J

2.964.405

1.403.633

Realizat pana la -31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men P IF

Total alocatii bugetar

e

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

59.250

9.500

9.

500

9.500

0

0

0

0

8.500

3.

i00

8.500

0

0

. 0

803.743

500

500

500

0

0

0

670.447

0

0

0

. 0

0

0

12.760

200

200

200

0

0

0

10.875

0

0

0

0

0

0

0

286.000

286.

ooo

286.000

0

0

0

0

262.500

262.

500

262.500

0

0

0

0

50.000

50.

qoo

50.000

0

0

0

0

48.500

43.

300

48.500

0

0

. 0

0

41.000

41.

qoo

41.000

0

0

0

o’

40.000

40.

qoo

40.000

0

0

0

0

23.500

23.

300

23.500

0

0

0

0

20.000

20.

oloo

20.000

0

O

0

0

24.500

24.

□|oo

24.500

9

0

0

0

22.000

22.

obo

22.000

0

0

0

0

37.000

37.0b0

37.000

0

0

0

0

35.000

35.000

35.000

0

0

0

0

59.000

■KȘP

59.000

0

0

0

0

57.000

57.000

0

0

0

0

47.000

■■EStEEl

47.000

0

0

0

0

40.000

40.0lb0

40.000

0

0

0

0

4.000

4.000

0

0

0

0

0

Io

0

0

0

0

1.963.931

9.368.550

9.368.550

9.312.120

56.430

0

0

1.640.732

2.530.328

2.530.328

2.492.498

37.830

0

0

0

1.049.000

1.049.000

1.049.000

0

0

0

0

3.875.900

3.875.900

3.875.900

0

0

0

1.963.930

2.635.930

2.635.930

2.579.500

56.430

0

0

1.640.732

2.530.328

2.530.328

2.492.498

37.830

0

0

0

66.000

66.Oo|o

66.000

0

0

0

0

64.000

64.00b

64.000

0

0

0

1.315

76.100

76.103

76.100

0

0

0

0

76.100

76.10)

■ 76.100

0

0

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

_.._______0

0

0

~ 92.000

92.000

92.000

0

0

0

100.000

100.00O

100.000

0

0

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

b

0

0

0

0

321.600

440.930

440.930

381.265

59.665

0

0

317.880

430.890

430.890

375.190

55.700

0

0

907.258

478.060

478.060

575.400

-97.340

0

0

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

I

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

din care C+M

2.652.292

1.363.250

40

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1 ,P1 ,P2,N3,

N5

1.868.785

1.087.441

din care C+M

1.664.924

1.046.917

41

Reabilitare rețele termice încălzire si apa cald Ostroveni: ramura 3 blc B0,A1,A2, B1,C16,C

a ce consum PT i 17 01,02,0.3,04

. 660.000

660.000

din care C+M

608.040

808.040

42

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni .ramura 2, Bloc 815,310,021 ,022, Q23,C32,S2-

600.000

600.000

din care C+M

: 546.560

546.560

43

Reabilitare rețele termice încălzire si apa cald ramura 5. Bloc A8/2,C18,C19,C20.C24,C25,C

a le consum P 2

126,027

- 765.000

765.000

din care C+M

709.163

709.163

44,.

Reabilitare rețele termice încălzire si apa cald Piața Centrala ramura 2 bloc C,D.E,F,S1,S2,t

a de consum PT 13 53, A+B,O,P,R,V1-

737.000

737.000

din care C+M

683.200

683.200

45

Extindere Cimitir Cetatuia

100.000

100.000

din care C+M

90.000

90.000

46

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

din care C+M

14.005.086

14.005.086

47

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de p< Traian - etapa a II a

3 str. Calea iui

30.000

30.000

din care C+M

29.518

29.518

C4. Chelt de proiectare pt slab.

SPF si SF

1,806.720

1.806.720

C5. Majorare capital

1.000

1.000

Cap. 74.02. Protecția Medii

ilui

280.000

280.000

din care C+M

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUAF

E

0

0

din care C+M

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

din care C+M

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVE î

STITU

280.000

280.000

din care C+M

0

0

C1 .Achiziții de imobile

280.000

280.000

C2. Dotări independente

0

0

C3. Consolidări

0

0

din care C+M

0

0

C4 Chelt de proiectare pt elat.

SPF si SF

0

0

C5. Majorare capita

0

0

------

----------Cap. B4.02. Transport u -b

an

93.772.993

105.814.646

din care C+M

•"........- —

61.957.979

74.799.008

A

LUCRĂRI IN CONȚINU tR

E

27.172.972

27.172.972

din care C+M

13.216.403

13.216.403

48

Sistem de manag. al traficului in munic. Rri. Valcea_______ .

18.408.500

18.408-500

din care C+M

4.833.910

4.833.910

49

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

800.000

800.000

din care C+M

780.000

780.000

50

Subtraversare pietonala intersecția Calea ui

Traian cu str Dacia

2.000.000

2.060.000

I.

-^5*

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa Ci tati

Ter meu PlF

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

889.898

471.850

471.850

580.230

-108.380

0

0

441.633

629.840

629.840

535.735

94.105

0

0

432.954

613.970

613.970

523.460

90.510

0

0

0

156.350

156.350

156.350

0

0

0

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

0

140.540

140.540

140.540

0

0

0

0

135.000

135.000

135.000

0

0

0

6

182.360

182.360

182,360

0

0

■ • 0

0

175.000

175.000

175.000

* 0

0

‘0

0

175.680

175.680

175.680

0

0

. 0

0

170.000

170.000

170.000

0

0

0

0

35.070

35.070

35.070

0

0

0

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

0

29.518

29.513

29.518

0

0

0

0

1.806.720

1.806.720

1.806.720

0

0

0

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

p

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

3.129.068

16.467.830

16.467.830

16.467.830

0

0

0

2.694.912

3.551.869

3.551.869

3.551.869

0

0

0

478.203

1.830.000

1.830.000

1.830.000

0

0

• 0

371.897

1.775.000

1.775.0001

1.775.000

o

- 0

- _ 0

81.839

6.000

6.000

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

' 0

0

399.000

399.000

399.000

0

0

0

0

390.000

390.000

390.000

0

.0

0

0

500.000

500.000

500.000

0

0

0

Nr.crt crt

i

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

din care C+M

1.980.000

1.980.000

51

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Corn Ostroveni

pl sx Hermes - Plata

2.000.000

2.000.000

din care C+M

1.980.000

1.980.000

52

Subtraversare pietonala int. Calea lui Traiar. c Magheru

u str. G-ral

2.600.000

2.600.000

din care C+M

: 2.400.000

2.400.000

53

Artera de legătură intre str. Petrisor si str. A Iv

rsanu

527.472

527.472

din care C+M

428.197

428.197

54

Eliberarea de amplasament rețele electrice ptr "Amenajare si modernizare str. A Sacerdotear Marina"

aroiectul

>hu si str. P I.

.. 660.000

660.000

din care C+M      |

639.296

;       639.296

55

Refacere branșament en. electrica, ca urmare străzile Sacerdoteanu si P.l. Marina

a exproprierilor pe

177.000

177.000

din care C+M

175.000

175.000

B

LUCRĂRI NOI

35.492.450

35.492.450

din care C+M

34.395.450

34.395.450

56

Reorganizarea si amenajarea spațiului public Rm. Valcea

îentral din mun.

31.198.450

31.198.450

din care C+M

30.390.450

30.390.450

57

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd T rampele aferente pasajului suprateran

neretului, inclusiv

- 2.000.000

2.000.000

din care C+M

1.980.000

1.980.000

58

Artera de legătură intre bd N Balcescu si str. I inclusiv sens giratoriu

1V Popescscu,

100.000

100.000

din care C+M

. 55.000

55.000

59

Lucrări prevenire inundatii

600.000

600.000

din care C+M

580.000

580.000

60

Prelungire str. A. Ivireanu intersecție Calea lui

Traian cu str. Dada

94.000

94.000

din care C+M

90.000

90.000

61

Amenajare parcare subterana cartier Ostrove r Valcea

ii, in mun. Rm.

1.500.000

1.500.000

din care C+M

1.300.000

1.300.000

C

ALTE CHELTUIELI DE INVES

titii

31.107.571

43.149.224

din care C+M

14.346.126

27.187.155

C1 .Achiziții de Imobile

9.698.385

9.698.385

-----------_C2. Dotări, independent a

0

0

C3. Consolidări

------- .

18.364.336

33.450.839

din care C+M

14.346.126

27.187.155

62

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

3.568.723

3,568.723

din care C+M

1.439.995

1.439.995

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tatf

Ter men PI F

Total alocații bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

0

490.000

490.000

490.000

0

0

0

0

500.000

500=000

500.000

0

0

' 0

0

490.000

490 000

490.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.467

300.000

300.000

300.000

0

0

0

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

262.832

60.000

60.000

60.000

0

0

0

262.832

60.000

60.000

60.000

0

0

0

109.035

65.000

65.000

65.000

0

0

•0

109.065

65.000

65.000

65.000

0

0

0

o

378.000

378.000

378.000

0

0

0

0

345.000

345.000

345.000

0

0

0

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

. 0

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

350.000

350.000

350.000

345.000

345.000

345.000

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.652.865

14.259.830

14.259.830

14.259.830

0

0

0

2.323.015

1.431.869

1.431.869

1.431.869

0

0

0

0

9.698.385

9.698.385

9.698.385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 2.652.865

1.516.595

1.516.595

1.516.595

0

0

0

2.323.015

1.431.869

1.431.869

T.431.869

0

-0

. . -0,

28.107

28.000

28.000

28.000

0

0

• 0

28.107

27.000

27.000

27.000

0

0

,0

Nr.crt crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începeri; execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

63

Reabilitarea pod peste râul Olt

4.374.664

din care C+M

3.832.055

64

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurt

< pelor

1.500.000

din care C+M

1.400.000

65

Modernizare str. intrarea Cetaîuia

r        386.411

din care C+M

334.800

66

Modernizare sir. islazului;

. 966.540

din care C+M

’•        846.920

67

Modernizare str. Berzei

244.468

din care C+M

209.560

AR

Modernizare str. Spicului *

325.331

din care C+M

281.480

69

Modernizare str. Ricazuiui

140.643

____                 din care C+M

117.304

70

Modernizare str. Lacului

1.407.715

din care C+M

1.230.652

71

Modernizare str.Toamnei

495.564

din care C+M

431.520

Modernizare str. Ioana Radu

520.377

din care C+M

453.840

73

Modernizare str. Saveasca

5.000

din care C+M

0

74

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu:

adiacente

693.000

din care C+M

650.000

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/n

ip>

î.179.900

din care C+M

1.000.000

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (100£ (

) mpx 150 lei/mp)

1.500.000

din care C+M

1.100.000

77

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre str. Ostroveni

jd D Radulescu si

300.000

din care C+M

295.000

78

Refacere canal colector str.Bicaz

350.000

din care C+M

327.000

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele 1 re

iian

406.000

(y

din care C+M

396.000

80

C4. Chelt de proiectare pt elab. SI

’Fsi SF

2.044.850

C5. Majorare capital

1.000.000

-------

Pt Primar----------------

Viceprimar Gigi Ion Matei     S

C

Valoare totala actualizata

Realizat pana la . 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2913

Ca pa ci tati

Ter men PIF'

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

19.008.290

158.200

5.000

5.000

5.000

0

0

0

16.549.900

0

0

0

0

0

0

0

2.091.715

1.461.169

30.500

30.500

30.500

0

0

0

1.711.870

1.401.983

3C.000

30.000

30.000

0

0

0

386.411

65.304

168.000

168.000

168.000

0

0

• 0

334.800

54.997

160.305

160.305

160.305

0

0

0

966.540

553.410

10.000

10.000

10.000

0

0

0

846.920

540.500

4.600

4.600

4.600

0

0

0

244.468

132.774

2.000

2.000

2.000

0

0

0

209.5S0

124.730

160

160

160

0

0

0

325.331

180.368

2.000

2.000

2.000

0

0

0

281.480

172.698

0

0

0

0

0

0

140.643

5.598

135.045

135.045

135.045

0

0

0

117.304

0

117.304

117.304

117.304

0

0

0

1.407.715

19.425

300.000

300.000

300.000

0

0

0

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

■■ 0

0

0

495.564

9.785

0

0

0

0

0

0

431.520

0

0

0

0

0

■0

• -o

520.377

7.830

0

0

0

‘ 0

0

0

453.840

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

693.000

0

155.000

155.000

1^5.000

0

0

0

650.000

0

145.000

145.000

145.000

0

0

0

1.179.900

0

92.000

92.000

92.000

0

0

. 0

1.090.000

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

1.500.000

0

200.000

200.000

200.000

0

0

0

1.109.000

0

193.000

193.000

193.000

0

0

0

300.000

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

295.000

b

89.500

89.500

89.500

0

0

0

350.000

0

289.050

289.050

289.050

0

0

0

327.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

267.162

30.895

3.000

3.000

3.000

207.314

0

0

0

0

4    0

0

2.044.850

2.044.850

2.044.850

0

0

0

II o

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

_____0


Director Economic

■ScJtxi Lepadat


Director Investiții

Ing.

Municipiul Rrn. Valcea C.U.l. 25408^13poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii j

UM

CANTITATE

Valoare

PX/ftAgâ^JATE

Nr. si data doc.

Suma

0

i             '            .1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

27.806.380

Din care C+M

4.764.397

1

ACHIZIȚII IMOBILE

11,027,385

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.049.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

mp

1.038.000

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

mp

0

3

Achiziție imobil aleea Nuci (HCL 15/2013)

mp

19,08

11.000

i Cap. 74,02. Protecția mediului

280.000

—4~

Depozit-ecologic Feteni - despăgubiri—proprietari-imabite afectate '

mp

180.000

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

mp

100.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

9.698.385

6

Achiziție teren ob. amenaj. si modern iz. str. A Sacerdoteanu

mp

688.606

7

Amenajare cale acces intrarea Sudului

mp

550.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

mp

8.459.779

9

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu

Dacia        ।

mp

0

II

1 DOTĂRI INDEPENDENTE

6.656.300

' Cap. 51.02 Autoritatl publice

1.399.740

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) isi consultanta

buc

1

40.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

■ 1

12.500

3

Program bazalde date urbanism

buc

■ 1

19.000

4

Aiicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

71.000

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

10.000

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

0

Camera video ș- filme documentare

buc

1

16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

r

5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad 2010

buc

100.000

11

Calculatoare - sedii primărie

buc

298.000

12

Periferice, printare

buc

177.940

13

Imprimanta/multifunctionala direcția urbanism

buc

1

2.300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

buc

18.600

15

Licențe Softwore

buc

100.000

16

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12.400

17

Up-grade managemnt documente suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000

18

Implementarea;soluției de protecție a datelor - backup date la toate sediile primăriei (NetWork Storage) conform cerințelor SR ISO/CEI 27001:2006(servere pentru salvare baze de date, softul aferent, etc.)

buc

1

35.000

19

Program informatic pentru invenstitii publice-buget si urmărire obiective investitii, reparatii inclusiv centralizarea achizițiilor publice

buc

1

50.000

20

Camera foto Olympus , inclusiv accesorii - DEP

buc

1

3.000

21

Instalație de climatizare, inclusiv montaj - Direcția patrimoniu

buc

1

80.000

22

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant

buc

228.000

23

Instalație de sonorizare - Primaria mun Rm. Valcea

buc

i /■

25.000

24

Extindere sistem supraveghere video direcția economico-financiara      !

buc

1

5.100

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

347.680

*

25

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

26

Statii radio emisie TETRA

buc

15

, 93.000

27

Autoturisme i              '      .           •            '

buc

2

103.000

28

Iluminatoare IRR -

buc

2

9.920

Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor cheit. de investiții

i                                                                                                                                                                                 ■

- .                                        I

. HM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE .

Nr. si data doc.

Suma

0

I ■                           1

2

3

4

5

6

29

Sistem monitorizare

' buc

1

6.000

30

Statie de lucru sistem IT supraveghere video         . .

buc

1

20.460

31

Camere video st montaj 10 camere video achiziționate in 2012

buc

10

62,000

32

Sirenă alarmare -|SU

buc

1

35.000

I Cap.65.02, -Invatamant

115.000

33

Cortine antifoc pentru scări incendiu

buc

50,000

34

Plita bucătărie grădiniță cu pp Nord 2

buc

1

65.000

Cap.67,02- Cultura, recreere si religie

799.980

35

Instrument muzical Filarmonica "Ion Dumitrescu" - Flaut in C

8.000

36

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion

Dumitrescu     i

buc

1

105.200

37

Achiziții echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj

buc

1

20.000

38

Sistem digital de|proiectie 3D - Cinema Ostroveni

489.000

39

Statuie in bronz | bust Spiru Haret

buc

1

11.000

40

Multifunctiona' color si alb-negru -1 buc

buc

1

11.780

41

Sistem lumini, sunet, video Teatrul Ariei

buc

1

0

42

Dotări zone picnic (toalete eco, gratar, containere deșeuri)

buc

‘1

100.000

43

Instalație detectare, semnalizare, alarmaie si alertare in caz de incendiu - Filarmonica I Dumitrescu (sala de spectacole si spatii mansarda)

buc

1

20.000

44

Instalație evacuare fum si gaze fierbinți (desfumare) -Filarmonica 1 Dumitrescu (sala spectacole)

buc

1

35.000

Cap.68.02- Asigurari.asist.sociala

118.000

45

Echipament de gătit (plita , hota) - Cantina Ajutor Social

buc

1

80,000

46

Dotări echipamente - Centru Mara

buc

1

38.000

Cap.70.02. Locuinte.serv.si dezv.publica

3.875.900

47

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

48

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

260.000

49

Usi batante Hala Centrala

buc

2

7.800

50

51

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

203.000

52

Rotopercutanta max 135OW cu diametru burghiu max 45 mm -DADP

buc

■ 1

3.530

53

Generator curent putere 2.6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

54

Foreza pamaht putere 2,6 CP, Cilindre 52CMC, diametru foreza max 200mm - DADP

buc

1

2.690

55

Etuva termoregfabila, temp max 200gr, capacitate 100 L -DADP

buc

1

0

56

Aparat de sital pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

0

57

Aparat inel - bila automat -1 buc - DADP

buc

1

0

58

Penetrometru .electronic -1 buc - DADP

buc

1

0

59

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montaj - DADP

buc

1

0

60

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

0

61

Autoplatforma cu nacela - DADP

buc

1

434.000

62

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

63

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

4,000

—64-

Remorca platforma - DADP

buc

1

80.000

65

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1 '

■ ■ 20.000

66

BULDOESCAVATOR - PIEȚE PREST

buc

1

380.000

67

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kg - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

68

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

1.000.000

69

Mașina maturat strada PIEȚE PREST

buc

1

0

70

Tractor multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

100,000

71

încărcător frontal - opțional ia tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

72

Cupa braț escavat - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

73

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

70.000

74

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

6.600

75

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

18.000

76

Instalații de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

r ■ -

Nr/crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

i

Nr. si data doc.

Suma

• 0

1 '

2

3 '

4 •

5

a

77

Sistem de irigatii

a spatiilor verzi in jnunicipiu - PIEȚE PREST

buc

1

300.000

7C

Autoutilitara cu d

spozit'v special de ridicare SC ETA SA

' buc

1

380.000

79

Autoutilitara activitati de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

III.

I     CONSOLIDĂRI

5.001:225

din care C+M

4.764.397

; Cap. 65.02. INVATAMANT

378.700

i      Din care C+M

365.700

1

Amenajare scării de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

1       din care C+M

61.000

2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

i       din care C+M

14.700

3

Extindere local Grădiniță nr, 8 colonia Nuci

buc

1

300.000

i        din care C+M

290.000

Cap;67.02-Cultura, recreare si religie

70.000

din care C+M

45.000

4

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

mi

4150

5.000

i        din care C+M

0

5

Consen/are reabilitare casa “Oianescu"

buc

1

50.000

din care C+M

45.000

6

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

buc

1

5.000

!        din care C+M

O’

7

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

buc

1

5.000

;        din care C+M

0

8

Amenajare Arenele Traian

buc

1

5.000

din care C+M

0

____

1.66.02- Asigurări,asist.sociala

400.000

din care C+M

390.000

9 '

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

400.000

din care C+M

390.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2.635.930

din care C+M

2.531.828

10

Dezafectarea paitala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

buc

1

66.000

din care C+M ■

64.000

11

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

buc

1

76.100

din care C+M

76.100

12

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

13

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

14

Reabilitare rețele termice secundare din rriun. Rm. Valcea

ml

108251

10.000

din care C+M

0

15

Amenajare Piața Centrala

buc

1

5.000

din care C+M

0

16

Reab. ret. termice ■■ PTl-bloc C5,A3,A4,A5

ml

1000

440.930

din care C+M

430.890

■ • 47

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

ml

1000

478.060

din care C+M'            • •

473.350

18

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1,P1,P2,N3,N5

ml

700

629.840

I         din care C+M

613.970

19

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni: ramura 3 bTc B07ATA2',"'....."

B1,C16,C17,C1,C2,C3,C4

ml

890

156.350

din care C+M

150.000

20

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni iramura 2, Bloc Bl5,a10,C21 ,C22, C23.C32.S2-Rcmstal :

ml

800

140.540

din care C+M

135.000

21

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,G18,C19,C20,C24,C25,C26,C27__

ml

1038

182.360

1          din care C+M

175.000

22

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S11S2,S3,

A+B1O,P,R,V,1-V2,V3,V6,I Piața

ml

1000

175.680

din care C+M

170.000

23

Dezafectarea; stâlpilor de iluminat pubiic de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

buc

1

30.000

din caro C+M ___    ______

29.518

-____

Nr. crt.

Nominalizarea acfjizxde bunuri si a altor chelt. de Investiții i                                                                                                                   . . ■

I                                                                               ■                           .

UM

CANTITATE

Valoare..

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

I      '1

2

3

4-

5

6

•24

Renaturarea si.reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun.

Rm. Valcea .1

ml

2540

.    ’ 10.000

1 din care C+M

■ 0

25

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

35.070

-

l din Care C+M

30.000

Cap.84.02 Transport urban

1.516.595

din care C+M

1.431.869

26

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

buc

1

28.000

!     din care C+M

27.000

27

Reabilitarea pod peste râul Olt

buc

1

5.000

i      din care C+M

0

28

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

ml-

2463

30.500

■ i . din care C+M

30.000

29

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

ml

755

168.000

i       din care C +M

160.305

30

Modernizare str. Islazului,

ml

540

10.000

din care C+M

4.600

31

32

Modernizare str. Berzei

ml

500

2.000

i       din care C+M

160

Modernizare str. Spicului

ml

300

2.000

din care C+M

0

33

Modernizare strJ Bicazului

ml

200

135.045

din care C+M

117.304

34

Modernizare strada Lacului

ml

370

300.000

din care C+M

295.000

35

36

37

Refacere canal colector str.Bicaz

buc

1

289.050

i        din care C+M

280.000

Modernizare strada Ioana Radu

ml

■ 710

0

din care C+M

0

Modernizare strada Toamnei' ’

ml

800

0

i         din. care C+M

6

38

Modernizare str Saveasca

ml

5.000

1         din care C+M

0

39

Modernizare si reabilitare str. Dlru Zaganescu si adiacerfte

mp

4620

155.000

,          din care C+M

145.000

40

Modernizare strada Digului (7866rnp x 150 lei/mp)

mp

7866

92.000

1         din care C+M

90.000

41

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 tei/mp)

mp

1000

200.000

din care C+M            *

193.000

42

43

Modernizare tronson str, Patr. 1. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

92.000

din care C+M

89.500

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

ITl

400

3.000

din care C+M

0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. e!ab,st. deprefer, fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

4.120.470

Cap. 65.02. Invatamant

37.000

1

Platforma electronica ©Guvernare pentru implementarea sistemelor de acces, creșterea siguranței si evidenta elevilor in unitățile de invatamant

buc

1

0

2

Amenajare scări demceridiu aferente- maftsarrielGr.noujQnștr la unit invatamant

buc'

1

3.000

3

Extindere lo'cal Grădiniță nr. 8-col. Nuci

buc

1

34.000

Capi67.02- Cultura, recreare si religie -TOTAL

131.900

4

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm Valcea"

buc

1

9.500

5

Documentație pentru obținere autorizație constr. locuri de joaca, inclusiv tax? avize, acorduri

buc

1

4.300

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

buc

1

58.100

i

Amenajare Arenele Traian

10.000

8

Conservare reabilitare casa "Olanescu" .           _______

buc

1

50.000

Nr. crt

Nominalizarea ichiz. de bunuri si a altor cheit. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLĂTI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4 .

5

6

-Cap.68.02- Asiguran,asist.sociala

100.000

9

Cafriin de batrani -corp A transf in' loc sociale

buc

1

100.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.806.720

•10-

Servicii de elaborare cerere de finanțare pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de crestere, Domeniul de intervenție 1.2. Sprijinirea.investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

11

Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm.

Valcea, prin POR AXA 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, inclusiv avize

buc

1

98.000

12

Reactualizare PUZ Central

buc

1

115.000

13

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

buc

1

80.000

14

Amenajare Cimitir Feteni

buc

1

80.000

15

Extindere rețea ilbminat exterior str. Ostroveni - Rm Valcea

buc

1

5.500

16

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

buc

1

3.750

17

Ridicare topo albie rau Olanesti (pentru proiect renaturere zona)

buc

1

6.000

18

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea - concurs de soluții, proiectare

buc

1

390.000

19

Locuințe pentru tineri in regim de închiriere prin ANL Ostroveni 5 - utilitati           i

buc

1

0

20

Consultanta- proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte in domeniul eficientei energetice, energii

buc

1

0

21

Extindere Cimitir Cetatuia - proiectare, avize

buc

1

20.000

22

Extindere Cimitir Raureni - proiectare, avize

buc

1

5.000

23

Lucrări de cadastru - banca de date urbana

buc

1

14.670

24

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane-extindere lucrări cont noul PUG

buc

1

500.000

25

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

• 1

100.000

26

Actualizare plan topografic si lucrări cadastru imobiliar

buc

1

100.000

27

Reactualizare PUZ Goranu

buc

<

80.000

28

Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Icn Creanga, pe căreiurmeaza a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

29

Asistenta tehnica - Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm, Valcea

buc

1

50.000

30

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

5.000

31

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

buc

1

5.000

32

Extindere rețea iluminai public zona str. Caragiale

buc

1

5,000

33

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

buc

1

5.000

34

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

buc

1

5.000

35

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

buc

1

5,000

36

Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare program "Europa pentru cetateni"

buc

1

42.700

Cap.84.02 Transport urban

2.044.850

37

Reactualizare Studiu de Trafic

buo

1

100.000

-38- -

Subtraversare pjetonala intersecția Calea lui Traian cu str. Genera! Magheru:

buc

1

0

39

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes -Piața Ostroveni

buc

. 1

81.500

40

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

61.500

41

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm.

Valcea           '

buc

1

80.000

42

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun, Rm. Valcea      i

buc

1

1,170.000

43

Artera de legătură1 :ntre bd N Bafcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

177.000

44

Artera de legătură intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5,000

45

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

buc

1

20.000

46

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

79.000

47

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)         __

buc

1

8,500

Nr, crt.

Nominaliiarea achiz. de bunuri si a altcr cheit. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

!

Nr. si data doc.

Suma

0

i                                       1

2

3

4

5

6

48

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (370 m)

buc

1

12.500

49

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

31.000

50

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

4.500

51

Modernizare str Dtru Zaganscu (l60m) si adiacente (A. Muresianu!- 260 m, T Stefanescu - 240 m)

buc

1

42.100

52

Artera de legătură intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

53

Artera de | legătură intre str. Splaiul Independentei si pod Morilorfstr. .Corneliu Tamas)

buc

1

80.000

54

Refacere canal colector str.Bicaz - proiectare

buc

1

9.950

55

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 fei/mp), inclusiv proiectare

buc

1

8.000

56

Prelungire șir. Antim Ivireanu intersecție' Calea lui Traian cu

Dacia ।

buc

1

6.000

57

Modernizare tronson str. PI Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni !

buc

1

8.000

58

Statie rle.aufohi.iz str, Ștrandului ■ aviz-BN----- ’

buc

1

300

59

Lucrări prevenire inundatii

50.000

V

।     MAJORARE CAPITAL

1.001.000

Cap.70.02, Locuințe,serv.si dezv.publica

1.000

1

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm. Valcea

1.000

Cap.84.02 Transport urban

1.000.000

2

Majorare capital ETA SA

yjoo.ooo

Pt. Primar ,                  (

Viceprimar i JS Gigi Ion Matei

Director EcoțomjZI

Ec, Ion Lepadaffy

7* Director Invșstitii                 . ?

Ing. Liviu Miftpde

Sef Serviciu investitii

Ing. Corina Toma

ROMANIA

Anexa nr^-Ha HCL %


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE - SERVICIUL INVESTIȚII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 • FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUGET LOCAL

lei ROlKo C

| Nr.crt-

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

i                                                               3

Ca pa ci tati

Ter men PIF

Credite bancare interne

Alte fonduri _ externe nerambursabile postaderare

Total alocații bugetare

din card?S^ De la bugetul local

Cj.Contrib. _ de la bug. de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

I 8

9

10

11

12

' * TOTAL FONDURI EUROPENE

141,419*447.00

129,019,427.00

9,085,582.00

27,434,160.00

15,000,00040

8,126,510.00

4,307,650.00

1,520,00040

2,787,65040

040

040

din care C+M

118,063,470.00

80,246,160.00

7,434,942.00

25,999,65040

14,750,00040

7,275,000.00

3,974,65040

1,520,00040

2,454,65040

040

040

A.Lucrari in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,041.00

14,185,850.00

7,000,00040

4,329,920.00

2,855,930.00

1,520,00040

1,335,93040

0.00

000

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

13,905,930.00

6,850,000.00

4,200,000.00

2,8:55,930.00

1,520,000.00

1,335,93040

040

040

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

040

040

0.00

0.00

0.00

040

040

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

040

0.00

040

040

C.Aite chelt de investiții

65,818,187.00

65,780,277.00

5,607,541.00

13,248,310.00

8,000,000.00

3,796,59040

1,4! 11

1,720.00

040

1,451,720.00

0.00

040

din care C+M

51,545,050.00

29,023,320.00

4,624,583.00

12,093,720.00

7,900,000.00

3,075,000.00

1,1'

1,720.00

040

1,118,720.00

0.00

040

Cap. 51.02. Autorități publice

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

040

040

0.00

040

040

' din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

040

040

0.00

0.00

A. Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

040

040

0.00

0.00

040

040

040

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

040

0.00

040

040

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

040

0.00

0.00

C.AIte chelt de investitii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

040

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

040

040

040

0.00

Cap.65.02. - Invatamant

16,948,610.00

16,910,700.00

5,130,998.00

2,447,670.00

0.00

1,328,950.00

1,111

1,72040

040

1,118,72040

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

2,413,720.00

0.00

1,295,00040

1,11

1,72040

0.00

1,118,72040

040

040

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

040

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

040

0.00

0.00

040

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

0.00

040

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

040

0.00

0.00

040

C.Aite chelt de Investiții

16,948,610.00

16,910,700.00

5,130,998.00

2,447,670.00

0.00

1,328,950.00

1,111

1,720.00

040

1,118,720.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

2,413,72040

0.00

1,295,000.00

1,918

1,720.00

040

1,118,72040

0.00

0.00

C3 Consolidări

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

2,447,670.00

0.00

1,328,950.00

1,111

,720.00

0.00

1,118,720.00

0.00

040

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

2,413,720.00

040

1,295,000.00

1,111,720.00

0.00

1,118,720.00

0.00

040

1

Reabilitare si modernizare clădire . Coleg.National A. Lahovari

16,948,610.00

16,910,700.00

5.062,202.00

2,447,670.00

0.00

1,328,950.00

1,118,72040

0.00

1,118,720.00

0.00

0.00

din care C+M

13.522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

2,413,720.00

040

1,295,000.00

1,118,72040

0.00

1,118,720.00

0.00

0.00

Cap.67.02. -Cultura receere si religie

26,994,837.00

26,994,837.00

116,550.00

974,500.00

0.00

641,500.00

333,000.00

040

333,000.00

0.00

040

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

0.00

040

0.00

A.Lucrari In continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

040

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

0.00

040

0.00

040

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

040

0.00

0.00

040

C.Ahe chelt de investitii

26,994,837.00

26,994,837.00

116,550.00

974,500.00

0.00

641,500.00

33;

000.00

0.00

333,00040

0.00

040

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

040

0.00

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738,087.00

0.00

900,00040

567,000.00

33!

1,000.00

0.00

333,000.00

C3 Consolidări

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

74,500.00

040

74,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

040

040

040

0.00

040

040

040

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

74,500.00

0.00

74,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

22,562,780.00

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

---w.xvuUl

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men P i F

Nr.crt

-

Credite bancare Interne

Alte fonduri externe ne rambursabile postaderare

Total alocatii bugetare

din care: De la bugetul local

Contrib. de ia bug. de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.70.02. Locuințe, serv.sî dezv.publlci

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______0.00

0.00

---- 0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

____ 0.00

----------0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0,00

o:oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M _

• - - - 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

---------C.Ălte cheit. de investitii        '

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap.84.02 Transport urban

97,476,000.00

85,113,890.00

3,838,034.00

24,011,990.00

15,000,000.00

6,156,060.00

2,855,930.00

1,520,000.00

1,335,930.00

0.00

0.00

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

23,585,930.00

14,750,000.00

5,980,000.00

(2,855,930.00

1,520,000.00

1,335,930.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,041.00

14,185,850.00

7,000,000.00

4,329,920.00

2,855,930.00

1,520,000.00

1,335,930.00

0.00

0.00

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

13,905,930.00

6,850,000.00

4,200,000.00

2,855,930.00

1,520,000.00

1,335,930.00

0.00

0.00

3

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul TudorVIadîmir.

38,758,450.00

40,029,640.00

3,235,005.00

10,791,990.00

5,400,000.00

2,536,060.00

2,855,930.00

1,520,000.00

1,335,930.00

0.00

0.00

din care C+M

32,520,060.00

35,301,860.00

2,810,359.00

10,655,930.00

5,350,000.00

2,450,000.00

2,855,930.00

1,520,000.00

1,335,930.00

0.00

0.00

4

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b du) Dem Radulescu de la int. cu str.

Ostroveni pana Ia int cu DN 67

36,842,810.00

23,209,510.00

243.036.00

3,393,860.00

1,600,000.00

1,793,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

33,998,360.00

15,920,980.00

0.00

3,250,000.00

1,500,000.00

1,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

21,874,740.00

21,874,740.00

359,993.00

9,826,140.00

8,000,000.00

1,826,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

0.00

9,680,000.00

7,900,000.00

1,780,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

21,874,740.00

21,874,740.00

359,993.00

9,826,140.00

8,000,000.00

1,826,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

0.00

9,680,000.00

7,900,000.00

1,780,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sșcerdoteanu si str Patriarh lustinian Marina

21,874,740.00

21,874,740.00

359,993.00

9,826,140.00

8,000,000.00

1,826,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

9,680,000.00

7,900,000.00

1,780,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4 Chett de proiectare pt elab. SPF si S

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

t l 0.00

0.00

0.00

0.00


Viceprimar,

Gheorghe lonitaDirector Executiv


Sii


ia Morcov


Director Ex| ion Lepadat


Sef Serv Management

Adelina Retevoescu (


ilor


Serv Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos


Municipiul Rm. Vaicea

C.U.I. 2540813


Anexa ‘Ja HCL                     ! Z

Anexa 1;b£din OG1169/1997


|                                LISTA 2013

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente

I repartizata pe capitole de cheltuieli - fonduri nerambursabile postaderare si cofinantare buget local

AFERENTĂ LISTEI FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE '                                BUG. LOCAL


Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

5,248.310.00

din care C+M

4,193,720.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTARIINDEPENDENTE

900,000.00

Cap. 51.02. Autoritatl publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE Sl RELIGIE

900,000.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Vaicea

450,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Vaicea

450,000.00

III

CONSOLIDĂRI

4,348,310.00

din care C+M

4,193,720.00

Cap. 65.02. INVATĂMANT

2,447,670.00

din care C+M

2,413,720.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

2,447,670.00

din care C+M

2,413,720.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE Sl RELIGIE

74,500.00

din care C+M

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Vaicea

buc

1

74,500.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

1,826,140.00

din care C+M

1,780,000.00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

1,826,140.00

din care C+M

1,780,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

PT. PRIMAR


Viceprlmar /

Gigi


Viceprlmar

Gheorghe lonita


DirecTo^ExeciSimona MorcovDirector Execirtiyl

Ion Lepadat *


Serviciu Contabilitate.sl BugetROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT» - ANUL .2013 -UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STNr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI *             data începerii execuției

nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

FINANȚA

TE D IN

Ca pa ci tati

Ter men PIF

Sur se pro prii

Cred banc int.

Cred banc ext.

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocatii bugetare

din care: De ia

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

79.480

74.000

22.000

52.000

0

0

0

0

52.000

52.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, din care:

79.480

74.000

22.000

52.000

0

0

0

0

52.000

52.000

0

0

0

C.l.

ACHIZIȚII IMOBILE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.ll

DOTĂRI INDEPENDENTE

79.480

74.000

22.000

52.000

52.000

52.000

0

0

0

C.lll

CONSOLIDĂRI

0

0

0

0

0

0

0

)

0

0

0

0

0

Din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

J

0

0

0

0

0

’C.IV '

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de pretez., fezabilitate •      a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

0

0

0

0

C.<f

MAJORARE DE.CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

)

0

0

0

0

0


Pt. Primar

Viceprimar Gîgi Ion Matei


Sef serviciul Investiții

Ing. Corina TomaMunicipiul Rm. Vaicea

C.U.I. 2540813


LISTApoziției "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dota .        _

I repartizata pe capitole de cheltuieli buget local pentru unitati de invatannă


Nr. crt,

Nominalizarea achlz. de bunuri sl a altor chelt. de investit!)

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

52.000

I        Din care C+M

0

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0

II

... __________DOTĂRI INDEPENDENTE-------------

52:000

Cap.65.02. - Invatamant - TOTAL

12.000

1

Autoturism leasing Gr. Școlar General Magheru

buc

1

12.000

2

Autoutilitara Gr. Școlar Henri Coanda

buc

1

40,000

III

CONSOLIDĂRI

0

Din care C+M

0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. eiab.st. de prefez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

0

V

MAJORARE DE CAPITAL

0


Pt. Primar

Viceprimar

Gigi Ion

Director Investiții

Ing. Liviu MiftOdeDirector Econoi

Ec. ion Lepacraii


Set Serviciul Investiții


Ing. Corina Toma