Hotărârea nr. 117/2013

hotarirea 117 - 14 mai 2013 - suspendare taxa de urgenta eliberare CU si AC

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 117 privind suspendarea taxei de urgență în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 14 mai 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.16547 din 13.05.2013, întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune suspendarea, până la data de 31 iulie 2013, a taxei de urgență pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.128/15/2004, modificată prin hotărârea nr.129/2010;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere numărul mare de solicitări privind emiterea actelor administrative de tipul certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire și ținând seama de numărul insuficient de funcționari din cadrul direcției de specialitate;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrai ia Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Intri nind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. începând cu data adoptării prezentei hotărâri și până la data de 31 iulie 2013, se suspendă taxa de urgență pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.128/15/2004, modificată prin hotărârea nr.129/2010.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Economico - Financiare.