Hotărârea nr. 116/2013

hotarirea 116 - 14 mai 2013 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 116

privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 14 mai 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 16530 din 13.05.2013, întocmit de Direcția Economico - Financiară și Serviciul Sport, Cultură Mass-Media prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" pentru diverse activități culturale, ca urmare a faptului că în lunile martie - aprilie 2013 la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea au fost înregistrate mai multe solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie »;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie’’, a sumei de 4.800 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: - Direcției Economico - Financiare;

- Serviciului Sport, Cultură, Mass - Media.


SECRETAR MUNICIPIU, jurl^ȚomajyHHĂESCU

A'S'

ANEXA LAft&E»

■M

k© A

Nr.

Crt.

Nr, Adres

a

Solicitant

Suma

-------—

Destinația

1.

14603/22.04.

2013

Asociația Pro Energetic SC XXI din Ramnicu Valcea

1.000 lei

Necesari pentru achiziționarea de echipament sportiv pentru echipa de handbal fete a Colegiului Energetic, care este multipla campioana naționala.

2,

11580/01.04.

2013

Asociația pentru Viitor din Ramnicu L

Valcea

800 lei

Necesari atat pentru participarea echipei de fotbal a Scolii Gimnaziale Goranu (Școala Nr. 5), la Olimpiada Naționala a Sportului Școlar -faza zonala, care va avea loc la Targu Jiu, in perioada 17-19 mai 2013.

3.

10201/21.03. si

14606/22.04.

2013

2013

Clubul Sportiv Chimia din Ramnicu

Valcea

3.000 lei

1.000 Iei necesari pentru premierea sportivilor de la secția de atletism, care au obtinut locuri fruntașe in cadrul Campionatelor Naționale de Seniori, Tineret si Juniori si 2.000 lei, necesari pentru organizarea la Ramnicu Valcea a Campionatului National de Juniori - Box, in perioada 20-27 mai 2013.

TOTAL:

4.800 lei

DIRECTOR JURIDIC, PETRE CAZAM

COMPARTIMENTUL CULTURA, SPORT SI TINERET, IOANA CRISTESCU

am

ROMÂNIA


JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMN1CU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


v> ww.prim;iridvl.ro


HOTĂRÂREA NR. 117

privind suspendarea taxei de urgență în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară ta data de 14 mai 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 16547 din 13.05.2013, întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune suspendarea, până la data de 31 iulie 2013, a taxei de urgență pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.128/15/2004, modificată prin hotărârea nr.129/2010;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate» nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de bugebfinanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere numărul mare de solicitări privind emiterea actelor administrative de tipul certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire și ținând seama de numărul insuficient de funcționari din cadrul direcției de specialitate;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data adoptării prezentei hotărâri și până la data de 31 iulie 2013, se suspendă taxa de urgență pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.128/15/2004, modificată prin hotărârea nr.129/2010.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Urbanism;

Direcției Economico - Financiare.


SECI juris*


TAR MUNICIPIU, orna MIHAESCU