Hotărârea nr. 113/2013

hotarirea 113 - 11 mai 2013 - desemnare viceprimar cu atributii de primar

ROMAN IA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 113

privind desemnarea unui viceprimar pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin le ge primarului, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 mai 2013, la care participă toți cei 23 de membri ai Consiliului Local în funcție;

Urmare a Ordinului nr. 229 din 08 mai 2013 emis de Prefectul județului Vâlcea privitor la constatarea suspendării de drept a mandatului de primar al domnului Emilian Valentin Frâncu, ca urmare a arestării preventive a acestuia pe o durată de 29 de zile, ordin comunicat Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea prin adresa nr. 8857 din 09.05.2013, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 16335 din 10.05.2013;

Având în vedere și Raportul nr. 16335 din 10.05.2013, întocmit de Secretarul municipiului, prin care se impune desemnarea unui viceprimar care să îndeplinească atribuțiile specifice funcției de primar, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia;

Ținând seama de procesul - verbal al comisiei de numărare cu privire la consemnarea rezultatului votului secret;

în temeiul prevederilor art.72 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art. 45 și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.72, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 și întrunind 12 voturi “pentru” desemnarea domnului viceprimar Gigi Ion Matei de a îndeplini atribuțiile specifice funcției de primar,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pe perioada suspendării de drept a mandatului de primar al municipiului, conform art.71 din Legea nr.215/2001, atribuțiile specifice funcției de primar vor fi îndeplinite de către domnul Gigi Ion MATEI - viceprimar al municipiului.

Art. 2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor înființate de Consiliul Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,