Hotărârea nr. 112/2013

hotarirea 112 - 26 aprilie 2013 - mandatare AGA PIETE

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 112

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PIEȚE PREST S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 14873 din 23.04.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PIEȚE PREST S.A, să îndeplinească atribuția prevăzută la lit.p) a art.12.2 din actul constitutiv, respectiv «să aprobe și să modifice organigrama, numărul de personal și statul de funcții al societății» în sensul transformării postului de șef serviciu contabilitate, în postul de contabil-șef;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2010, prin care s-a înființat S.C. PIEȚE PREST S.A, cu acționar unic Consiliul Local; ținând seama de faptul că, în conformitate cu prevederile articolelor 12.2 litera p) și 12.3 din Actul Constitutiv, una din atribuțiile adunării generale a acționarilor este aceea de a aproba și modifica organigrama, numărul de personal și statul de funcții, dar numai în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local;

Luând în considerare adresa nr. 14696 din 22.04.2013 prin care S.C. PIEȚE PREST S.A. a so icitat acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a modifica statul de funcții, în sensul transformării postului de șef serviciu contabilitate, în postul de contabil-șef, care să coordoneze cele două structuri organizatorice din cadrul societății, respectiv serviciul financiar-contabilitate și compartimentul încasări;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi "pentru" din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționari or la S.C. PIEȚE PREST S.A, să îndeplinească atribuția prevăzută la lit.p) a art.12.2 din Actul Constitutiv, respectiv «să aprobe și să modifice organigrama, numărul de personal și statul de funcții al societății» în sensul transformării postului de șef serviciu contabilitate, în postul de contabil - șef.

Ari. 2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - S.C. PIEȚE PREST SA Râmnicu Vâlcea;

  • - Reprezentanților în A.G.A. la S.C. PIEȚE PREST S A


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ValaruAMZA

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ț^ma MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 26 aprilie 2013