Hotărârea nr. 111/2013

hotarirea 111 - 26 aprilie 2013 - aprobare parteneriat Asociatie Pro Xpert

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCALmun


HOTĂRÂREA NR. 111

privind aprobarea parteneriatului cu Asociația Pro Xpert în cadrul unor proiecte

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 14871 din 23.04.2013, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios prin care se propune aprobarea unui parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Asociația Pro Xpert în vederea realizării unor activități comune în cadrul proiectelor “Module de curs în domeniul energiilor neconvenționale” și "Competențe anteprenoriale și abilități orizontale pentru anteprenorii sociali”, proiecte finanțate de Uniunea Europeană în cadrul Programului Comunitar “învățare de-a lungul vieții” - componenta “Parteneriate Leonardo da Vinci”, ce se implementează în perioada 1 august 2012 - 31 iulie 2014, precum și împuternicirea primarului să reprezinte municipiul în derularea acestor proiecte;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Țir ând cont de adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 6710 din 22.02.2013 prin care Asociația Pro Xpert a propus încheierea unui parteneriat cu municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea implementării a două proiecte “Module de curs în domeniul energiilor neconvenționale” și “Competențe anteprenoriale și abilități orizontale pentru anteprenorii sociali”, finanțate de Uniunea Europeană în cadrul Programului Comunitar “învățare de-a lungul vieții"- componenta “Parteneriate Leonardo da Vinci" și având în vedere nevoia de informare și pregătire profesională a unor persoane care fac parte din aparatul de specialitate al primarului, consilieri de specialitate, în contextul deschiderii municipalității pentru asimilarea de experiențe și promovarea unor proiecte în diferitedomenii cu consecințe pozitive pentru viața economico-socială a comunității locale;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(7), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 a Administ'ației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Asociația Pro Xpert în vederea realizării unor activități comune în cadrul proiectelor “Module de curs în domeniul energiilor neconvenționale” și “Competențe anteprenoriale și abilități orizontale pentru anteprenorii sociali", proiecte finanțate de Uniunea Europeană în cadrul Programului Comunitar “învățare de-a lungul vieții” — componenta “Parteneriate Leonardo da Vinci”, ce se implementează în perioada 1 august 2012 - 31 iulie 2014.

(2) Se împuternicește domnul Emilian Valentin FRÂNCLI - primarul municipiului să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în derularea celor două proiecte prevăzute la alin.(1).


Art 2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la

îndeplinire

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios

  • - Asociației Pro Xpert.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Valeru

/               --""A A

Ir (       ri

vi Ww Ml

T

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Trona MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 26 aprilie 2013