Hotărârea nr. 110/2013

hotarirea 110 - 26 aprilie 2013 - completare lista bunuri Piete cu PT 13

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.110

privind cc mpletarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2C13, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.14827 din 23.04.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune completarea «Listei bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului și concesionate S.C. PIEȚE PREST S.A» - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat nr.28077 din 20.09.2010 cu imobilul - construcție « Spațiu cu altă destinație - clădire PT 13 (piață) * fostă SRM gaze naturale », situat în strada Emil Avrămescu, în suprafață de 20 m.p, având numărul de inventar DP 04925 și valoarea de inventar 5078,73 lei;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că în urma modernizării punctului termic 13, situat în strada Emil Avrămescu, a rămas liber un spațiu, care, potrivit Contractului de Concesiune nr. 9692 din 16.05.2002, încheiat cu S.C. CET Govora S.A, poate fi folosit de către Consiliul Local în alte scopuri și având în vedere adresa nr.14694 din 22.04.2013 prin care S.C. PIEȚE PRESȚ S.A a solicitat atribuirea în concesiune a spațiului respectiv pentru realizarea serviciului de administrare a domeniului public și privat delegat prin hotărârea nr.244/2010;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului pubiic și privat de interes local și ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a acestei ordonanțe;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întninind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se completează «Lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiul'Ji Râmnicu Vâlcea și concesionate S.C, PIEȚE PREST S.A» - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat nr.28077 din 20.09.2010 cu imobilul - construcție «Spațiu cu altă destinație -clădire PT 13 (piață) - fostă SRM gaze naturale», situat în strada Emil Avrămescu, în suprafață de 20 m.p, având numărul de inventar DP 04925 și valoarea de inventar 5078,73 lei.

Art.îL Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - SC. PIEȚE PREST SA.


SECRETAR MUNICIPIU,  jurist T#ha MIH^ESCU


Râmnicu Vâlcea, 26 aprilie 2013