Hotărârea nr. 11/2013

Hotarirea 11 - 30 ianuarie 2013 - reactualizare deviz Reabilitare Baza de agrement Ostroveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 11

privind actualizarea devizului general aferent documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” la data de 21.01.2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 26777 din 23.01.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune reactualizarea devizului general aferent documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, ca urmare a solicitărilor primite de la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia referitoare la actualizarea devizului general în funcție de modificarea cursului euro de la data elaborării DALI (01.03.2011) la data solicitării de clarificări, respectiv 21.01.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit.”d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

ArL1. Se actualizează devizul general la data de 21.01.2013 aferent documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2011, la valoarea totală de 31.940,90 mll lei cu TVA, respectiv 7.345,94 mii Euro cu TVA, din care C+M - 21.193,00 mll lei cu TVA, respectiv 4.874,08 mii Euro cu TVA, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • • Direcției Programe Externe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/^" -

Gheorghe MIHĂILESCU >  ’ q


Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013

DEVIZ GENERAL


privind L/.uienle necesare realizării obiectivului                                                  '.C A


REABILITARE SI MODERNIZARE BAZA DE AGREMENT OSTROVENI IN MUN. RM. VALCEA

in mii lei/mii euro, la data de 21 ianuarie 2013                                                                    '

Curs BNR din 21 ianuarie 2013 - 1 euro = 4.34811ei

Nr crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrări

Valoare

ara TVA

TVA

Valoare cu TVA

A, f Q t

(mii lei)

(mii euro)

(mii lei)

(mii lei)

(mii euro)

1

CAPITOL 1-Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

306.36

70.46

73.53

379.89

87.37

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la stare inițiala

961.76

221.19

230.82

1192.58

274.28

TOTAL CAPITOL 1

1268.12

291.65

304.35

1572.47

361.65

2

CAPITOL 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

2.1

Rețele exterioare

144.34

33.20

34.64

178.98

41.16

TOTAL CAPITOL 2

144.34

33.20

34.64

178.98

41.16

3

CAPITOL 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studuii teren

1.00

0.23

0.24

1.24

0.28

3.2

Taxe obținere avize acorduri autorizație

7.78

1.79

1.87

9.65

2.22

3.3

Proiectare si ingineering

381.50

87.74

91.56

473.06

108.80

3.4

Organizarea procedurii de achiziție publica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenta tehnica

189.45

43.57

45.47

234.92

54.03

TOTAL CAPITOL 3

579.73

133.33

139.14

718.87

165.33

CAPITOL 4-Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

15429.96

3548.66

3703.19

19133.15

4400.34

4.2

Montaj utilaj tehnologic

144.26

33.18

34.62

178.88

41.14/

4.3

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

7213.00

1658.89

1731,12

8944.12

2057.02

4.5

Dotări

265.09

60.97

63.62

328.71

75.60

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

23052.31

5301.70

5532.55

28584.86

6574.10

CAPITOL 5-Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

152.50

35.07

36.60

189.10

43.49

5.1.1

Lucrări de construcții

104.45

24.02

25.07

129.52

29.79

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

48.05

11.05

11.53

59.58

13.70

5.2

Comision taxe cote legale costuri de finanțare

115.94

26.66

27.83

143.77

33.06

5.2.1

Comision taxe cote legale

115.94

26.66

27.83

143.77

33.06

5.2.2

Costul creditului

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

5.3

Capitol cheltuieli diverse si neprevăzute

445.85

102.54

107.00

552.85

127.15

TOTAL CAPITOL 5

714.29

164.27

171.43

885.72

203.70

CAPITOL 6-Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste de predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL DEVIZ

25758.79

5924.15

6182.11

31940.90

7345.94

DIN CARE C+M

17091.13

3930.71

4101.87

21193.00

4874.08