Hotărârea nr. 109/2013

hotarirea 109 - 26 aprilie 2013 - suspendare HCL 59 din 2013

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.109

privi nd suspendarea tn parte a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 59/11.03.2013 referitoare la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor - construcții șl terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții "Zkrtera de legătură intre B-dul Nicolae Bălcescu șl B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.14676 din 22.04.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune suspendarea aplicării prevederilor articolelor 3 și 4 din hotărârea nr.59/11.33.2013, până la data de 31 decembrie 2014, ceea ce determină încetaree provizorie a efectelor acestei hotărâri, referitoare la exproprierea imobilelor afectate de coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii $ liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2013 s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu si b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”, precum și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor - terenuri și construcții, cuprinse în coridorul de expropriere pentru realizarea acestui obiectiv, iar proiectul pentru realizarea obiectivului de investiții mai sus menționat nu a fost promovat spre finanțare pe Axa 1 din Programul Operațional Regional 2007-2013, în termenul limită prevăzut prin Ghidul de Finanțare, respectiv 31 martie 2013, datorită faptului că suma alocată municipiului Râmnicu Vâlcea pentru proiectele incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană nu a fost acoperitoare șt pentru finanțarea acestui proiect;

în temeiul prevederilor art 66 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art. 115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se suspendă aplicarea prevederilor articolelor 3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.59/11.03.2013, referitoare la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor - construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivu ui de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran" până la data de 31 decembrie 2014, ceea ce determină încetarea provizorie a efectelor prevederilor acestor articole.

Art.2. (1) Consecință a prevederilor art. 1, se va solicita Biroului de Carte Funciară Râmnicu Vâlcea, ridicarea interdicției de înstrăinare, cu mențiunea că se va relua procedura de expropriere, cu proprietarii imobilelor afectate de coridorul de expropriere, la data reluării acestor proceduri.

  • (2) Lista proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere - anexa nr. 4 la hotărârea nr. 59/2013, va fi actualizată la data reluării procedurii de expropriere.

Ar:.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Programe Externe.

    SECRET jurist
Râmnicu Vâlcea, 26 aprilie 2013