Hotărârea nr. 107/2013

hotarirea 107 - 26 aprilie 2013 - aprobare ROF aparat propriu

ROMÂNIA

județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.107

privind actualizarea „Regulamentului de organizare și funcționare (R.O.F) al aparatului de specialitate ai primarului municipiului Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.14061 din 17.04.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune actualizarea „Regulamentului de organizare și funcționare (R.O.F) al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, ca urmare a modificărilor survenite în cadrul structurii, precum și a modificărilor legislative aduse actelor normative aplicabile în administrația publică locală;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr.94/2011, prin care s-a aprobat organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, așa cum a mai fost modificată și completată;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Ait1. Se aprobă "Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitae al primarului", conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari. 2. începând cu data prezentei orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consi liului Local îșt încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Biroului Resurse Umane din cadril Direcției Resurse Umane, care o va comunica pentru conformare și aplicare direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

REGULAMENTUL

IDE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

CUPRINS

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE_______________________________________________________

CAPITOLUL II - DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS

 • 1.Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări

 • 1.1 Compartiment Aplicare Legea 10/2001 ______________________________________________

 • 1.2 Compartiment Arhivă și Gestionare Documente

2.Serviciul Juridic, Contencios_______________________________________________________________________

CAPITOLUL III - CABINET PRIMAR__________________________________________________________

CAPITOLUL IV - BIROUL AUDIT INTERN____________________________________________________

CAPITOLUL V - DIRECȚIA RESURSE UMANE_____________________________________________

1.Compartiment Managementul Calității și Control Intern

2.Biroul Resurse Umane.__

3.Se rviciul Sport, Cultura, Mass-Media;;

4.Biroul Administrativ, Aprovizionare______________________________________________________________

5.Biroul Informatică și Centrul de Informare a Cetățenilor

6.Consilier pentru Problemele Romilor__________________________________________________________

CAPITOLUL VI - DIRECȚIA PROGRAME EXTERNE_________________________________________

 • 1.Serviciul Managementul Proiectelor___________________________________________________________

 • 2.Compartiment Proiecte, Programe_________________________________________________________

CAPITOLUL VII - DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

 • 1.Serviciul Contabilitate și Buget____________________________________________________________________

 • 2.Serviciul înregistrări Fiscale, Operatori Ghișeu____________________________________________________

 • 3.Serviciul Persoane Juridice______________________________________________________________________

 • 4.Serviciul Persoane Fizice________________________________________________________________________

 • 5.Serviciul Juridic Executări Silite_______________________________________________________________________

 • 6.Cc»m partiment Administrativ, Registratură________________________________________________________

CAPITOLUL VIII - DIRECȚIA EVIDENȚĂ PATRIMONIU, CADASTRU Șl SERVICII PUBLICE

 • 1.Serviciul Cadastru Agricultură șl Registru Agricol________________________________________________

 • 2.Se rviciul Relații îndrumare Asociații de Proprietari

 • 3. Corn partiment Energetic_________________________________________________________________________

 • 4. Unitatea Locală de Monitorizare__________;_________________________________________________________

 • 5. Corn partiment Contracte_____________________________________________________________________

 • 6. St rviciul Evidență și Gestiune Patrimoniu_______________________________________________________

/.Compartimentul de Transport Local________________________________________________________

CAPITOLUL IX- DIRECȚIA URBANISM___________________________________________

 • 1 .Compartiment Registratura, Urbanism_________________________________________________________

 • 2 .Compartiment pentru Informarea și Consultarea Publicului_____________________________________

 • 3 .Compartiment Autorizare Lucrări de Construcții și Rețele Edilitare

 • 4 .Biioul Proiectare, Dezvoltare Urbană și GIS_______________________________________________________

CAPITOLUL X - DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE

1.Se rviciul Investiții Publice_________________________________________________________________________________

2.Se rviciul Achiziții Publice_________________________________________________________________________________

3.Compartiment Verificări Documentații Tehnico-Economice și Dirigenție de Șantier_________________

4.Cornpartiment urmărire lucrări reparații________________________________________________________

CAPITOLUL XI - DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

1.Ser viciul Evidența Persoanelor___________________________________________________________

2.Bir >ul Stare Civilă______________________________________________________________________________________

CAPITOLUL XII - SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI______________________

CAPITOLUL XIII - COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ, SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ CAPITOLUL XIV -DISPOZIȚII FINALE.

Anexa la

H.C.L. nr.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE •

Art.1. Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului și aparatul de specialitate al primarulu constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria municipiu ui, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Art.2. Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorică stabilită prin organigrama și statul de funcții, aprobate conform legii, care duce la îndeplinire sarcinile și atribuțiile administrației publice locale reieșite din legi, ordonanțe, hotărâri ale guvernului, ordine ale conducătorilor administrației publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale primarulu.

Art.3. Primarul este șeful administrației publice locale și răspunde de buna organizare și funcționare a acesteia, prin compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al primarulu . în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Primarul emite dispoziții. Aceastea devin executorii după ce au fost aduse la cunoștiința publică sau a persoanelor interesate.

Primarul reprezintă municipiul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate, precum și în justiție.

Primarul este ordonatorul principal de credite.

Art.4. Viceprimarii municipiului sunt subordonați primarului și înlocuitori de drept ai acestuia,! ndeplinesc atribuțiile care le sunt delegate de către primar, prin dispoziție, și coordonează direct activitatea structurilor funcționale ale administrației locale, conform organigramei.

Art.5. Secretarul municipiului este funcționar public de conducere și îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;

b)participă la ședințele consiliului local;

cjasigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local si primar, precum și între aceștia și prefect;

d)organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

e)asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor cu caracter public, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

f)asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local și redactează hotărârile consiliului local;

g)pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

h)alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar;

De asemenea, coordonează activitatea Direcției Administrație, Juridic, Contencios și a Direcției c e Evidență a Persoanelor.

Art.6. Administratorul public poate îndeplini, in baza unui contract de management, încheiat in acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate al primarulu sau a serviciilor publice de interes local.

Primarul poate delega către administratorul public, in condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Numirea si eliberarea din funcție a administratorului public se face de primar, pe baza unor criterii,proceduri si atribuții specifice, aprobate de consiliu local.Numirea in funcție se face pe baza c e concurs.

Art.7. Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, serviciile de specialitate colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale organizate la nivel județean.

în vederea rezolvării operative și oportune a sarcinilor ce le revin, compartimentele de specialitate ale Aparatului de specialitate al primarului, sprijină activitatea societăților comerciale, instituțiiler publice bugetare și extrabugetare din subordinea Consiliului Local.

în problemele de specialitate, compartimentele funcționale din componența Aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri și dispoziții pe care le prezintă Primarului, viceprimarilor sau secretarului care le coordonează activitatea, în vederea avizării și propunerii spre aprobare Consiliului Local sau Primarului, cu viza din punct de vedere legal a secretarului, respectiv a personalului cu atribuții în domeniul juridic.

Compartimentele funcționale răspund în fața Primarului de aplicarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului. Documentele care sunt solicitate de consilieri în vederea informării, vor fi puse la dispoziția acestora conform legii. Pentru alte organe sau persoane fizice interesate în consultarea unor documente, aceasta devine posibilă numai cu aprobarea prealabilă a Primarului, viceprimarilor sau secretarului în concordanță cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public și a Dispoziției Primarului emisă în acest sens.

Art.8 Serviciile publice înființate de Consiliul Local sunt subordonate Primarului care le coordonează direct sau prin viceprimari și secretar potrivit competențelor stabilite prin organigramă și Regulamentul de organizare și funcționare.

Art.9 Actele care se eliberează de către Primărie vor fi semnate, de regulă, de către Primar sau de viceprimari în limita delegării atribuțiilor stabilite de către Primar, secretar, precum și de către șeful structurilor funcționale în cadrul cărora au fost întocmite.

Art.10 Conducerea fiecărei direcții este asigurată de un director executiv care este ajutat în realizarea sarcinilor de un director executiv adjunct, după caz, de șefii de servicii, birouri și compartimente subordonate.

Art.11 Atribuțiile, competențele și răspunderile cu caracter general ce revin directorilor executivi:

Directorii executivi (directorii executivi adjuncți),arhitectul sef pe lângă activitatea profesiorală proprie, organizează activitatea și urmărește realizarea sarcinilor de către funcționarii din compartimentele direcției, în care sens, îndeplinesc următoarele atribuții: ♦ primesc corespondența repartizată direcției de către conducerea primăriei și o distribuie compartimentelor de specialitate din cadrul direcției;

 • ♦ urmăresc respectarea termenelor legale în soluționarea corespondenței;

 • ♦ informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea primăriei asupra activității desfășurate în cadrul direcției, precum și despre problemele din activitatea instituțiilor și agenților economici de interes local;

 • ♦ participă la ședințele Consiliului Local;

 • ♦ asigură rezolvarea problemelor curente;

 • ♦ asigură cunoașterea și studierea de către personalul din subordine a legislației în vigoare, utilizarea deplină a timpului de lucru, creșterea aportului fiecărui angajat la rezolvarea cu competență și de calitate a tuturor sarcinilor încredințate conform fișei postului în raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată;

 • ♦ urmăresc desfășurarea activităților cu caracter juridic, stabilite prin Dispoziții ale Primarului, specifice fiecărei structuri funcționale.

 • ♦ asigură și răspunde de rezolvarea în termen a cererilor, sesizărilor și scrisorilor primite de la cetățeii în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/2002;

 • ♦ asigură elaborarea proiectelor de hotărâri și dispoziții;

 • ♦ elaborează alături de serviciile sau birourile din subordine, rapoartele de specialitate în vederea adoptării proiectelor de hotărâri și dispoziții;

 • ♦ urmăresc îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului date în competența de realizare a serviciilor direcției respective;

 • ♦ realize ază colaborarea și conlucrarea pentru soluționarea unor probleme complexe cu toate direcți le de specialitate, inclusiv a materialelor care se prezintă spre analiza comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

 • ♦ urmăresc întocmirea fișei fiecărui post al personalului din subordine;

 • ♦ urmăresc asigurarea abonamentelor de specialitate pentru direcție, abonamente la edituri pentru lucrări de interes local, realizarea colecțiilor de acte normative, precum și urmărirea aplicării dispozițiilor legale de către personalul direcției;

 • ♦ aprobă biletele de voie în interes de serviciu și personal;

 • ♦ stabilesc obiective specifice domeniului de activitate pe care le coordonează pe baza obiect velor generale ale instituției;

 • ♦ monitorizează realizarea programelor de management de calitate, mediu, sanatate și securitate ocupațională,securitatea informației;

 • ♦ coordonează implementarea,menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate mediu, sanatate și securitate ocupațională,securitatea informației în cadrul direcției pe care o coordonează ;

 • ♦ îndeplinesc alte sarcini dispuse de conducerea Primăriei;

 • ♦ acordă audiențe cetățenilor pe domeniul specific de activitate al fiecărei direcții;

 • ♦ în limita competențelor stabilite, reprezintă compartimentele pe care le conduc în relațiile cu alte compartimente de specialitate din aparatul propriu sau cu agenții economici, instituțiile publica și persoanele fizice;

 • ♦ întocmesc rapoartele de evaluare a personalului din subordine.

Arhitectul sef

Arhitectul sef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului si al urban smului din cadrul administrației publice locale si este șeful structurilor de specialitate subordonate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.

Arhiteotul-sef desfășoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunității, coordonarea activităților de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului si urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu si a calității arhite cturale la nivelul unității administrativ-teritoriale.

în acivitatea lui, arhitectul-sef este sprijinit de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului si urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.

Arhitectul Sef, prin compartimentele de specialitate subordonate, îndeplinește următoarele atribuții:

 • ♦ Coordonarea activității de dezvoltare urbană a municipiului; formularea de propuneri, coordonarea si urmărirera activităților legate de elaborarea si actualizarea Planului Urbanistic general al municipiului Rm Vâlcea si al Regulamentului local de urbanism aferent;

 • ♦ Inițierea, coordonarea din punct de vedere tehnic, elaborarea, avizarea si propunerea spre aprobare a strategiilor de dezvoltare teritorială urbane, precum si a documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

 • ♦ Urmărirea elaborării si susținerea în fata Consiliului local al municipiului Rm Vâlcea a

proiectelor de hotărâri si rapoartelor de specialitate din domeniul urbanismului;

 • ♦ Organizarea activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism; semnarea documentelor de avizare;

 • ♦ Propunerea de soluții pentru îmbunătățirea aspectului urban al orașului si pentru rezolvarea unor s tuatii reclamate de cetățeni;

 • ♦ Elaborarea avizelor prealabile de oportunitate în vederea elaborării Planurilor Urbanistice zonale, însușite de Comisia tehnică, precum si înaintarea acestora spre aprobare Consiliului Local;

 • ♦ Coordonarea si asigurarea informării publice si a procesului de dezbatere si consultare a publicului în vederea promovării documentațiilor aflate în gestiunea sa;

 • ♦ Coorconarea elaborării si semnarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire, a autorizațiilor de desființare si a documentațiilor de urbanism aprobate de Consiliul local al Municipiului Rm Vâlcea, în concordantă cu prevederile din Planul Urbanistic General si regulamentul de urbanism local aferent acestuia;

 • ♦ întocmirea, verificarea din punct de vedere tehnic a documentației si emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire/desfintare;

 • ♦ Urmărirea punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană si a politicilor urbane, precum și a documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

 • ♦ Asigurarea gestionării, evidentei si actualizării documentațiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

 • ♦ Organizarea si coordonarea constituirii si dezvoltării băncilor/bazelor de date urbane;

 • ♦ Participarea la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare si avizarea din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate;

 • ♦ Avizarea proiectelor de investitii publice din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate;

 • ♦ Coordonarea activității de stabilire, calculare si urmărire a încasării următoarelor:

 • - taxe pentru Certificatul de Urbanism,

 • - taxe pentru autorizația de Construire,

 • - taxe pentru autorizația de desființare,

 • - taxe pentru prelungirea Certificatului de Urbanism,

 • - taxe pentru prelungirea autorizației de Construire,

 • - taxe pentru prelungirea autorizației de desființare,

 • - taxe pentru Certificat de nomenclatură stradală si adresă,

 • - taxa regularizare AC persoane juridice;

 • - taxa avizare C.T.U.A.T.;

 • - alte :axe stabilite prin H.C.L.;

Arhitectul sef este subordonat direct primarului municipiului Rm Vâlcea

Art.12. Atribuțiile, competențele și răspunderile cu caracter general ce revin șefilor di compartimente (servicii și birouri):

 • ♦ organizează activitatea, atât pe compartimente cât și pe fiecare lucrător din subordine;

 • ♦ întocmesc programele de activitate ale compartimentelor și le prezintă spre aprobare directorului executiv sau directorului executiv adjunct care coordonează activitatea, stabilesc măsulle necesare și urmăresc îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor din aceste programe;

 • ♦ urmăresc și răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor și finalizarea în termenele legale a acțiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;

 • ♦ asigu'ă respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se im sun;

 • ♦ urmăresc și verifică activitatea profesională a personalului din cadrul compartimentelor pe care le conduc, îi îndrumă și sprijină în scopul sporirii operativității, capacității și competenței lor în îndeplinirea sarcinilor încredințate;

 • ♦ asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment, organizează și urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;

 • ♦ repartzează pe salariații subordonați, sarcinile și corespondența ce revine compartimentelor respective, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluționarea acestora;

 • ♦ verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența efectuate de personalul din subordine;

 • ♦ veghează și răspund, alături de personalul din subordine de respectarea normelor legale și a celor hotărâte de Consiliul Local;

 • ♦ răspund de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu contribuabilii;

 • ♦ întocmesc fișele posturilor și cele de evaluare individuală ale subordonaților, până la nivelul competențelor lor;

 • ♦ răspund de buna organizare și desfășurare a activității de primire și soluționare a petițiilor adresate compartimentului, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/2002;

 • ♦ îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de conducere în legătură cu domeniul lor de activitate.                                                    .          ________

în cazul șefilor de compartimente care nu fac parte din nici o direcție, la sarcinile acestora se adaugă și cele specifice Directorilor executivi. Directorii executivi, directorii executivi adjuncți, șefii de servicii și birouri răspund de întreaga activitate care le-a fost repartizată spre coordonare, în conformitate cu prezentul regulament; înlocuitorii de drept vor fi stabiliți pin fișa postului sau prin dispoziția Primarului. Ei răspund în ordine ierarhică față de Primar, viceprimari sau secretar, după caz, respectiv față de directori.

Art.13 Programul de lucru al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al primarului este stabilit prin dispoziția Primarului. Conducerea Primăriei va putea stabili pentru personalul din subordine și alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul regulament.

Art.14 Personalul din cadrul aparatului de specialitate își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legale prevăzute pentru funcționarii publici sau personalul contractual, după caz și are următoarele responsabilități generale;

 • - răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informații or cu caracter cofidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • - răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • - răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportare a modului de realizare;

 • - răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor stipulate în documentele întocmite;

 • - răspunde de exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului.

Pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, personalul aparatului propriu răspunde, după caz, disciplinar, material, civil, administrativ sau penal.

CAPITOLUL II DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS

Art.15 Direcția Administrație, Juridic, Contencios este structura de lucru a Aparatului de specialitate al primarului, subordonată secretarului municipiului și îndrumă activitatea de cunoaștere a prevederilor din actele normative, asigură respectarea legilor și hotărârilor Guvernu ui României, hotărârilor Consiliului Local și a oricăror acte cu caracter normativ, de către salariații din Aparatul de specialitate al primarului;

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Direcția Administrație, Juridic, Contencios conlucrează cu direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, cu serviciile publice ds interes local, cu unitățile subordonate, cu compartimentele din cadrul aparatului tehnic de specialitate al Prefecturii;

Direcția Administrație, Juridic, Contencios este condusă de un director executiv care coordonează direct următoarele servicii și compartimente:

 • 1. Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări:

  • 1.1. Compartimentul Aplicare Legea nr. 10/2001;

  • 1.2. Compartimentul Arhivă și Gestionare Documente.

 • 2. Serviciul Juridic, Contencios.

Atribuțiile serviciilor și compartimentelor din cadrul Direcției Administrație, Juridic, Contencios:

 • 1. Serviciul Administrație Publică Locală si Reglementări:

Atribuții în domeniul activității de secretariat pentru Consiliul Local:

 • ♦ întocmește tematica anuală cu problemele supuse analizei și dezbaterii în ședințele Consiliului Local;

 • ♦ întocmește graficul desfășurării ședințelor Consiliului Local;

 • ♦ întocmește regulamentul privind modalitatea de pregătire a ședințelor Consiliului Local și urmărește aplicarea acestuia;

 • ♦ urmărește întocmirea la timp de către serviciile de specialitate a rapoartelor privind problemele ce urmează să fie supuse analizei în ședințele Consiliului Local, potrivit regulamentului sus menționat;

 • ♦ primește de la compartimentele aparatului de specialitate al primarului rapoartele cuprinse în ordinea de zi a fiecărei ședințe a Consiliului Local și întocmește proiectul ordinei de zi;

 • ♦ înaintează Serviciului Sport Cultură, Mass-Media ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local pentru a fi adusă la cunoștință publică, prin intermediul mijloacelor de informare mass-media;

 • ♦ primește notele de fundamentare pentru proiectele de acte normative de la compartimentele de specialitate și asigură aducerea acestora la cunoștință publică prin internet, Monitorul Oficia al municipiului și mass-media înainte cu 30 zile de data adoptării sau emiterii acestora;

 • ♦ redac ează împreună cu compartimentele de specialitate proiectele de hotărâri la rapoartele supuse dezbaterii Consiliului Local;

 • ♦ întocmește și pune la dispoziția comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea proiectelor de hotărâri din ordinea de zi;

 • ♦ multiplică și pregătește materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii ședințelor Consiliului Local, pregătește mapele de lucru ale consilierilor, chiar și în format electronic;

 • ♦ convoacă membrii Consiliului Local pentru ședințele ordinare și extraordinare;

 • ♦ pune la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local spre studiu, materialele de ședin ă, participă la ședințe și le sprijină în clarificarea problemelor supuse dezbaterii;

 • ♦ asigură pregătirea și desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului Local;

 • ♦ urmărește înregistrarea corectă pe suport magnetic a ședințelor Consiliului Local;

 • ♦ urmărește întocmirea stenogramelor de ședință și a proceselor - verbale;

 • ♦ întocmește fișa de pontaj a consilierilor la ședințele pe comisii și ale Consiliului Local și, cu viza secretarului municipiului, o depune la Direcția Resurse Umane;

 • ♦ elaborează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local;

 • ♦ const tu ie dosarele de ședință și le păstrează conform legii;

 • ♦ redactează hotărârile Consiliului Local și ține evidența acestora într-un registru special;

 • ♦ distribuie către compartimentele funcționale și persoanele fizice sau juridice implicate hotărârile Consiliului Local;

 • ♦ comunică Instituției Prefectului, în termenul prevăzut de lege, toate hotărârile Consiliului Local, în vederea exercitării controlului de legalitate;

 • 4 asigură aducerea la cunoștință publică a hotărârilor Consiliului Local cu caracter normativ prin intermediul mass-media (presă, televiziune), afișare, Monitorul Oficial al municipiului, pagina web, etc.;

 • 4 Asigură publicarea pe site-ul Primăriei municipiului a proiectelor de hotarari împreună cu toate documentele ce stau la baza adoptării hotărârilor Consiliului Local, precum si a altor documente pentru care este necesara aducerea la cunoștința publică;

 • 4 face publice prin afișare la sediul Primăriei atât a proceselor - verbale, cât și a minutelor încheiate cu ocazia ședințelor Consiliului Local;

 • 4 întomește, când este cazul, rapoarte în vederea adoptării unor hotărâri ale Consiliului Local;

 • 4 urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local, întocmind conform legii informări în acest sens;

 • 4 redactează când este cazul rapoarte privind adoptarea de hotărâri ale Consiliului Local;

 • 4 constituie și păstrează dosarele personale ale aleșilor locali.

Atribuții cu privire la activitatea de promovare, avizare, înregistrare și distribuire a dispozițiilor Primarului:

 • 4 primește de la compartimentele funcționale și ține evidența dispozițiilor primarului , într-un registru special;

 • 4 multiplică și distribuie dispozițiile primarului pentru aducerea la îndeplinire, către compartimentele funcționale și persoanele interesate;

 • 4 comurică Instituției Prefectului, în termenul prevăzut de lege, dispozițiile primarului, în vederea exercitării controlului de legalitate, comunică dispozițiile compartimentelor și persoanelor nominalizate în conținutul lor;

 • 4 asigură aducerea la cunoștință publică a dispozițiilor primarului cu caracter normativ prin intermediul mass-media (presă, televiziune), afișare, Monitorul Oficial al municipiului, pagina web, etc.;

 • 4 întocmește când este cazul referate și redactează dispoziții ale primarului;

 • 4 urmărește aducerea la îndeplinire a acestora.

Atribuții privitor la organizarea alegerilor locale, generale, și consultarea prin referendum a populatei:

 • 4 organizează și urmărește întreaga procedură de organizare, pregătire și desfășurare a alegerilor locale, generale și europarlamentare, precum și a consultării prin referendum a populației, în conformitate cu prevederile legale;

 • 4 face propuneri privind delimitarea secțiilor de votare;

 • 4 face propuneri privind stabilirea locurilor de afișaj electoral, a celor pentru organizarea adunărilor publice și a sediilor secțiilor de votare;

 • 4 asigură efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe secții de votare, pentru scrutinurile stabilite și le predă președinților acestora;

 • 4 asigură condițiile necesare consultării de către cetățeni a listelor electorale;

 • 4 organizează și pregătește secțiile de votare în vederea desfășurării corespunzătoare a alegerilor;

 • 4 întocmește lista cu persoanele propuse a fi desemnate președinți sau locțiitori ai acestora la secțiile de votare și o înaintează președintelui Tribunalului;

 • 4 colaborează cu Serviciul public județean de evidență a persoanelor pentru realizarea listelor electorale;

 • 4 ține evidența persoanelor care au pierdut drepturile electorale și procedează în ceea ce le privește în conformitate cu legea.

Atribuții cu privire ia evidența ștampilelor, sigiliilor, parafelor și registrului unic al documentelor:

 • ♦ urmărește aplicarea "Regulamentului privind folosirea sigiliilor, ștampilelor și parafelor din cadrul Consiliului Local, Primăriei și Administrației Domeniului Public" și eventual modificarea acestuia;

 • ♦ ține evidența într-un registru specific a ștampilelor, sigiliilor și parafelor;

 • ♦ predă și preia de la compartimentele funcționale ale primăriei și de la instituțiile subordonate Consil ului Local, ștampilele, parafele și sigiliile pe bază de proces - verbal;

 • ♦ păstrează ștampilele, sigiliile și parafele scoase din uz și procedează la distrugerea acestora în baza unui proces - verbal, aprobat de conducerea primăriei;

 • ♦ întocmește Registrul Unic de Documente (RUD), parafează și numerotează fiecare registru înscris în acesta;

Alte atribuții stabilite prin acte normative:

 • ♦ răspunde în scris, în termenul prevăzut de lege, la scrisorile cetățenilor, repartizate serviciului;

 • ♦ pune la dispoziția persoanelor interesate informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal;

 • ♦ eliberează copii, contra cost, de pe documentele de interes public, solicitate de cetățeni;

 • ♦ reprezintă Consiliul Local și Primarul în instanța de contencios administrativ, atunci când sunt atacate hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale Primarului, formulează acțiuni, întâmpinări, promovează căile de atac sau orice act procedural în numele acestora;

 • ♦ acordă consultanță juridică în cadrul direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor apara ului de specialitate al primarului;

 • ♦ asigură participarea, împreună cu persoanele de specialitate din cadrul Primăriei, la expertize și cercetări la fața locului ale instanțelor de judecată și a altor organe ale statului;

 • ♦ asigură activitatea notarială, în limitele legii;

 • ♦ întocmește și semnează acțiunile, întîmpinările, concluziile scrise, actele specifice promovării căilor de atac, adresate instanțelor de judecată și altor autorități jurisdicționale;

 • ♦ avizează pentru legalitate referatele prin care se propune adoptarea de hotărâri sau emiterea de dispoziții;

 • ♦ avizează pentru conformitate copiile de pe actele eliberate din arhivă și de pe alte acte solicitate de cetățeni;

 • ♦ participă la licitații sau în comisii de analiză a ofertelor în vederea achiziționării de bunuri și servicii sau de închiriere, concesionări, etc.

 • ♦ urmărește și asigură respectarea legalității, prin vizarea actelor care emană de la serviciile publice locale și care produc efecte juridice, acordând asistență juridică de specialitate;

 • ♦ primește documentațiile tehnice în vederea eliberării certificatelor de atestare a edificării construcției;

 • ♦ pârtie pă la implementarea proiectului „Managementul calității” în cadrul administrației publice locale.

Atribuții în ceea ce privește activitatea de reglementare:

 • ♦ întocmește și ține la zi evidența legislației în vigoare pe domenii de activitate;

 • ♦ colecionează actele normative ce se aplică în administrația publică locală, pe domenii de activitate;

 • ♦ urmărește actualizarea și coroborarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor Primarului, privind aplicarea acestora în timp;

 • ♦ urmărește coroborarea Hotărârilor Consiliului Local și Dispozițiilor Primarului cu actele normative cu putere juridică superioară;

 • ♦ asigură culegerea datelor, centralizarea, redactarea și tipărirea Monitorului Oficial al municipiului;

 • ♦ întocmește și actualizează evidența legislației privind veteranii de război și întocmește lista acestora, funcție de cererile depuse în legătură cu drepturile recunoscute de lege;

 • ♦ întocmește și actualizează evidența legislației privind revoluționarii din decembrie 1989 și întocmește lista acestora, funcție de cererile depuse în legătură cu drepturile recunoscute de lege;

 • ♦ întocmește și actualizează evidența legislației privind persecutați! politic și întocmește lista acestora, funcție de cererile depuse în legătură cu drepturile recunoscute de lege (Legea nr.118/1990);

 • ♦ întocmește și redactează regulamentele necesare desfășurării activităților specifice în administrația publică locală și aprobarea acestora conform legii;

 • ♦ întocmește legislația privind atribuțiile primarului, Consiliului Local și secretarului municipiului

Atribuții in ceea ce privește activitatea de informare documentare, organizat după modelul unei biblioteci:

 • ♦ asigură procurarea prin abonament a Monitorului Oficial și principalelor publicații de interes deosebit pentru administrația publică locală;

 • ♦ asigură procurarea unor lucrări de specialitate necesare bunei documentări în domeniile: tehnic, economic, juridic, de gospodărie comunală, protecția mediului, drepturile omului, protecție socială, organizații neguvemamentale, etc.;

 • ♦ ține spre păstrare, în copie, hotărârile Consiliului Local, dispozițiile Primarului și regulamentele în baza cărora se desfășoară activitățile în cadrul aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și unităților subordonate Consiliului Local;

 • ♦ păstre ază diferite studii și documentații realizate de serviciile din Primărie, sau alte instituții la comanda Primăriei;

 • ♦ păstrează casetele audio și video privind evenimentele de importanță deosebită în care este implicată administrația publică locală;

 • ♦ ține evidența publicațiilor, lucrărilor de specialitate și celorlalte materiale date spre păstrare într-un registru special și pe bază de fișă;

 • ♦ pune la dispoziție materialele pe care le are în evidență funcționarilor din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile și unitățile subordonate Consiliului Local, consilierilor și conducerii instituțiilor aflate sub autoritatea administrației municipale;

 • ♦ ține la zi baza de date (programul) privind hotărârile adoptate de Consiliul Local și dispozițiile Primarului cu oferirea acestora în rețea;

 • ♦ asigură înregistrarea digitală a ședințelor Consiliului Local, prin preluare de pe casetele audio, cu oferire în rețea;

 • ♦ distribuie pe baza unui registru compartimentelor interesate, publicațiile la care este abonată Primăria;

 • ♦ asigură afișarea publicațiilor de vânzare și a citațiilor primite de la instanțele de judecată, pe bază ele proces-verbal.

Atribuții n domeniul atribuirii sau schimbării de denumiri

 • ♦ întocmește documentația necesară pentru obținerea avizului Comisiei Județene de atribuire sau schimbare de denumiri.

Atribuții în domeniul efectuării recensământului locuințelor și al populației, precum și în domeniu' sprijinirii inițiativelor societății civile:

 • ♦ propune emiterea dispoziției primarului privind constituirea comișiei municipale pentru efectuarea recensământului populației și locuințelor precum și luarea măsurilor organizatorice ce decurg din actele normative specifice;

 • ♦ pârtiei Jă la efectuarea recensământului populației și locuințelor;

 • ♦ sprijină inițiativele societății civile (reprezentată prin ONG -uri, asociații și fundații), în condițiile prevăzute de lege;

 • ♦ colaborează cu organismele societății civile, cu privire la problemele de interes local sau general, altele decât cele date în competența altor servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • ♦ asiguri atestarea listelor de susținători ai inițiativelor legislative, în conformitate cu prevederile legale;

 • ♦ alte atribuții prevăzute de lege, de H.C.L.de dispozițiile Primarului și sarcinile transmise de vicepriinari, secretar municipiu, directori.

 • 1.1. Compartimentul Aplicare Legea nr. 10/2001:

 • ♦ ține evidența notificărilor atât pe suport de hârtie, în registrul specific înregistrat în RUD (Regis rul Unic al Documentelor) cât și pe suport electronic, a notificărilor depuse direct la primărie sau la Prefectura Județului șt transmise primăriei spre soluționare, a dosarelor constitjite în baza notificărilor, precum și a corespondenței cu solicitanții sau cu alte instituții ale statului implicate în procesul de soluționare a notificărilor;

 • ♦ analizează dosarele nesoluționate până în prezent, constituite în baza notificărilor sub aspectul actelor doveditoare ale calității de persoană îndreptățită, a dreptului de proprietate asupra imobilelor revendicate și a modului de trecere în proprietatea statului a acestora;

 • ♦ redactează adresele si poartă corespondență cu solicitanții în vederea completării dosarelor cu actele doveditoare, sau pentru lămurirea unor aspecte specifice aplicării legii;

 • ♦ identifică prin metode specifice amplasamentul imobilelor revendicate și a vecinătăților acestora, terenurile libere de construcții, care pot fi restituite în natură, precum și pe foștii proprietari ai acestor imobile;

 • ♦ verifică destinația actuală a imobilelor construcții care nu au fost demolate și a suprafeței terenurilor, pentru ca în cazul restituirii să nu fie afectate căile de acces, existența și utilizarea unor amenajări subterane: conducte de apă, canalizare, gaze naturale, petrol, electricitate, termoficare, telecomunicații, etc;

 • ♦ întocmește rapoarte cu propuneri de restituire pentru imobilele care se pot restitui în natură, sau propuneri de acordare a despăgubirilor, când nu este posibilă restituirea în natură, redactează dispoziții privind soluționarea notificărilor;

 • ♦ reprezintă în instanța primarul sau municipiul în litigiile generate de aplicarea Legii nr. 10/2001;

 • ♦ lucrează cu publicul în zilele și între orele stabilite în acest scop, în cadrul comisiei;

 • ♦ afișează lunar în termen de 10 zile de la finele lunii precedente, la afișierul general al primăriei, anunțul privind existența sau lipsa bunurilor care se pot oferi în compensare și întocmește procesul-verbal de afișare al anunțului;

 • ♦ întocmește dosarul constituit în baza notificării, cu opisul aferent și îl înaintează sigilat Institu iei Prefectului județului Valcea, în vederea emiterii avizului de legalitate și a înaintării acesteia către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților;

 • ♦ întocmește raportul lunar și comunică colectivului de monitorizare privind aplicarea legii specie le, constituit în cadrul Instituției Prefectului județului Valcea, până pe data de 20 ale lunii îr curs, numărul dosarelor soluționate în luna respectivă;

 • ♦ gestionează dosarele restituite de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor sau Instituția Prefectului județului Vâlcea în vederea modificării dispozițiilor sau a completării acestora cu alte documente necesare.

 • 1,2. Compartimentul Arhivă și Gestionare Documente :

 • ♦ participă la întocmirea Nomenclatorului Arhivistic aplicabil în instituție;

 • ♦ coordonează întreaga activitate de selecționare a documentelor de către persoanele responsabile din cadrul tuturor structurilor funcționale ale aparatului de specialitate al prima ului, serviciilor și instituțiilor subordonate;

u

 • ♦ gestionsază toate depozitele de arhivă;

 • ♦ primește pe bază de proces verbal de la serviciile, birourile și compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, dosarele inventariate, pe baza listei de inventar întocmită de fiecare compartiment;

 • ♦ ține e\idența documentelor cu caracter permanent, ia măsuri de ordonare, depozitare, păstrară și conservare a acestora.

 • ♦ întocmește liste de inventar pentru documentele cu termen de păstrare limitat, lipsite de valoare, ce urmează a fi predate unităților de refolosire a materialelor;

 • ♦ depunes la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale, documentele permanente, cu valoare istorică și practică existente în arhiva instituției și câte un exemplar al inventarelor acestora, la expirarea termenelor de păstrare.

 • ♦ procedează la reconstituirea documentelor distruse, conform legii;

 • ♦ asigură evidența, păstrarea și conservarea documentelor secrete de uz intern și sesizează imediat primarul despre cazurile de pierdere , alterare ori distrugere a acestora;

 • ♦ înștiințează Direcția Județeană a Arhivelor Naționale despre orice schimbare produsă în evidența documentelor.

 • 2. Serviciul Juridic, Contencios

 • ♦ acordă consultanță tututor structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciilor și instituțiilor înființate de către Consiliul Local;

 • ♦ asigură reprezentarea în fața instanțelor de judecată a Municipiului, Consiliului Local, Primarului, a Comisiilor constituite prin Legi speciale, a serviciilor și instituțiilor înființate de către Consiliul Local, în litigiile care au obiect acțiuni derivate din activitatea de realizare a atribi țiilor și competențelor legale ale acestora;

 • ♦ asigură reprezentarea în fața unor instituții de arbitraj și a altor instituții cu activitate jurisdicțională, în fața Notarilor Publici, a organelor de urmărire penală, a celorlalte autorități ale Administrației de Stat;

 • ♦ asigură activitatea notarială, în limitele legii;

 • ♦ întocnește și semnează acțiunile, întîmpinările, concluziile scrise, actele specifice promovării căilor de atac, adresate instanțelor de judecată și altor autorități jurisdicționale;

 • ♦ ține evidența litigiilor și a termenelor stabilite de instanță, pentru dosarele repartizate;

 • ♦ participă, împreună cu persoanele de specialitate din cadrul structurilor funcționale din primărie, la expertizele și la cercetările locale, dispuse de instanță sau alte organe ale statului, în dosarele repartizate;

 • ♦ promovează din oficiu căile de atac ordinare în fața instanțelor de judecată; exercită căile de atac extraordinare, ca urmare a dispoziției primarului;

 • ♦ ia m ăsurile necesare pentru obținerea titlurilor executorii și realizarea creanțelor inclusiv prin executare silită;

 • ♦ colaborează la întocmirea proiectelor de regulamente, hotărâri și dispoziții pe care le adoptă Consiliul Local, sau le emite Primarul;

 • ♦ avizează referatele, rapoartele și a altor materiale supuse analizei Consiliului Local sau Primarului, în vederea adoptării hotărârilor sau emiterii dispozițiilor;

 • ♦ participă la comisiile numite pentru efectuarea de verificări, control, inventarieri și alte asemenea acțiuni;

 • ♦ part cipă în comisiile de licitații ce au ca obiect achiziționarea de lucrări, bunuri și servicii sau de închirieri, concesionări sau colaborări și răspunde de legalitatea acestora;

 • ♦ avizează și contractele economice de achiziții de bunuri și servicii, de închiriere, colaborare și concesiune, asociere precum și alte contracte pe care municipiul le încheie cu persoane fizice sau juridice și răspunde pentru legalitatea acestora;

 • ♦ avizează pentru legalitate procesele-verbale încheiate în urma licitațiilor, sau a celor de ana iză a ofertelor, la care participă;

 • ♦ urmărește și asigură respectarea legalității, prin vizarea actelor care emană de la serviciile publice locale și care produc efacte juridice, acordând asistență juridică de specialitate;

 • ♦ răspuride de legalitatea și oportunitatea operațiunilor cuprinse în documetele întocmite și prezertate;

 • ♦ asiguri rezolvarea problemelor ridicate de cetâțeni, prin audiențe sau petiții, în care sunt necesiare cunoștințe juridice privind interpretarea, aplicarea și respectarea legilor;

 • ♦ pârtiei! jă la ședințele comisiilor de specialitate și ale Consiliului Local în care se analizează rapoaite și referate ale serviciilor repartizate;

 • ♦ pârtiei oă în calitate de mebrii sau consultanți la activitatea comisiilor constituite în baza unor legi speciale (Legii nr. 18/1991, a Legii nr. 10/2001, Legea nr.247/2005, Legea nr.33/1994, Legea nr.255/2010 etc);

 • ♦ informează conducătorii structurilor funcționale cu privire la evoluția cauzelor în fața instanțelor de judecată și colaborează cu aceștia în susținerea și finalizarea cauzelor;

 • ♦ colaborează cu specialiști în informatică în vederea informatizării treptate a evidențelor și a utilizării programelor existente, în domeniul său de activitate;

 • ♦ se documentează în ce privește actele normative nou apărute, legate de administrația publică locală și instruiește personalul din cadrul structurilor funcționale cu noile acte normative apărute, cu hotărârile Consiliului Local și dispozițiile Primarului;

 • ♦ asigură, prin modalități specifice, interpretarea și aplicarea uniformă a actelor respective de către toate direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele de specialitate ale aparatului de specialitate al primarului;

 • ♦ asigură participarea în comisiile de examinare la încadrarea și promovarea personalului;

 • ♦ conlucrează cu celelalte servicii, birouri și compartimente funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și cu serviciile de specialitate, juridic, contencios din cadrul Consiliului Județean și Instituției Prefectului;

 • ♦ asigură și răspunde de rezolvarea în termen, cu respectarea legislației în vigoare, a cererilor, sesizărilor primite de la cetățeni și care i-au fost repartizate spre soluționare ;

 • ♦ vizează pentru conformitate copii de pe acte, documente și declarații care intră în circuitul de activi ste al Primăriei, serviciilor și instituțiilor înfințate de către Consiliul Local;

 • ♦ acordarea de consultanță cetățenilor, cu privire la activitatea instituțiilor și serviciilor înființate de către Consiliul Local, structurilor funcționale din aparatul de specialitate al Primarului;

 • ♦ alte atribuții prevăzute de lege, HCL, de dispozițiile Primarului, sarcinile transmise de viceprimari, secretar, directori.

CAPITOLUL III

CABINET PRIMAR

Art.16 Cabinetul Primarului este un compartiment distinct al aparatului de specialitate al primar ului, direct subordonat Primarului municipiului Rm.Vâlcea.

Personalul din cadrul compartimentului Cabinet Primar este numit și eliberat din funcție de către primar.Exercitarea activității se realizează în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condițiile legii, pe durata mandatului primarului.

Atribuții cu privire la activitatea personalulului din cadrul compatimentului Cabinet Primar:

 • ♦ ține egătura cu centrul de informare a cetățenilor;

 • ♦ informerază primarul de problemele cetățenilor;

 • ♦ îndeplinirea atribuțiilor de protocol;

 • ♦ ține agenda zilnică de lucru a primarului;

 • ♦ participă la audiențe sau întâlniri oficiale sau ori de câte ori este nevoie ;

 • ♦ participă la ședințele Consiliului Local;

 • ♦ asigură urmărirea unor programe concrete edilitar-gospodărești pe zone, cartiere, străzi;

 • ♦ asigură monitorizarea unor lucrări de investiții

 • ♦ întocmește informări, pe diverse domenii, pentru primar;

 • ♦ rezolvă unele cazuri concrete în urma audiențelor și în urma întâlnirilor primarului cu cetățeni municipiului;

 • ♦ organiiează orice acțiune dispusă de primar

 • ♦ în baza dispoziției de atribuții întocmită de primar realizează toate activitățile cuprinse în aceasta ;

 • ♦ control sază desfășurarea activităților programate.

CAPITOLUL IV BIROUL AUDIT INTERN

Art.17. Biroul audit public intern este constituit în subordinea directa a primarului si, prin atribuțiile sale, nu este implicat în elaborarea procedurilor de control intern si în desfasurarea activitatilor supuse auditului intern.

Activitatea desfasurata in cadrul biroului de audit intern al Primăriei municipiului Ramnicu-Valcea este o activitate funcțional independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, evalueaza si imbunatatiBste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta.

Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfășurate in cadrul entităților publice pentru Îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

Atribuții:

 • ♦ elaborează norme metodologice specifice primăriei;

 • ♦ elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

 • ♦ efectu eaza activitati de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate , economicitate, eficienta si eficacitate;

 • ♦ raport saza, periodic, primarului, asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitatile sale de audit;

 • ♦ elaborează raportul anual al activitatii de audit public intern;

 • ♦ în cazul unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat primarului;

 • ♦ auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfășurate în primărie, inclusiv asupra activitatilor instituțiilor subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea domeniului public;

 • ♦ exercita auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control în cadrul primăriei, cu scopul de a stabili daca acestea funcționează economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandări pentru corectarea acestora;

 • ♦ exercta auditul performantei, care examinează daca criteriile stabilite pentru implementarea obiecivelor si sarcinilor din primărie sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

 • ♦ exercita auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului municipiului, sub aspectul respe ctarii ansamblului regulilor procedurale si metodologice;

 • ♦ efectuează cu aprobarea conducătorului entitatii publice, misiuni de audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepțional necuprinse în planul anual de audit public intern;

 • ♦ efect jeaza misiuni de consiliere menite să aducă plusvaloare și să îmbunătățească administrarea entității publice, gestiunea riscului și controlul intern, fără ca auditorul intern să își asume responsabilități managerial;

 • ♦ urmărește ca recomandările cuprinse în toate rapoartele de audit sa fie implementate la termerele stabilite; constata caracterul adecvat, eficacitatea si oportunitatea acțiunilor întreprinse, întocmește fisele de urmărire a recomandărilor;

 • ♦ actuali zeaza procedura elaborata privind auditul intern, în concordanță cu modificările care intervin în activitatea compartimentului, ca urmare a noilor acte normative sau a modificărilor celor e xistente;

 • ♦ asigura condițiile necesare pregătirii profesionale, perioada destinată în acest scop fiind de minim 15 zile pe an;

 • ♦ respectă principiile fundamentale prevăzute în Codul privind Conduita Auditorului Intern.

Biroul audit public intern auditeaza cel puțin odata la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • ♦ activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfășurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclus v a fondurilor provenite din finanțare externa;

 • ♦ plățile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 • ♦ admir istrarea patrimoniului, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunur din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • ♦ concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • ♦ constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanța, precum si a facilitatilor acordate la încasarea acestora;

 • ♦ alocarea creditelor bugetare;

 • ♦ sistemul contabil si fiabilitatea acestuia

 • ♦ sistemul de luare a deciziilor

 • ♦ sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 • ♦ sistemele informatice.

CAPITOLUL V DIRECȚIA RESURSE UMANE

Art18 Direcția Resurse Umane este compartimentul de lucru din cadrul Aparatului de specialitate al primarului prin care se asigură coordonarea, monitorizarea și controlul serviciilor și birourilor din subordine, sprijin și îndrumare. Atribuțiile Direcției Resurse Umane sunt următoa rele:

 • ♦ punerea în executare a legilor si a celorlalte acte normative;

 • ♦ elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementări specifice autorității publice, precum si asigurarea avizării acestora;

 • ♦ elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizării si implementării politicilor publice, precum si a documentației necesare executării legilor, în vederea realizării competenței autorității publice;.

 • ♦ consiliere și control;

 • ♦ gestionarea resurselor umane, prin:

 • s asigurarea încă din faza de proiectare a necesarului de posturi pentru că funcționarii publici sunt sursa fundamentală de creare a valorii;

 • / obținerea unei corelări strânse între obiectivele autorității și acelea legate de partea umană a activității;

furnizarea îndrumării cu privire la concepția și managementul culturii instituției și proceselor instituționale, asfel încât acestea să ajute pe fiecare să-și îndeplinească cât nai bine atribuțiile și să permită obținerea și menținerea unui corp de funcționari publici competenți;

J evaluarea cerințelor de performanță ale personalului, necesare pentru a atinge obiectivele instituției și să decidă modalitățile în care fiecare dintre aceste cerințe trebuie satisfăcute;

J reevaluarea nivelurilor de motivare pentru funcționarii publici și propunerea de căi de îmbunătățire a lor;

J evaluarea necesităților de instruire și dezvoltare necesare atingerii obiectivelor; z stabilirea unui sistem adecvat de recompensare pentru personalul instituției; z stabilirea de politici de resurse umane care să susțină valorile instituției.

Direcția Resurse Umane este subordonată primarului municipiului,este condusă de un Director executiv ale cărui atribuții sunt stabilite prin Regulmentul de Organizare și funcționari! și își desfășoră activitatea prin următoarele compartimente:

1.Compartiment Managementul Calității și Control Intern

2,Birou Resurse Umane

3.Serviciul Sport, Cultură, Mass-Media

4.Birou Administrativ Aprovizionare

5.Birou Informatică și Centrul de Informare a Cetățenilor 6.Consilier pentru Problemele Romilor.

 • 1. Compartimentul Managementul Calității si Control Intern

Compartimentul Managementul Calității și Control Intern este structura din cadrul aparatului de specia itate al Primarului municipiului Rm. Vâlcea, constituit în subordinea directă a Direcției Resurse Umane și are următoarele atribuții:

Atribuții privind sistemul de management integrat : calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, securitatea informației.

 • ♦ organizează și coordonează implementarea si funcționarea sistemului de management integr< t: calitate, mediu,sanatate si securitate ocupationala , securitate informației pentru Aparalul de specialitate al Primarului municipiului Rm.Vâlcea;

 • ♦ se preocupă de însușirea și aplicarea cunoștințelor legate de principiile, vocabularul și cerințe le rezultate din standardele de referința :

SR EN ISO 9001:2006 -Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;

SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de mangement al calității.Cerințe.

SR EN ISO 9004:2010 "Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru îmbunătățirea performanțelor”.

SR EN ISO 14001 :2005 “Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare”.

SR OHSAS 18001 :2008- Sisteme de management al sanatatii si securității ocupationale.

SR OHSAS 18002:2008 - Sisteme de management al sanatatii si securității ocupationale.

Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001 :2007

SR EN ISO 19011: 2011 “Ghid pentru auditarea sistemelor de management”.

SR ISO IWA 4:2010, Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2008 în guvernarea locală

SR ISO / CEI 27001:2006 - Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe

 • ♦ deține autoritatea necesara pentru stabilirea, menținerea sub control, evaluarea si imbuna atirea SMI (sistemului de management integrat) ;

 • ♦ analizeaza performanta proceselor SMI si impreuna cu responsabilii de proces initiaza acțiuni corective / rezolvare a situațiilor necorepunzatoare;

 • ♦ raportează primarului despre funcționarea SMI, in vederea analizei si pentru a servi ca baza a îmbunătățirii*acestuia;

 • ♦ se asie iura ca este promovata in cadrul organizației conștientizarea referitoare la importanta cerințelor cetățeanului;

 • ♦ asigura legătură cu orice parte externa in probleme referitoare la SMI din cadrul primăriei municipiului Rm Valcea;

 • ♦ elaborează, actualizeaza si menține sub control documentația SMI , asigurandu-se ca respecta cerințele standardelor de referința, cele legale si ale autorităților de reglementare si ca este adecvata cerințelor interne ale primăriei municipiului Rm Valcea;

 • ♦ organizează analiza efectuata de management, inclusiv colectarea datelor si pregătirea raportului privind stadiul, performanta si propunerile privind imbunatatirea SMI;

 • ♦ planifica si asigura aprobarea si desfasurarea programelor de instruire ale personalului in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securității ocupationale .securitatea informației pentru întreaga organizație;

 • ♦ participa la analizele efectuate de management si elaborează procesele verbale ale acestor analize;

 • ♦ planifica si efectuează auditurile interne de calitate si mediu, sanatatii si securității ocupationale .securitatea informației si auditori de evaluarea ;

 • ♦ menține sub control acțiunile corective si preventive;

 • ♦ gestionează legislația de mediu si de protecția muncii aplicabila in vigoare si menține evidenta indicatorilor de performanta.

 • ♦ are responsabilitate primara pentru stabilirea, operarea si menținerea Programelor de management calitate,mediu , sanatate si securitate ocupationala, securitatea informației.

 • ♦ eolabereaza cu directorii de directii pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea standcirdelor de control intern/managerial conform OMFP 946/2005.

 • ♦ gestionează situația chestionarelor de autoevaluare a stadiului de implementare a SOIM conform OMFP 1423/2012;

 • ♦ gestionează situația sintetica a rezultatelor autoevaluarii/situatia centralizatoare semeeitrială/anuala conform OMFP 1423/201*2;

 • ♦ elaborareaza obiectivele specifice și obiectivele generale impreuna cu personalul din cadrul directi lor/serviciilor cu atribuții SCIM;

 • ♦ elaboieaza strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice;

 • ♦ identifica si evalueaza principalele riscuri, proprii activitatilor din cadrul direcțiilor /serviciilor;

 • ♦ stabilește masuri de gestionare a riscurilor identificate si evaluate la nivelul activitatilor din cadru directiilor/serviciilor/compartimentelor;

 • 2, Biroul Resurse Umane

Biroul resurse umane este compartimentul de lucru al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ramnicu Valcea .condus de un sef birou direct subordonat Directorului Resurse Umane și îndeplinește activități de gestionare, organizare, salarizare pentru personalul angajat cât și elaborarea si punerea in aplicare a politicilor de resurse umane si a procedurilor de lucru din cadrul instituției.

Acest birou este condus de un sef birou , iar atribuțiile generale sunt stabilite prin prezentul Regulament.

In exercitarea atribuțiilor ce-i revin Biroul Resurse Umane conlucrează cu compartimentele de specialitate din cadrul Prefecturii si Consiliului Județean Valcea, cu serviciile publice de interes local, ci unitățile subordonate Consiliului Local.

Atribuții legate de activitatea de Resurse Umane:

 • ♦ întocmește documentația de aprobare sau modificare a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea, ștatul de funcții și de personal și le înaintează spre aprobare;

 • ♦ organizează, în condițiile legii, concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice si posturilor contractuale vacante și temporar vacante;

 • ♦ întocmește dispozițiile de numire, angajare, promovare, avansare, mutare, detașare, suspendare, transfer, încetare a activității, pensionare, reîncadrare, terminarea stagiului și orice alte modificări apărute în raporturile de serviciu/muncă;

 • ♦ întocmește contracte de muncă și ține evidenta fișelor postului ce cuprind sarcinile de serviciu ale fiecărui angajat pe compartimente și servicii;

 • ♦ coordonează aplicarea indexărilor, majorărilor si oricăror modificări privind salarizarea perso naiului;

 • ♦ urmărește și stabilește indemnizațiile persoanelor care ocupa funcții de demnitate publica;

 • ♦ actualizează în baza de date operațiunile privind încadrarea, drepturile salariale și orice _ . modificare intervenită pe parcursul desfășurării activității pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituției;                                          - . _ _ _

 • ♦ verifică lunar sporurile de vechime ale personalului angajat și le transmite Serviciului Contabilitate și Buget în vederea întocmirii ștatului de plata;

 • ♦ coordonează activitatea de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale salari aților instituției si de acordare a gradelor profesionale;

 • ♦ ține evidența cererilor de concedii de odihnă, medicale, de studii, fără plată, de maternitate și întocmește comunicări Serviciului Contabilitate și Buget în vederea calculării dreptjrilor bănești;

 • ♦ întocmește dări de seamă statistice și orice alte situații solicitate pe linie de personal salarizare;

 • ♦ întocmește și gestionează dosarele profesionale ale funcționarilor publici și dosarele personale pentru personalul contractual conform prevederilor legale în vigoare;

 • ♦ întocmește Planul de ocupare a funcțiilor publice și îl înaintează Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

 • ♦ actualizează și transmite în format electronic aplicația REVISAL, conform legii, pentru personalul contractual;

 • ♦ actualizează si transmite în format electronic aplicația Portal de management privind funcțiile publice la A.N.F.P.;

 • ♦ asigură consilierea etică a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul instituției;

 • ♦ în colaborare cu compartimentele funcționale, întocmește și urmărește programarea și efectuarea concediilor de odihna, conform prevederilor legale;

 • ♦ urmărește aplicarea sancțiunilor disciplinare conform dispozițiilor emise de primar;

 • ♦ întocmește situații si rapoarte conform machetelor transmise de Ministerul Finanțelor Publ ce, Direcția Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea și Direcția Județeană de Statistică Vălcîa;

 • ♦ urmărește întocmirea ștatelor de plată până la brut;

 • ♦ întocmește documentațiile necesare obținerii avizelor Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru funcțiile publice utilizate de aparatul de specialitate al Primarului municipiului Rârrnicu Vâlcea, concursuri, promovări în grad, promovări în clasă de nivel superior, promovări temporare în funcțiile publice de conducere precum și pentru alte cazuri prevăzute de lege;

 • ♦ întocmește si gestionează permanent baza de date privind funcțiile publice și funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate și răspunde de comunicarea informațiilor către Agenția Națională a Funcționarilor Publici conform cerințelor legale;

 • ♦ întocmește planul anual de perfecționare a funcționarilor publici în raport cu prevederile bugetare anuale și îl comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

 • ♦ verifică legalitatea întocmirii ștatelor de funcții și a ștatelor de personal pentru instituțiile aflate în subordine, întocmirea foilor de prezență pentru toate compartimentele funcționale ale autorității, a concediilor medicale, de odihnă, etc.;

 • ♦ eliberarea de adeverințe de salarizare și adeverințe de vechime în muncă;

 • ♦ înregistrează și ține evidența declarațiilor de interese și de avere ale funcționarilor publici și le transmite către ANI;

 • ♦ eliberarea cârdurilor de acces în instituție;

 • ♦ ține legătura cu toate compartimentele funcționale ale Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, Direcția Județeană de Sănătate Vâlcea și Direcția Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea.

 • 3. Serviciul Sport, Cultură, Mass-Media

Serviciul public de Sport, Cultură, Mass Media este un compartiment de specialitate, organizat ca serviciu în structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului, condus de un șef de serviciu și format din funcționari publici și personal contractual, angajat prin concurs în condițiile legii.

Serviciul public de Sport, Cultură, Mass Media are ca obiect de activitate organizarea, coordonarea și monitorizarea activităților din domeniul sportului, culturii, artei, tineretului și agrement jlui, ca activități de masă și de performanță, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și gestionarea relației cu mass media locală, regională sau națională, în vederea unei imagini câit mai corecte a instituției și a unei bune și eficiente informări a cetățenilor.

Atribuții:

 • ♦ avizează solicitările instituțiilor publice, organizațiilor nonguvemamentale sau agenților economici de organizare a unor activități specifice și propune măsuri pentru buna desfășurare a acestora;

 • ♦ stat ilește și menține relații de colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii și Cultelor, instituții descentralizate ale administrației centrale la nivelul județului, în /ederea corelării programelor și inițiativelor proprii cu prioritățile, direcțiile și programele elaborate la nivel național și județean;

 • ♦ colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei în vederea includerii programelor proprii în ansamblul programelor susținute de Consiliul Local sau de Primarul municipiului;

 • ♦ stabilește și dezvoltă relații de colaborare cu cluburi sportive școlare, asociații sportive, uniuni de creație, asociații profesionale și organizații nonguvemamentale (ONG) care derjlează programe educative în domeniu;

 • ♦ fun lamenteză și promovează măsuri de sprijinire a activității cultelor religioase și organizațiilor confesionale din municipiu;

 • ♦ inventariază principalele resurse materiale sportive, culturale, artistice, de tineret și agrement din municipiu, propunând măsuri de valorificare a acestora;

 • ♦ gestionează baza de date referitoare la potențialul uman de performanță din domeniul sportului, învățământului, culturii și artei în vederea promovării acestor valori și a acordării de distincții, premii, sprijin fianciar etc.;

 • ♦ analizează, avizează și susține spre aprobare documentațiile privind realizarea unor obiective de investiții noi în domeniul specific de activitate;

 • ♦ inițiază sau elaborează proiecte de hotărâri pentru îmbunătățirea activității instituțiilor aflate în domeniul de activitate al serviciului, proiecte pe care le supune aprobării Consiliului Local;

 • ♦ analizează și avizează proiectele regulamentelor de funcționare ale instituțiilor municipale de sport, cultură, artă, tineret și agrement;

 • ♦ analizează legislația specifică domeniului său de competență, elaborează și propune spre aprobare norme locale privind organizarea și derularea activităților sportive, culturale, artistice, de tineret și agrement;

 • ♦ asigură asistență persoanelor fizice sau juridice interesate să contribuie la diversificarea formelor de manifestare a vieții sportive, culturale, artistice, de tineret și agrement locale și la c ezvoltarea ofertei locale specifice;

 • ♦ orgar izează și gestionează baza de date privitoare ia schimburile specifice ce decurg din relațiile administrației locale cu alte orașe și regiuni din țară și străinătate și propune măsuri privind realizarea acestor angajamente;

 • ♦ realizează programe sportive, culturale și educative cu prilejul unor evenimente deosebite, de amploare locală, națională sau internațională, cum ar fi: Ziua Municipiului, Ziua Imnului Național, Ziua Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Ziua Europei, Ziua Copilului, Sărbătorile Anului Nou etc.

 • ♦ propune, pe baza potențialului uman și material existent, instituirea unor manifestări cu frecvanță regulată (de tip festival, campionat etc.), al căror program îl realizează și implementează;

 • ♦ redactează regulamentul pentru gestionarea bugetului constituit prin instituirea taxei pentiu susținerea financiară a culturii și sportului vâlcean, precum și provenit din alte surse de finanțare, și îl supune aprobării Consiliului Local în vederea promovării prin hotărâre;

 • ♦ colaborează în vederea redactării propunerilor de acordare a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului;

 • ♦ răspunde prin intermediul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei la cererile și sesizările instituțiilor și cetățenilor în domeniul său de activitate;

 • ♦ propune Primarului municipiului măsuri privind buna funcționare a instituțiilor și activităților din sfera de acțiune a serviciului;

 • ♦ colaborează cu celelalte servicii pentru obținerea de informații de inetres public cerute de mass-media;

 • ♦ stab ilește contacte și realizează o comunicare eficienta cu reprezentanții mass-media;

 • ♦ redactează și transmite comunicate și informări de presă prin e-mail, fax sau telefon;

 • ♦ organizează conferințele de presă;

 • ♦ elaborează zilnic revista presei pentru conducerea Primăriei; informează zilnic Primarul în legătură cu problemele ridicate de mass-media, a căror rezolare este de competența Primăriei;

 • ♦ redactează sinteze ale activității primăriei pe care le transmite instituțiilor cu care primăria colaborează;

 • ♦ întocmește analize ale reflectării activității instituției în mass-media locală; redactează și transmite spre publicare materiale în baza dreptului la replică;

 • ♦ întocmește și postează răspunsuri la sesizările cetățenilor transmise prin intermediul site ului www.domnuleprimar.ro.

 • ♦ redactează cu frecvență lunară materiale informative și de sinteză în vederea postării lor pe portalul www.administrație.ro.

 • ♦ pregătește, organizează și promovează manifestările cultural-artistice majore, desfășurate cu sprijinul sau sub egida Primăriei;

 • ♦ se ocupă de realizarea materialelor publicitare (afișe, bannere, mesh-uri, pliante, mape, albume etc.);

 • ♦ redactează răspunsurile la solicitările de informații de interes public adresate în baza Lee ii nr. 544/2001 și le transmite soclicitanților;

 • ♦ redactează publicația Monitorul Oficial al municipiului, se îngrijește de tipărirea și distribuția ei ulterioară;

 • ♦ colectează proiectele de acte administrative cu caracter normativ pe care le dă publicității prin intermediul paginii de Internet a Primăriei și/sau prin intermediul monitorului oficial al municipiului;

 • ♦ redactează Rapoartele de aplicare ale Legii nr. 544/2001 și Legii nr. 52/2003 pe care le dă publicității și le transmite organismelor responsabile;

Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al serviciului.Serviciul public Sport, Cultură, Mass Media îndeplinește și alte atrib jții stabilite prin hotărâri al Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului.

 • 4. Biroul Administrativ Aprovizionare

Atribuții!) Biroului Administrativ, Aprovizionare:

 • ♦ răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, de utilizare rațională și de evidență a imobilelor, instalațiilor aferente altor mijloace fixe și obiectelor de inventar aflate în admin istrarea primăriei;

 • ♦ răspunde de îngrijirea și curățenia tuturor spațiilor, incintelor în care îsi desfășoară activitatea aparatul de specialitate al primarului;

 • ♦ răspunde de buna desfășurare a activității de exploatare, întreținere și reparații a mijloacelor auto din dotare, asigurând folosirea rațională a acestora;

 • ♦ efectuează inventarieri periodice și asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor de inventar din administrarea acestuia la alte unități, întocmind documentele necesare;

 • ♦ asigură încheierea contractelor pentru diverse prestări de servicii și ia măsuri pentru gestionarea rațională a combustibililor, hârtiei, rechizitelor și a altor materiale de consum;

 • ♦ emite comenzi privind aprovizionarea cu materiale, combustibili, etc., pentru Consiliul local;

 • ♦ întocmește referate justificative pentru aceste consumuri de materiale și confirmă situațiile de plată privind consumul de energie,apă, agent termic, salubritate, poștă, depanare, etc., ale Primăriei;

 • ♦ întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, inventar gospodăresc și rechizite de birou, pentru Aparatul de specialitate al primarului;

 • ♦ răspunde de depozitarea și conservarea materialelor, echipamentelor și rechizitelor de birou, asigu ‘ând distribuirea acestor;

 • ♦ răspunde de implementarea prevederilor legale referitoare la colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;

 • ♦ face propuneri pentru proiectul de buget privind cheltuielile ocazionate de poavazarea municipiului în zilele festive, în limita strictului necesar și alte cheltuieli pentru obiective prevăzute prin dispozțiile legale în vigoare;

 • ♦ asigură evidența tehnică - operativă a bunurilor de inventar și a altor materiale;

 • ♦ analizează stocurile bunurilor de inventar și a altor materiale și prezintă propuneri pentru valorificarea sau redistribuirea stocurilor;

 • ♦ întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico-materială privind utilaje, mijloace fixe, accesorii, materiale pentru stingerea incendiilor, precum și pentru asigurarea fondurilor necesare realizării acestui plan și a altor măsuri;

 • ♦ inscripționează numerele de inventar pe toate mijloacele fixe și obiecte de inventar aparținând Consiliului local;

 • ♦ efectuează inventarierea lunară a stocului de carburant din rezervoarele autoturismelor din dotare și completarea corespunzătoare a documentelor privind activitatea de transport ;

 • ♦ verifică activitatea zilnică a conducătorilor auto care deservesc instituția;

 • ♦ fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare asigurării funcționalității compartimentului și realizarea atribuțiilor acestuia;

 • ♦ asigură ordinea și curățenia în instituție, în vederea desfășurării activităților în condiții optime;

 • ♦ asigură aprovizionareacu materiale necesare alegerilor, referendum urilor, etc., păstrarea și depozitarea acestora în condiții optime;

 • ♦ asigura exploatarea la parametrii maximi a centralei telefonice;

 • ♦ asigură colaborarea cu ROMTELECOM, CONNEX pentru utilizarea serviciilor puse la dispoziție de acestea (înființarea, mutarea sau desființarea numerelor de telefon interioare, directe sau faxuri, roaming);

 • ♦ asigure serviciul de corespondență pentru aparatul propriu de specialitate al primarului.

 • 5. Biroul Informatică si Centrul de Informare a Cetățenilor

Biroul Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor funcționează în cadrul Primăriei municipiului și se află în subordinea Direcției Resurse Umane.

Responsabilitățile administrațiilor locale în domeniul utilizării tehnologiei informației (stabilite prin Strategia Guvernului privind informatizarea administrației publice) necesită personal intern specializat pentru dezvoltarea strategiilor proprii și urmărirea punerii în practică a acestora. Administrația locala are obligația protejării propriilor interese prin: ♦ analiza problemelor interne și definirea strategiilor proprii de dezvoltare;

 • ♦ protecția adecvată a datelor;

 • ♦ dezvoltarea unor proceduri interne pentru optimizarea fluxului de date;

 • ♦ urmărirea respectării prevederilor contractuale cu furnizorii de servicii;

 • ♦ asigurarea respectării prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor personale;

 • ♦ auditarea internă a sistemului informațional și a eficienței de utilizare:

 • ♦ generarea de rapoarte interne confidențiale ne-elaborabile de furnizori externi;

 • ♦ coordonarea activităților de implementare și exploatare sisteme;

 • ♦ reducerea costurilor pentru analiză, proiectare, realizare, configurare, instalare, implementare programe, aplicații și servicii electronice specifice activității administrației publice;

 • ♦ asigurarea asistenței și instruirii permanente pentru utilizatori;

 • ♦ asiguiarea unui timp de răspuns scurt în cazul unor incidente informatice;

Biroul Informatica asigura informatizarea și conducerea computerizată a tuturor activităților prelucrat ile pe calculator, propunând strategia creării și funcționării sistemului, necesarul de echipamente și personal, urmărind buna funcționare a acestuia.

Atribuții:

 • ♦ prezintă propuneri privind sistemul informatic și asigură asistența de specialitate pentru achiz ționarea echipamentelor necesare;

 • 4 elaborează împreună cu utilizatorii lista aplicațiilor și a priorităților în realizarea acestora la nivelul Primăriei (sau achiziționarea de la terti) și le prezintă spre aprobare conducerii;

 • ♦ coorconează, îndrumă și supraveghează activitatea de: editare și arhivare pe suport magretic a documentelor din cadrul Primăriei;

 • ♦ elaborează programe sau implementează programe achiziționate de la terti, pentru activitățile din cadrul Primăriei;

 • ♦ răspunde de buna funcționare a programelor elaborate în cadrul Primăriei sau de către terți, depa lând eventualele blocaje ale programelor;

 • ♦ admi listrează rețeaua informatică a Primăriei municipiului;

 • ♦ răspunde de planificarea, instalarea și operarea în cadrul rețelei;

 • ♦ coordonează instalarea hardului și softului de rețea pe server și stațiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terților producători și furnizori de echipamente (inclusiv soft de rețea), din faza de testări și până la punerea definitiva în funcțiune;

 • ♦ supraveghează toate modificările la server, cablare și alte surse ale rețelei, asigurând capacități suficiente pentru aplicații noi;

 • ♦ instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor și drepturile de acces în rețea;

 • ♦ stabilește procedurile de asigurare a securității datelor, planificând și supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern;

 • ♦ asigure instruirea continuuă a personalului privind utilizarea aplicațiicalor informatice ;

 • ♦ propune, în funcție de structura rețelei, necesarul de personal, modul și nivelul de instruire neceseir pe posturi;

 • ♦ instruiește personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituții, privind modul de utilizare a noilor aplicații instalate ;

 • ♦ menține echipamentele informatice în stare de funcționare;

 • ♦ răspunde de instalarea hardului. Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primăriei, lucrări de ser/ice pentru echipamentele din dotare;

 • ♦ instruiește personalul asupra modului de întreținere al echipamentelor de calcul și contra ează modul în care aceste instrucțiuni sunt respectate;

 • ♦ se preocupă de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartușe) întocmind_în acest sens necesarul trimestrial.

Alte atribuții:

 • ♦ organizează activitatea de achiziționare de echipamente de calcul sau soft prin licitații sau cereri de oferte etc.;

 • ♦ coordonează din punct de vedere informațional, activitățile în care este implicată Primăria, asigurând necesarul de echipament de calcul și soft specializat;

 • ♦ coordonează și participă direct la realizarea machetelor cu conținut grafic deosebit (diplome, antete, anunțuri, hărți tematice etc.) cât și a acelor documente complexe care necesită cunoștințe de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;

 • ♦ consil ază conducerea Primăriei în probleme de informatică;

 • ♦ prezintă, la cererea Consiliului local și a Primarului, rapoarte și informări privind activitatea serviciului, în termenul și forma solicitată;

 • ♦ întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 • ♦ exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului.

Centrul pentru Informarea Cetățenilor are următoarele atribuții:

 • ♦ asigu'ă legătura permanentă cu publicul;

 • ♦ organizează audiențele susținute de primar, viceprimar, secretarul general al Primăriei și asigură informațiile cerute de persoanele care solicită audiențe;

 • ♦ transmite compartimentelor din cadrul Primăriei problemele ce au făcut obiectul audiențelor;

 • ♦ soliei'ă birourilor și serviciilor Primăriei informații cu privire la soluționarea cererilor celor care au fo st în audiență și comunică petenților răspunsul primit;

 • ♦ primește, înregistrează și repartizează sesizările transmise de Guvernul României, Senat, Camera Deputaților, Prefectura Județului, Consiliul Județean, precum și a celor înregistrate la audiențele acordate de executivul primăriei;

 • ♦ ține esvidența tuturor actelor ce le instrumentează;

 • ♦ urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare;

 • ♦ colaborează cu celelalte birouri și servicii ale primăriei în executarea atribuțiilor specifice;

 • ♦ prezintă la cererea Consiliului Local șr a Primarului rapoarte și informări privind activitatea biroului, în termenul și forma solicitată;

 • ♦ exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale Primarului sau ale Directorului Direcției Resurse Umane;

 • ♦ urmărește transmiterea cererilor și a scrisorilor care nu sunt de competența administrației locale către societățile comerciale, regiile și instituțiile de a căror calitate depinde soluționarea acestora, urmărind modul de soluționare și transmitere a răspunsurilor către petenț ;

 • 6. Consilier pentru Problemele Romilor

Consilierul pentru problemele romilor este structura constitută în cadrul aparatului de specialitae al primarului, pentru buna organizare și coordonare a îndeplinirii Planului local de măsuri privind aplicarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor. Consilierul pentru problemele romilor se subordonează Primarului municipiului Rm. Vâlcea și Biroului J jdețean pentru problemele romilor din cadrul Instituției Prefectului Județului Vâlcea, fiind principal mediator între autoritățile publice și comunitățile de romi în vederea găsirii de soluții adecvate pentru îmbunătățirea vieții acestora și integrarea minorității romilor în comunita :ea locală.

Atribuții cu privire la activitatea consilierului pentru problemele romilor:

 • ♦ sprijină activitatea organizației cetățenilor aparținând minorității naționale a romilor;

 • ♦ propune măsuri de îmbunătățire a vieții sociale și culturale a cetățenilor aparținând minorității națior ale a romilor ;

 • ♦ urmărește reflectarea cât mai fidelă a problematicii minorității naționale a romilor ;

 • ♦ face propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ din domeniul minorității naționale a romilor ;

 • ♦ analizează și propune măsurile necesare desfășurării în condiții optime a învățământului în limba minorității naționale a romilor;

 • ♦ inițiază și menține legături de cooperare cu ONG-uri și cu organisme internaționale cu activii ate în domeniul minorităților naționale ;

 • ♦ propune adoptarea unor măsuri cu caracter administrativ și financiar în scopul soluționării mai eficiente , în condițiile legii, a problematicii minorităților naționale ;

 • ♦ colaborează cu serviciile publice deconcentrate în vederea facilitării accesului populației minorităților naționale ia serviciile oferite de acestea ;

 • ♦ întocmesc propuneri de finanțare care vizează îmbunătățirea situației minorităților naționale ;

 • ♦ monitorizează implementarea la nivel local a proiectelor care au primit finanțare;

 • ♦ consiliează persoanele aparținând minorităților naționale a romilor care se adresează prinwului în vederea obținerii unor drepturi legale( ajutor social, indemnizație șomaj, autorizații, acte stare civilă etc.) ;

 • ♦ asigură consiliere și asistență în din partea autorității publice locale ;

 • ♦ colaborează cu compartimentele abilitate pentru înctocmirea de anchete sociale ;

 • ♦ asigu ră asistență în inițierea și implementarea programelor sau proiectelor ce vizează creșterea nivelului de trai în comunitățile de romi.

 • ♦ participa în cadrul Grupurilor de inițiativă locală și Grupurilor de lucru locale la elaborarea planurilor locale de acțiune și formulează propuneri în vederea îmbunătățirii acestora.

 • ♦ monitorizează implementarea măsurilor din planul de acțiune locală, întocmește rapoarte și le transmite către BJR și ANR.

CAPITOLUL VI

DIRECȚIA PROGRAME EXTERNE

Art.19 Direcția Programe Externe este subordonata, unuia dintre viceprimarii municipiului si este condusa de un director executiv care coordonează din punct de vedere metodologic următoare e structuri:

 • 1. Serviciul Managementul Proiectelor

 • 2. Compartimentul Proiecte, Programe

Serviciul Managementul Proiectelor este condus conform organigramei si fisei de post de un Sef Se viciu care coordonează direct activitatea personalului din cadrul acestui serviciu.

Compartimentul Proiecte, Programe este coordonat direct de către Directorul Executiv.

Atribuțiile structurilor din cadrul Direcției Programe Externe:

 • 1, Serviciul Managementul Proiectelor

Atribuții:

 • ♦ obligai iilor stabilite prin dispoziții ale primarului , HCL si alte acte normative ce privesc activitatea sa;

 • ♦ participarea la întocmirea rapoartelor in vederea adoptării Hotărârilor de Consiliu Local privinc proiectele cu finanțare nerambursabila;

 • ♦ participarea la discuțiile comisiilor derulate anterior ședințelor Consiliului Local, pentru a răspunde la întrebările specifice privind implementarea proiectelor atunci când Direcția Programe Externe depune materiale spre aprobare;

 • ♦ elaborarea si prezentarea unor rapoarte si informări privind proiectele derulate , îndeplinirea la solicitarea ordonatorului de credite;

 • ♦ implementarea proiectelor cu finanțare externa nerambursabila ( programe UE sau ale altor agentii internaționale);

 • ♦ elaborarea si redactarea , alaturi de compartimentul Proiecte Programe, a cererilor de finanțare pentru proiectele cu finanțare externa;

 • ♦ respectarea legislației naționale si europene in ceea ce privește implementarea proiectelor cu finanțare externa, precum si a sistemului de arhiva;

 • ♦ urmărirea derulării programelor cu finanțare externa, pastrand permanent legătură intre finanțatori si instituție, in limita competentelor legale;

 • ♦ colaborarea cu directii si servicii din cadrul instituției;

 • ♦ colaborarea cu AM-POR, Organismul Intermediar (ADR SV Oltenia), contractori etc., precum si cu olte entitati exterioare proiectului, in limita atribuțiilor si cu foruri naționale;

 • ♦ coordonarea aspectelor legate de semnarea si implementarea contractelor de finanțare;

 • ♦ diseminarea informațiilor privind proiectele derulate, conform legislației in vigoare si instrucțiunilor emise de finanțatori, in limita clauzelor de confidențialitate;

 • ♦ urma irea rezolvării corespondentei in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 2. Compartimentul Proiecte Programe

Atribuții:

 • ♦ indep linirea obligațiilor stabilite prin dispoziții ale primarului, HCL si alte acte normative ce privesc activitatea sa;

 • ♦ elaborarea si prezentarea unor rapoarte si informări privind proiectele derulate , la solicitarea ordonatorului de credite;

 • ♦ organizarea si derularea activitatii de identificare, selectare si procurare a surselor informaționale privitoare la programele U.E. sau a altor surse externe de finanțare nerambursabile, pregătirea condițiilor de aplicare a unor programe cu finanțare externa pentru imbunatatirea calitatii activitatilor din administrația publica locala si a vieții comunității locale n general;

 • ♦ elaborarea si redactarea aplicațiilor pentru programe si proiecte în vederea atragerii de fondur cu finanțare externa;

 • ♦ implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabila alaturi de Serviciul Managementul Proiecelor;

 • ♦ monitorizarea derulării programelor cu finanțare externa, păstrănd permanent legătură intre finanțatori si instituție;

 • ♦ colaborarea cu AM-POR, Organismul Intermediar (ADR SV Oltenia), contractori etc., cu alte entitat exterioare proiectului si cu foruri naționale in limita atribuțiilor;

 • ♦ elaborarea si prezentarea unor rapoarte si informări privind proiectele derulate, la solicitarea ordonatorului de credite;

 • 4 alte atibutii prevăzute de lege, HOL, dispoziții ale primarului;

 • ♦ diseminarea informațiilor privind proiectele derulate, conform legislației in vigoare si instrucțiunilor emise de finanțatori;

 • ♦ urmărirea rezolvării corespondentei in conformitate cu legislația in vigoare;

CAPITOLUL VII

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

Art.20 Direcția Economico - Financiara reprezintă compartimentul de lucru din aparatul de specialitate al primarului municipiului Rm.Valcea, prin care se indeplinesc atributiunile si obligațiile privind administrarea si gestionarea surselor de venit ale bugetului local, precum si organizarea si conducerea evidentei contabile.

Direcția Economico - Financiara este subordonata direct Primarului care deține calitatea de sef al administrației publice locale.

Pentru aducerea la îndeplinire a atributiunilor, Direcția Economico - Financiara este organiza ta si funcționează in următoarea structura:

D rector Executiv- acesta răspunde de organizarea si conducerea intregii activitati a Direcției si are in coordonare directa următoarele structuri funcționale:

 • 1. Serviciul Contabilitate și buget;

 • 2 Serviciul înregistrări fiscal, operatori ghișeu;

Director Executiv Adjunct- este înlocuitorul de drept al directorului pentru probleme organizstorice/administrative si are in coordonare directa structurile funcționale cu atributiuni in adminislrarea si gestionarea surselor de venit din creanțe fiscale ale bugetului local si compartimentul administrativ, respectiv:

 • 3. Serviciul Persoane Juridice;

 • 4. Serviciul Persoane Fizice;

 • 5. Servicul Juridic , Executări silite;

 • 6. Compartiment Administrativ, Registratura.

Atributele principale ale direcției economico - financiare sunt:

 • ♦ cunoașterea, respectarea si aplicarea întocmai a legislației in cadrul atribuțiilor de serviciu;

 • ♦ organizează si executa activitatea de constatare si stabilire a tuturor categoriilor de impozite si taxe datorate bugetului local de persoane fizice si juridice potrivit prevederilor Legii nr.5712003 privind Codul fiscal;

 • ♦ organizează si exercita activitatea de urmărire si încasare a veniturilor bugetului local si aplica masurile de executare silita in conformitate cu dispozițiile OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

 • ♦ organizează si executa controlul respectării reglementarilor legale privind calcularea, eviderta si varsarea impozitelor si taxelor datorate bugetului local provenind din creanțe fiscale, potrivit competentelor stabilite;

 • ♦ furnizarea informațiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, doar in cazurile prevăzute de lege;

 • ♦ conduce evidenta veniturilor bugetului local si asigura organizarea sistemului informațional privind obligațiile fiscale si materia impozabila, precum si prelucrarea automata a datelor in vederea soluționării si simplificării sistemului de evidenta fiscala;

 • ♦ întocmește si prezintă consiliului local evaluările bugetare la începutul fiecărui an fiscal, lucrare necesara fundamentări si elaborării bugetelor anuale;

 • ♦ întocmește si prezintă Consiliului Local, la termenele prevăzute de lege, propunerile privind stabili *ea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru fiecare an fiscal;

 • ♦ întocmește si prezintă Consiliului Local, Rapoarte cu propuneri privind acordarea unor facilita iti la plata impozitelor si taxelor locale, atat pentru persoane fizice cat si pentru perso ane juridice, potrivit legii;

 • ♦ organizează activitatea de primire a declarațiilor de impunere si asigura evidenta plătitorilor de impozite si taxe locale precum si formarea si gestionarea dosarelor fiscale;

 • ♦ organizează activitatea privind încasarea veniturilor prin casieriile proprii , precum si prin sistemele moderne de plata si răspunde de respectarea cadrului legal privind manipularea -gestionarea sumelor încasate;

 • ♦ asigura respectarea prevederilor legale si a celor stabilite prin hotarari ale consiliului local cu privire i la calcularea-incasarea impozitelor si taxelor locale;

 • ♦ organizează si acorda asistenta de specialitate contribuabililor, pe linie de impozite si taxe locale;

 • ♦ reprezintă in justiție interesele proprii in litigiile pentru care actele normative ii conferă calitatea procesuala, potrivit atribuțiilor de serviciu;

 • ♦ stabilește necesarul de formulare specifice domeniul fiscal si a altor materiale de consum pentru a fi asigurate condiții corespunzătoare de lucru;

 • ♦ organizează si conduce evidenta contabila cu respectarea reglementarilor legale in domeniu;

 • ♦ asigura intocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inreg strarilor in contabilitate ;

 • ♦ asigura înregistrarea cronologica a tuturor operațiunilor privind mișcarea bunurilor si valorilor patrimoniale;

 • ♦ asigura respectarea cadrului legal privind operațiunile financiar contabile si exercita controlul financiar preventiv asupra cheltuielilor angajate la nivel de Primărie ;

 • ♦ asigura si răspunde de respectarea cadrului legal privind urmărirea execuției bugetare conform clasificatiei economice si intocmirea dărilor de seama.

In îndeplinirea atribuțiilor, Direcția Economico - Financiara are dreptul:

 • ♦ sa ia masuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege in competenta lor, sau a altora pentru care este împuternicita prin hotarari ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;

 • ♦ sa emită documentele prevăzute de lege pentru încasarea veniturior local prin parcurgerea etapelor si procedurilor privind executarea silita;

 • ♦ sa aplice sechestre pe bunurile mobile si imobile ale contribuabililor rau platnici si sa valorifice bunurile in condițiile legilor specifice;

 • ♦ sa soluționeze, potrivit competentelor legale, contestațiile la actele de impunere si sa întocmească notele de fundamentare in vederea rezolvării acestora ;

 • ♦ sa reprezinte instituția in instanța pe cauzele privind stabilirea, urmărirea si încasarea creanțelor cuvenite bugetului local;

 • ♦ sa rezolve direct si alte sarcini stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local sau Dispoziții ale Primarului;

 • ♦ sa ia masurile legale privind urmărirea execuției bugetare si angajarea creditelor in limitele prevăzute in bugetul aprobat;

 • ♦ sa emită documentele prevăzute de lege in ceea ce privește angajarea cheltuielilor, deschiderea de credite si virările de credite.

Directorii Direcției Economico - Financiare au armatoarele atribuții si răspunderi principale:

Directorul Executiv:

 • ♦ organizează si răspunde pentru activitatea de ansamblu a Direcției si coordonează direct activitatea structurilor funcționale.;

 • ♦ urmărește aducerea la îndeplinire a prevederilor legale, de către compartimentele funcționale;

 • ♦ stabilește si aplica masurile necesare pentru buna organizare a activitatii privind contabilitatea proprie;

 • ♦ urmarsste conducerea evidentei operative privind execuția de casa a bugetului local si pârtiei pa la fundamentarea bugetului local;

 • ♦ asigura si răspunde de respectarea cadrului legal cu privire la evidenta si inventarierea bunurlor materiale si bănești;

 • ♦ urmărește întocmirea la termen si cu respectarea cadrului legal a raportărilor contabile

 • ♦ ia masuri pentru organizarea, raționalizarea si simplificarea muncii compartimentelor funcționale, prin generalizarea utilizării tehnicii de calcul in toate fluxurile informaționale privind evidenta contribuabililor si încasarea veniturilor;

 • ♦ asigura respectarea disciplinei in munca de către personalul Direcției Economico -Financiare;

 • ♦ stabilește, in condițiile legii, răspunderea materiala in sarcina personalului din subordine si face propuneri pentru recuperarea de la cei vinovati a pagubelor, pe care le prezintă Prime rului spre a dispune;

 • ♦ asigura adoptarea masurilor pentru aplicarea stricta a normelor privind întocmirea, manipularea, circulația si pastrarea documentelor;

 • ♦ asigura aducerea la îndeplinire a dispozițiilor primite si a celor hotarate de consiliul local in legătură cu activitatea specifica a direcției;

 • ♦ organizează si răspunde de asigurarea tuturor condițiilor privind pastrarea in condiții de securitate a valorilor manipulate in cadrul Direcției;

 • ♦ la începutul si la sfarsitui programului verifica funcționalitatea sistemului de alarmare la sediul Direcției;

 • ♦ respecta cerințele documentelor sistemului de management al calitatii in propria activitate.

Directorul Executiv Adjunct:

 • ♦ este înlocuitorul de drept al directorului executiv pentru probleme organizatorice / administrative si coordonează direct activitatea structurilor funcționale ;

 • ♦ stabilește si prezintă spre aprobare directorului executiv masurile necesare pentru aplicarea corecta a reglementarilor in domeniul coordonat;

 • ♦ primește si repartizează sarcinile de serviciu pe compartimentele de lucru subordonate conform organigramei aprobate;

 • ♦ coordonează si indruma acțiunile de constatare, așezare, verificare si încasare a impozitelor, taxe or si a altor venituri de la contribuabili peroane fizice si juridice ;

 • ♦ aplica masurile si stabilește condițiile privind buna organizare a activitatii de constatare, stabilire, debitare, urmărire si incasare a impozitelor, taxelor si a altor venituri de la persoane juridice si persoanele fizice ;

 • ♦ aproba actele de impunere, debitare si de modificare a obligațiilor fiscale pentru persoanele juridice si persoanele fizice ;

 • ♦ stabilește si aplica masurile ce se impun pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea legislației, descoperirea, impunerea si sancționarea evaziunii fiscale si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local de la contribuabilii persoane juridice si persoanele fizice;

 • ♦ organizează si Stabilește condițiile de desfășurare a acțiunilor de verificare la contribuabilii persos ne juridice cat si cele de constatare la contribuabilii persoane fizice

 • ♦ verificarea si vizarea documentelor elaborate in cadrul compartimentelor;

 • ♦ urmărește conducerea unei evidente clare a contribuțiilor rau platnici, dati spre urmărire si incasare prin executare silita;

 • ♦ asigura respectarea cadrului legal in acțiunile intreprinse in executarea silita a creanțelor bugetare;

 • ♦ urmărește si asigura respectarea cadrului legal cu privire la declararea insolvabilității unor debitori si activeaza trecerea in evidenta speciala a creanțelor constatate prin titluri executorii in cazul debitorilor insolvabili;

 • ♦ verificarea si aprobarea documentelor privind sumele de restituit catre contribuabili;

 • ♦ propune in condițiile legii, răspunderea materiala in sarcina personalului din serviciile coordonate, pentru prejudiciile aduse bugetului local din vina si in legătură cu activitatea acestora;

 • ♦ respecta cerințele documentelor sistemului de management al calitatii in propria activitate .

A tributiile, competentele si responsabilitățile compartimentelor funcționale:

 • 1. Serviciul Contabilitate si Buget

Serviciul contabilitate si buget este subordonat directorului executiv si are următoarele atribuții:

 • ♦ conduce evidenta contabila cu respectarea reglementarilor legale in domeniu;

 • ♦ asigu a contabilitatea sintetica si analitica privind execuția de casa a bugetului local si verifica permanent situația încasărilor pe surse si corelarea execuției de casa cu extrasele de cont si registrul partizi;

 • ♦ conduce evidenta contabila analitica a investițiilor cofinantate din fonfuri europene cu respectarea reglementarilor legale in domeniu:

 • ♦ răspunde de întocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

 • ♦ răspunde de înregistrarea cronologica a tuturor operațiunilor privind mișcarea bunurilor si valorilor patrimoniale;

 • ♦ răspunde de respectarea cadrului legal privind operațiunile financiar ~ contabile si asigura executarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile angajate din bugetul local;

 • ♦ raspi nde de înregistrarea corecta in patrimoniu a tuturor valorilor materiale si bănești pe baza de documente legal întocmite si asigura integritatea bunurilor patrimoniale;

 • ♦ angaeaza unitatea prin semnătură, alaturi de conducătorul unitatii, in toate operațiunile de patrimoniu si răspunde de legalitatea acestora;

 • ♦ verifica deconturile privind acordarea subvențiilor pentru activitatea de transport urban de calatori;

 • ♦ conduce evidenta furnizorilor si debitorilor prin înregistrări cronologice si urmărește clarif carea eventualelor diferente in interiorul termenului de prescriere;

 • ♦ conduce evidenta cheltuielilor efectuate din bugetul local indiferent de sursa de finanțare;

 • ♦ verifica deconturile privind deplasările interne si externe ale salariatilor;

 • ♦ raspun te de întocmirea la termen si cu respectarea cadrului legal a raportărilor contabile;

 • ♦ întocmește si depune lunar raportările privind contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții, pricipalii indicatori din bilanț si plățile restante, monitorizarea cheltuielilor de personal;

 • ♦ fundamentează proiectul de buget pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor de personal din aparatul propriu al Municipiului, in colaborare cu Direcția Resurse Umanei;

 • ♦ calculează si întocmește state de plata, atat pentru aparatul propriu cat si pentru membrii comisiilor de concurs, comisiilor de disciplina, pe baza pontajelorde prezenta, in conformitate cu prevederile legale aflate in vigoare ;

 • ♦ urmartsste angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor de personal;

 • ♦ întocmește si depune lunar Declarația 112 privind contribuțiile de asigurări sociale, la fondul de șomaj, sanatate si la bugetul general consolidat;

 • ♦ intocrreste anchetele statistice lunare si periodice privind cheltuilelile salariate si le inainteaza către Institutul National de Statistica Valcea;

 • ♦ intocrreste fisele fiscale 1 si 2 privind impozitul pe venitul general si asigura transmiterea acesto ra in termen legal către Direcția Finanțelor Publice si salariatilor;

 • ♦ întocmește si eliberează adeverințe privind salariile/veniturile realizate de salariati, necesare obținerii unor credite, prezentarea la medicul de familie sau spital, etc.;

 • ♦ răspunde de întocmirea ordinelor de plata privind virarea drepturilor salariate pe cârd pentru salariiiti si consilieri locali;

 • ♦ ca leu te a za si retine din salarii obligațiile si altele (rate, popriri, garantii materiale gestionari, etc.) si întocmește toate documentele necesare efectuării platii acestora in termenele legale;

 • ♦ răspunde de organizarea acțiunii de inventariere anuala si urmărește valorificarea rezultatelor acestei acțiuni;

 • ♦ in colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei precum si cu Comisia Buget Finane a Consiliului Local al municipiului fundamentează si elâboreaza proiectul bugetului;

 • ♦ după aprobare propune repartizarea creditelor bugetare conform clasificatiei si a normelor metodologice, întocmind in acest sens comunicările de deschidere de credite pe care le inainteaza la Trezoreria Municipiului Rm, Valcea ;

 • ♦ întocmește dispozițiile bugetare (ordinele de plata) pentru repartizarea creditelor bugetare;

 • ♦ întocmește documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare;

 • ♦ întocmește documentul pentru efectuarea virărilor de credite de la un capitol la altul al clasifi catiei bugetare;

 • ♦ întocmește documentul pentru efectarea virărilor de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare, pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum si cete intre unita! ile subordonate;

 • ♦ întocmește dispoziția bugetara de retragere si cea de repartizare, in situația virării intre unitati subordonate sau borderoul centralizator al acestor documente;

 • ♦ întocmește ori de cate ori este nevoie, in condițiile stabilte de lege, actele si documentele necesare pentru rectificarea bugetului, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local;

 • ♦ întocmește note justificative privind transferul sumelor de la bugetul de stat;

 • ♦ tine evidenta si verifica creditele bugetare aprobate;

 • ♦ intocmeste execuția zilnica a contului de cheltuieli conform clasificatiei bugetare elaborata de Ministerul de Finanțe;

 • ♦ participa la întocmirea dărilor de seama realizând Anexa 12 (contul de execuție a bugetului local i, Anexa 14 (detalierea cheltuielilor pe capitole si subcapitole);

 • ♦ tine permanent legătură cu ANFP si cu Trezoreria municipiului in vederea verificării, încadrării cheltuielilor in creditele aprobate si urmărește zilnic execuția de casa elaborata de Trezoreria Rm, Valcea atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli;

 • ♦ colaborează cu furnizorul softului informatic pentru întreținerea si actualizarea programelor infornatice de contabilitate si buget ;

 • ♦ intocmeste prognozele bugetare;

 • ♦ realizeaza si intretine baza de date necesara intocmirii bugetului si prognozelor;

 • ♦ tine evidenta deschiderilor de credite pe total Primărie, pe fiecare unitate de invatamant, sanatae, asistenta sociala, cultura, gospodărie comunala, administrație locala, aparare civila, ti de asemenea pentru energie termica, abonamente calatori, investitii;

 • ♦ propune spre aprobare Consiliului Local modul de utilizare a rezervei bugetare si intocmeste actele necesare (ordinele de plata) pentru efectuarea cheltuielilor din acest fond ;

 • ♦ informează asupra situațiilor deosebite, propune masuri de soluționare si răspunde pentru nerealizarea arcinilor din prezentul regulament;

 • ♦ conduce evidenta operativa privind execuția de casa a bugetului local la partea de venituri cat si h partea de cheltuieli si participa la fundamentarea bugetelor anuale;

 • ♦ propur e spre aprobare Consiliului Local contul de execuție al bugetului local;

 • ♦ analize >aza si întocmește referate privind rezolvarea solicitărilor de compensare între surse de venit, îiau restituire, conduce evidenta acestora si urmărește operarea în evidenta fiscala;

 • ♦ conduce evidenta analitica pentru debitorii din amenzi, despăgubiri, imputatii si cheltuieli de judecata care se constituie în surse de venit ale bugetului local;

 • ♦ verifica si răspunde de modul de operare descărcare în registrul partizi a platilor prin virame nte conform ordinelor de plata;

 • ♦ asigura aplicarea masurilor privind integritatea si securitatea numerarului si raspunde.de respectarea normelor legale privind mișcarea numerarului;

 • ♦ verifica permanent si informeaza despre respectarea normelor legale cu privire la utilizarea documentelor cu regim special si depunerea numerarului încasat de inspectorii carora le-au fost repartizate;

 • ♦ asigura întocmirea borderourilor centralizatoare privind sumele încasate pe surse de venit ce se depun la trezorerie pentru operare în execuția de casa;

 • ♦ organizează si verifica modul de consemnare a numerarului personal al casierilor aflat asupra acestora în timpul serviciului;

 • ♦ asigura pastrarea confidențialității lucrărilor executate si a informațiilor deținute;

 • ♦ asigura întocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

 • ♦ soluționează si rezolva orice alte lucrări, repartizate de conducere;

 • ♦ respecta Regulamentul de ordine interioara si toate dispozițiile primite în acest sens;

 • ♦ colaborează cu celelalte compartimente din cadrul direcției si din primărie în vederea realizării creanțelor bugetare si conducerea evidentei veniturilor încasate ;

 • ♦ respecta cerințele documentelor sistemului de management al calitatii in propria activitate,

 • 2. Serviciul înregistrări Fiscale, Operatori Ghișeu

Serviciu! inregistrari fiscale, operatori ghișeu este subordonat directorului executiv, in directa colaborai cu celelalte compartimente de impozite si taxe si are următoarele atribuții:

 • ♦ asigura si răspunde de operarea corecta in rolurile unice a declarațiilor de impunere;

 • ♦ răspunde pentru toate înregistrările, corecțiile si modificările din rolurile unice si evidenta fiscala fiind singurul serviciu cu acces la operare in baza de date;

 • ♦ introduce datele, asigura si urmărește prelucrarea corecta a informațiilor după documentele primaire din cadrul dosarului fiscal;

 • ♦ introduce datele personale ale contribuabililor, verifica si răspunde de corecta înregistrare a aces :ora in baza actelor si documentelor autentice prezentate;

 • ♦ răspunde direct de operarea informațiilor introduse si stocate in baza de date;

 • ♦ verifica permanent si răspunde de modul de exploatare a programului privind calculul debitelor si majorărilor cu respectarea tuturor reglementarilor din acest domeniu;

 • ♦ răspunde de luarea masurilor ce se impun pentru operarea imediata in program a tuturor reglementarilor normative pe linia stabilirii impozitelor si taxelor locale si a accesoriilor aferente;

 • ♦ verifica permanent si ia masuri specifice imediate pentru inlaturarea tuturor disfun ctionalitatilor din programul gestionat privind calculul si evidenta impozitelor si taxelor locale

 • ♦ răspunde pentru toate operațiunile efectuate fara documente legal întocmite la rolurile contribuabilor care conduce la diminuarea ori majorarea sumelor de plata (borderouri debitare sau scădere);

 • ♦ asigura si răspunde de corecta operare in sistem a reglementarilor care constituie baza pentn calculul impozitelor si taxelor locale anuale;

 • ♦ Editează si arhiveaza pe suport hârtie si suport magnetic situațiile privind:

 • - istoricul operațiunilor din roluri pe ani fiscali;

 • - repertoar contribuabili si situatii partizi;

 • - lista ramajitelor pe vechimi si situațiile statistice;

 • - situația debitelor pe surse de venit element de baza in fundamentarea prevederilor bugetare anuale.

 • - orice situatii permise de program si necesare privind arhivarea - păstrarea informațiilor suport de calcul pentru impozitele si taxele locale;

 • ♦ editează deciziile de impunere la inceputul fiecărui an fiscal după definitivarea si operarea impozitării pe anul curent;

 • ♦ soluționează si rezolva orice alte lucrări privind realizarea creanțelor bugetare, evidenta contribuabililor, calcularea si evidenta pe contribuabili a obligațiilor către bugetul local, admir istrate in cadrul direcției;

 • ♦ face propuneri si actioneaza pentru imbunatatirea activitatii si performantelor programelor aflate in administrare - exploatare.

 • ♦ gestionează si asigura exploatarea in condiții de siguranța a rețelei de calculatoare;

 • ♦ răspunde de păstrarea in condiții de siguranța maxima a datelor si informațiilor privind evidenta contribuabililor si a patrimoniilor suport si baza de calcul pentru impozitele si taxele locale;

 • ♦ răspunde de editarea corecta a chitanțelor - note de plata, pentru încasarea impozitelor si taxelor locale, la prezentarea contribuabililor la ghi]eu, pe numele si pentru bunurile impozabile proprietate a celui care efectuează plata sau in numele acestuia;

 • ♦ asigua si răspunde de corecta funcționare a programului informatic privind sistemele moderne de plata , conform prevederilor legale ;

 • ♦ verific a, cere reiatii si oferă informatii contribuabililor titulari de roi, la prezentarea acestora la ghișeu, cu privire la adresa si caracteristicile bunurilor patrimoniale înregistrate baza de calcul a impozitelor si taxelor locale;

 • ♦ asigu'a si pastreaza confidențialitatea informațiilor gestionate din sistemul informatic;

 • ♦ respecta Regulamentul de ordine interioara si toate dispozițiile primite in acest sens;

 • ♦ colaborează cu celelalte compartimente din cadrul direcției si din primărie in vederea corectării erorilor din evidenta fiscala si realizarea creanțelor bugetare;

 • ♦ respecta cerințele documentelor sistemului de management al calitatii in propria activitate .

3. Serviciul Persoane Juridice

Serviciul Persoane Juridice este subordonat directorului executiv adjunct si are următoarele atribuții:

 • ♦ organizează, indruma si controlează activitatea de constatare si așezarea impozitelor si taxelor de la persoane juridice;

 • ♦ determina si comunica impozitele si taxele cu debit, datorate de agentii economici persoane juridice;

 • ♦ urmărește întocmirea si depunerea la termenele prevăzute de lege a documentelor referitoare la impunere de catre contribuabili-persoane juridice;

 • ♦ întocmește si asigura gestionarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la impur erea persoanelor juridice;

 • ♦ verifica la persoanele juridice deținătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor si taxelor veridicitatea documentelor si declarațiilor privitoare la impunere si sancționează nedeclararea in termenul legal a veniturilor sau a bunurilor supuse impozitelor si taxelor;

 • ♦ verifica , întocmește ■ si asigura gestionarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la impunerea persoanelor juridice ;

 • ♦ verifica si asigura întocmirea in termen a situațiilor statistice si informărilor privitoare la activitatea de constatare a impozitelor si taxelor datorate de persoanele juridice ;

 • ♦ verific a participarea activa si continua la inventarierea masei impozabile ;

 • ♦ întocmește după caz borderourile de debitare si scădere pentru impozitele si taxele datorate de persoanele juridice pe care le transmite spre operare si arhiveaza la dosarul fiscal;

 • ♦ asigura intocmirea in termen a situațiilor statistice si informărilor privitoare la activitatea de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor datorate de persoanele juridice;

 • ♦ raspinde de intocmirea si transmiterea in termen catre Serviciul executări silite, a dosarelor pentru debitorii rau platnici (rol unic si rol special), pentru a se evita prescrierea debitelor;

 • ♦ asigura aplicarea unitara a legislației cu privire la impozitele si taxele datorate de persoanele juridice;

 • ♦ urmărește permanent situația debitelor si întreprinde masurile legale pentru încasarea acestora;

 • ♦ anali;reaza, cercetează si soluționează cererile, sesizările si reclamatiile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor la persoanele juridice;

 • ♦ cons ata contravențiile si aplica amenzile si penalitățile prevăzute de legislația fiscala in domeniu;

 • ♦ verifica la persoanele juridice deținătoare de bunuri supuse impozitării ori taxarii, sinceritatea declarațiilor de impunere si sancționează nedeclararea in termenul legal a bunurilor supuse impozitelor si taxelor;

 • ♦ colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcției si din Primărie in vederea realizării creanțelor bugetare si corectării erorilor din evidenta fiscala;

 • ♦ răspunde de identificarea deținătorilor de bunuri pentru care se datoreaza impozite si taxe local s (dar nu sunt declarate) si calculează in sarcina acestora obligațiile prevăzute de reglementările in domeniu;

 • ♦ colaborează cu organele de specialitate din cadrul ANFP Valcea, pe linia identificării sediilor unor debitori si a recuperării creanțelor bugetare;

 • ♦ răspunde de transmiterea la începutul fiecărui an fiscal, a deciziilor de impunere respectiv conf rmarilorde debite pentru toti contribuabilii persoane juridice;

 • ♦ răspunde de identificarea si aflarea sediilor sociale si domiciliilor reprezentantilor legali ai ageriți lor economici debitori catre bugetul local si transmite informațiile Serviciului executări silite;

 • ♦ respecta Regulamentul de ordine interioara si toate dispozițiile primite in acest sens;

 • ♦ asigura si pastreaza confidențialitatea informațiilor deținute si lucrărilor executate in conformitate cu prevederile legale.

 • ♦ asigura respectarea cadrului legal si a celor stabilite prin hotarari ale consiliului local ori dispuse de conducerea primăriei cu privire la stabilirea, constatarea, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor locale;

 • ♦ verifica agentii economici persoane juridice asupra determinării materiei impozabile reale, prec um si asupra stabilirii impozitelor si taxelor datorate bugetului local;

 • ♦ stabilește in sarcina contribuabililor diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligațiilor fiscale, potrivit legii si calculează dobânzi pentru neplata termenelor legale a impozitelor datorate;

 • ♦ asigura cuprinderea in activitatea de verificare si stabire a impozitelor si taxelor a tuturor agentilor economici persoane juridice;

 • ♦ întocmește dispozițiile de urmărire pentru diferentele de impozite si taxe precum si pentru penali :atile si amenzile stabilite persoanelor juridice;

 • ♦ urmărește si verifica modul de operare in evidenta fiscala a constatărilor din actele de contre I;

 • ♦ constata contravențiile si aplica amenzile si penalitățile prevăzute de legislația fiscala in dome liu;

 • ♦ efecteeaza analize si întocmește informări in legătură cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor in sarcina persoanelor juridice, rezultatele acțiunilor de verificare si impur ere, masurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale si propune masuri pentru imburatatirea legislației de impozite si taxe;

 • ♦ face propuneri si actioneaza pentru imbunatatirea activitatii si performantelor profesionale privind activitatea de constatare, impunere si încasare a debitelor de la persoanele juridice;

 • ♦ respecta Regulamentul de ordine interioara si toate dispozițiile primite in acest sens;

 • ♦ asigu a si pastreaza confidențialitatea informațiilor deținute si lucrărilor executate in conformitate cu prevederile legale;

 • ♦ respecta cerințele documentelor sistemului de management al calitatii in propria activitate .

 • 4. Serviciul Persoane Fizice

Serviciul Persoane Fizice este subordonat directorului executiv adjunct si are următoarele atribuții:

 • ♦ orgar izează și asigură acțiunea de constatare, stabilire și calculare a impozitelor si taxelor locale prevăzute de lege și prin Hotarari ale Consiliului Local, datorate de persoanele fizice;

 • ♦ urmărește întocmirea dosarelor fiscale unice pentru toți contribuabilii persoane fizice, care dețin bunuri pentru care se datorează impozite și taxe locale în limita administrativă a Municipiului Rm.Vâlcea și răspunde de arhivarea și gestionarea în condiții de siguranță a acestora;

 • ♦ acordă asistență specializată tuturor contribuabililor persoane fizice care se prezintă la ghișeele D.E.F. pentru orice informatii legate de impozitarea și declararea fiscală a bunurilor impozabile;

 • ♦ verificarea si operarea actelor care atesta scutiri si facilitati la plata, conform reglementarilor legal 3 in vigoare;

 • ♦ intoc nește borderourile de debitare și scădere, urmărește operarea lor în evidența fiscală și răspunde de corectitudinea acestora, anexandu-le la dosarul fiscal;

 • ♦ asigură întocmirea și transmiterea "Deciziilor de impunere" contribuabililor care declară bumn pentru care se datorează impozite și taxe locale;

 • ♦ răspunde de transmiterea la începutul fiecărui an fiscal, a "Deciziilor de impunere" pentru impozitele și taxele datorate de persoanele fizice care dețin bunuri pe raza administrativ terite rială a municipiului;

 • ♦ întocmește si asigura gestionarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la impL nerea persoanelor fizice;

 • ♦ verifica la persoanele fizice deținătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor si taxelor veric icitatea documentelor si declarațiilor privitoare la impunere si sancționează nedeclararea in te menul legal a veniturilor sau a bunurilor supuse impozitelor si taxelor;

 • ♦ verif ca , întocmește si asigura gestionarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la impunerea persoanelorfizice ;

 • ♦ verif ea si asigura întocmirea in termen a situațiilor statistice si informărilor privitoare la activitatea de constatare a impozitelor si taxelor datorate de persoanele fizice ;

 • ♦ verif ca participarea activa si continua la inventarierea masei impozabile ;

 • ♦ verificarea permanenta a dosarelor fiscale apartinand contribuabililor persoane fizice pentru stabilirii stării de fapt fiscale si determinarea corecta a masei impozabile, solicitarea de documente justificative privind situația juridica a bunurilor deținute, ori de cate ori intervin modificări in patrimoniul acestora ;

 • ♦ efectuează procedura de transferare la alte localități a mijloacelor de transport pentru persoa nele fizice care își schimbă domiciliul în altă localitate;

 • ♦ confimă în scris luarea în debit a mijloacelor de transport transmise de alte localități pentru persoanele fizice cu domiciliul în municipiu;

 • ♦ comur ică compartimentelor de specialitate din cadrul autorităților administrației publice locale în a ^ăror rază administrativ teritorială își au domiciliul, sediul sau punctul de lucru contrit uabilii care au dobândit mijloace de transport de la contribuabili din municipiul Rm.Vcilcea;

 • ♦ efectuează proceduri de impunere din oficiu pentru situațiile prevăzute de lege;

 • ♦ verifică documentele privind cererile de restituire sau compensare la unele debite din impozite și taxe, cu respectarea prevederilor legale;

 • ♦ eliberează copii ale documentelor din dosarele fiscale la solicitarea contribuabililor persoane fizice :>au a instituțiilor abilitate să solicite, în condițiile legii;

 • ♦ acordă facilități fiscale contribuabililor care solicită și au dreptul legal la acesta;

 • ♦ formulează răspunsuri scrise la instituțiile care solicită date din evidența fiscală, precum și la executorii bancari sau judecătorești, cu respectarea prevederilor legale;

 • ♦ formu ează răspunsuri scrise la petiții, cereri sau solicitări privind impozitele și taxele locale datorate de persoanele fizice;

 • ♦ completează anexele de deschidere a procedirii succesorale primite de la Direcția de evidență a persoanelor.

 • ♦ emite certificate de rol fiscal pentru persoanele fizice care solicită eliberarea, cu respectarea prevederilor legale;

 • ♦ vizează fișele de înmatriculare pentru persoanele fizice care dobândesc sau înstrăinează mijloace de transport;

 • ♦ urmărește permanent situația debitelor și întreprinde măsurile legale pentru demararea procedurilor de executare silită prin transmiterea somațiilor însoțite de titlul executoriu pentru persoanele fizice din municipiu;

 • ♦ răspunde de întocmirea și transmiterea în termen către Serviciul Juridic, Executări silite, a dosarelor de începere a măsurilor de executare silită pentru debitorii rău platnici;

 • ♦ descurcarea documentelor din programul de registratura prin completarea modului de soluționare a documentelor primite spre soluționare;

 • ♦ colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcției Economico - Financiare și cu Serviciile sau compartimentele de specialitate din Primăriei în vederea corectării erorilor din evidența fiscală și realizarea creanțelor fiscale;

 • ♦ aplice sancțiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabilor care încalca legislația fiscală și ia toate masurile pentru înlăturarea deficiențelor constatate;

 • ♦ asigura confidențialitatea lucrărilor executate și a informațiilor deținute;

 • ♦ elaborează, pe baza datelor deținute, informări, situații și orice alte asemenea lucrări solicitate de conducerea primăriei.

 • ♦ face propuneri și acționează pentru îmbunatatirea activității și performanțelor profesionale privind activitatea de constatare, impunere și încasare a debitelor de la persoane fizice;

 • ♦ aduce la îndeplinire, in termenele stabilite ori dispuse, orice alte sarcini specifice activitatii, ori in legătură cu aceasta;

 • ♦ respecta Regulamentul de ordine interioara si toate dispozițiile primite in acest sens;

 • ♦ asigura respectarea cadrului legai si a celor stabilite prin hotarari ale consiliului local ori dispuse de conducerea primăriei cu privire la stabilirea, constatarea, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor locale ;

 • ♦ respecta cerințele documentelor sistemului de management al calitatii in propria activitate .

 • 5. Serviciul Juridic, Executări Silite

Serviciul Juridic, Executări Silite este subordonat directorului executiv adjunct si are următoarele atribuții:

 • ♦ organizează si desfasoara activitatea de executare silita a persoanelor juridice si fizice si cea de stingere prin alte modalitati a creanțelor fiscale ,asa cum este reglementata de prevederile OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala ;

 • ♦ verifici respectarea condițiilor de înființare a popririlor pe veniturile realizate de debitori, urmărește respectarea popririlor înființate asupra terților popriti, precum si societăților bancare si stabile]te, după caz, masurile legale pentru executarea acestora;

 • ♦ urmărește încasarea debitelor restante primite spre urmărire;

 • ♦ întocmește dosare de executare pentru creanțele fiscale primite spre executare silita de la alte unitati si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

 • ♦ asigura încasarea creanțelor bugetare in termenul de prescripție si propune masuri de recuperare a celor prescrise din vina personalului propriu;

 • ♦ întocmește actele necesare aplicării procedurii de executare silita, inclusiv titlul executoriu pentru creanțele constatate de personalul direcției;

 • ♦ asigura si organizează, atunci când este cazul, ridicarea si depozitarea bunurilor sechestrate,

 • ♦ efectuează sau solicita evaluarea bunurilor sechestrate;

 • ♦ organizează si asigura in condițiile legii valorificarea bunurilor sechestrate;

 • ♦ colaborează cu organele Ministerului de Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor si Registrului Comerțului si cu organele bancare, in vederea încasării crentelor fiscale prin execitare silita sau alte modalitati;

 • ♦ întocmește documentațiile si propunerile privind debitorii insolvabili si le prezintă spre aprobare conducerii sau face cercetări suplimentare;

 • ♦ urmai este permanent situația încasării debitelor primite spre urmarie, verifica si face propuneri privind declararea stării de insolvabilitate pentru aceștia in cadrul termenului de prescripție;

 • ♦ inaintsaza organelor emitente a titlurilor executorii a dosarelor de executare pentru transformarea contravențiilor in munca in folosul comunității ;

 • ♦ soluționează cererile contribuabililor prin care se solicita reiatii referitoare la aplicarea executării silite si a modalităților de stingere a creanțelor fiscale;

 • ♦ elabcreaza, pe baza datelor deținute, informatii si situatii privind realizarea creanțelor fiscale, solicitate de conducerea primăriei sau consiliul local;

 • ♦ elabcreaza informări referitoare la modul de soluționare a unor probleme deosebite întâmpinate in realizarea creanțelor fiscale;

 • ♦ soluționează si rezolva orice alte lucrări privind realizarea creanțelor fiscale ce ii revin in baza sarcinilor rezultate din legislația fiscala, repartizate de conducere;

 • ♦ asigu ra pastrarea confidențialității lucrărilor executate si a informațiilor deținute.

 • ♦ primește si rezolva corespondenta cu privire la urmărirea si încasarea debitelor neachitate in termen, luând nota si urmărind îndeaproape cazurile primite spre executare.

 • ♦ organizează si conduce evidenta debitorilor primiti spre executare, urmărind reglementarea termenelor de acțiune a]a cum sunt stabiliti prin lege.

 • ♦ face propuneri si actioneaza pentru imbunatatirea activitatii si performantelor profesionale in recuperarea debitelor;

 • ♦ respecta Regulamentul de ordine interioara si toate dispozițiile primite in acest sens;

 • ♦ întocmește toate actele juridice procedurale necesare apararii intereselor Direcției Economico - Financiare cu privire la creanțele fiscale ,in vederea depunerii acestora la instanțele judecătorești;

 • ♦ exercita caile de atac ordinare si extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinice si nelegate pronunțate de instanțele judecătorești, in baza împuternicirii primite in acest sens ;

 • ♦ formulează cereri de creanța si le inainteaza instanțelor pentru inscrierea creanțelor fiscale in tabelul creditorilor;

 • ♦ formulează cereri de declanșarea procedurii insolventei conform prevederilor legale si le inainteaza instanței de judecata;

 • ♦ in cadrul procedurii insolventei isi da acordul cu privire la reorganizarea activitatii debitorului si cu privire la organizarea licitațiilor;

 • ♦ acorda asistenta debitorilor cu privire la masurile de executare silita efectuate ;

 • ♦ colaborează cu celelalte compartimente din cadrul direcției si din primărie in vederea realiza "ii creanțelor fiscale .

 • ♦ respecta cerințele documentelor sistemului de management al calitatii in propria activitate .

6. Compartimentul Administrativ, Registratura

 • ♦ activitatea de înregistrare a documentelor este informatizata, fiecare document primind un nr.de nregistrare pe care-l generează aplicația informatica, in mod automat, documentele înregistrate urmând a fi repartizate de directori structurilor subordonate;

 • ♦ arhive aza si tine evidenta tuturor dosarelor fiscale întocmite pentru fiecare contribuabil in parte;

 • ♦ arhiveaza si tine evidenta tuturor documentelor transmise de funcționarii direcției către arhiva curenla (dosare fiscale);

 • ♦ răspunde de cercetarea documentelor din arhiva;

 • ♦ răspunde de inregistarea corecta a veniturilor încasate conform clasificatiei bugetare;

 • ♦ răspunde solicitărilor contribuabililor si urmărește rezolvarea operativa a problemelor;

 • ♦ răspunde de preluarea de la compartimente a dosarelor noi constituite sau cele împrumutate pentru consultare;

 • ♦ rrganiceaza depozitul de arhiva după criterii prealabil stabilite ;

 • ♦ asigura repararea, întreținerea si folosirea raționala a clădirilor, instalațiilor, celorlalte mijloace fixe s a obiectelor de inventar si urmărește mișcarea acestora de la un loc de folosința la altul;

 • ♦ întocmește formele de predare primire a bunurilor pe responsabili;

 • ♦ controlează modul de folosire a bunurilor si ia masuri pentru întreținerea si repararea acestora, precum si scoaterea din inventar a bunurilor uzate;

 • ♦ tine evidenta ștampilelor folosite de servicii si birouri;

 • ♦ întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare privind materialele de întreținere, inventar - gospodăresc si rechizite de birou pentru aparatul executiv, precum si pentru planul de aprovizionare tehnico - materiala cu utilaje, mijloace si accesorii specifice combaterii incendiilor si emite comenzi pentru aprovizionarea acestora conform planului aprobat;

 • ♦ asigura si controlează aplicarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor din imobile împreuna cu Serviciul Protecție Civila;

 • ♦ realiz ează zilnic igienizarea spatiilor de lucru si in special a toaletelor, diverselor suprafețe de contact, obiectelor sanitare, mânerelor, ușilor;

 • ♦ zilnic, maturatul si spălatul suprafețelor podelelor din interiorul spatiilor de lucru;

 • ♦ realizează curatenia zilnica intr-o succesiune prestabilita in corelație cu timpul spațiului de curaiat, natura suprafețelor si tipul murdăriei de iniaturat.

Atribuțiile, competentele si răspunderile cu caracter general ce revin șefilor de compartimente:

Șefii compartimentelor, din aparatul Direcției Economico - Financiare au următoarele atribuții, competente si răspunderi:

 • ♦ sefu serviciului contabilitate si buget este înlocuitorul directorului executiv pe probleme de contabilitate si buget, in cazul lipsei temporare din instituție;

 • ♦ sefu serviciului juridic, executări silite este înlocuitorul directorului executiv adjunct, in cazul lipse i temporare din instituție;

 • ♦ șefii de compartimente nominalizează in scris persoana desemnata din cadrul serviciului respectiv, care va asigura preluarea atribuțiilor de serviciu pe perioada lipsei temporare din instituție;

 • ♦ organizează activitatea, atat pe compartimente cat si pe fiecare lucrator din subordine;

 • ♦ urmăresc si răspund de elaborarea corespunzătoare a tuturor lucrărilor si finalizarea in termenele legale a tuturor acțiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;

 • ♦ urmăresc si răspund împreuna cu lucratorii din subordine de realizarea creanțelor bugetare la termenele legale si de luarea masurilor legale pentru evitarea prescrierii dreptului de execuare;

 • ♦ asigura respectarea disciplinei in munca de către personalul subordonat, a prevederilor Regulamentului de ordine interioara , luând masurile ce se impun;

 • ♦ in limi :a competentelor stabilite, reprezintă compartimentele pe care le conduc in relațiile cu alte compartimente de specialitate din aparatul propriu sau cu agentii economici, instituțiile public a si persoanele fizice;

 • ♦ urmăresc si verifica activitatea profesionala a lucratorilor din cadrul compartimentelor pe care le conduc, indruma si sprijină in scopul sporirii operativității, capacitatii si competentei lor in îndeplinirea sarcinilor încredințate;

 • ♦ asigura respectarea reglementarilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment, organizează si urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;

 • ♦ repartizează pe salariatii subordonati, sarcinile si corespondenta ce revine compartimentelor respective, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluționarea aqestora;

 • ♦ verifica, semnează sau vizeaza după caz, potrivit competentelor stabilite, lucrările si corespondenta efectuate de personalul din subordine;

 • ♦ veghe ază si răspund, alaturi de lucratorii din subordine de nerespectarea normelor legale si a celor lotarate de Consiliul Local cu privire la realizarea creanțelor bugetare;

 • ♦ veghează la respectarea normelor de conduita si deontologie de către personalul din subordine in raporturile cu contribuabilii;

 • ♦ întocmesc fisele de evaluare individuala ale acestora ;

 • ♦ îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de conducere in legătură cu domeniul lor de activitate;

 • ♦ întocmesc fisele cu atributiunile si gradul de complexitate pentru fiecare din posturile din compartiment conform statului de funcții;

 • ♦ respecta cerințele documentelor sistemului de management al calitatii in propria activitate.

CAPITOLUL VIII

DIRECȚIA EVIDENȚĂ PATRIMONIU, CADASTRU Șl SERVICII PUBLICE

Art.21 Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii publice este compartimentul de lucru din cadrul Aparatului de specialitate al primarului prin care se asigură coordonarea, monitorizarea și controlul seviciilor publice, evidența patrimoniului public și privat al municipiului evidența contractelor, activitatea de cadastru, agricultură și registrul agricol, de aplicare a legilor restituirii proprietăților sprijinul și îndrumarea asociațiilor de proprietari, controlul financiar de gestiune al acestora,

Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice este subordonată unuia dintre viceprimarii municipiului și este condusă de un Director executiv și un director executiv adjunct ale căror atribuții sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și își desfășoară activitatea prin următoarele compartimente:

 • 1. Serviciul Cadastru, Agricultură și Registrul Agricol;

 • 2. Serviciul Relații, îndrumare Asociații Proprietari;

 • 3. Compartiment Energetic;

 • 4. Unitatea Locală de Monitorizare;

 • 5. Compartiment Contracte;

 • 6. Serviciul Evidenta și Gestiune Patrimoniu ;

 • 7. Compartiment de Transport Local.

1, Serviciul Cadastru, Agricultură si Registrul Agricol

Atribuții:

 • ♦ participă la acțiunea de delimitare a teritoriului administrativ ai municipiului și asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;

 • ♦ face propuneri de parcelare a terenurilor în vederea construirii de locuințe;

 • ♦ întocmește documentațiile în vederea exproprierilor pentru cauză de utilitate publică;

 • ♦ execută măsurători topografice și întocmește planurile de situație conform acestora;

 • ♦ desfășoară activități impuse de Legea Cadastrului și publicității imobiliare, de Legea nr. 18/1991 republicată, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005, efectuând puneri în posesie și întocmind procese verbale de punere în posesie în vederea emiterii titlurilor de proprietate;

 • ♦ întocmește documentațiile și ține evidența acestora pentru schimburi de terenuri și transmiteri în folosință de bunuri imobiliare aflate în patrimoniul municipiului;

 • ♦ ține evidența și conduce activitatea de reconstituire a dreptului de proprietate și de restituire a prop ’ietăților;

 • ♦ participă la activitatea de stabilire și delimitare a intravilanului municipiului, conform P.U.G, în colaborare cu Direcția de Urbanism;

 • ♦ constituie și actualizează evidența terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat al municpiului;

 • ♦ participa la soluționarea litigiilor de hotar privind terenurile reconstituite conform Legilor fondului funciar, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate pana la data respectiva;

 • ♦ pârtiei sa la expertizele tehnice- judiciare de specialitate, pe baza convocărilor, in vederea soluție narii dosarelor aflate pe rolul instanțelor;

 • ♦ acorda consiliere Direcției Juridice si de Contencios Administrativ in ceea ce privește dosarele de fond funciar aflate pe rolul instanțelor de judecata;

 • ♦ acorda asistenta si reiatii persoanelor fizice si juridice autorizate;

 • ♦ verifica si semnează procesele verbale de vecinătate pentru Municipiul Ramnicu Valcea;

 • ♦ eliberează planuri parcelare;

 • ♦ desfasoara activitatea inpusa de Legea nr. 44/1994, cu modificările ulterioare, privind unele drepturi acordate veteranilor de război;

 • ♦ soluționează corespondenta cu instanțele de judecata si alte instituții publice;

 • ♦ soluționează petițiile si solicitările cetățenilor;

 • ♦ întocmește materialele pentru Comisia Județeană privind Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor agricole si silvice;

 • ♦ furnizează date pentru completarea și tinerea la zi a registrului agricol;

 • ♦ orgarizeaza toate acțiunile legate de întreținerea pajiștilor si izlazurilor;

 • ♦ întocmește documentatii cu privire la executarea lucrărilor agricole si a acordării de subvenții penru agricultori;

 • ♦ întocmește dosarele pentru acordare de despăgubiri, in condițiile legii, persoanelor indreotatite;

 • ♦ ține evidenta la zi a registrelor agricole, atat pe suport hârtie, cat si in format electronic, în sensul înregistrării la cerere a terenurilor agricole dobândite conform Legilor de restituire a terer urilor, a unor sentințe civile de partaj , succesiuni sau acte de vânzare cumpărare și efectuarea operațiunilor de scădere a unor suprafețe înstrăinate cu acte;

 • ♦ eliberează adeverințe pentru întocmirea dosarelor de șomaj și ajutor social;

39

 • ♦ eliberează adeverințe după registrul agricol pentru impuneri fiscale, notariat, judecătorie sau alte instituții publice, precum și pentru bănci, în vederea gajării cu bunuri materiale;

 • ♦ întocmește dările de seamă statistice RAGR 1- 2;

 • ♦ urmărește modul în care deținătorii de terenuri asigură cultivarea acestora;

 • ♦ intocmeste procese verbale de constatare a existentei produselor agricole si in baza acestora eliberează certificate de producător;

 • ♦ ține evidența titlurilor de proprietate și a eliberării acestora;

 • ♦ acordă consultanță agricolă, urmărește aplicarea tehnologiilor adecvate și ia măsuri de protect e fitosanitară;

 • ♦ întocmește documentațiile necesare pentru acordarea de sprijin producătorilor agricoli, în condițiile prevăzute de lege;

 • ♦ îndeplinește atribuțiile stabilite de Consiliul Local, dispozițiile Primarului, sarcinile date de vicepriinari, secretar și directorul de resort.

 • 2. Serviciul Relații, îndrumare Asociații Proprietari

Atribuții:

 • ♦ îndrumarea si sprijinirea asociațiilor de proprietari,in conformitate cu Legea 230/2007 si HG. 15 58/2007 ;

 • ♦ îndrumarea si sprijinirea asociațiilor de proprietari pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin pentru întreținerea si repararea construcțiilor si instalațiilor din condominiu ;

 • ♦ îndrumarea si sprijinirea proprietarilor de apartament si de spatii cu alta destinație decât cea de locuința , in scopul înființării asociațiilor de proprietari ;

 • ♦ participă în calitate de reprezentanți ai Primăriei, pe baza de invitație, la adunările generale ale asociațiilor de proprietari;

 • ♦ asigură asistență tehnică asociațiilor de proprietari;

 • ♦ mediază relațiile dintre asociațiile de proprietari și furnizorii de servicii;

 • ♦ convo acă asociațiile de proprietari la acțiuni ce privesc gospodărirea municipiului;

 • ♦ face verificări și propuneri ca urmare a sesizărilor venite din partea cetățenilor municipiului membrii in cadrul asociațiilor de proprietari;

 • ♦ urmărește folosirea și întreținerea domeniului public și a utilităților de folosință comună;

 • ♦ răspunde la sesizările membrilor asociațiilor de proprietari, in conformitate cu OG27/2002 ;

 • ♦ urmărește întocmirea și actualizarea permanentă a bazelor de date privind situația asociațiilor de proprietari;

 • ♦ asigură mediatizarea legislației în domeniul locuinței și gospodăriei comunale;

 • ♦ fac propuneri în ceea ce privește managementul asociațiilor de proprietari;

 • ♦ verifică modul cum prestatorii de servicii respectă contractele încheiate cu asociațiile de proprietari;

 • ♦ urmăresc desfășurarea activității asociațiilor de proprietari în conformitate cu prevederile Legii 230/2007 si H.G 1588/2007;

 • ♦ constata contravenții si aplica sancțiuni in conformitate cu Legea 230/2007 ;

 • ♦ verifica subvenția pentru energie termica acordata furnizorilor de servicii;

 • ♦ primește si înregistrează dosarele candidatiilor inscrisi pentru obținerea atestatului de administrator de imobil,certifica conformitatea documentelor , intocmeste procesul verbal privind desfasurarea concursului si rezultatele acestuia si tine evidenta persoanlor fizice atestate ca administrator de imobil;

 • ♦ colaborează cu asociațiile de proprietari pentru implementarea programului de creștere a perfo -mantelor energetice a blocurilor de locuințe , in conformitate cu OUG 18/2009 ;

 • ♦ organizează controlul financiar și de gestiune al asociațiilor de proprietari , în conformitate cu Legea 230/2007 si HG.1558/2007 ;

 • ♦ efectuează controlul asupra modului cum au fost negociate contractele de servicii și reparații cu furnizorii sau societățile prestatoare de servicii;

 • ♦ efectuează controlul și îndrumarea asociațiilor de proprietari cu privire la modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltueli;

 • ♦ efectuează, la solicitarea proprietarilor de apartammente sau a asociațiilor de proprietari verificări la furnizorii de servicii, cu privire la modul cum au fost facturate serviciile prestate;

 • ♦ aplică amenzi în conformitate cu Legea 230/2007 ;

 • ♦ îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legislație, prin hotărârile consiliului local și dispozițiile Primarului;

 • 3. Compartiment Energetic

Atribuții:

 • ♦ elaborează și propune spre aprobare autorității administrației publice locale programul propriu de modernizare și dezvoltare a SACET;

 • ♦ identif că zonele unitare de încălzire;

 • ♦ elaborează, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C,, și supune spre aprobare autorității administrației publice locale următoarele:

 • - regulamentul, serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • - caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică și pentru exploatarea SACET;

 • - contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz;

 • ♦ urmărește realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare și dezvoltare a SACET;

 • ♦ urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale, în cazul gestiunii delegate;

 • ♦ comunică periodic datele solicitate de autoritățile de reglementare competente;

 • ♦ controlează modul de desfășurare a activității privind repartizarea costurilor energiei termice în coridominii;

 • ♦ furnizează și înaintează către autoritatea administrației publice locale datele preliminare necesare fundamentării și elaborării strategiilor de valorificare pe plan local a potențialului resurselor energetice regenerabile;

 • ♦ propune soluții de valorificare pe plan local a potențialului resurselor regenerabile de energie;

 • ♦ elaborează și urmărește realizarea programului de contorizare a SACET,

 • 4. Unitatea Locală de Monitorizare

Atribuții:

 • ♦ pregătește strategiile locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, în colaborare cu operatorii existenți și le prezintă consiliului local spre aprobare:

 • ♦ urmă’ește realizarea serviciilor publice în conformitate cu prevederile contractelor de delegare a gestiunii acestora;

 • ♦ moniorizează îndeplinirea indicatorilor de performanță ai serviciilor publice;

 • ♦ implementează strategiile locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizează rezultatele fiecărui operator;

 • ♦ asigură conformitatea clauzelor atașate la contractele de delegarea a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice cu prevederile Strategiei naționale;

 • ♦ pregătește și trimite raportul de activitate către birourile de monitorizare de la nivel de prefectura;

 • ♦ asist;â operatorii de interes local și consiliul local, în procesul de accesare a fondurilor pentru investiții;

 • ♦ pregătește și supune spre aprobare ajustările strategiei locale prin consultări cu autoritățile responsabile;

 • 5. Compartiment Contracte

Atribuții:

 • ♦ întocmește contracte de închiriere, concesiune și asociere în participațiune pentru bunuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului conform Hotărârilor Consiliului Local și actelor normative în vigoare;

 • ♦ întocm ește acte adiționale la contractele civile ca urmare a modificării clauzelor contractuale;

 • ♦ ține ev dența contractelor cu ajutorul programului informatic ;

 • ♦ calculeazâ veniturile din contracte și urmărește încasarea acestora;

 • ♦ emite ăcturile aferente obligației la bugetul local care decurg din contractele de închiriere, concesiune și asociere privind domeniul public și privat al municipiului;

 • ♦ întocmește și transmite către Direcția Economică situațiile contabile lunare pentru înregistrarea în contabilitatea generală;

 • ♦ urmărește modul de respectare a clauzelor din contractele încheiate, informând conducerea asuprs deficiențelor existente pentru a se dispune acționarea în instanță a partenerilor contractuali care nu-și respectă obligațiile din contract;

 • ♦ întocrr ește și transmite înștiințări de plată și somații pentru debitori ;

 • ♦ analizează permanent situația debitorilor din contracte și întocmește dosarele necesare începerii procedurilor de executare silită și evacuare care se transmit spre urmărire biroului de specialitate;

 • ♦ împreună cu persoanele desemnate din cadrul Direcției Juridice pentru executarea silită, urmărește încasarea debitelor din hotărârile judecătorești rămase definitive;

 • ♦ colaborează cu serviciile Urbanism, Juridic și Corp Control Primar în vederea rezolvării cauze or în care partenerii contractuali nu-și respectă clauzele contractuale;

 • ♦ rezolvă sesizările și reclamațiile legate de toate contractele civile în care Primăria este parte;

 • ♦ acord ii asistență specializată tuturor contribuabililor care se prezintă pentru orice informații legate de contracte, răspunde solicitărilor contribuabililor și urmărește rezolvarea operativă a proble melor ridicate de aceștia ;

 • ♦ răspunde la petițiile repartizate spre rezolvare conform OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, completată și modificată ;

 • 6 . Serviciul Evidentă si Gestiune Patrimolnu

Atribuții:

 • ♦ creează baza de date care conține toate informațiile asociate unităților de patrimoniu: prin unități de patrimoniu înțelegem clădiri cu destinația de locuințe, clădiri cu destinația de spații comerciale, clădiri cu alte destinații, terenuri, instalații, rețele, alte mijloace fixe sau obiecte de inventar aflate în patrimoniul municipiului;

 • ♦ participă la inventarierea patrimoniului public și privat al municipiului conform legislației în vigoare;

 • ♦ administrează întregul fond locativ proprietatea municipiului;

 • ♦ constituie și actualizează evidența terenurilor care fac parte din domeniul public și privat al municipiului ;

 • ♦ constituie și actualizează evidența proprietăților imobiliare și a modificărilor acestora ;

 • ♦ operează vânzările de imobile din fondul locativ de stat și întocmește situația imobilelor transmise în administrare sau concesionate instituțiilor publice sau societăților comerciale ;

 • ♦ participă la operațiunea de casare a mijloacelor fixe amortizate sau neamortizate ;

 • ♦ verifică și confirmă situațiile de lucrări de întreținere, reparații efectuate la fondul locativ sau la sp ațiile cu altă destinație ;

 • ♦ ține evidența bunurilor aferente serviciilor publice concesionate ;

 • ♦ ia măsuri pentru luarea în evidență a solicitărilor care au ca obiect atribuirea de locuințe în temeiul Legii nr. 152/1998 și ale HG nr. 962/2001 și pune dosarele la dispoziția comisiei de analiză în vederea întocmirii listei de priorități; administrează baza de date privind solicitările de locuințe pentru tineri;

 • * ia măs uri pentru luarea în evidență a solicitărilor care au ca obiect atribuirea de locuințe în temeid Legii nr. 114/1996 și ale HG nr. 1275/2000 și pune dosarele la dispoziția comisiei de analiză în vederea întocmirii listei de priorități; administrează baza de date privind solicitările de locuințe sociale;

 • ♦ analizează documentațiile depuse de către solicitanți în vederea atribuirii unei locuințe pentru tineri sociale, și dacă este necesar, transmite adrese prin care li se aduce la cunoștință obliga ia de a face completări, corecturi sau clarificări cu referire la documentele depuse;

 • ♦ întocnr ește contractele de închiriere a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, precum și a celor sociale și predă chiriașilor locuințele nominalizate, întocmind în acest sens proces verbal de predare-primire;

 • ♦ preia de la chiriași locuințele pentru tineri și sociale pe care aceștia nu le mai folosesc, întocmind proces verbal de predare-preluare, după care le comunică libere în vederea închirierii;

 • ♦ întocmește actele adiționale la contractele de închiriere ca urmare a modificării clauzelor contractuale ;

 • ♦ calculează veniturile din contractele de închiriere a locuințelor pentru tineri și a celor sociale . și urmărește încasarea acestora;

 • ♦ urmărește modul de respectare a clauzelor din contractele de închiriere a locuințelor pentru tineri și a celor sociale, întocmește și transmite înștiințări de plată și somații pentru debitori; analizează permanent situația debitorilor din contracte și protocoale și întocmește dosarele necesare începerii procedurilor de executare silită și evacuare care se transmit spre urmărire biroului de specialitate;

 • ♦ participă la punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești de evacuare a chiriașilor ;

 • ♦ verifică cererile de cumpărare ale locuințelor din domeniul privat al municipiului și le vizează după ce a verificat la fața locului că titularul de contract locuiește efectiv, contractul de închir ere corespunde din punctul de vedere al titularului de contract, iar spațiul este în stare de folosință ;

 • ♦ acordă consiliere pe probleme locative, răspunde solicitărilor contribuabililor și urmărește rezolvarea operativă a problemelor ridicate de aceștia ;

 • ♦ răspunde la petițiile repartizate spre rezolvare conform OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, completată și modificată ;

7. Compartimentul de Transport Local

Atribuții:

 • ♦ primește documentația privind eliberarea autorizațiilor de liberă trecere pentru desfășurarea activității de transport greu și de aprovizionare în municipiu, verifică condițiile de autorizare, urmă ’ește încasarea taxei și eliberează autorizația;

 • ♦ verifică documentația depusă de către solicitanți în vederea întocmirii contractelor de folosință temporară a terenurilor aparținând domeniului public în vederea construirii de copertine auto, întocmește contractul sau solicită completări, după caz;

 • ♦ primește și verifică documentația privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, urmărește încasarea taxei și eliberează Certificatul de înregistrare;

 • ♦ analizează documentația depusă de către solicitant în vederea acordării autorizației de transport și, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoștință obligația de a face completări, corecturi sau clarificări cu referire la doumentele depuse;

 • ♦ întocmește raport de specialitate care include propunerea justificată de acordare/respingere a autorizației pe care îl înaintează primarului și emite autorizația de transport, după caz;

 • ♦ eliberează, la cerere, câte o copie conformă a autorizației de transport pentru fiecare vehicul utilizat după verificarea condițiilor de autorizare;

 • ♦ verifică documentația privind modificarea autorizațiilor de transport în cazul modificării datelor de identificare, respectiv a denumirii și/sau a sediului titularului de autorizație și eliberează autorizația de transport cu conținut modificat;

 • ♦ verifica modificarea/nemodificarea condițiilor inițiale de emitere a autorizațiilor de transport, urmăr aște încasarea taxei și prelungește valabilitatea acestora;

 • ♦ propu ne suspendare autorizației de transport în baza constatărilor efectuate din proprie

inițiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părți interesate, în cazurile specificate în

condițiile asociate autorizării;

 • ♦ propune retragerea autorizației de transport în baza constatărilor efectuate din proprie

inițiati i/ă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părți interesate, în situațiile prevăzute de

lege sau la cererea titularului de autorizație;

 • ♦ întocmește registrul unic privind evidența autorizațiilor de transport eliberate;

 • ♦ răspunde la petițiile repartizate spre rezolvare conform OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, completată și modificată ;

CAPITOLUL IX

DIRECȚIA URBANISM

Alt. 22 Direcția Urbanism este structura de lucru din cadrul Aparatului de specialitate al primarului prin care se asigură coordonarea activității de dezvoltare și amenajarea teritoriului de pe raza administrativ teritorială a municipiului Rm Valcea.

Direcția Urbanism este subordonată arhitectului sef și este condusă de un Director executiv ale căror atribuții sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și își desfășoară activitatea prin următoarele compartimente:

 • 1. Compartiment Registratură Urbanism

 • 2. Compartiment pentru Informarea și Consultarea Publicului;

 • 3. Compartiment Autorizare Lucrări de Construcții și Rețele edilitare;

 • 4. Biroul Proiectare Urbană și GIS.

Principatele atribuții ale direcției sunt:

 • ♦ coordonează si gestionează Planul Urbanistic General si strategia de dezvoltare a municipiului;

 • ♦ coordonează si gestionează aplicarea regulamentului de urbanism pentru Municipiul Rm. Valcea;

 • ♦ iniția za, elaborează si propune spre aprobare Consiliului Local proiecte de hotarari si documentații de urbanism, studii specifice urbanismului si amenajării teritoriului;

 • ♦ organizează si asigura cadrul desfășurării Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

 • ♦ întocmește, in baza documentațiilor de urbanism aprobate, certificate de urbanism si auto’izatii de construire/desfiintare in conformitate cu prevederile legii.

 • ♦ emit 3 avize privind situația urbanistica pentru construcții provizorii (care nu necesita emiterea unei autorizatii de construire), mijloace de publicitate temporare, mobilier urban.

 • ♦ întoc mește avizul primarului pentru lucrările/ construcțiile a căror autorizație de construire se emite de Președintele Consiliului județean;

 • ♦ conduce si participa la comisii de specialitate, conform domeniului sau de activitate;

 • ♦ propune planul anual de cercetare-proiectare si bugetul de cheltuieli aferent direcției;

 • ♦ gestionează lista monumentelor istorice, a celor cu valoare arhitecturala sau ambientala;

 • ♦ furn zeaza informatii privind monumentele si zonele protejate, precum si situația certificatelor de urbanism si autorizațiilor de construire eliberate;

 • ♦ partcipa la rezolvarea reclamatiilor si sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul sau de activitate, verifica in teren solicitările de avize, certificate de urbanism si autorizații de construire/desfiintare;

 • ♦ initiaza si coordonează organizarea de concursuri de urbanism si amenajarea teritoriului pe domeniul public si privat al municipiului;

 • ♦ cooperează cu instituțiile care au atribuții in domeniile urbanismului si amenajării teritoriului;

 • ♦ participa ca reprezentanti ai administrației publice locale la recepția de terminare a lucrărilor de construcții autorizate;

 • ♦ întocmește fise de calcul privind regularizarea taxelor aferente persoanelor juridice si urmărește recalcularea taxelor pentru autorizațiile de construire emise persoanelor fizice ( taxele de regularizare pentru persoane fizice sunt calculate de către Direcția Economica);

Principalele atribuții ale compartimentelor din structura organizatorica:

1, Compartiment Registratura Urbanism

 • ♦ asigură înregistrarea si eliberarea certificatelor de urbanism si autorizațiilor de construire/desfiintare, si avizelor (documente întocmite de funcționarii din cadrul compartimentului ALCRE) pentru lucrările prevăzute in Legea 50/1991 cu modificările si completările ulterioare;

 • ♦ înregistrează certificatele de urbanism si autorizațiile de construire eliberate in registrul unic de evidenta si asigura eliberarea acestora pe baza de semnătură;

 • ♦ colaboreaza cu funcționarii din cadrul serviciului ALCRE in vederea verificării, înregistrării si eliberării actelor administrative (CU, AD, AC ) si documentațiilor specifice de urbanism;

 • ♦ asigura introducerea in baza de date si transmite documentațiile înregistrate fiecărui inspector de zona din cadrul compartimentului ALCRE; răspunde de existenta actelor depuse de solicitanti in documentațiile aferente pana la predarea acestora către inspectorii din cadrul compartimentului ALCRE;

 • ♦ calcul îaza taxele aferente emiterii actelor administrative( in baza înscrisurilor din devizele generale anexate), înstiinteaza solicitantii de contravaloarea acestora, iar solicitările /cererile pentn. emiterea CU si AC vor fi înregistrate numai după prezentarea dovezii ( chitanțe sau ordine de plata) achitării taxelor respective;

 • ♦ asigura arhivarea si numerotarea certificatelor de urbanism si autorizațiilor de constiuire/desfiintare, proceselor verbale de recepție, documentațiilor de urbanism primite de la inspectorii din cadrul A.L.C.R.E.;

 • ♦ asigură eliberarea copiilor după certificatele de urbanism si autorizațiilor de construire/desfiintare, si avizelor conform legislației, contracost conf. taxelor aprobate prin HCL ; eliberarea copiilor se va face numai persoanelor care au acest drept conform legislației sau la cererea instanțelor de judecata;

 • ♦ tine evidenta pe suport electronic a documentațiilor arhivate;

 • ♦ răspunde de pastrarea documentelor arhivate , pedurata stabilita prin lege;

 • ♦ asigura introducerea in baza de date a documentelor arhivate;

calculează taxele aferente emiterii copiilor solicitate si asigura eliberarea acestora numai după prezentarea dovezii achitării acestora;

 • 2. Compartiment pentru Informarea si Consultarea Publicului

 • ♦ redactează documentul de planificare a procesului de participare a publicului, in funcție de complexitatea planului de urbanism (PUG, PUZ, PUD);

 • ♦ redactarea cerințelor specifice care vor fi incluse in documentele de selectare si desemnare a elaboratorului, pentru documentațiile de urbanism inițiate de administrația publica locala;

 • ♦ redactarea propunerilor specifice necesar a fi incluse in avizul de oportunitate pentru documentațiile de urbanism inițiate de investitori privați, persoane fizice sau juridice;

-gestionează activitatile de informare si consultare a publicului pe tot parcursul documentației, pana la aprobare;

-funcționarii publici din cadrul compartimentului specializat sunt persoanele de contact din partea administrației publice locale pentru activitatile de informare si consultare a publicului in privința proiectului respectiv.

♦ in funcție de complexitatea documentației de urbanism, persoana desemnata ca responsabila cu informarea si consultarea publicului, poate fi sprijinita de un grup de lucru permanent, din care pot face parte reprezentanti ai administrației publice locale, ai mediului de afaceri si ai societății civile, specialiști din cadrul OAR, Registrul Urbaniștilor, Asociațiilor Profesionale, Asociațiilor de Proprietari, a Organizațiilor pentru sport, cultura, stiinta, cetate ni, mass-media.

 • 3. Compartiment Autorizare Lucrări de Construire sl Rețele Edilitare

 • ♦ întocmește si emite in baza documentațiilor de urbanism aprobate si a legislației in vigoare certificate de urbanism, autorizatii de construire/desfiintare (după verificarea in teren a solicitărilor) in conformitate cu prevederile legii, cu respectarea termenelor de emitere;

 • ♦ colaborează cu serviciile, birourile si compartimentele din cadrul primăriei , pe probleme legate de activitatea compartimentului;

 • ♦ urmărește plata taxelor de emitere a actelor administrative ;

 • ♦ primește, studiază si verifica documentațiile înregistrate (in termen de max 5 zile)in vederea emiterii AC, AD, CU , întocmește actele administrative numai daca acestea respecta si se incadreaza in prevederile documentațiilor de urbanism aprobate si a legislației in vigoare; documentațiile incomplete se restituie, cu adresa, in termen de maxim 5 zile de la înregistrarea acestora;

 • ♦ instiinteaza proprietarii/investitorii in cazul in care construcțiile autorizate nu sunt recepționate si declarate in termen de max. 15 zile de la expirarea termenelor de execuție;

 • ♦ verifica documentația aferenta certificatelor de urbanism si autorizațiilor de construire/desfiintare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata si răspunde de corecta aplicare a regulamentelor de urbanism;

 • ♦ verfic a si calculează conform prevederilor legale toate taxele ce se achita pentru emiterea actelor administrative;

 • ♦ identi ica si inventariază clădirile ce afecteaza cadrul urban construit, precum si deținătorii acestora; completează si transmit notificările către proprietarii clădirilor inventariate; monitorizează si controlează modul de realizare a lucrărilor de intervenție de către deținătorii notificati; emit certificatele de urbanism si autorizațiile de construire in termen de maxim 15 zile calendaristice de la solicitare;

 • ♦ participa la ședințele C.T.U.A.T.;

 • ♦ întocmește si prezintă materiale legate de activitatea compartimentului , la solicitările Arhite ctului Sef si a Directorului executiv;

 • ♦ rezolva sesizările si reclamatiile cetățenilor care se refera la obiectul de activitate al compartimentului in colaborare cu disciplina in construcții;

 • ♦ emite certificate de urbanism pentru cai de comunicații, rețele tehnico-edilitare etc., conform prevederilor legislației in vigoare, in concordanta cu competentele stabilite prin reglementările legale: in vigoare;

 • ♦ corelează certificatele de urbanism emise cu planurile urbanistice aprobate;

 • ♦ verifica propunerile de extinderi rețele edilitare cu viitoarele prevederi de urbanism;

 • ♦ verifica in teren declarația de începere lucrări completata si anunțata de beneficiarul autor zatiei de construire/desfiintare, precum si respectarea termenelor de execuție a lucrărilor autorizate;

 • ♦ participa ca reprezentanti ai administrației publice locale la recepția de terminare a lucrărilor de cc nstructii autorizate;

 • ♦ întocmește fisa de calcul privind regularizarea taxelor aferente persoanelor juridice si urmărește recalcularea taxelor pentru autorizațiile de construire emise persoanelor fizice ( taxele de regularizare pentru persoane fizice sunt calculate de către Direcția Economica);

 • ♦ verifica si răspunde de calcularea corecta a taxelor încasate in vederea emiterii actelor administrative;

 • ♦ comple teaza integral toate registrele de evidenta ;

 • ♦ pune la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate.

 • ♦ face propuneri de denumiri de străzi, verifica nomenclatorul stradal, respectiv numerotarea corecta a imobilelor.

 • ♦ transmit datele statistice solicitate lunar, trimestrial si anual

 • 4. Biroul Proiectare , Dezvoltare Urbana Si Gis

 • ♦ verifica documentatii de urbanism - PUZ - din punct de vedere al respectării legislației in vigoare, incadrarii in prevederile PUG;

 • ♦ programează si prezintă spre consultare, avizare Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (C.T.U.A.T.) documentațiile de urbanism supuse avizării;

 • ♦ organizează si tine secretariatul C.T.U.A.T.;

 • ♦ redactează avizele CTUAT;

 • ♦ întocmește avizele de oportunitate pentru Planurile Urbanistice Zonale;

 • ♦ înainteaza spre avizare Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice si Amenajarea Teritoriului documentațiile de urbanism avizate tehnic;

 • ♦ asigura informarea si consultarea publicului cu privire la documentațiile de urbanism(PUG, PUZ , PUD) conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 96/31.03.2011 ;

 • ♦ asigura arhivarea tuturor documentațiilor de urbanism, certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/desfiintare, a actelor emise in cadrul direcției;

 • ♦ furnizează persoanelor fizice si juridice, la cererea acestora, informațiile existente in documentațiile aprobate/avizate(PUG, PUZ, PUD), precum si reglementările prevăzute de acestea;

 • 4 emite la cerere puncte de vedere asupra incadrarii unor amplasamente in unitati teritoriale de referirta conform prevederilor PUG; pune la dispoziția solicitantilor, contra cost, extrase din documentațiile de urbanism aprobate;

 • 4 se consulta cu proiectantii elaboratori de documentatii de urbanism;

4 asigura implementarea pe site-ul primăriei a tuturor documentațiilor de urbanism si a documentelor publice din cadrul direcției ce se supun dezbaterilor publice si consultării populației;

4 urmărește execuția si recepția comenzilor de tip GIS ;

4 urmărește implementarea in cadrul Direcției Urbanism a Sistemului Informațional Geografic (GIS) - suportul informațional necesar organismelor, serviciilor si persoanelor care solicita, desfasoara activitati sau îndeplinesc sarcini in domeniile urbanismului si amenajării teritoriului;

4 asigura si urmărește centralizarea datelor din direcție necesare pentru realizarea Băncii de Date Jrbane;

4 furnizează datele si informațiile aferente Direcției Urbanism pentru realizarea, actualizarea si comp etarea paginii WEB a Primăriei Municipiului RM. VALCEA;

4 asigu -a si urmărește implementarea sistemului de management al calitatii.

4 participa la Întocmirea unor materiale privind activitatea de ansamblu a direcției;

CAPITOLUL X

DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE

Art. 23 Direcția de Investiții și Achiziții Publice este subordonată primarului municipiului și este compartimentul funcțional din cadrul aparatului de specialitate al primarului care asi gură îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin cu privire la dezvoltarea economico-socială a municipiului.

Direcția de Investiții și Achiziții Publice asigură îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin cu privire la:

 • ♦ realizarea programelor de investiții aprobate cu privire la rețelele edilitare, de drumuri, a construcțiilor de locuințe și a altor lucrări publice;

 • ♦ pârtiei să la stabilirea orientărilor generale privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților;

 • ♦ organ zează, urmărește și verifică realizarea lucrărilor de reparații curente la construcțiile aflate în patrimoniul municipiului și în administrarea unităților de învățământ, sănătate și cultură;

 • ♦ urmărește si asigura elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de investiții sau de reparatii, după caz si intocmeste rapoarte de specialitate in vederea aprobării lor, in conformitate cu legislația in vigoare, de către Consiliului Local, în domeniile a căror aprob are este de competența acestuia;

 • ♦ asigura verificarea documentațiilor tehnico-economice si a activitatii de dirigentie de șantier, in conformitate cu prevederile legale;

 • ♦ organ izează și asigură desfășurarea activității de achiziții publice, în condițiile legii;

 • ♦ organ zează ș| asigură, în domeniul său de activitate, derularea în bune condițiuni a programelor(proiectelor) finanțate din fonduri externe;

 • ♦ face propuneri și analizează propunerile primite de la persoane fizice și juridice îndreptățite și cu competențe în ceea ce privește refacerea ți protecția mediului înconjurător;

 • ♦ întocmește împreună cu organele de specialitate și asigură realizarea măsurilor din progarmele privind protecția mediului înconjurător, a monumentelor istorice și a celor de cultură și artă;

 • ♦ sprijină activitatea D.A.D.P;

Direcția de Investiții și Achiziții Publice este condusă de un director executiv și își desfășoară activitatea prin următoarele compartimente:

 • 1. Serviciul Investiții Publice

 • 2. Serviciul Achiziții Publice

 • 3. Compartimentul Urmărire Lucrări Reparatii

 • 4. Compartimentul Verificări Documentatii Tehnico Economice si Dirigentie de Șantier

Atribuțiile serviciilor și compartimentelor din cadrul Direcției de Investiții si Achiziții Publice:

1, Serviciul Investiții Publice

Atribuții :

 • ♦ întocmește proiectul programului de investiții publice și-l supune spre aprobare Consiliului Loca;

 • ♦ supune aprobării Consiliului Local studiile de prefezabilitate și fezabilitate;

 • ♦ supune analizei și aprobării Consiliului Local devizele generale pentru investiții;

 • ♦ răspunde de inițierea și asigurarea contractării în conformitate cu legislația în vigoare a lucră Hor publice aprobate prin lista de investiții;

 • ♦ inițiază, urmărește și verifică derularea și decontarea investițiilor, în concordanță cu prevederile contractelor economice;

 • ♦ asigură documentele tehnico-economice necesare decontării bunurilor, serviciilor și lucrărilor contractate conform listei de investiții;

 • ♦ verifică, recepționează și răspunde de respectarea condițiilor impuse la elaborarea documentațiilor tehnico-economice ale investițiilor;

centralizează și întocmește studii și propuneri pentru dotări cu bunuri de utilitate publică;

centralizează și face propuneri pentru lucrări și fonduri necesare administrării, modernizării și întreținerii domeniului public;

coordonează și verifică documentațiile depuse pentru investiții;

analizează propunerile cetățenilor cu privire la programul de investiții și propune soluții în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a hotărârilor Consiliului Local;

întocmește documentația privind declararea utilității publice și documentația de expropriere pentru investițiile Consiliului Local în colaborare cu celelalte servicii, cu atribuții în domeniu;

obține avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare pentru investițiile publice ale municipiului;

coordonează activitatea de dirigenție de șantier;

urmărește și verifică activitatea de dirigenție încredințată altor persoane fizice sau juridice pentru investițiile aflate în lista de investiții;

participă la recepțiile investițiilor publice a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, astfel încât recepția să se facă cu respectarea condițiilor impuse în contractul ce a stat la baza realizării investii iei; propune măsuri privind respectarea termenelor stabilite prin contracte și urmărește asigurarea calității bunurilor, serviciilor și lucrărilor la data recepției;

întocmește documentația pentru cazurile de încredințare directă;

analizează propunerile R.A. și S,C. de interes local cu privire la programul de investiții;

întocmește documentații pentru obținerea de fonduri de la bugetul local, bugetul de stat și alte surse de finanțare;

răspunde de păstrarea și predarea documentelor serviciului la arhiva Primăriei;

întocmește, verifică și transmite situațiile solicitate de instituțiile publice (M.T.C.T., M.F., Consil ul Județean, Direcția de Statistică, etc.) ce îi revin pentru activitatea de investiții și diriger ție de șantier;

răspunde și se ocupă de soluționarea petițiilor adresate serviciului în termenele și condițiile stabilite prin lege;

participă ca membru în comisia de deschidere și analiză a ofertelor pentru furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și execuția lucrărilor prin dispozțtia primarului.

organizează activitatea și întocmește fișa postului pentru personalul subordonat în concordanță cu R.O.F. și R.O.L;

în cadrul serviciului la vacantarea unor posturi, concedii de odihnă, concedii medicale, îngrijirea copilului, detașări, delegări, etc.; are obligația redistribuirii de sarcini și atribuții rămase neacoperite, prin act adițional la fișa postului;

coordonează și verifică activitatea Biroului Licitații și urmărire lucrări de învățământ -sănătate;

îndep inește și alte atribuții prevăzute de lege, de HCL, de dispozițiile primarului, precum și sarcinile date de viceprimarul de resort și directorul executiv;

 • 2. Serviciul Achiziții Publice

întocmește documentația de ofertare pentru atribuirea contractelor de furnizare, de prestare servicii, de execuție lucrări și răspunde de organizarea și desfășurarea acestora;

elaborează programul anual al achizițiilor, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante;

elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire; îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de O.U.G nr.64/2006 si H.G.925/2006;

aplicarea și finalizarea procedurilor de atributire;

constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice;

întocmește anunțurile de participare și le transmite spre publicare la S.E.A.P. și Monitorul Oficial, după caz și urmărește respectarea termenelor de organizare a licitațiilor în concordanță cu prevederile legii;

 • ♦ răspunde de aplicarea întocmai a prevederilor legale privind achiziția de bunuri, servicii, lucrări si concesionare de lucrări;

 • ♦ întocmește cu sprijinul celorlalte direcții, compartimente și societăți comerciale, după caz, Planul ^nual al Achizițiilor Publice și răspunde de îndeplinirea lui;

 • ♦ participă, ca membru, în comisia de deschidere și analiză a ofertelor pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor și execuția lucrărilor;

 • ♦ întocmește contracte economice pentru investițiile cuprinse în listă și alte achiziții aprobate în condițiile legii pentru DADP, DPT, Direcția Economică, etc., în concordanță cu procesele verbale de adjudecare ale acestora și le înaintează în vederea execuției și urmăririi acestora de către direcțiile interesate în achiziția publică;

 • ♦ întocmește documentații, asigură secretariatul și evidența pentru licitații de bunuri, servicii și lucrări publice, concesionări și închirieri;

 • ♦ organizează licitații pentru concesionare și închiriere ;

 • ♦ raportează periodic în conformitate cu legislația în vigoare situația achizițiilor publice ;

 • ♦ răspurde de păstrarea și predarea documentelor biroului la arhiva Primăriei;

 • ♦ organizează activitatea și întocmește fișa postului pentru personalul subordonat în concordanță cu R.O.F. și R.O.I.;

 • ♦ în cad ’ul biroului la vacantarea unor posturi, concedii de odihnă, concedii medicale, îngrijirea copilului, detașări, delegări, etc.; are obligația redistribuirii de sarcini și atribuții rămase neaco oerite, prin act adițional la fișa postului;

 • ♦ îndepl nește și alte atribuții prevăzute de lege, de HCL, de dispozițiile primarului, precum și sarcinile date de viceprimarul de resort și directorul executiv.

 • 3. Compartimentul Urmărire Lucrări Reparatii

Atribuții ’

 • ♦ desfasoara activitatea de urmărire execuție la lucrările de reparatii si obiectivele de investitii la unitățile de invatamant;

 • ♦ răspunde de pastrarea si predarea documentațiilor de investitii pentru care asigura urmărirea;

 • ♦ ține evidenta ștadiului fizic si a decontărilor la obiectivele de investitiipentru care asigura urmărirea;

 • ♦ întocmește si supune aprobării Consiliului Local propunerile pentru lucrările de reparatii ce se vor executa la unitățile de invatamant;

 • ♦ răspunde de pastrarea si predarea documentelor serviciului la arhiva primăriei;

 • ♦ întocmește programul de reparatii curente si capitale necesare a se executa la unitățile de invatamant si verifica respectarea desfășurării acestuia;

 • ♦ întocmește documentația de ofertare pentru achizițiile directe la lucrările de reparatii unitățile de invatamant si răspunde de organizarea si desfasurarea acestora;

 • ♦ întocmește rapoarte pentru aprobarea in Consiliului Local a propunerilor la lucrările de reparatii ce se vor executa la unitățile de invatamant;

 • ♦ participa, ca membru, in comisia de deschidere si analiza a ofertelor pentru execuția lucrărilor de reparatii si a unor obiective de investitii;

 • ♦ participa in unitati de implementare a proiectelor cu finanțare externa cu responsabilități specifice activitatii de investitii;

 • ♦ întocmește si verifica listele de cantitati si incadreaza in normativele de deviz lucrările de reparatii;

 • ♦ obtin s avizele, acordurile si autorizațiile prevăzute de legislație pentru investițiile publice ale unita :ilor de invatamant si sanatate ;

 • ♦ întocmește documentația pentru cazurile de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de publicitate;

 • ♦ urmărește realizarea si decontarea contractelor economice;

 • ♦ întocmește documentatiea pentru cazurile de încredințare directa ;

 • ♦ participa la recepțiile achizițiilor publice de bunuri, servicii si lucrări;

 • ♦ constituie si pastreaza dosarul achiziției publice ;

 • ♦ respecta N.T.S.M., P.S.I., atribuțiile prevăzute in fisa postului, normele de conduita stabilite prin Legea nr. 188/1999 republicata, Legea nr. 7/2004 si H.G. nr. 432/2004 - art5, alin.6

 • ♦ raspu "ide de îndeplinirea obligatilor contractuale pentru obiectivele de investitii repartizate de către șeful de serviciu

 • ♦ are obligația sa-si insuseasca documentațiile aferente Sistemului de Managementul al calitatii implementat in cadrul Primăriei ( Manualul Calitatii, Procedurile de sistem si Procedurile operaționale)

 • ♦ întocmește formularele si registrele aferente Sistemului de Management al Calitatii

 • ♦ răspunde si urmărește îndeplinirea obligațiilor stabilite prin:R.O.L, R.O.F., H.C.L.,Dispoziții ale primarului, Sarcini transmise de viceprimari si secretarul municipiului

 • 4. Compartimentul Verificări Documentatii Tehnico Economice si Diriqentie de Șantier

Atribuții:

 • ♦ primește documentațiile tehnico-economice de la șeful serviciului de investitii, spre verificare;

 • ♦ verifica daca documentațiile tehnico-economice pentru lucrările publice contractate, pe fiecare faza de proiectare, respecta prevedile legislației in vigoare;

 • ♦ in pro cesul de verificare va avea in vedere conținutul cadru stabilit de legislația in vigoare, in ceea ce privește piesele scrise si desenate ce trebuiesc sa faca parte din documentație;

 • ♦ va prezenta obiectiunile si orice erori, neconcordante sau lipsuri ale documentației prezentata printr-un proces verbal de verificare, care va conține toate observațiile privitoare la elaborarea documentației pentru fiecare faza de proiectare;

 • ♦ întocmește un proces verbal de verificare pentru fiecare faza de proiectare, care va conține minim, următoarele date:

 • - denumire proiect

 • - faza de proiectare

 • - denumire elaborator

 • - beneficiar

 • - data primirii spre verificare

 • - data finalizării verificării

 • - scurta descriere a solutilot prezentate in proiect

 • - obîectiuni cu privire la respectarea conținutului cadru pe faze de proiectare

 • - propuneri si recomandări

alte observatii/completari

 • ♦ după finalizarea verificării documentațiilor tehnico-economice, va transmite șefului serviciului de investitii, procesul verbal de verificare si documentația aferenta;

 • ♦ participa la intilnirile stabilite de către directorul direcției sau șeful serviciului investitii, cu proiectantii, pentru clarificarea si soluționarea obiectiunilor;

 • ♦ va respecta procedura operaționala privind verificarea documentațiilor tehnico-economice pentru investițiile publice;

 • ♦ întocmește si transmite situatii statistice trimestriale, daca este cazul, pentru lucrările de investitii;

 • ♦ Participa in unitati de implementare a proiectelor cu finanțare externa cu responsabilități specifice activitatii de investitii;

 • ♦ răspjnde de păstrarea și predarea documentelor biroului la arhiva Primăriei;

 • ♦ respecta N.T.S.M., P.S.I., atribuțiile prevăzute in fisa postului, normele de conduita stabilite prin Legea nr. 188/1999 republicata, Legea nr. 7/2004 si H.G. nr. 432/2004 - art.5, alin.6;

 • ♦ are obligația sa-si insuseasca documentațiile aferente Sistemului de Managementul al calitatii implementat in cadrul Primăriei ( Manualul Calitatii, Procedurile de sistem si Procedurile operaționale);

 • ♦ intocmoste formularele si registrele aferente Sistemului de Management al Calitatii;

 • ♦ răspunde si urmărește îndeplinirea obligațiilor stabilite prin:R.O.L, R.O.F., H.C.L.,Dispoziții ale primarului, Sarcini transmise de viceprimari si secretarul municipiului.

CAPITOLUL XI

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Art. 24 Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al municipiului, denumit în continuare Direcția de Evidență a Mun. Rm. Vâlcea , s-a înființat în subordinea consiliului local municipiului Rm. Vâlcea în ianuarie 2005 potrivit prevederilor art. 4, alin, (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitate de evidență a persoanelor, prin reorganizarea compartimentelor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale si a formațiunilor locale de evidenta a populației din structura Ministerului Administrației si Internelor și este coordonat de Secretarul municipiului.

Direcția de Evidență a Mun. Rm, Vâlcea are în componență serviciul de evidență a persoane or și biroul de stare civilă și asigură atât întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților electronice de identitate și a cărților de alegător.

Directorul Direcției de Evidență a Persoanelor Rm. Vâlcea este numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu avizul Direcției pentru Evidența Persoane lor și Administrarea Bazelor de Date București, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) din metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004.

în prezent personalul Direcției de Evidență a Persoanelor este stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 272/2006 privind finanțele publice Ic cale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare aprobată prin Legea 13/2011 .

în îndeplinirea atribuțiilor cu care este investit, direcția de evidență a persoanelor, cooperează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Administrației și Internelor și colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu autoritățile publice, societăți, agenți economici, precum și cu persoane fizice.

Direcția de evidență a persoanelor îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • ♦ întocmesc, tin evidenta si eliberează certificatele de stare civila;

 • ♦ inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mențiunile si modificările intervenite in statutul civil, in domiciliul si reședința persoanei, in condițiile legii;

 • ♦ întocmesc si pastreaza registrele de stare civila, in condițiile legii;

 • ♦ întocmesc, completează, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila si orice mențiuni efectuate pe actele de stare civila, in condițiile legii;

 • ♦ actualizează Registrul național de evidență a persoanelor cu datele de identificare și adres ele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar

 • ♦ furnizează, in cadrul Sistemului național informatic de evidenta a populației, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populației;

 • ♦ utilizează si valorifica Registrul național de evidenta a persoanelor;

 • ♦ furnizează, in condițiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei către autoritatile si instituțiile publice centrale, județene si locale, agentii economici si către cetateni;

 • ♦ cons :ata contravențiile si aplica sancțiuni, in condițiile legii,-

 • ♦ primesc de la serviciile publice comunitare competente cărțile de identitate, cărțile de alegator, pașapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare si placi e cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitantilor;

 • ♦ tine legistreie de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

52

Direcția de Evidență a Persoanelor Rm. Vâlcea primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice evidenței persoanelor din Rm. Vâlcea, precum și din 11 localitățile arondate, până la data constituirii serviciilor de profil în aceste localitățile .

Coordonarea si controlul metodologic al direcției de evidență a persoanelor este asigurat de Direcția pentru Evidenta Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București și de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea.

Structura Direcției de Evidență a Persoanelor Rm. Vâlcea:

 • 1. Serviciul Evidență a Persoanelor;

 • 2. Biroul Stare Civilă;

Atribuțiile structurilor din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor:

 • 1. Serviciul Evidența Persoanelor:

 • ♦ organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate și a cărților de alegător, sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, a cărțilo' de identitate provizorii și a cărților de alegător; precum și acordarea vizei de reședință, în conformitate cu prevederile legale;

 • ♦ actual zează Registrul național de evidență a persoanelor cu documentelor prezentate de fiecare cetățean când solicită eliberarea unui act de identitate sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței ori când primește înștiințare scrisă de la serviciul public comunitar, care conțin datele proprii sau, după caz, datele copiilor minori și comunicărilor și documentelor transmise serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și D.E.P.A.B.D. de unele structuri din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Ministerul Afaceilor Externe, instanțele judecătorești, precum și de celelalte servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, pentru actualizarea R.N.E.P., în condițiile prezentelor norme metoc ologice.

 • ♦ preia maginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate și a pașapoartelor;

 • ♦ actualizează datele și pregătește lotul în vederea producerii cărților de identitate;

 • ♦ execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

 • ♦ evidențiază incidentele de hard-soft și de aplicație;

 • ♦ clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

 • ♦ rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

 • ♦ actua izează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu comunicările primite privind: -nașterea pentru născuții vii, modificările intervenite în starea civilă a persoanei fizice și decesul;

 • - dobândirea, redobândirea sau pierderea cetățeniei române;

 • - dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate;

 • - interzicerea de a se afla în anumite localități sau obligarea de a nu părăsi localitatea;

 • - interzicerea drepturilor de a alege sau de a fi ales;

 • - schimbarea denumirii, reorganizarea ori trecerea într-un alt rang a unor unități administrativ-teritoriale;

 • - înființarea, desființarea sau schimbarea denumirii străzilor;

 • - renumerotarea imobilelor cu destinație de domiciliu sau reședință.

 • ♦ pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor de competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a radiogramelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

 • ♦ înregislrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 • ♦ răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formulsirele necesare eliberării actelor de identitate;

 • ♦ colaborează cu fomațiunile de poliție, organizând în comun acțiuni, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a populației, precum și a celor urmărite în temeiul legii;

 • ♦ actualizează Registrul național de evidență a persoanelor cu informațiile din sentințele civile de divorț sau de anulare a căsătoriei primite de instanțele judecătorești sau certificatele de divorț primite de la structurile de stare civilă sau de la notarii publici.

 • ♦ identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități, etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • ♦ desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • ♦ completează formularul E 401;

 • ♦ asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce la revin, în temeiul legii;

 • ♦ întocrr ește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciului, precum și procesele-verbale de scădere din gestiune;

 • ♦ răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

 • ♦ organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele manuale locale;

 • ♦ furnizează date cu caracter personal din R.N.E.P., la cererea persoanelor fizice și juridice cu sau fără plată , în condițiile stabilite de lege.

 • ♦ eliberează acte de identitate persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de responsabilitate;

 • ♦ acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

 • ♦ asigur ă confidențialitatea și securitatea documentelor serviciului.

 • ♦ constata contravențiile si aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale

 • ♦ este conectat la serverele Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date, care deține baza de date județeană pentru evidența persoanelor.

în domeriul analiză-sinteză, secretariat și relații cu publicul:

 • ♦ primește, înregistrează și ține evidența dispozițiilor, instrucțiunilor, regulamentelor, ștampilelor și sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciilor;

 • ♦ verifică modul în care se aplică dispozițiile legale cu privire la apărarea secretului de stat și de serviciu, modul de manipulare și de păstrare a documentelor secrete;

 • ♦ orgar izează și asigură întreținerea, exploatarea și selecționarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

 • ♦ asigură înregistrarea intrării/ieșirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării;

 • ♦ repartizează corespondența, o predă după executarea operațiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

 • ♦ expe iiază corespondența;

 • ♦ asigură primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;

 • ♦ organizează și desfășoară activitatea de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

 • 2. Biroul Stare Civilă:

 • ♦ întocmește la cerere sau din oficiu - potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces și eliberează certificate doveditoare;

 • ♦ înscrie mențiuni, în condițiile legii și ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;

 • ♦ eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităților, precum și dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;

 • ♦ trimite structurii de evidență a persoanelor din cadrul serviciului, în termen de 10 zile, comunicările nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

 • ♦ trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverința de recrutare a persoanei supuse obligațiilor militare;

 • ♦ întocmește borderouri cu decedații la structurile de evidență a persoanelor la care este arondată localitatea de domiciliu precum și la Casa de Sănătate și la Camera Notarilor Publici;

 • ♦ întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică pe care le trimite, lunar, Direcției Județene de Statistică;

 • ♦ la măsuri de păstrare în condiții corespunzătoare a registrelor și certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariția acestora;

 • ♦ atribu e codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează și le păstrează în condiții depline de securitate;

 • ♦ propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică serviciului public comunitar județean de ev dență a pesoanelor;

 • ♦ se îngrijește de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse -parțial sau total - după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;

 • ♦ la măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;

 • ♦ înaintează serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele registrului au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din exemplarul I;

 • ♦ primește cererile și efectuează verificări cu privind transcrierea actelor de stare civilă întocmite în străinătate în registrele de stare civilă românești;

 • ♦ sesizează imediat serviciului județean de specialitate în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special;

 • ♦ primește cererile și efectuează mențiunile cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă;

 • ♦ primește și verifică cererile de rectificare a actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea, însoțite de actele doveditoare ale cetățenilor pentru care are actul în păstrare sau care au domiciliul pe raza de competență.

 • ♦ desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • ♦ întocmește sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale ;

 • ♦ întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual în cadrul serviciului public local, precum și procesele-verbale de scădere din gestiune;

 • ♦ răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

 • ♦ execjtă acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecție socială, în vederea depistării persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;

 • ♦ colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificarea unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați.

 • ♦ eliberează la cerere persoanelor interesate adeverințe de celibat;

 • ♦ eliberează la cerere persoanelor interesate adeverințe de reântregirea familiei pentru Ambasade și Consulate ;

 • ♦ eliberează la cererea persoanelor interesate precum și la încheierea căsătoriilor livrete de familie;

 • ♦ întocrrește publicațiile de căsătorie și le publică pe site-ul primăriei, la depunerea declarațiilor de căsătorie iar în cazul persoanelor cu domiciliul în altă localitate trimite prin fax sau prin poștă publicația pentru afișare ;

 • ♦ soluție neză cererile privind înregistrările tardive ale nașterilor, declarările judecătorești ale dispar ției/morții,anulările,modificările sau completările intervenite în statutul civil al persoanelor fizice, recunoașterea și tăgada paternității,încuviințarea purtării numelui minorilor, execquatorul (recunoașterea înscrisurilor și hotărârilor străine), efectua rea tuturor verificărilor necesare în scopul soluționării acestora;

 • ♦ întocmește și soluționează dosarele privind traducerea și ortografierea în altă limbă decât cea maternă a numelui de familie ori a prenumelui;

 • ♦ întocmește și soluționează dosarele privind divorțurile din străinătate;

 • ♦ operează pe marginea actelor de stare civilă mențiunile privind divorțul primit de la judecătorie,notariate publice,precum și de la alte primării;

 • 4 trimite structurii de evidență a persoanelor din cadrul serviciului extrase de căsătorie uz oficial cu mențiunile operate

 • ♦ trimite extrase de căsătorie uz oficial pentru actele de căsătorie întocmite cu privire la alegerea regimului matrimonial ales la declararea căsătoriei la Registrului Național al Regimurilor Matrimoniale;

 • ♦ trimite la Registrului Național al Regimurilor Matrimoniale copii ale certificatelor de divorț eliberate ;

 • ♦ prime ac și verifică autenticitatea documentelor prezentate la ghișeu și certifică pentru conformitate copiile prezentate prin înscrierea mențiunii ,"conform cu originalul” data și semn ătura;

 • ♦ primește cererile privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă precum și soluționarea acestora prin eliberarea certificatelor de divorț conform legii;

 • ♦ întocmește procesele verbale de contravenție cu privire la pierderea și deteriorarea certificatelor de stare civilă, precum și urmărirea încasării acestora.

 • ♦ consultarea și furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Perse anelor în condițiile legii;

 • ♦ primește cererile pentru acordarea diplomelor de fidelitate în cazul cuplurilor care au împlinit 50 ani de la căsătorie,precum și întocmirea referatului privind acordarea indemnizaților și participă la organizarea și desfășurarea evenimentului;

 • ♦ asigură organizarea și desfășurarea evenimentelor la căsătorii.

CAPITOLUL XII SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI

Art. 24 Corpul de Control al Primarului, Inspectori Zonali este compartimentul subordonat direct ordonatorului principal de credite - care exercită controlul asupra activităților economice și sociale desfășurate de toți cetățenii, societățile comerciale și instituțiile publice pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea.

Atribuții:

 • ♦ controlul asupra activității economice și de prestări servicii desfășurate de toți ageăii economici, indiferent de forma de organizare și de caracterul proprietății, asigurând aplicarea dispozițiilor legale care reglementează acest domeniu;

 • ♦ controlul respectării legislației în vigoare în ceea ce privește executarea lucrărilor la rețelje tehnico-edilitare;

 • ♦ sprijinirea cetățenilor municipiului în rezolvarea problemelor cu care se confruntă informâ|d în acest sens conducerea Primăriei și instituțiile abilitate;

 • ♦ verificarea aplicării normelor legale privind libertatea comerțului și a concurenței lok^e, încura area liberei inițiative, în condițiile legii;

 • ♦ urmărirea desfășurării ordonate a comerțului în locuri autorizate;

 • ♦ contro ul folosirii temporare a locurilor publice în alte scopuri decât pentru activitatea je

comerț și prestări servicii;

controul respectării dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor referitoare |la securitatea produselor și serviciilor destinate populației;

controul regulat și inopinat în piețe, bazare și târguri pentru verificarea -respectării Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, bazarelor, târgurileJși oboarelor din municipiul Rm.Vâlcea;

verificarea modului în care, agenții economici și persoanele fizice autorizate, desfășo Jă activitatea de taximetrie, transport local de persoane și transport greu;

eliberarea autorizațiile pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, a autorizat for pentru utilizarea temporară a domeniului public;

eliberarea avizele pentru ocuparea temporară a domeniului public în scop Se reclamă/publicitate;

răspunde de aplicarea Regulamentului privind regimul parcărilor de reședință, actualizat ijin H.C.L nr.87/2012;

gestionarea activității de avizare a programelor de funcționare a agenților economicijn conformitate cu H.C.L. nr.248/135 din 30.11.2004 privind procedura de avizare a program |ui de funcționare a agenților economici, cu modificările și completările ulterioare;

urmăr rea înlăturării deficiențelor constatate, făcând propuneri de stabilire a răspunde■ lor materiale în sarcina celor vinovați;

colaborarea cu alte compartimente din aparatul propriu al Primăriei pentru realizata progra mului de control;

constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute prin legi sau alte c|te normative pentru faptele care se constatată de primar sau de împutemiciții primarului; S

CAPITOLUL XIII

COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENTA, SANATATE SI SECURITATE IK| MUNCA

%

&

&

Art. 25 Compartimentul pentru situatii de urgenta, sanatate si securitate in munca Qte subordonat direct primarului municipiului si îndeplinește următoarele atribuții:

 • ♦ răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea, evidenta si controlul activitatilor'Je prega :ire pentru situatii de urgenta, desfasurata de Compartimentul pentru Situatii |pe Urgenta, Sanatate si Securitate in Munca;                                              j

 • ♦ întocmește planul de pregătire si instruire al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentași

II prezintă spre aprobare Președintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (prima 0

 • ♦ organizează, planifica, conduce si îndruma activitatile de pregătire si antrenare în vedeta menținerii în permanenta a capacitatii de intervenție a Serviciului Voluntar pentru Situati Sie Urgerta;                                                                           S

 • ♦ întocmește planul de paza si apa.rare al punctului operativ si constituie echipa de serviciu, ia masuri de paza si aparare a acestuia;

 • ♦ coordonează si verifica pregătirea comisiilor si formațiunilor de protecție civila de la agentii cu risc rid cat de pericol de pe raza municipiului;

 • ♦ controlează si îndruma pregătirea formațiunilor (echipelor specializate) de deblocare-salvare si adapostire;

 • ♦ ține evidenta aparaturii si mijloacelor de intervenție si întocmește situația privind înzestrarea cu materiale si tehnica a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;

 • ♦ face propuneri Președintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta privind proiectul de buget pe linie de situatii de urgenta si urmărește execuția acestuia;

 • ♦ răspunde de culegerea, prelucrarea si interpretarea datelor despre producerea situațiilor de urgenta (dezastrelor) sau atacurilor executate de agresor;

 • ♦ prezinla Președintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, situația surselor de risc existente pe raza municipiului si posibilitățile de acțiune ale agresorului asupra obiectivelor importante pe raza municipiului;

 • ♦ asigura conducerea neîntrerupta a cercetării, controlează si îndruma pregătirea formațiunilor (echipelor specializate) de cercetare;

 • ♦ întocrr este notele de constatate împreuna cu inspectorul de zona de la Corpul de control al primarului In situatiie de urgenta (dezastre) care se ivesc pe teritoriul municipiului si tine evidenta stadiului de construire a locuințelor pentru sinistrati;

 • ♦ asigura primirea si transmiterea cu prioritate a semnalelor de înștiințare despre pericolul atacurilor din aer, precum si a datelor despre situația de radiație chimica si biologica;

 • ♦ organizează si controlează lunar exploatarea si întreținerea mijloacelor de transmisiuni si alarmare, tine evidenta acestora;

 • ♦ controlează si indruma pregătirea formațiunilor (echipe specializate) de transmisiuni -alarmare si formațiunilor sanitare;

 • ♦ centralizează, analizeaza si sintetizează datele si informațiile privind urmările in situațiile de urgenla sau ale atacurilor agresorului si prezintă propuneri Președintelui Comitetului Local pentn Situatii de Urgenta;

 • ♦ efectuează instruirea introductiv -generala a salariatilor si instruirea colectiva in domeniul sanatatii si securității In munca;

 • ♦ urmărește si vizeaza efectuarea instruirii periodice a instruirii la locul de munca de catre șefii de compartimente;

 • ♦ întocmește formularele si registrele aferente sistemului de Management al Calitatii;

 • ♦ conform Dispoziției Nr. 872/ 15.11.2000, îndeplinește sarcinile ce revin primăriei pe linia Mobilizării Economiei Naționale;

 • ♦ îndep inefte sarcinile pe linia evidentei militare si mobilizarea la locul de munca;

 • ♦ conform Dispoziției Nr. 171/ 27.02. 2004 organizează , planifica, îndruma si controlează activitatea de Prevenire si Stingerea Incendiilor, în cadrul Primăriei si la agentii economiei si instituții publice cu rise ridicat.

 • ♦ verifica si menține în stare operative adăposturile de protecție civila de pe raza municipiului,;

 • ♦ elaborează si supune aprobării conducerii unitatii normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

 • ♦ întocmește programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si îl supune avizării institutiiior abilitate, iar după aprobare, actioneaza pentru aplicarea acestuia;

 • ♦ coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

 • ♦ monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate si modu de respectare a acestora;

 • ♦ consiliază conducerea unitatii in legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;

 • ♦ informează conducerea unitatii despre vulnerabilitățile si riscurile existente in sistemul de protecție a Informațiilor clasificate si propune masuri pentru înlăturarea acestora;

 • ♦ organizează activitati de pregătire specifica a persoanelor care au acces la informații clasificate;

 • ♦ asigura pastrarea si organizează evidenta certificatelor de securitate si autorizațiilor de acces la informații clasificate;

 • ♦ asigura relationarea cu instituția abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii; Prezintă conducătorului unitatii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, după caz, solicita sprijinul institutiiior abilitate;

 • ♦ pârtiei 3a la întâlnirile stabilite de Comitetul de securitate și sănătate în muncă

 • ♦ asigura întrunirea comitetului de securitate si sanatate în munca cel puțin o data pe trimestru si ori cie câte ori este necesar

 • ♦ furnizează comitetului de securitate si sanatate în munca toate informațiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa îsi poata desfasura activitatea in condiții optime

 • ♦ analizează lista riscurilor identificate inacceptabile și identifică operațiile și activitățile asociate acestora

 • ♦ difuzează, actualizează și analizează lista riscurilor identificate inacceptabile și identifică modul adecvat de planificare al operațiilor și activităților respective în funcție de gradul de complexitate al acestora;

 • ♦ stabilește pentru fiecare activitate, eventualele puncte critice ce ar putea genera accidente / incidente sau situații de urgență; întocmește și păstrează lista punctelor critice;

 • ♦ întocmește anual un plan de simulări și elaborează scenarii de simulări

CAPITOLUL XIV DISPOZIȚII FINALE

Art. 26 Directorii, șefii de servicii și birouri - pe baza atribuțiilor cuprinse în prezentul regulament- vor stabili sau completa, după caz, prin fișa postului, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestora, conform pregătirii profesionale și funcției.

Art. 27 Directorii, șefii de servicii și birouri vor studia, analiza și propune măsuri pentru îmbunătățirea permanentă a activității, simplificarea evidenței, reducerea timpului de circulație a documentelor, urmărirea creșterii operativității în obținerea informațiilor necesare, fundamentării dispozițiilor emise de primar.

Art. 28 Directorii, șefii de servicii și birouri vor propune măsuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților din subordine, întocmind totodată și aprecierile anuale (evaluarea performanțelor) pentru persoanele din structura coordonată.

Aii. 29 Directorii, șefii de servicii și birouri vor asigura securitatea materialelor cu conținut secret și vor răspunde de scurgerea informațiilor sau a documentelor din cadrul compartimentelor pe care le coordonează.

Art. 30 Prezentul regulament se va difuza sub semnătură tuturor direcțiilor și compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea ș va fi prelucrat de conducătorii acestora cu salariații din structura pe care o conduc.

Art. 31 Prezentul Regulament se completează și se modifică ori de câte ori este nevoie, urmare a unor modificări legislative, noi activități sau competențe date în sarcina administrației publice locale sau reorganizarea unor activități sau compartimente prin hotărâri de consiliu local.

Art. 32 Prezentul Regulament de Organizare și funcționare se publică pe pagina de internet a municipiului Rm Vâlcea.