Hotărârea nr. 106/2013

hotarirea 106 - 26 aprilie 2013 - executie buget local trim 1 2013

ROMAN IAJUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR.106 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.21491 din 18.04.2013 întocmit de Direcția Eiconomico - Financiară, prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local, a execuției bugetului la « Fondul de Întreținere, înlocuire și Dezvoltare », precum și execuția bugetului « Reabilitarea termică a clădirilor de locuit» pe trimestrul I al anului 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de speci alitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Av£ nd în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.67/2013 au fost aprobate bugetul local și listele de investiții pe anul 2013, prin hotărârea nr. 87/2013 au fost aprobate bugetul și lista de investiții aferentă contului 50.76 "Fondul le întreținere, înlocuire și Dezvoltare” pentru anul 2013, iar prin hotărârea nr. 85/2013 au fost aprobate bugetul și lista de investiții pentru contul "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” pe anul 2013;

în emeiul prevederilor art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit. a), art. 45, alin. (2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2013, cu o vale are de 66.185.500,29 lei - la partea de venituri și 38.589.527,74 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 27.595.972.55 lei, conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari. înlocuire


.2. Se aprobă execuția bugetului contului « Fondul de întreținere, și Dezvoltare» pe trimestrul I al anului 2013, cu o valoare de

887.935,54 lei - la partea de venituri și 0,00 lei - la partea de cheltuieli, rezultânc un sold în sumă de 887.935,54 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Al


1.3. Se aprobă execuția bugetului contului « Disponibil din fonduri cu

destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe» pe trimestrul I al anului 2013, cu o vale are de 1.205.702,80 lei - la partea de venituri și 94.715,17 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 1.110.987,63 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ad:.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la

îndeplini


■e:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - S C. APAVIL S A.


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Tajifa MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 26 aprilie 2013

MUNICIPIUL RM VÂLCEA


Nr. crt

cod bugetar sursa

PREVEDERI

2013

PREVEDERI

TRIM.I

încasări

29.03.2013

TOTAL B

JGET

163,010,780.00

39,785,700.00

53,101,320.71

TOTAL V

ENITURI

191,927,460.00

53,459,460.00

53,101,320.71

1.VENITU

II PROPRII

115,654,460.00

36,225,460.00

37,073,236.71

A. VENIT

JRI FISCALE

103,189,000.00

32,461,000.00

33,492,846.64

___1

Impozit pr

jfit

010201

500,000.00

100,000.00

0.00

___2

Impozit ve

nit din transf. propr. imobiliare

030218

1,350,000.00

400,000.00

358,510.00

___3

Cote defa

cate impozit venit

040201

64,377,000.00

18,000,000.00

17,923,874.65

___4

Sume per

tru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

0.00

5

Impozit cli

idiri pers.fizice

07020101

6,150,000.00

3,300,000.00

3,883,220.80

___6

Impozit cli

idiri pers.juridice

07020102

15,400,000.00

5,000,000.00

5,523,484.50

7

Impozit tei

en pers.fizice

07020201

1,200,000.00

700,000.00

842,478.00

8

Impozit tei

en pers.juridice

07020202

1,700,000.00

500,000.00

530,015.85

___9

Impozit tei

en extravilan

07020203

110,000.00

60,000.00

74,872.00

10

Taxejudic

are de timbru

070203

1,700,000.00

550,000.00

550,739.47

11

Alte impo2

ite și taxe

070250

0.00

0.00

19.00

12

Sume din

TVA pt. echilibrare

110206

132,000.00

0.00

0.00

13

Taxa hote

ieră

120207

90,000.00

20,000.00

12,343.57

14

Impozit pe

spectacol

150201

55,000.00

15,000.00

19,428.00

15

Impozit mi

loace de transport p.fizice

16020201

4,150,000.00

1,900,000.00

2,259,719.90

16

Impozit mi

loace de transport p.juridice

16020202

3,200,000.00

980,000.00

851,936.40

17

Taxă elibe

rare autorizații

160203

2,300,000.00

730,000.00

461,377.10

18

Alte taxe l

tilizare bunuri

160250

350,000.00

100,000.00

70,227.00

19

Alte impoz

ite și taxe

180250

283,000.00

70,000.00

130,600.40

B. VENITI

JRI NEFISCALE

12,465,460.00

3,764,460.00

3,580,390.07

21

Venituri cc

ncesiuni - închirieri

300205

2,294,000.00

794,000.00

544,569.10

22

Venituri dii

i prest. servicii

330208

2,200,000.00

700,000.00

697,768.86

23

Contribuție

■ părinți - creșe

330210

200,000.00

60,000.00

59,704.50

24

Contribuți

cantină socială

330212

21,000.00

6,000.00

5,594.00

25

Venituri dii

i recuperare chelt.judecată

330228

8,000.00

2,000.00

1,196.00

26

Taxe extra

udiciare

340202

1,400,000.00

300,000.00

246,081.65

27

Alte venitu

i din taxe

340250

120,000.00

30,000.00

29,131.00

28

Venituri dir

i amenzi

350201

3,550,000.00

950,000.00

960,025.85

29

Tncasari di

i valorificarea bunurilor

350203

0.00

0.00

0.00

30

Taxe spec

ale

360206

1,450,000.00

550,000.00

651,698.50

31

Alte venitu

1

360250

1,150,000.00

300,000.00

311,868.16

32

Venituri dir

i sponsorizări

370201

72,460.00

72,460.00

72,752.45

Vărsămintt

i pt. secțiunea de dezvoltare

370203

-28,916,680.00

-13,673,760.00

0.00

VENITURI

CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

76,273,000.00

17,234,000.00

16,028,084.00

A. VENITI

Rl DIN TVA

1102

76,123,000.00

17,184,000.00

16,007,000.00

1

Cheltuieli p

ersonal învățământ

110202

57,974,000.00

15,400,000.00

15,400,000.00

2

Alte cheltu

eli descentralizare:

110202

18,149,000.00

1,784,000.00

607,000.00

- cheltuie

li personal creșe

110202

1,537,000.00

307,000.00

307,000.00

- îndemn

zații insotitori

110202

4,342,000.00

300,000.00

300,000.00

- chelt. nr

ateriale invatamant

110202

8,204,000.00

1,177,000.00

0.00

- hotarar

jud.invatamant

110202

4,066,000.00

0.00

0.00

B. SUBV.

)E LA BUGETUL DE STAT

4202

150,000.00

50,000.00

21,084.00

1.

Ajutoare

ncalzire

420234

150,000.00

50,000.00

21,084.00

C. SUBV

DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

1

Subvenții

de la Consiliul Județean

430208

0.00

0.00

0.00

Viceprimar,                              Director E&ecutiv,             Șef Serv.Contabilitate,

Ec. Gigi Ion Matei                           Ec. lânjLepădat              Ec. Gepedeta Pripas

/ w

Nr. crt

cod bugetar sursa

PREVEDERI

2013

PREVEDERI TRIMI

încasări 29.03.2-313

TOTAL

BUGET

47,439,220.00

26,892,870.00

13,084 179.58

TOTAL

VENITURI

37,185,110.00

16,638,760.00

5,084 179.58

I.VENI1

URI PROPRII

29,166,680.00

13,738,760.00

65 120.12

Vărsăm

inte din secțiunea de funcționare

370204

28,916,680.00

13,673,760.00

'   0.00

A.VENI

ÎURI DIN CAPITAL

3902

250,000.00

65,000.00

66 120.12

1

Venitur

din valorificarea unor bunuri

390201

50,000.00

15,000.00

11491.12

2

Venitur

din vânzări locuințe

390203

200,000.00

50,000.00

53 629.00

3

Venitur

din vânzări bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

II. VEN

TURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

8,018,430.00

2,900,000.00

5,019 059.46

A. SUB

VENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

3,353,130.00

1,100,000.00

1,787 654.14

1

Subven

ții pentru retehnologizare

420201

56,430.00

0.00

z 0.00

2

Subven

tii reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

0.00

0.00

3

Subv. E

S pentru proiecte FEN

420220

1,840,000.00

1,100,000.00

1,787 654.14

B. FON

DURI EUROPENE

4502

4,665,300.00

1,800,000.00

3,231 405.32

1

FEDR-

Rambursare

450201

3,915,300.00

1,800,000.00

3,241.061.32

2

FSE-F

ambursare

450202

750,000.00

0.00

-9 656.00

V

Sume e

xcedent2012

400213

10,254,110.00

10,254,110.00

8,000 000.00

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

PREVEDRERI

TRIM. I

Plăți la 29.03.2013

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

163,010.670.00

39,785,590.00

34,800,813.00

din care:

DIN SURSE PROPRII

85,280,970.00

20,916,590.00

17,377,100.00

DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ

77,729,700.00

18,869,000.00

17,423,713.00

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRI

85,280,970.00

20,916,590.00

17,377,100.00

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,361,000.00

5,071,000.00

4,920,879.00

din care:

1

Autorități executive

CAP.51 >

7,600,000.00

1,820,000.00

1,783,428.00

_2

Evidența persoanei

CAP.54

45,000.00

15,000.00

14t357.00

3

Poliția Locală

CAP.61

2,500,000.00

625,000.00

595,555.00

4

Apărare Civilă

CAP.61

40,000.00

11,000.00

9,843.00

5

Cabinete medicale școli

CAP.66

1,920,000.00

485,000.00

460,776.00

6

Teatrul ARIEL

CAP.67

700,000.00

175,000.00

173,000.00

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,600,000.00

401,000.00

400,817.00

8

Direcția de Protecție Socială

CAP.68

840,000.00

210,000.00

205,470.00

9

Cantină ajutor social

CAP.68

156,000.00

39,000.00

35,532.00

10

Centrul Mara

CAP.68

36,000.00

9,000.00

8,592.00

11

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000.00

24,000.00

22,275.00

12

DPS indemnizații insotitori

CAP.68

1,800,000.00

450,000.00

428,012.00

13

Salarii personal creșe

CAP.68

519,000.00

173,000.00

167,077.00

14

Dezvoltare publică - DADP

CAP.70

1,236,000.00

302,000.00

295,331.00

15

Protecția mediului - DADP

CAP.74

190,000.00

61,000.00

56,646.00

16

Străzi - DADP

CAP.84

1,083,000.00

271,000.00

264,168.00

B. CHELTUIELI MATERIALE

64,919,970.00

15,845,590.00

12,456,221.00

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

10,250,380.00

3,400,000.00

3,338,790.00

- aparat propriu

2,550,380.00

1,200,000.00

1,177,963.00

- rambursare împrumut

7,700,000.00

2,200,000.00

2,160,827.00

3

Dobândă împrumut

CAP. 55

4,350,000.00

1,075,000.00

889,771.00

- dobândă împrumut

4,200,000.00

1,050,000.00

889,771.00

- comisioane

150,000.00

25,000.00

0.00

4

Ordine publică

CAP. 61

460,000.00

91,000.00

75,524.00

- Poliția Locală

360,000.00

61,000.00

49,472.00

- Apărare Civilă

100,000.00

30,000.00

26,052.00

5

învățământ

CAP. 65

6,574,000.00

1,085,000.00

170,613.00

- cheltuieli funcționale

674,000.00

473,000.00

0.00

- ajutoare sociale

200,000.00

67,000.00

63,613.00

- reparații curente

4,800,000.00

300,000.00

0.00

- internate

550,000.00

125,000.00

107,000.00

- burse elevi

350,000.00

120,000.00

0.00

6

Sănătate

CAP. 66

200,000.00

53,000.00

19,926.00

- dispensare medicale școli

120,000.00

35,000.00

1,926.00

- dispensar TBC

80,000.00

18,000.00

18,000.00


Viceprimar, Ec. Glgi Ion Matei


Director Executiv, Ec. lon'tamdat


Șef Serv. Corjtatfmtatt Ec. Geordăa Pripas


MUNICIPIUL RM VÂLCEA


^TÂRÂREA COI?.


SITUAȚIE


privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul lobai la c

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Anexa nr. 3 la raport


’RIMAR, AN FRÂNCU2 î.03.2013

7

Cultură și recreere

CAP. 67

7,512,590.00

2,332,590.00

1,995,409.00

- obiecte de inventar+reparații

710,000.00

110,000.00

76,394.00

• - activități cultural sportive

1,250,000.00

196,000.00

1.43,160.00

- întreținere spații verzi

2,070,000.00

754,000.00

747,225.00

- Clubul Sportiv Municipal

600,000.00

171,000.00

149,729.00

- Clubul Sportiv Oltchim

600,000.00

450,000.00

300,000.00

- cheltuieli din sponsorizări

72,590.00

72,590.00

53,640.00

- culte religioase

250,000.00

63,000.00

21,078.00

- centrul excelență handbal

210,000.00

66,000.00

66,000.00

- Teatrul ARIEL

1,250,000.00

325,000.00

325,000.00

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

500,000.00

125,000.00

113,183.00

8

Asigurări și asistență socială

CAP. 68

2,823,000.00

1,494,000.00

1,416,333.00

- Direcția de Protecție Socială

180,000.00

28,000.00

21,536.00

- Centru Social Ioana

40,000.00

6,000.00

4,610.00

- Centru Mara

50,000.00

4,000.00

3,925.00

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

30,000.00

0.00

0.00

- creșe - cheltuieli funcționale

250,000.00

63,000.00

47,748.00

- Cantină ajutor social

450,000.00

110,000.00

105,296.00

- ajutoare șl indemnizații

220,000.00

40,000.00

16,408.00

- abonamente însoțitori

480,000.00

120,000.00

106,050.00

- indemnizații însoțitori

1,123,000.00

1,123,000.00

1,110,760.00

9

Dezvoltare publică

CAP. 70

9,310,000.00

2,320,000.00

1,769,918.00

-DADP

8,260,000.00

1,720,000.00

1,707,822.00

- aparat propriu

300,000.00

100,000.00

62,096.00

- cotizație zona metropolitană

50,000.00

0.00

0.00

-fond UD

700,000.00

500,000.00

0.00

- reabilitate blocuri

0.00

0.00

0.00

10

Protecția mediului - DADP

CAP. 74

3,090,000.00

835,000.00

781,618.00

- DADP

320,000.00

65,000.00

59,448.00

- salubrizare

2,770,000.00

770,000.00

722,170.00

- cofinanțare proiect ISPA

0.00

0.00

0.00

11

Compensare preț energie

CAP. 81

2,400,000.00

700,000.00

186,313.00

12

Transporturi

CAP. 84

17,950,000.00

2,460,000.00

1,812,006.00

- străzi - DADP

14,100,000.00

1,200,000.00

721,495.00

- aparat propriu

350,000.00

200,000.00

34,037.00

- subvenție ETA

3,500,000.00

1,060,000.00

1,056,474.00

II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

77,729,700.00

18,869,000.00

17,423,713.00

A. SUME DIN TVA

76,123,000.00

18,819,000.00

17,407,656.00

din care

1

Cheltuieli de personal

CAP.65

57,974,000.00

15,400,000.00

15,228,663.00

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,149,000.00

3,419,000.00

2,178,993.00

- salarii evidența persoanei

CAP.54

15,000.00

0.00

0.00

- cheltuieli materiale învățământ

CAP.65

8,204,000.00

1,635,000.00

1,571,993.00

- hotărâri judecătorești învățământ

CAP.65

4,066,000.00

1,177,000.00

0.00

- salarii personal creșe

CAP.68

1,522,000.00

307,000.00

307,000.00

- indemnizații însoțitori

CAP.68

4,342,000.00

300,000.00

300,000.00

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ

1,606,700.00

50,000.00

16,057.00

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

150,000.00

50,000.00

16,057.00

2

Reabilitare termică blocuri

CAP.70

1,456,700.00

0.00

0.00

Tea

: in ri_A| iLc Nb 11 este inclusa și valoarea d anilor precedenti ce nu se include în venituri


Viceprimar, ( Ec. Gigi ion Matei
Director Executiv, Ec. Ion âdatȘef Serv.

Ec. Gj


amabilitate, eta Pripas
SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2012

PREVEt

TRIM

IERI I

Plăți la 29.03.2013

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

47,439,330.00

26,892,9

80.00

3,946,383.00

din care:

DIN SURSE PROPRII

36,937,000.00

19,172,3

80.00

939,530.00

DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ

10,502,330.00

7,720,6

00.00

3,006,853.00

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

36,937,000.00

19,172,3

80.00

939,530.00

B. CHELTUIELI INVESTIȚII

36,937,000.00

19,172,3

80.00

939,530.00

din care:

1

Autorități publice

CAP. 51

1,433,550.00

500,0

00.00

150,135.00

2

Ordine publică

CAP. 61

544,080.00

200,0

00.00

18,063.00

3

învățământ

CAP. 65

634,800.00

200,0

00.00

52,320.00

4

învățământ

CAP. 65

12,000.00

3,0

00.00

2,861.00

5

Cultură, recreare

CAP. 67

1,244,880.00

744,0

00.00

158,544.00

6

Asistență socială

CAP. 68

618,000.00

500,0

00.00

0.00

7

Dezvoltare publică

CAP. 70

11,362,190.00

3,000,0

00.00

535,853.00

8

Majorare capital social Zona Metropolitană

CAP. 70

1,000.00

1,0

00.00

0.00

9

Protecția mediului

CAP. 74

1,510,000.00

1,000,0

00.00

0.00

10

Străzi

CAP. 84

19,576,500.00

13,024,3

80.00

21,754.00

II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

10,502,330.00

7,720,6

00.00

3,006,853.00

A. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ

CAP. 70

56,430.00

0.00

0.00

B. FONDURI EUROPENE

10,445,900.00

7,720,6

00.00

3,006,853.00

1

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP.65

2,200,600.00

2,200,6

00.00

986,783.00

2

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP. 67

974,500.00

474,5

00.00

0.00

3

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP.84

7,270,800.00

5,045,5

00.00

2,020,070.00

NOTĂ: în PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 112 lei, sumă recuperată din finanțarea


Municipiul Rm.Valcea


i ÂNEXÂ ■

•HOTĂRÂREA OC


AN


SITUAȚIE

privind execuția de casă la data de 31.03.2013^^-1 pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IED)

VICEPRIMAR

Ec. Gigi Ion Matei


DIRECTOR EXECUTIV,
SEF SERVICIU Ec Ge ^ta PripasNr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

PREVEDERI

BUGET 2013

REALI

TRIM.(I

ZĂRI ) 2013

TOTAL BUGET

7,770,000.00

88

7,935.54

1

Disponibil in sold

887,444.00

88

7,444.00

2

TOTAL VENITURI

6,882,556.00

491.54

3

Dobanda

31.11

3,556.00

491.54

4

Total

36.11

6,879,000.00

0.00

5

Impozit profit

36.11.50

500,000.00

0.00

6

Redeventa din contr.de conces.a serv.public

36.11.50

200,000.00

0.00

7

Cota IID de încasat

36.11.50

6,179,000.00

0.00

8

TOTAL CHELTUIELI

5,119,970.00

0.00

9

CHELTUIELI CURENTE

1,260,000.00

0.00

10

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,260,000.00

0.00

11

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

1,260,000.00

0.00

12

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02.02

1,260,000.00

0.00

13

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,169,970.00

0.00

14

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,169,970.00

0.00

15

Active fixe

71.01

2,169,970.00

0.00

16

Alte active fixe

71.01.30

2,169,970.00

0.00

17

TITLUL XVI

81

1,690,000.00

0.00

18

Rambursare credit extern

81.01

1,690,000.00

0.00

19

Rambursare credit extern

81.01.05

1,690,000.00

0.00

20

REZERVE

91

2,650,030.00

8E

7,935.54

21

REZERVE-SOLD FINAL

91.11

2,650,030.00

8f

7,935.54

MUNICIPIUL RM. VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


“DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA PENTRU FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

BUGET 2013

Realizat 2013 TRIM.(I)

TOTAL VENITURI

3,173,568.00

1,205,702.80

din care:

1

Disponibil in sold la 31.12.2012

1,205,702.00

1,205,702.80

2

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor

36.11.50

1,456,691.00

0.00

3

Bugetul Local

36.11.50

0.00

0.00

4

Asociații de Proprietari

36.11.50

511,175.00

000

5

Sume din TVA pt echilibrare

35.11.50

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI

3,173,568.00

94,715,17

din care:

6

Alte active fixe

71.01.30

3,173,568.00

94,715.17

SOLD

0.00

1,110,987 63

VICEPRIMAR

Ec. Gigi Ion Matei /

DIRECTOR EXECUTIV, Ec. (on lepădat

ȘEF SERV. CONTABILITATE SI BUGET Ec. Georgeta Pripas