Hotărârea nr. 105/2013

hotarirea 105 - 26 aprilie 2013 -atribuire denumiri in Cetatuia -Goranu

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.105

privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierele “Cetățula-Dealul Malului*’ și "Goranu” din municipiul Râmnicu Valcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 14267 din 18.04.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierele Cetățuia -Dealul Malului și Goranu din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialități» nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Luând în considerare Avizul nr.7744 din 24 aprilie 2013, prin care Comisia de atribuire de denumiri a județului Vâlcea a avizat favorabil proiectul de hotărâre având ca obiect atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierele "Cetățuia - Dealul Malului” și "Goranu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, acordând acest aviz pentru toate cele 5 (cinci) denumiri de artere de circulație, respectiv: aleea “Ion DUMITRESCU”, intrarea “Mihail IȘTVANOVICr, intrarea “Gheorghe OLĂNESCU”, intrarea “Ada ORLEANU”, intrarea „Filip LAHOVARI”;

Având în vedere că Forumul Cultural al Râmnicului a înaintat solicitarea înregistrată cu nr. 7006 din 26.02.2013 pentru atribuirea denumirilor unor artere de circulație de pe raza administrativ teritoriala a municipiului, prin acordarea numelor unor personalități reprezentative orașului;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 564/2008 de aprobare a regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

în baza art.36, alin.(5), litd), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările șt completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Ari.1. Se atribuie denumirea aleea “Ion DUMITRESCU" arterei carosabile delimitată din Calea lui Traian nr.267, spre vest, până la fosta vilă de protocol.

Ari .2. Se atribuire denumirea intrarea “Mihail IȘTVANOVICI” arterei carosabile delimitată din strada Dealul Malului nr.48, spre nord, până la limita pădurii.

Art.3. Se atribuie denumirea intrarea “Gheorghe OLĂNESCU” arterei carosabile delimitată din strada Dealul Malului nr.100, spre nord-est, până la limita intravilanului.

Art.l. Se atribuie denumirea intrarea “Ada ORLEANU” arterei carosabile delimitată din Calea București nr. 32-36, spre est până la livadă.

Art.5. Se atribuie denumirea intrarea „Filip LAHOVARI” arterei carosabile delimitată din strada Cella Delavrancea nr.48, către est, până la proprietatea S.C. FLORIS S.R.L.

Art6. Cele 5 (cinci) artere carosabile sunt reprezentate grafic în anexele nr.1 și 2

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.T. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Evidență a Persoanelor;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media.


SECRETAR MUNICIPIU,^ jurist To IHĂESQU


Râmnicu Vâlcea, 26 aprilie 2013