Hotărârea nr. 104/2013

hotarirea 104 - 26 aprilie 2013 - modificare HCL 110 din 2002

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.104

pentru modificarea art.1 lit.b) din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/22.08.2002 privind aprobarea de concesionări și folosință terenuri din domeniul public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.14346 din 18.04.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea litb) a art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 22.08.2002 de aprobare concesionări terenuri și folosință terenuri din domeniul public;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumenlelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin lit.b) a art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2002 s-a aprobat concesionarea directă pe o perioadă de 25 de ani a terenului în suprafață de 3,81 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, strada Republicii nr.18, pe latura de nord a blocului H2, sc.B, la prsțul de 100 USD/m.p., iar cu ocazia întocmirii documentației tehnice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de concesiune, s-a constatat că suprafața de teren de 0,81 m.p. din întreaga suprafață concesionată de 3,81 m.p., este înscrisă în cartea funciară ca teren aferent blocului H2; de asemenea, ținând seama de adresa nr. 9954/20.03.2013 prin care beneficiarul concesiunii, domnul Stan Constantin Adrian a solicitat diminuarea suprafeței concesionate de la 3,81 m.p la 3,00 m.p;

Luând în considerare prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor ele construcții, republicată, actualizată;

în baza art.36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică lit.b) a art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.110 din 22.08.2002 de aprobare concesionări terenuri și folosință terenuri din domeniul public, care va avea următorul conținut:

" bl 3,00 m.p. - teren situat în strada Republicii nr.18, pe latura de nord a blocului H2, sc.B, în vederea amenajării unui acces din exterior la apartamentul nr.1, pentru proprietarul acestuia, conform planului de situație - anexa nr.2. Prețul concesiunii este de 100 USD/m.p.- echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune. Perioada de concesiune este de 25 de ani."

Art.3l. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Urbanism.


  SECRETA jurist T  MUNICIPIU MIHĂEȘetf


  Râmnicu Vâlcea, 26 aprilie 2013


  PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE AL IMOBILULUI  * Nr. parcela

  Categoria de folosința

  Suprafața . [m.p.p

  Valoarea de Impozitare [lei]

  i Mențiuni                          (

  1

  CC

  3

  teren Intravilan

  Total______________

  3

  limite nelmprejmulte


  Cod constr.

  Suprafața construita la sol [m.p.]

  Valoarea de Impozitare [lei]

  Mențiuni

  Total

  __________________________________i____________________

  --------1-----------j----------h----------------------------------------------!------------


  Executant.

  S.C. CADIMOB S.R.L/Z^'

  »                     CERTIFICAT

  |%\SeriaR0-B.,J     g ;

  * ♦                             * t

  t ’ » » » ’ .Pi»    /           . *

  ’’ . ‘

  ș                  .H»2'7'202-*12 ///

  =r-, y^cn>,4--’?A «“»«»S.B.L. -•țy

  •?. f ’arț-f'                                  <&*//

  V-

  \*-X      Ay -------

  Se confirmă suprafața din măsurători și Introducerea imobilului în baza de date

  C                     I Data: 14.03.2013