Hotărârea nr. 103/2013

hotarirea 103 - 26 aprilie 2013 - modificare si completare HCL 30 din 2007 strada Ostroveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.103

de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 14389 din 18.04.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliul ji Local nr. 30/2007, în sensul înscrierii la pozițiile 522 și 694 a caracteristicilor tehnice rezultate din măsurători, precum și completarea acestei liste cu strada Constantin Stănciulescu;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând cont de faptul că prin efectuarea măsurătorilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a unor străzi din municipiu care aparțin domenii lui public atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 54/2008, au fost constatate diferențe față de suprafețele inventariate, situație determinată atât de lipsa măsurătorilor la data inventarierii, cât și de lucrările de extindere și modernizare a acestora, o asemenea situație fiind și cea a străzii Ostroveni; de asemenea, strada Constantin Stănciulescu nu a fost inventariată în domeniul public al municipiului prin hotărârea nr. 30/2007, fiind realizată după anul 2007, iar suprafața de 927 m.p. a fost amenajată pe un teren propietate privată și care ulterior a fost achiziționată prin cumpărare de la dna Chibzui Anca;

Având în vedere că în urma verificării situației juridice a terenurilor adiacene, în sensul respectării limitelor de proprietate înscrise în cartea funciară, precum și a Nomenclatorului căilor de comunicații din municipiu, au fost întocmite planurile de amplasament și delimitare pentru străzile mai sus amintite, în vederea înscrierii în Cartea funciară a dreptului de proprietate al municipiului fiind necesară în acest sens prezentarea documentelor care atestă proprietatea din care să rezulte suprafețele rezultate din măsurători;

în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, c u modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 27 februarie 2007, în sensul înscrierii următoarelor caracteristici tehnice, rezultate din măsurători, identificate prin planurile de situație anexa nr. 1, 2A, 2B și 2C la prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - Poziția 694 - Strada Ostroveni și trotuarele aferente; L= 3.300 m; S= 43.960 m.p.

  • - Poziția 522 - Zonă verde (de siguranță), aferentă străzii Ostroveni; S = 18.130 m.p.

Ari .2. Se completează lista cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii străzii Constantin Stănciulescu, având următoarele caracteristici tehnice: L = 781 m; S = 5187 m.p. (inclusiv suprafața de 927 mp dobândită conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1/03.01.2011), identificată prin planurile de situație anexa nr. 3A și 38 la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Urbanism.