Hotărârea nr. 102/2013

hotarirea 102 - 26 aprilie 2013 - inventariere retea strada Cetatii

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.102

privind inventarierea în domeniul public a unei rețele de canalizare menajeră

Cor siliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 14360 din 17.04.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimonii , Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a celor două obiective "Extindere rețea de canalizare menajeră -strada Cetății nr. 6", în valoare de 12.188,88 lei, având următoarele date tehnice: D 250 mm din PVC SN8, lungime 255 m și "Racord canalizare " - strada Cetății nr. 6, în valoare de 4960 lei, având următoarele date tehnice: DE 160 mm, PV SN8, lungime 7m, precum și concesionarea acestora către operatorul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din municbiul Râmnicu Vâlcea, S.C. APAVIL S.A.;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 13261/11.04.2013, prin care domnul Velcu Istocescu Teodor - Victor a solicitat inventarierea în domen ul public al municipiului a rețelei de canalizare menajeră realizată pe cheltuiala proprie pentru imobilul situat pe strada Cetății nr. 6, în baza autorizațiilor de construire nr. 440/1308-1/2010 și 441/13084/2010 și a avizului tehnic nr. 6747/08.04.2010;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al a cesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în âaza art.36, alin.(2), litc), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Ari .1.(1) Se inventariază în domeniul public al municipiului obiectivul “Extindere rețea de canal zare menajeră - strada Cetății nr. 6“, în valoare de 12.188,88 iei, având următoarele date tehnice: D 250 mm din PVC SN8, lungime 255 m.

(2) Se inventariază în domeniul public al municipiului obiectivul “Racord canalizare “ -strada Ce tății nr. 6, în valoare de 4960 lei, având următoarele date tehnice: DE 160 mm, PV SN8, lungime 7m.

Art.X Se aprobă concesionarea bunurilor prevăzute la art. 1 către operatorul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, S.C. APAVIL S.A, completându-se în mod corespunzător anexa la Contractul de delegare a gestiunii se rviciului nr. 1/2008 cuprinzând lista bunurilor publice concesionate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

Direcției Economico-Financiare;

S.C. APAVIL S.A;

ADI APA Vâlcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, \'a terii AMZA

SECRETAR MUNICIPIU


Râmnicu Vâlcea, 26 aprilie 2013