Hotărârea nr. 101/2013

hotarirea 101 - 26 aprilie 2013 - transmitere terenuri pepeni SC PIETE PREST SA

HOTĂRÂREA NR.101
privind transmiterea unor terenuri în folosinţă către S.C. PIEŢE PREST S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcţie ;
Luând în discuţie Raportul nr.14048 din 16.04.2013, întocmit de către Direcţia Evidenţă Patrimoniu, Cadastru şi Servicii Publice, prin care se propune transmiterea în folosinţă către S.C. PIEŢE PREST S.A., în perioada 01.07.2013-30.09.2013, a unor amplasamente pentru a fi puse la dispoziţia producătorilor agricoli de pepeni, precum şi organizarea unei pieţe volante pe amplasamentul situat în strada Petrişor – Complex Comercial Petrişor, în care se va permite accesul doar producătorilor agricoli care vor comercializa legume şi fructe;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.1534/14.01.2013, prin care S.C. PIEŢE PREST S.A. a solicitat transmiterea în folosinţă a unor suprafeţe de teren necesare realizării serviciului de administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, respectiv utilizarea lor ca spaţii pentru comercializarea pepenilor, în perioada iulie – septembrie 2013; de asemenea, prin aceeaşi adresă s-a solicitat transmiterea unor suprafeţe de teren, situate în Cartierul Petrişor, precum şi în Piaţa Centrală, pentru amenajarea unor pieţe volante în care producătorii agricoli să poată comercializa legume şi fructe, având un program de funcţionare în zilele de marţi, vineri, duminică, între orele 07,00-17,00;
Ţinând seama de faptul că în perioada verii numărul producătorilor agricoli de pepeni care doresc să-şi comercializeze marfa în pieţele municipiului este foarte mare, astfel încât capacitatea rezervată acestei activităţi în pieţele existente este insuficientă, impunându-se, astfel, identificarea altor spaţii care să poată primi această destinaţie;
În temeiul prevederilor art.124 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţă către S.C. PIEŢE PREST S.A., în perioada 01.07.2013-30.09.2013, a unor amplasamente pentru a fi puse la dispoziţia producătorilor agricoli de pepeni, după cum urmează:
 Bulevardul Pandurilor – lângă pasajul CFR (amplasament prevăzut în anexa nr.1) ;
 Parcarea auto de pe strada Remus Bellu-vizavi de Maternitate (amplasament prevăzut în anexa nr.2);
 Strada Petrişor – lângă Complexul Comercial Petrişor (amplasament prevăzut în anexa nr.3);
 Parcare strada Rapsodiei (amplasament prevăzut în anexa nr.4);
 Parcare Sala Sporturilor (amplasament prevăzut în anexa nr.5);
 Strada Nicolae Titulescu – lângă dispeceratul ETA Nord (amplasament prevăzut în anexa nr.6);
 Strada Mihai Viteazul la Bl 6 - zona garajelor (amplasament prevăzut în anexa nr.7);
 Parcare Baza de Agrement Ostroveni (amplasament prevăzut în anexa nr.8);
 Parcarea blocului A53, la intersecţia bulevardului Tineretului cu bulevardul Dem Rădulescu (amplasament prevăzut în anexa nr.9).

Art.2. (1) Pe amplasamentul situat în strada Petrişor – Complex Comercial Petrişor, prevăzut în anexa nr.10, S.C. PIEŢE PREST S.A. va organiza şi o piaţă volantă, în care se va permite accesul doar producătorilor agricoli care vor comercializa legume şi fructe.
(2) Programul de funcţionare al pieţei volante menţionate la alin.(1) va fi în zilele de marţi, vineri, duminică, între orele 07-17, fără a afecta traficul pietonal şi auto din zonă.

Art.3. S.C. PIEŢE PREST S.A. va asigura atât salubrizarea locurilor de vânzare a pepenilor, cât şi a pieţei volante, prin amplasarea şi ridicarea recipienţilor de deşeuri, urmărind o permanentă stare de curăţenie şi ordine la locurile de comercializare.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru şi Servicii Publice;
- S.C. PIEŢE PREST S.A.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR MUNICIPIU, 
Valeru AMZA jurist Toma MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 26 aprilie 2013

Intreaga hotarare scanata (in format .pdf)