Hotărârea nr. 100/2013

hotarirea 100 - 26 aprilie 2013 - modificare HCL 192 din 2012 transmitere Gradinita Nord 3

ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.100

privind prelungirea duratei de folosință gratuită a imobilului "Grădinița cu program prelungit Nord 3” de către „Centrul Școlar pentru Educație Incluzi vă Băbenl”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.14114 din 17.04.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune prelungirea duratei de folosință gratuită de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni (CSEI) a imobilului-construcție "Grădinița cu Program Prelungit Nord 3”, în suprafață construită de 414,44 m.p., precum și terenul aferent în suprafață de 873,19 m.p., cu 3 (trei) ani, respectiv până la sfârșitul anului școlar 2015 - 2016;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agremert;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/41/2012 s-a aprobat transmiterea imobilului mai sus amintit în folosință gratuită către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, pentru desfășurarea activităților specifice de învățământ de către copiii cu cerințe educaționale speciale înscriși la această unitate de învățământ și cu domiciliul în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2012 - 2013 și ținând cont de faptul că pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a procesului de învățare specific in anul școlar 2012-1013, CSEI Băbeni a efectuat lucrări de reparații și igienizare la acest imobil, iar cu adresa nr. 363/26.02.2013, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 6982/26.02.2013, a solicitat prelungirea duratei de folosință a imobilului respectiv pentru o perioadă de 3 ani-,

în temeiul prevederilor art 124 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2C01 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se prelungește durata de folosință gratuită de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni a imobilului - construcție "Grădinița cu program prelungit Nord 3" având suprafața construită de 414,44 m.p, precum și terenul aferent în suprafață de 873,19 m.p, cu 3 (trei) ani, respectiv până la sfârșitul anului școlar 2015 - 2016.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Consiliului Județean Vâlcea;

 • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

 • - Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Valero AMZA--

  l XLjL                 X. *

  fel

  v, v;          J Js

  SECRETAR MUNICIPIU; jurist^^MIHĂ^SCU

  Râmnicu Vâlcea, 26 aprilie 2013