Hotărârea nr. 10/2013

Hotarirea 10 - 30 ianuarie 2013 - modificare lista proiecte de rezerva PIDU

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 10

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/117/30.10.2012 de aprobare a listei proiectelor de rezervă finanțate prin Programul Operațional Regional 2007 -2013, aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.DPE/6599 din 24.01.2013, întocmit de Direcția Programe Externe, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/117 din 30.10.2012 de aprobare a listei proiectelor de rezervă finanțate prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) în sensul scoaterii proiectului «Parc Goranu» și introducerii a nouă proiecte, respectiv «Subtraversare pietonală B-dul Tineretului -Complex Hermes - Piața Ostroveni»; «Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia»; «Amenajare parcare subterană - cartier Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea»; «Modernizare și reabilitare strada Ostroveni»; «Modernizare și reabilitare intrarea Episcop Inochentie»; «Modernizare și reabilitare str. C. Stănciulescu»; «Modernizare și reabilitare str. Prunului»; «Modernizare și reabilitare str. Lacului» și «Modernizare și reabilitare str. Dumitru Zâgănescu și adiacentele: str. Andrei Mureșianu și str. Tică Ștefănescu»;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Guvernului nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.1149/2008, municipiul Râmnicu Vâlcea a fost desemnat Pol de Dezvoltare Urbană; astfel, în această calitate, municipiul a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) prin care s-a propus realizarea de proiecte care se încadrează în cele două categorii de operațiuni eligibile, respectiv: reabilitarea infrastructurii sociale și reabilitarea infrastructurii publice urbane, plan aprobat și însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.207/2009;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 268/117 din 30.10.2012, care va avea următorul conținut:

«Art.1. Se aprobă "Lista proiectelor incluse pe lista de rezervă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană”, după cum urmează:

 • 1. Reabilitare pod peste râul Olt;

 • 2. Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 3, Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 4. Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 5. Arteră de legătură între bulevardul Nicolae Bălcescu și bulevardul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran;

 • 6. Subtraversare pietonală b-dul Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni;

 • 7. Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia;

 • 8. Amenajare parcare subterană - cartier Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 9. Modernizare și reabilitare str. Ostroveni;

 • 10. Modernizare și reabilitare intrarea Episcop Inochentie;

 • 11. Modernizare și reabilitare str. C. Stănciulescu;

 • 12. Modernizare și reabilitare str. Prunului;

 • 13. Modernizare și reabilitare str. Lacului;

 • 14. Modernizare și reabilitare str. Dumitru Zăgănescu și adiacentele: str. Andrei Mureșianu și str. Tică Ștefănescu ».

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Programe Externe;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.