Hotărârea nr. 1/2013

Hotarirea 1 - 11 ianuarie 2013 - acoperire din excedent a deficitului sectiunii dezvoltare

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 1

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 ianuarie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 468 din 04.01.2013, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local al anilor anteriori a deficitului de 14.961.614,79 lei aferent secțiunii dezvoltare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că în bugetul local al anului 2012 a fost cuprinsă suma de 20.336.509,00 lei, ce reprezintă excedentul anilor anteriori;

în temeiul prevederilor art. 4.15.3, punctul b) din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012;

Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit. a), art. 45, alin. (2) și art. 115 din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor anteriori, în cuantum de 20.336.509,00 lei, a deficitului în sumă de 14.961.614,79 lei aferent secțiunii dezvoltare.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Economico - Financiare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCLL^=—

1 * l

% MV

L

SECRETAR MUNICIPIU, =ss-       jurtâtfoma MIHAESCU

Sk              iiup*

} >• ^j]               X/'*

v\\ /tJI       / /

Râmnicu Vâlcea, 11 ianuarie 2013