Proces verbal din 30.07.2020

Proces verbal al sedintei ordinare din date de 30.07.2020

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

■■

■n

PROCES VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 6 din data de 30.07.2020

Lucrările ședinței au început la orele 12:00 și s-au desfășurat on-line prin aplicația ZOOM.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București, dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6 al Municipiului București și dl Pană Traian, consilier local - președinte de ședință, au fost prezenți în sediul Primăriei Sectorului 6, asigurându-se astfel prezidiul fizic și on-line.

In deschiderea lucrărilor ședinței, s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți 23 de consilieri locali, din 23 de consilieri locali în funcție.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Dispoziția nr. 975/24.07.2020 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6, pe site-ul instituției și în ziarele Libertatea și România Liberă, în termenul prevăzut de lege și a fost suplimentată prin Dispoziția nr. 993/29.07.2020 care a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6 și pe site-ul instituției.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt

prezenți 23 de consilieri în mediul on-line, din 23 de consilieri în funcție. D-le președinte, aveți cuvântul!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-le Secretar!

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 975/24.07.2020 și suplimentată prin Dispoziția nr. 993/29.07.2020 privind suplimentarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 6 din data de 30.07.2020 și a fost publicată în ziarele Libertatea și România Liberă din data de 27.07.2020.

Avem la dosar o informare depusă de către responsabilul pentru relația cu societatea civilă prin care ne informează că față de proiectele propuse pe ordinea de zi și pe site-ul instituției Primăriei Sectorului 6, de la societatea civilă, nu au fost primite propuneri, sugestii sau recomandări pentru amendarea acestor proiecte. Dacă aveți discuții sau amendamente pentru ordinea de zi?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Avem câteva amendamente.

Primul amendament: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "amplasarea și construirea a 56 de construcții provizorii pentru comercializarea de flori pe raza Sectorului 6".

Proiectul nr. 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție din "Piața Valea laloniiței. Modificări interioare, exterioare și lucrări pentru adaptarea clădirii existente în vederea asigurării securității la incendiu".

Proiectul nr. 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 19.500.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Piețelor Sector 6.

Proiectul nr. 4: Proiect de hotărâre privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza Sectorului 6 al Municipiului București.

Propun ca aceste proiecte să înceapă de la nr. 3 pe ordinea de zi actuală, astfel încât, actualul proiect nr. 3 se decalează de la 7 încolo. Mulțumesc!

DI Pană Traian, președinte de ședință: Da, mulțumesc, d-le Viceprimar! Dacă mai sunt alte discuții sau amendamente pentru ordinea de zi? Deci, nu mai sunt.

Vă supun la vot propunerea d-lui Viceprimar cu introducerea celor 4 proiecte pe ordinea de zi suplimentar.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Două abțineri (dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: îmi cer scuze! Am avut o problemă, m-am deconectat, dar nu știu de ce și aveam o întrebare înainte de exprimare a votului, din păcate nu am avut cum să o pun. Poate ne explică cineva care este urgența introducerii acestor proiecte pe ordinea suplimentară?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Haideți să le luăm unul câte unul. Proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici...

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Suntem în procedură de vot.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da și mi-am cerut scuze că m-am deconectat, s-a întrerupt.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Vă explicăm între timp.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Dacă considerați că este un motiv întemeiat ca să nu-mi răspundă nimeni la această întrebare, nicio problemă.

Dl Toinescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: O să răspundem după procedura de vot.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: După procedura de vot răspundeți care este urgența? Deci, votul meu este împotrivă.

Dl Panâ Traian, președinte de ședință: Bun. Am înțeles, d-na consilier.

DI Nae Valentin Marian, consilier local: Oricum era împotrivă.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Păi da, e potrivit codului, să ne spuneți și nouă cum se justifică urgența.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, suntem în procedură de vot. Abțineri?

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Până acum, dl Pușcaș si dl Simion.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Și eu mă abțin.

Dl Vîlceanu Mihai-Eduard, consilier local: Abținere.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Voturi pentru?

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Avem 6 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu), 4 abțineri (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion, dl Vîlceanu) și 13 voturi pentru.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Ok. Vă supun la vot Ordinea de zi cu proiectele introduse suplimentar.

Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Ungureanu, d-na Toduse). Abțineri? 4 abțineri (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion, dl Vîlceanu) Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Dau cuvântul d-lui Secretar pentru primul punct de pe ordinea de zi.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri, avem de aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 25.06.2020. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru?

Cu 23 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. D-le președinte, aveți cuvântul!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, mulțumesc, d-le Secretar!

Punctul nr. 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Dacă sunt discuții sau amendamente pe baza acestui proiect? Dl Viceprimar, vă rog!

DI Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Din sume rectificate pe plus pentru Direcția de Investiții, Primăria Sector 6 pentru programul Elena, se transferă la Administrația Școlilor Sector 6, suma de 7 milioane de lei, pentru lucrări de amenajare a celor cinci unități de învățământ cuprins în programul Elena, care presupun lucrări suplimentare, amenajări de clase și holuri, șape, tarchet, tavane, lucrări care nu sunt prinse în proiectele din programul Elena, derulat de Direcția de Investiții. Sumele se transferă din capitolul 65.02 articolul 71.01.01 de la Direcția de Investiții, în capitolul 51.02 articolul 20.02 la Administrația Școlilor.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Viceprimar!

Dacă mai sunt discuții sau amendamente, vă rog să interveniți. Deci, nu sunt.

Vă supun la vot amendamentul adus de către dl Viceprimar. Voturi împotrivă? Abțineri? 9 abțineri (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Tudose, dl Ungureanu, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

Dacă nu mai sunt discuții, vă supun la vot Anexele, cu amendamentul adus de către dl Viceprimar. Voturi împotrivă? Abțineri? 8 abțineri (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu) Abțineri? 3 abțineri (dl Pușcaș, dl Simion, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "amplasarea și construirea a 56 de construcții provizorii pentru comercializarea de flori pe raza Sectorului 6".

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? 3 abțineri (dl Pușcaș, dl Simion, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri?

4 abțineri (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție din "Piața Valea lalomiței. Modificări interioare, exterioare și lucrări pentru adaptarea clădirii existente în vederea asigurării securității la incendiu".

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Ungureanu). Abțineri? 5 abțineri (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Ungureanu) Abțineri? 5 abțineri (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe in valoare de până la 19.500.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Piețelor Sector 6.

Discuții pe baza acestui proiect? Dl Ungureanu.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: D-le președinte! Colega mea vă întreba-se, în momentul supunerii ordinii de zi suplimentare la vot, care este urgența? Motivul pentru care noi am votat împotrivă sau ne-am abținut la proiectele anterioare, este pentru că nu s-a ținut acest proiect în dezbatere publică și cei care practice, vor plăti acest împrumut, nu au avut ocazia să își spună părerea pe marginea acestei decizii, de a se contracta sau nu, acest împrumut.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Am înțeles! Dl Ungureanu o să vă explic fiecare proiect în parte, dar dvs. ne-ați spus despre cei care vor plăti acest proiect. Haideți să vă spun, probabil că nu ați înțeles de patru ani de când sunteți aici, cum stau Incurile cu Administrația Piețelor. Administrația Piețelor se autofinanțează. Deci, practic, noi astăzi, îi dăm dreptul Administrației Piețelor să contracteze acest împrumut pe care îl face pe bugetul și pe finanțarea proprie, da? Referitor la celelalte întrebări, dacă vă uitați aici, avem "modificări ulterioare și lucrări pentru adaptarea clădirii existente in vederea asigurării securității la incendiu”. Păi, ar trebui să aștepăm să moară un om ca să ne apucăm să facem sau cum ar trebui să facem, aici...

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Nu, d-le Viceprimar, ar trebui să faceți din bugetul propriu și ar trebui să faceți această lucrare. Dvs.faceți mult mai multe lucrări..., bani împrumutați. Ce nu înțelegeți?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6:

Dl Ungureanu, bag seamă că nu reușiți să înțelegeți principiile cu care funcționează Administrația Piețelor. Revin cu explicația. O luăm de la capăt, dacă vreți ne apucăm să scriem și pe o tăbliță aici, că poate reușiți să înțelegeți. Bun. Administrația Piețelor se autofinantează. Adică, ce înseamnă autofinanțare?

5                        5                                                                 5                                            7                                                                                         5

Autofinanțare însemnă că, cei de la Administrația Piețelor fac contracte de închiriere cu terți pentru spațiile pe care le dețin în administrare și banii pe care îi fac, de exemplu, anul trecut ne-au dat din acești bani pe care i-au făcut din zona comercială, ne-au dat ca să ne plătim salariile. Aceasta înseamnă Administrația Piețelor și de aceasta se autofinanțează. De ce Administrația Piețelor împrumută banii? Vă răspund și la acest lucru. Pentru că primăria nu poate să îi aloce un buget din cadrul bugetului primăriei, aceasta este unu, și doi, pentru că nu are suficienți bani ca să poată să demareze acest proiect, nu dispune de suma aceasta. In principiu, ca orice agent comercial, că acesta este principiul pe care funcționează Administrația Piețelor, poate să meargă să facă împrumuturi și oricum, acest împrumut dacă nu este sustenabil, nu poate fi finanțat de către bancă. Este simplu. Ati înțeles cum este cu autofinanțarea?

9            9                                                                                           5

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Adică, mai pe românește o să se achite din chiriile...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Exact! Mulțumesc, dl consilier! Dar poate au înțeles și colegii de la U.S.R. cum este cu autofinanțarea aceasta. 9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Viceprimar!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dl Viceprimar, aș dori să fac o precizare, dacă se poate.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da, d-na consilier!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dl Viceprimar, cred că, colegii mei și eu am înțeles foarte bine mecanismul, însă, problema era că tot bani publici sunt, da, și dăm socoteală pentru modul cum îi gestionăm și administrăm, iar în cazul, în care sunt urgențe justificate, le înțelegem, da, dar logica aceasta în care ne explicați dvs. și ne justificați de ce a venit această ordine suplimentară, nu trebuie să conducă la eludarea unor proceduri legale prevăzute explicit.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu, d-na Fășie, vă rog frumos, nu s-a eludat nicio procedură.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Lăsați-mă să-mi termin ideea, vă rog frumos, v-am ascultat.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu am cum să vă las când vorbiți inepții. D-na Fășie, vă rog frumos!

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu trebuie să ducă la eludarea procedurilor legale prevăzute și de cod și de legea nr. 52/2003.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Care este articolul pe care l-am eludat?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Deci, sunt sume mari, cu impact asupra bugetului local și cetățenii trebuie să fie informați. Chiar și dacă eram într-o procedură extraordinară, tot aveam timpul să le analizăm în comisii și să fie o minimă consultare, deși, în opinia mea ar fi fost ideal să fie o consultare publică adevărată, da. Mulțumesc!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Fășie, repet. Nu am eludat nicio procedură, ca să ieșim din sfera aceasta în care încercați tot timpul să aruncați lucrurile. Doi. Răspunsul meu a fost un răspuns la întrebarea pe care mi-a adresat-o dl Ungureanu, deci, eu nu am răspuns la altceva și am răspuns exact la ce m-a întrebat și am înțeles că nu înțelege cum este cu această autofinanțare și am încercat să-i explic cum este treaba.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: înțelegem, înțelegem!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da? Foarte bine! înțelegeți, dar atunci întrebările de ce sunt puse în sensul acesta la care trebuie să răspund? Bun! Aceasta este unu, și referitor la urgență, v-am răspuns la primul punct. Am ajuns cu proiectul pentru Valea lalomiței, am făcut avizările necesare, am făcut absolut tot și am ajuns să-l implementăm. Ca să îl implementăm, avem nevoie de bani și de aprobarea consiliului pentru asigurarea securității la incendiu. Credeți că trebuie să mai amânăm? 9                                                                      9

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Poate să ne spună cineva care este ponderea din cheltuielile totale pentru siguranța la incendiu?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Tot proiectul nr. 2 se referă la securitatea la incendiu din Valea lalomiței. 9

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Cineva din Tehnic dacă ne poate spune care este ponderea acestor cheltuieli din total.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Vedeți că aveți clădiri convenționale în deviz, care au o pondere mult mai mare decât aceea pe care o au instalațiile strict de prevenție la incendii.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Fășie!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Numai puțin! Deci, dacă am fi avut timp, am fi putut să analizăm corect, poate, acest proiect și să înțelegem urgența lui, dar în condițiile în care Anexa cu toate aceste detalii a apărut astăzi înainte de ședință, proiectul ne-a fost dat spre avizare...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, haideți să ne dea un răspuns dl Director.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: E corect așa?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dar vă spun eu, pentru că toate sunt lucrări conexe și aferente în vederea asigurării securității la incendiu.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Este în regulă, dar vorbeam de consultare și vi se pare corect să le afli în timpul ședinței? De ce nu s-au pus aceste anexe în....

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, așteptați să vă dea un răspuns dl Director.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Haideți poate vă clarifică referitor la aceste sume si nu mai avem discuția aceasta. 5                                                                      9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dl Director Marius Lăcătuș, v-aș ruga să ne ajutați cu un răspuns!

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Bună ziua! Da. Peste 90% sunt activități necesare pentru securitatea la incendiu. Această piață a fost făcută, construită acum vreo 10 ani de zile. Din păcate, atunci când s-a pus șablonul ulterior, s-a văzut că nu respectă normele de siguranță la incendiu. De foarte multă vreme ne-am chinuit cu toți specialiștii și I.S.U., ș.a.m.d., să punem această piață în bună regulă. Pentru noi este foarte important, ca în timpul cel mai scurt posibil, să putem să așezăm această piață pe niște principii corecte, în așa fel încât siguranța cetățeanului, cel puțin pe partea de I.S.U., care este primordială, să fie la standarde maxime. Nu facem nimic de plăcere acolo, să stiti. 5       9

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dl Director! Explicați-ne concret, vorbeam de construcții convenționale.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: D-na consilier! Concret, vă spun așa: crearea unei încăperi destinată stației de pompe și a rezervelor de apă cu hidranți, crearea de sas presurizat pe scara liftului și pe scara interioară, rulouri cortină pentru partea de securitate la incendiu, de asemeni, trebuie să scoatem de acolo acel lemn care poate duce la propagarea incendiului, traversare cu perețe antifoc pe conductele de ventilare, scara interioară trebuie protejată cu sas, cu instalație de desfumare, pe partea dinspre postul trafo mare din spate, de exemplu, trebuie placat cu niște plăci speciale care să reziste la incendiu.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Construcții convenționale, dl Director. Ce sunt acelea, de 3 mii. jumătate?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Interioarele sunt, d-nă.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Construcții convenționale, așa le spune în deviz, nu altceva.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Așa se numesc ele. Toate interioarele se numesc construcții convenționale, așa sunt ele date. Vreau să vă spun ceva. Eu nu îmi permit să intru în ceea ce îmi scrie într-un S.F. un specialist care are o diplomă pentru așa ceva.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: De acord!

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Are patalama la mână, are experiență.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Director!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Vorbim de lucruri diferite. Deci, eu spuneam că nu am avut, nu ne-au fost puse la dispoziție aceste documente decât în al-13-lea ceas.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da, d-nă! Uite, le aveți acum! Ce părere aveți? Vă spune dl Director. Ce vreți? Dl Director, reiterez și eu întrebarea d-nei Fășie. Construcțiile convenționale fac parte din scenariul pentru incendiu sau mai faceți o piață acolo? Poate ne clarificăm.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Sunt lucrări care au legătură directă cu partea de securitate la incendiu.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Director!

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Nu o să vin cu cabluri aparente. Acolo există o instalație electrică făcută acum 10 ani și care nu a ținut cont de aceste normative. Trebuie să o repun în bună funcțiune.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Director! D-na Fășie a întrebat de la bun început. Dacă construcțiile convenționale sunt niște construcții, ceea ce înseamnă, altă piață, altceva nu poate să fie acolo.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Cum să fac altă piață, că este din trotuar în trotuar, piața aceea. Nu am nici măcar un centimetru la dispoziție. Aici a fost și greutatea noastră în a realiza această remodelare, dacă vreți, a tuturor instalațiilor, pentru că nu am avut niciun centrimetru disponibil. Acolo s-au luat foarte multe zone, pentru că nu a fost prevăzută cu instalație de hidranți, nu a fost prevăzută, de exemplu, cu un loc special, cu ieșire specială, cu ușă specială pentru partea electrică, nu a fost prevăzută cu hidranți interiori și multe, multe, nu am un centimetru în care să mă duc. De aici greutatea realizării acestui proiect.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Director, ca să fim mai clari pe ceea ce..., devizul general, al dvs.. Lucrările care presupun asigurarea securității la incendiu, nu se referă doar la instalații, pompe, hidranți și altele, ci se referă și la situația constructivă a clădirii.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Bineînțeles! Sunt pereți care trebuiesc refacuți antifoc ș.a.m.d., nu este vorba numai de instalația electrică, că nu trec doar printr-un cablu pe acolo. Sunt pereți pe anumite zone, care sunt ceruți a fi altfel decât sunt în momentul de față, la alte standarde.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Și aceasta însemnă construcții convenționale, nu?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Da.

Se încadrează si aceasta la construcții conventionle. Aceasta este denumirea 9                                                                              9                                   9

tehnică.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Voiam să ne clarificați pentru că nici eu nu am devizul în față și voiam să mă asigur că acestea sunt lucrări necesare îndeplinirii condiției la foc. Bănuiesc că prereți rezistenți la foc 30, 60, 90 cât sunt în scenariu.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Sigur că da. Mai există o mențiune, în ce sens. Gândiți-vă așa: este o clădire care are 10 ani de funcționare continuă, nu într-un regim de două ore pe zi, ci într-un regim de 14 ore pe zi cel puțin, pentru că sunt foarte mulți utilizatori și s-a și degradat pe anumite părți și trebuie refăcută pentru că nu o să dau cu trafaletul întâi, după care, spun așa pe un limbaj comun, păi mă apuc să repar pereți și apoi sparg ca să pun firul, după aceea iar fac pereții? Nu sunt inginer, dar nu are logică. Dacă o fac, o fac Dumnezeului pe toată..., 10 ani de zile să nu mai am treabă cu ea.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dl Director! Dacă îmi permiteți! Cred că nu ați înțeles. Nu purtam discuția asupra necesității sau oportunității acestui proiect, ci asupra acestei proceduri, extrem de toxice, de a lucra la foc automat și de a nu avea timpul necesar, minimal să te informezi, să te documentezi, să iei legătura cu oamenii care știu despre ce este vorba concret, cu specialiști și eventual și cu Direcția dvs. , sigur că da, ca să avem aceste explicații în timp util și nu să primim acest proiect la avizare ieri, fără anexe, fără S.F., e un întreg dosar aici. Acestea au fost puse, repet, cu puțin timp înainte de ședință. Această procedură este..., despre procedură vorbim aici, nu de necesitate și oportunitate de proiect, este complet altceva. Nu putem lucra eficient în condițiile acestea și este neplăcut să duceți discuția în derizoriu, că noi nu contestăm necesitatea acestui proiect.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: D-na Fășie! Eu vreau să vă spun așa. Orice specialist, vă dau un exemplu, care se poate apleca asupra acestui proiect, poate să-și dea o opinie. Dar eu vă spun, după 20 și ceva de ani de lucru, că atâta vreme cât cineva nu semnează un proiect, îmi pare rău, nu își asumă, că așa putem să vedem lucruri diferite, dar una este să-ți dai cu părerea și alta este să-ți asumi.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dl Director! Este altceva. Dl Director, consilierii locali au garantat, prin lege, prin Codul administrativ și prin legea nr. 52/2003, acest drept de a se consulta înainte, de a-și da...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu a spus nimeni că nu aveți dreptul.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Deci, nu mai vorbiți, că nu este vorba de credibilitatea pe care v-o acordăm dvs. sau specialiștilor care au lucrat și pe care nu o contestăm, ci este vorba de dreptul nostru de a ne consulta înainte de a ne exprima avizul în comisii de specialitate sau votul în consiliu. Bun. Sunt de acord că există urgențe, sunt de acord, da, dar nu așa, să nu ți se pună la dispoziție decât puțin înainte de ședință și să ducem în derizoriu discuția, pentru că nu contestăm, încă o dată, necesitatea și oportunitatea proiectului. Mulțumesc frumos pentru lămuriri!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Mă bucur că recunoașteți că duceți în derizoriu discuțiile, aceasta mă bucură foarte mult că ați recunoscut.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu știu ce am recunoscut. Ce? Chiar nu...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Aceasta ați spus, că duceți în derizoriu lucrurile care sunt foarte serioase.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Rămâne să recunoașteți și dvs. chestiunile vis-â-vis de procedura garantată de lege, pe care o încălcăm sistematic la fiecare...nu, mai avem timp până la sfârșitul mandatului să ne facem temele.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Fășie! Acum două săptămâni de zile, colegul dvs. dl Ungureanu...

Dl Ciontii Gheorghe, consilier local: D-le președinte, aș vrea să intervin și eu. Nu știu dacă ați observant, la începutul prelegerii d-nei Fășie, a făcut o referire la cât reprezintă instalațiile de incendiu și cât reprezintă celelalte construcții ș.a.m.d.. Dumneaei se lămurește în timpul ședinței cam despre ce este vorba. Din nefericire, problemele de incendiu sunt foarte complexe și vă spun eu cu mâna pe inimă, că vă dau la dispoziție jumătate de an și tot nu le pricepeți. Să vă spun două chestiuni, de exemplu: când se judecă evacuarea personalului dintr-o clădire, se face un calcul de..., eu știu..., se ia o lățime de bandă de evacuare și un grup de oameni care trec pe acolo. Aceasta nu are nicio treabă cu instalațiile de incendiu, d-nă. Vă mai spun o chestiune la fel de simplă...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu vorbeam despre aceasta. Nu ati retinut esența. Nu, nu.

Dl Ciontii Gheorghe, consilier local: Am reținut esența dvs, vă lămuriți și vreți să faceți tam-tam în timpul ședinței, aceasta este.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Vorbiți despre altceva, dl Ciontu, da. Alt aspect îl am în vedere, nu ce spuneți dvs., nu. Deturnați discuția. 9

Dl Ciontu Gheorghe, consilier local: Sunteți rea de gură și lăsați-mă să vorbesc d-nă, că v-am ascultat. Când se evacuează în caz de incendiu, pompierii își cer în afară un platou pe care te duci și stai acolo ca să nu te ardă focul din interior, iar este o altă chestiune, sunt multe, multe detalii care țin de specificul acestui tip de proiect. Nu vă băgați în lucruri pe care nu le pricepeți și după aceea o luați cu chestia de urgență. Este foarte important să înțelegem că este o treabă ultraurgentă și dacă mâine se întâmplă ceva acolo, directorul este răspunzător că nu a venit la noi să înceapă mai repede amenajarea și adaptarea pentru a corespunde condițiilor de P.S.I.. Vă mulțumesc!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: O singură întrebare mai am pentru dl Director Lăcătuș, dacă se poate, dacă cumva ne poate informa și pe noi de când cunoaște că există această problemă și ce a întreprins de atunci și până în prezent, de am ajuns acum în fază de urgență, da? Deci, de când are dânsul cunoștință că situația de acolo este necorespunzătoare din punct de vedere al securității incendiilor și concret, ce a întreprins până acum? Mulțumesc!

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor:

D-na Fășie, între timp s-au făcut următoarele chestiuni, respectiv, s-a făcut un studiu de impact...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: De când cunoașteți că avem această problemă, dl Lăcătuș?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Aproximativ, să spunem așa, cam un an pe zona aceasta.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Păi, nu știu, dvs. știți mai bine.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Dați-mi voie o secundă, că vă și explic. în sensul în care, la momentul respectiv, piața arăta așa cum am preluat-o, cu problemele și cu hibele ei. Ulterior, când am intrat în piață și aici sunt de față oameni care pot confirma lucrurile pentru că le-au văzut și dumnealor, au început să-mi apară tot felul de probleme. Ea a suportat în cei 10 ani de funcționare, dacă trebuie neapărat să dezgropăm lucruri, a suportat foarte multe modificări ulterioare, nu mai bătea nimic cu nimic. în momentul acela m-am dus către organele competente pentru a-mi scoate autorizația, dacă vreți, pentru acea piață care se deteriora de la o zi la alta și oamenii reclamă, pe bună dreptate, această chestiune. în momentul în care am intrat în acest tăvălug cu I.S.U., să știți că lucrurile nu sunt foarte simple. Știți că la un moment dat I.S.U. a spus că sunteți prea aproape de postul trafo din spate și nu o să primiți autorizația niciodată. în momentul acela, vă dați seama, adică cum să mut piața, unde să o duc, să o duc în parcul de vis-â-vis, că nu era un cort și am început discuții de genul următor: bun, hai să vedem ce trebuie să facem noi pentru ca această clădire să beneficieze de autorizarea I.S.U.. Să știți că demersurile nu se fac după o zi pe alta și cei care fac chestiunile acestea pe lucrări din acestea ample, nu sunt niște verificatori din aceștia după stradă, sau studenți.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Ne-a luat un an de zile să aflăm.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Da, d-nă! Vreau să vă spun o chestiune. Adevărul adevărat este așa: pe o clădire nouă te joci altfel, pe o clădire veche cu contracte încheiate, lucrurile nu sunt la fel, să stiti. 5     9

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: De acord, am înțeles, în regulă!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: în momentul acesta nu am aflat. în momentul acesta suntem la momentul în care putem să începem lucrările dacă, bineînțeles, trece proiectul acesta. Deci, ne-a luat un an de zile să ajungem aici, așa este, clar bănuiesc că știți că la pompieri luni de zile s-au plimbat dosarele în stânga și în dreapta ca să fie verificate pentru că nu aveau oameni suficienți, pentru că, ce să vezi, toate clădirile din România au această problemă, nu numai Piața Valea lalomiței.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Sunt dosare care sunt lucrate în alte județe, trebuie să înțelegeți chestia aceasta. Noi nu avem voie să plimbăm hârtiile. Și eu aș fi dorit, a doua zi să am un studiu, dar nu pot să-1 fac pe genunchi, nu pot să-mi bat joc, că răspund de banii aceia.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dar nu este vorba de bani, aici este vorba de aprobare, de aviz, de la pompieri, dl Director. Puteai să faci vreun deviz dacă nu aveai de la pompieri avizul să știi că faci ce trebuie să faci?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Adică, vreți să spuneți că atunci când o autoritate plublică solicită un aviz și vizează un aspect care ține de un obiectiv public de interes major pentru un sector, o piață, da, deci, să înțeleg că ne ia cel puțin un an numai ca să obținem documente primare?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Când ne ia prea mult....

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: D-na Fășie, acestea nu sunt documente primare. Doi. Haideți să vă spun ceva. Sub nicio formă...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Suntem la început, dar nu mai contează. Mulțumesc frumos! M-am edificat asupra a ceea ce doream.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumim, d-na consilier!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Vreau să spun și eu două cuvinte la acest aspect. Când ne ia prea mult, de ce facem mult? Când ne ia prea puțin, de ce am tăcut prea repede? Asta faceți tot timpul, retorica aceasta se întâmplă de patru ani de zile.

Dl Bordei Niculaie, consilier local: Dl Președinte, vă rog frumos să trecem la vot.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun. Dacă nu mai sunt alte discuții, vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă

(dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? 3 abțineri (d-na Fâșie, dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? 3 abțineri (d-na Fășie, dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 6: Proiect de hotărâre privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza Sectorului 6 al Municipiului București.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? 8 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 7: Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale conform O. U.G. nr. 69/2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri (dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri (dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 8: Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” din Str. Peștera Dâmbovicioara, Nr. 12, Sector 6, București.

Discuții? 5

DI Pușcaș Ionel, consilier local: Aș întreba eu ceva în legătură cu acest proiect. Din câte știu, prin 2016 s-a mai făcut o intervenție de genul acesta. Nu este prea devreme? Apoi, mai este o problemă. Clădirea aceea are niște probleme cu consolidarea, din câte știu eu, când eram în Consiliul de Administație acolo, oamenii se plângeau că o anumită parte a clădirii este erodată și că poate să pice oricând la un cutremur. Nu știu dacă ați avut în vedere lucrurile acesta când ați prevăzut modernizările de acolo.

DI Pană Traian, președinte de ședință: Un răspuns v-aș ruga, d-na Director!

D-na Dumitru Eugenia-Daniela, Director Executiv Administrația Școlilor: Bună ziua! Acești indicatori tehnico-economici actulizati sunt afereti celor șase proiecte pe Axa 10 P.O.R., depuse în anul 2018, proiecte care au fost admise și propuse către finanțare. Aceste proiecte pe cele șase unități de învățământ, fac obiectul unor clarificări transmise de către Ministerul Dezvoltării, clarificări care trebuiesc comunicate într-un timp foarte scurt, în vederea contractării. Deci, au trebuit actualizați indicatorii tehnico-economici în conformitate cu O.U.G. nr. 114 și prețurile actuale de pe piață, și actualizarea acordului de parteneriat între Administrația Școlilor, Primăria Sector 6 și Bugetul. Deci, nu este altceva decât o actualizare a indicatorilor deja aprobați în anul 2018, înainte de depunere, și mergem înainte cu aceste proiecte care deja sunt în finanțare. In aceste clădiri au fost făcute DALI-urile, expertize, ș.a.m.d.. Dl Pușcaș, din expertize nu a reieșit că trebuie consolidat Kirițescu, de altfel, au fost și experții de la Ministerul Dezvoltării și au vizionat obiectivele.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Deci, nu necesită consolidare, da?

Dl Tomescu Constantin, Vicepriniarul Sectorului 6: Da. Nu necesită consolidare.

DI Pușcaș Ionel, consilier local: Ok.

Dl Tomescu Constantin, Vicepriniarul Sectorului 6: în altă ordine de idei, deci, sunt fonduri europene.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Da. Am înțeles!

Dl Tomescu Constantin, Vicepriniarul Sectorului 6: Pentru alți colegi faceam...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dl președinte, eu voiam să mă edific asupra acestei situații pentru că am avut ocazia să particip la niște discuții pe tema aceasta și voiam să mă asigur că în legătură cu investițiile care se fac acolo, nu necesită consolidare. Dacă d-na Director a precizat acest lucru, pe mine m-a convins, ceea ce înseamnă că ne rezumăm strict la reabilitare, la amenajare și la îmbunătățirea condițiilor. 9                                   9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, dl consilier și d-na Director.

Dacă nu mai sunt alte discuții, putem intra în procedură de vot. Nu mai sunt.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 9: Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi" din Aleea Pravăț, Nr. 24, Sector 6, București.

Discuții? 9

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Aici, la aceste modernizări ale unităților, cred că..., nu știu în ce măsură școlile sunt în posesia acestori indicatori, iar apoi, în legătură cu lucrările care urmează să se efectueze, cred că ar fi mai bine să aibă caietul de sarcini, să vadă și ei ce anume trebuie făcut și cum trebuie făcut și în ce măsură se fac lucrurile acelea. Aici, tot d-na Director să dea un răspuns, să ne spună cam cum stau lucrurile. Mulțumesc!

D-na Dumitru Eugenia-Daniela, Director Executiv Administrația Școlilor: Dl Pușcaș, deci, aceste proiecte de modernizare au fost practic făcute după ghidul pe care l-am avut pe Axa 10 P.O.R, sunt lucrări care sunt prinse și care trebuiau respectate conform ghidului, iar modernizarea înseamnă ceea ce a însemnat și la Sfânta Treime, dacă pot să vă spun totul, așa. Deci, înseamnă modernizare interior, dotări, echipare, termosistem, hidroizolații și dacă am spus tot, da, instalații sanitare, instalații electrice, instalații termice, ș.a.m.d.. Dacă ați văzut Sfânta Treime, cam aceasta înseamnă modernizare. Dacă ele au fost aprobate de către Ministerul dezvoltării, înseamnă că sunt conform ghidului.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: D-na Dumitru, am și eu o întrebare. înțeleg că aceste unități școlare urmează să fie modernizate și probabil că această modernizare vine ca o dorință, în primul rând a celor care sunt la conducerea unităților școlare și celor care sunt acolo în școală, a comitetelor de părinți, a consiliilor profesorale, adică nu este, din câte înțeleg eu, așa alese, hai să îl luăm pe acela sau pe celălalt, adică au fost niște criterii și în afară de criteriile acelea, indicatori tehnico-economici care trebuie să indice științific și tehnic ceea ce trebuie, au fost și astfel de solicitări pe baza cărora ați ajuns la concluzia că acesta ar fi un prim lot de unități școlare care trebuie să fie în acest moment modernizate pentru că sunt multe în situația aceasta. Aceasta era ideea.

D-na Dumitru Eugenia-Daniela, Director Executiv Administrația Școlilor: Da. Aș dori să vă precizez un lucru, d-na Gaspar. Au fost, inițial cuprinse, mă rog, am vrut să aplicăm pentru mai multe, acestea au fost unitățile care conform ghidului aveam șanse să luăm punctaj maxim, adică mare ca să putem să derulăm programul, dar și unitatea de învățământ, unitățile de învățământ, au dorit să aplicăm pe aceste fonduri pentru modernizare. Cine nu dorește așa ceva? Axa 10 a fost practic prioritară 10.1 pentru colegii tehnice în principal, cum este Petru Maior, Asachi, ș.a.m.d. și celelalte au întrunit punctajul de trecere, deci, le-am luat în funcție de cum puteau să întrunească condițiile să putem să luăm finanțarea.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Deci, înțeleg că cei de la autoritate, cei care evaluează proiectele, le-au dat un punctaj și au considerat că întrunesc acest punctaj pentru a intra în procedură?

D-na Dumitru Eugenia-Daniela, Director Executiv Administrația Școlilor: Sunt deja propuse către finanțare, pentru finanțare și sunt afișate deja pe site-ul Ministerului.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Mulțumesc frumos pentru precizări! Eu am înțeles tot ceea ce era de înțeles. Vă mulțumesc!

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Revin puțin. Vreau să fac o precizare în legătură cu intervenția anterioară. Intervenția mea se datora sau viza în special transparența, în sensul că, școlile să cunoască acești indicatori tehnico-economici, caietul de sarcini, ca în momentul în care se efectuează acele lucrări, să știe ce trebuie să facă constructorii acolo, să nu se trezească că sunt alte realități decât cele care ar trebui să fie. Din experiențe, chiar personale, poți să fii în situația în care tu vrei ceva si se face cu totul altceva. 9                                                                     9

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Director, se face tot acolo, ce să mai vrei că se face tot ce se poate face, pe ghid, mai mult..., ce să facem? Dar aveți dreptate, normal că trebuie să știe toată lumea.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: D-le, ascultați ce vă spun, școala nu este asamblu de locuințe, școala este un spațiu educațional dedicat, care are de multe ori tainele și secretele lui, care mai bine ca profesorii, poate nu le știe nimeni si de aceea întreb.

9

D-na Dumitru Eugenia-Daniela, Director Executiv Administrația Școlilor: Dl Pușcaș, să știți că aceste lucrări se vor face în baza unui proiect.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Absolut. Tocmai aceasta, proiectul să fie în concordanță și legătura conducerii școlii cu executantul acolo, că nu este nici Primăria, nici Administrația Școlilor din când în când, dar cei care sunt direct acolo sunt conducerea școlii, să aibă cunoștință despre ce se face acolo.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: într-un cuvânt, dl Pușcaș, ne spuneți ca domnii directori să fie implicați și să verifice și să....

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Exact! Vă pot da exemple unde proiectul avea niște deficiențe, o intrare spre două săli de clase de un metru jumătate, eu le-am spus să o facă de trei metri și culmea ironiei, zicea că nu aprobă I.S.U.. Vă dați seama? Cum să nu aprobe I.S.U. o asigurare a unei căi de acces mai mari? Aici, directorul știind ce trebuie făcut, anticipat, poate să vină înainte de reefectuarea unei lucrări, să spună că nu este în concordanță cu nevoile, să vină să corecteze, să sesizeze. Sunt chestii tehnice de detaliu care se pot rezolva printr-o colaborare foarte bună între unii și alții, între beneficari și cei care execută lucrarea și până la urmă și administratorul școlii. Este foarte important să asigurăm transparența pentru ca școlile să cunoască acești indicatori tehnico-economici și chiar solicit să fie trimiși spre școli pentru a fi cunoscuți și în acelaș timp...

D-na Butacu Simona, consilier local: Dl președinte, vă rog frumos să votăm! Avem și ale lucruri de făcut, decât dezbateri politice, vă rog frumos!

DI Pușcaș Ionel, consilier local: Nu este dezbatere politică. Au nevoie școlile de chestiile acestea, vă spun sincer.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun. Trecem la vot.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 10: Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic ,,Petru Maior” din B-dul Timișoara, Nr. 6, Sector 6, București.

Discuții? Nu sunt discuții. 5                                                           5

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 11: Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu” din Aleea Istru, Nr. 4, Sector 6, București.

Discuții? Nu sunt discuții?

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 12: Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la Cernica” fostă Școală Gimnazială Nr. 164 din Str.Pravăt, Nr. 22, Sector 6, București.

Discuții? Nu sunt discuții?

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 13: Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz,,Sfânta Mar ia ” din Aleea Istru, Nr. 6, Sector 6, București.

Discuții? Nu sunt discuții? 5                                                                  5

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C.Kirițescu”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6.

Discuții? Nu sunt discuții?

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6.

Discuții? Nu sunt discuții. 9                                                           9

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6.

Discuții? 9

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Da, eu am o întrebare. Am primit un mesaj de la un cetățean și mă roagă să vă întreab dacă toate aceste scoli au aviz I.S.U.. 9

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Prin modernizare asta se întâmplă.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Asta se întâmplă, da. Nu are nimeni aviz I.S.U. în tot Sectorul 6 și foarte puține...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu este chiar așa. Sunt avizate școlile, dar vă răspunde d-na Daniela Dumitru.

Dumitru Eugenia-Daniela, Director Executiv, Administrația Școlilor: Unele dintre ele au, dar în momentul acesta nu am în față situația, unele dintre ele au N.S.O. adică nu necesită aviz I.S.U.. Având în vedere că ele au fost construite conform normativului, dar proiectele pe care le vom face, pentru că nu sunt executate, urmează în următoarea fază, după contractare să facem și proiectele și vor avea și aviz I.S.U. în mod sigur.

Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Da, mulțumesc frumos!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dacă nu mai sunt alte discuții, vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 17 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea unitatii de invatamant Colegiul Tehnic Petru Maior”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 18 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru defîcienți de auz - Sfânta Maria ”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea unității de învățământ Școala gimnazială Sfântul Calinic de la Cernica fostă Școala gimnazială nr. 164) ”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6. 9           f

Discuții pe baza acestui proiect?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Având în vedere aceste investiții și aceste lucrări care se fac în școli, vreau să întreb Administrația Școlilor dacă are în vedere încheierea unui cadru în care să se prevadă cum se administrează școlile în continuare, pentru că dacă există un regulament intern, din punct de vedere educațional, nu există un regulament, cred, din punct de vedere al administrării unităților de învățământ, iar în condițiile acestea, știți foarte bine că se bagă foarte mulți bani în școală, adică nivelul de distrugere al spațiilor este foarte ridicat și eu cred că aici ar trebui avut în vedere un regulament administrativ, ca propunere, cred că ar fi în folosul tuturor.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Director, propuneți un regulament referitor la utilizarea de către copii și a celor care folosesc școala, da? La asta vă referiți, nu? Așa am înțeles.

Dumitrii Eugenia-Daniela, Director Executiv Administrația Școlilor: Cred că la asta se referă. îmi permiteți? Fiecare Director al fiecărei unități de învățământ are încheiat un contract de management administrativ financiar cu Primăria, implicit cu Administrația Școlilor Sector 6. Regulamentul de organizare și de desfășurare a activității în unitățile de învățământ sunt încheiate și aprobate prin Consiliile de Administrație ale unității de învățământ și acolo pot prevede, inclusiv măsuri pentru aceste distrugeri. Sigur, este discutabil, trebuie să ne consultăm și cu niște juriști să vedem în ce măsură am putea noi, ca și consiliu local, să aprobăm un astfel de regulament care să implice mai multă atenție și mai multe responsabilități din partea școlii, a elevilor, a părinților, a managerilor, în ceea ce privește fiecare investiție din fiecare școală.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Cred că nu ar strica un Regulament cadru pe care școlile să-l folosească pentru o mai bună organizare administrativă.

Dumitru Eugenia-Daniela, Director Executiv Administrația Școlilor: Nu știu dacă metodologia dvs. permite lucrul acesta.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Nu se poate. Există un Regulament de Organizare și Funcționare al unităților de învățământ preuniversitar care prevede clar ce putem să facem noi ca și școli și ce puteți face dvs. ca și consilii locale. Putem face, eventual, în acest sens, mai mult decât contractul de management, niște protocoale..., știu eu, dar există prevederi foarte clare, există prevederi foarte clare și în cele două regulamente pe care o unitate de învățământ trebuie să le aibă și anume Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu, există prevederi foarte clare, iar eu ca expert ARACIP, mergând foarte des în țară și având în vedere că a trebuit să controlez așa ceva, am găsit peste tot și m-aș mira să nu găsesc în Sectorul 6, iar mai mult decât atât, faptul că fiind președinte de bacalaureat de ani de zile și mergând la foarte multe examene, eu nu pot fi de acord cu dl Pușcaș și să spun că sunt distrugeri foarte mari. Față de anii trecuți, lucrurile au început să devină mult mai bune. Probabil că sunt unități școlare unde se simte o lipsă de grijă din partea conducerilor, dar Administrația Școlilor de fiecare dată a fost cea care a remediat problemele, asta este, asta pot eu să vă spun despre regulament și despre ce există în momentul de fată. 9

Dl Ciontii Gheorghe, consilier local: D-le președinte, am început o altă ordine de zi sau mi se pare mie?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Nu. A fost o întrebare, s-a răspuns, trecem mai departe. Mai sunt alte discuții pe baza acestui proiect? Nu mai sunt.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Reabilitarea Parcului Alunelul” din Sectorul Buiucani, Municipiul Chișinău, Republica Moldova.

înainte să trecem la discuții pe acest proiect de pe ordinea de zi, doresc să dau cuvântul d-lui Viceprimar al Sectorului 6.

DI Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dacă observați, avem aici lângă noi doi invitați, doi frați de-ai noștri de peste Prut, dl Vădim Brînzaniuc, Pretor al Sectorului Buiucani și d-na Viceprimar al Chișinăului, d-na Inga loneși și pentru a continua lucrările de astăzi, aș vrea să dau cuvântul d-lui Pretor să ne spună câteva cuvinte, să înțelegem mai bine despre cum stau lucrurile în proiectul de la Chișinău pe care îl avem astăzi în dezbatere. D-le Pretor!

Dl Vădim Brînzaniuc, Pretor al Sectorului Buiucani: Stimate d-le președinte de ședință, stimate d-le Viceprimar, stimați onorați consiliu, vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie și pentru onoarea să vorbesc astăzi aici în fața dvs.. In calitatea pe care o am, de Pretor al celui mai important Sector al Chișinăului, vreau să aprobați un ajutor pentru cetățenii orașului nostru. Este un ajutor care va fi în beneficiul locuitorilor sectorului Buiucani și este o mână întinsă Chișinăului și eu vă mulțumesc anticipat pentru acest lucru. Noi, în ziua de astăzi la Chișinău, ca niciodată, avem nevoie de mare ajutor. Orice bănuț ce ne poate fi oferit este foarte important, avem un buget extrem de mic, iar criza pandemică ne-a dat toate planurile peste cap și sunt foarte multe lucruri de reparat și abia de reușim să acoperim cheltuielile curente. Mă voi referi aici la proiectul pe care l-am înaintat către dvs. spre finanțare și vreau să spun că în cazul în care va fi acceptat, va fi primul parc din Chișinău care urmează a fi reabilitat cap coadă, de la Independența Republicii Moldova încoace, în ultimii 30 de ani. Este un parc simbol pentru Chișinău, care a fost distrus, un parc cu o suprafață de 7 hectare și pe care ne-am propus să-1 reabilităm cap coadă, și anume: reabilitare alei pietonale, construcția unei fântâni arteziene havuz, construcția unei scene de vară, reabilitat iluminatul s-au mai bine spus, construcția din nou a iluminatului public, construcția sistemului de irigare și vreau să menționez că la Chișinău încă nu avem nici un parc cu sistem de irigare, dar și amenajarea zonei adiacente parcului. Știu că pentru mulți dintre dvs. situația politică de astăzi de la Chișinău nu este tocmai cea pe care v-ați dori-o, dar așa cum am spus, am venit să vă solicit un ajutor destinat cetățenilor, unul foarte important, și nu politicienilor. Eu sunt unul din cei care o spun, am spus-o și o voi spune și cred în asta, care văd relația cu România altfel și sper că în viitorul cel mai apropiat, lucrurile vor veni în albia normală, una frățească și ca mine sunt mulți alții care se uită spre România cu speranță. De-a lungul anilor România a fost întodeauna fratele mai mare care ne-a ajutat cu tot ce a putut și aceste lucruri se văd în orașul meu, se văd în Moldova și fac până la urmă diferența. 9

In încheiere vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prilejul de a fi aici astăzi în fața dvs., este o onoare, pentru că suntem primii din Chișinău care avem o relație specială la nivelul Sectorului Buiucani, stabilită de anul trecut la nivel de înfrățire, pe care am semnat-o aici în sala de consiliu la voi și ne dorim să dezvoltăm această relație. Vă mulțumesc pentru acest prilej și vreau să vă asigur că obiectivul pe care ne propunem să îl susțineți și pe care ni-1 propunem să-l realizăm, va fi unul foarte marcant, corespunzător și locuitorii Chișinăului vor face diferența și atunci când se vor plimba în această zonă, vor ști că acesta a fost realizat cu sprijinul României, cu sprijinul Consiliului Local Sector 6 București.

Vă mulțumesc mult! Doamne ajută!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumim și noi!

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Bună ziua! îmi permiteți să intervin?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Bună ziua, d-na consilier Gaspar!

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Bună ziua! îl salut pe dl Vădim Brînzaniuc, o salut pe d-na Viceprimar loneși! Mă bucur să-l revăd pe dl Brînzaniuc pentru că ne-am cunoscut astă toamnă la Chișinău și vreau să vă spun, d-le Brînzaniuc, că aveți votul meu cu o condiție. Să ne dați din patriotismul dvs., din românismul care încă există atât de mult la Chișinău și pe care l-am trăit cu toții, cei prezenți și plecați acolo, prin toți porii și de care sunt convinsă că ne vom aminti foarte multă vreme. Mi-aș dori ca ajutorul care vine către dvs. să nu schimbe nimic din..., deși, nu cred că se va putea, din fibra moldovenilor de peste Prut, pentru că am descoperit acolo niște lucruri pe care aici, la București, mi le-aș fi dorit să existe și nu le am. Aveți tăria, puterea să vă luptați și să faceți lucruri minunate și să le faceți pentru oamenii de acolo și eu vă mulțumesc și vă spun că aveți votul meu cu această condiție. Vă mulțumesc frumos! 5                                                                                                               5                                         5

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Vă mulțumesc, d-na consilier! Dacă mai sunt alte discuții sau interpelări pe tema acestui proiect?

Dl Petcn Sorin, consilier local: Da. O întrebare. Credeți că în viitor, în afară de parcuri, de iluminat, va putea exista vreodată și un mic simbol românesc?

Dl Vădim Brînzaniuc, Pretor al Sectorului Buiucani: Aici, în parc, și vă asigur că, în cazul în care veți susține, aveți invitația mea personală și vă asigur că în decursul a cel mult două luni de zile, vă veți convinge că atunci când veți intra în parcul Alunelul, vă veți simți acasă, vă veți simți în România.

Dl Petcu Sorin, consilier local: Am înțeles! întrebarea era, va exista și un simbol românesc în parc?

DI Vădim Brînzaniuc, Pretor al Sectorului Buiucani: Evident, nici nu se discută.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Nu ați vizitat Chișinăul, d-le Petcu. Când o să-l vizitați, o să vedeți câte simboluri românești găsiți la tot pasul.

Dl Petcu Sorin, consilier local: Mulțumesc pentru răspuns!

Dl Vădim Brînzaniuc, Pretor al Sectorului Buiucani: Nici nu se discută. Este proiectul nostru, al meu personal de suflet, la care am pus mult prea mult efort și nu-mi doresc altceva decât ca locuitorii Chișinăului să vadă, să simtă, inclusiv acele simboluri, să se mândrească cu simbolurile noastre naționale românești. 5

Dl Petcu Sorin, consilier local: Mulțumesc pentru răspuns! Promit că în maxim doi ani de zile am să vin să vizitez parcul și să fiu onorat de simbolul românesc care va exista în parcul respectiv. Mulțumesc!

Dl Vădim Brînzaniuc, Pretor al Sectorului Buiucani: Vă aștept întotdeauna la Chisinău. 5

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun! Mulțumesc, d-le consilier! Alte întrebări?

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Bună ziua, d-le Pretor! Mă numesc Ungureanu Marius. Am fost anul trecut în Chișinău și voiam să vă întreb, dacă considerați că este cea mai oportună cheltuire a acestor bani și mă refer aici dacă ați rezolvat alte probleme, cum ar fi transportul în comun sau asfaltarea străzilor sau ce mai aveți pe acolo?

Dl Vădim Brînzaniuc, Pretor al Sectorului Buiucani: Stimate d-le consilier, Chișinăul a avut întotdeauna faima celui mai verde oraș. Cu regret, în ultimii ani, spațiile verzi au rămas undeva prioritatea a nu știu câta și au degradat într-atât încât, în special în perioada pe care o trăim cu toții, de pandemie, când avem parcurile, nu că..., sunt cele mai populare spații din întreg Chișinăul și cred că si în București este aceeași si le vezi în starea în care sunt, trăiești un sentiment deloc plăcut. Concomitent, vreau să spun că, Consiliul Municipal Chișinău, care are atribuția de a interveni pe domeniul străzilor, inclusiv modernizarea transportului public, a aprobat anul acesta o achiziție de 100 de unități noi de transport, iar concomitent, se lucrează foarte mult la refacerea infrastructurii rutiere, care este la fel, o prioritate a administrației locale. Anul acesta vom avea reabilitate câteva străzi din centrul Chișinăului și va fi prima dată când străzile vor fi reabilitate în întregime și aici mă refer că atunci când vorbesc de infrastructură, vorbesc nu doar de carosabil, ci vorbesc în întregime de la tot ce ține de stradă, de la clădire la clădire, inclusiv trotuarele. Noi avem trotuarele, pe care le-ați văzut și dvs., sunt în starea în care sunt, dar totuși, pentru a păstra faima Chișinăului, de oraș verde, consider foarte important să se intervină și de a avea locuri unde omul să se simtă mai confortabil, să se simtă acasă, să aibă confortul minim necesar. încă ceva vreau să spun, despre importanța acesui proiect, este un parc care se află la 500 de metri distanță de la artera principală a Chișinăului și o zonă unde de jur împrejur sunt construite blocuri de locuințe, zonă rezidențială, o zonă cu o capacitate de cică 70.000 de locuitori, dar aici calculele sunt în afara discuției ca importanță.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc! Mulțumesc, d-le consilier! Alte întrebări sau interpelări?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, și eu aș avea. Se poate?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-na consilier.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: D-le președinte, o rugăminte înainte de a spune ce doresc, să precizați și avizele comisiilor de specialitate, da? Eu, la comisia juridică, am făcut două observații cu privire la acest proiect. Nu știu dacă se află cineva din Direcția Economică, poate dl Director economic Manolache, e prezent în sală, dacă nu, poate ne ajută dl Vice.

Deci, una dintre observațiile pe care le-am făcut, se referea la sursa de finanțare. în proiectul de hotărâre este precizat că aceasta este bugetul propriu, da, sursa de finațare. Vorbim de 846 de mii de euro, parcă, da, și am făcut observația în avizul comisiei juridice, că potrivit articolului 14, aliniatul 5 din legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, avem obligația să precizăm sursele de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale, da? Acum, deci, nu am primit nici în Raportul de specialitate, în corpul hotărârii nici atât, nu există explicații cu privire la acest aspect, deși impactul este major, da, asupra bugetului, este o sumă consistentă și a doua observație era faptul că proiectul a fost publicat pe site pe 6 a-7-a și nu este respectat nici aici termenul acela de 30 de zile lucrătoare, de publicitate, prevăzute de legea nr. 52/2003 și poate că ar fi fost benefic ca și cetățenii sectorului 6 să se poată pronunța, să poată să fie consultați pe acest aspect, având în vedere și prioritățile sectorului și valoarea mare a acestei finanțări și bineînțeles, sigur că da, ținând cont și de faptul că suntem și rămânem tot timpul alături de frații noștri de peste Prut. Rugămintea este, dacă este cineva din partea Direcției Economice, să ne lămurească cu privire la aspectul financiar, la finanțarea proiectului. Mulțumesc frumos!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Referitor la bugetul local, a fost trecut în rectificarea bugetară. întâi am făcut rectificarea, după care am făcut proiectul.

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Deci, este din bugetul propriu.

DI Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da. Bugetul local al Sectorului 6.

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Păi, și-a dat singură răspunsul, d-na Fășie.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, ați auzit răspunsul?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: La care rectificare bugetară vă referiți, aceasta care tocmai a trecut?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da, d-na Fășie.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, dacă considerați că este lămuritoare și că sunt îndeplinite dispozițiile din legea finanțelor publice și, și celelate pe care le-am menționat...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Normal că sunt, altfel nu era aici proiectul.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dl Manolache, înțeleg că nu este prezent, nu?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Manolache nu reușește să se conecteze, s-a conectat, s-a deconectat, nu reușim să...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Mulțumesc frumos!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Manolache, dacă puteți să coborâți până la noi?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Deci, dl Manolache nu poate coborî. Dacă poate dl Director să coboare, dacă nu, oricum, eu zic că i-am răspuns d-nei Fășie la întrebare. Dl Tudose, vreți să spuneți ceva?

Dl Tudose Călin, consilier local: Da. Felicit Consiliul Local al Sectorului 6 pentru acest proiect! Banii aceștia au o destinație minunată către frații noștri moldoveni și susțin din toată inima acest proiect și sunt alături de Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Mulțumim, d-le consilier! A sosit si dl Manolache. Nu i-a funcționat telefonul. Dacă mai este nevoie... D-na Fășie, sunteți în regulă?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, sigur că da!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu o să vă spună altceva decât v-am spus eu, dar poate este mai tehnic.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Păi, da. Am spus explicit, da, cum legea finanțelor publice spune că trebuie să precizăm sursele de acoperire a diminuării veniturilor sau majorării cheltuielilor aferente exercițiului bugetar. Acum, în condițiile în care această rectificare a fost pusă pe site pe 28 sau 29, deci, la fel, tot așa pe repede înainte, la foc automat, da, dacă apreciați că este lămuritoare și este inutil să ne mai ajute dl Manolache concret, da, cu aceste explicații, asta este.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Manolache, aveți altceva de spus? A fost prins în rectificarea bugetară acest proiect?

Dl Manolache Dorn, Director Economic: Deci, d-na consilier, până acum, în bugetul de venituri și cheltuieli al sectorului 6, erau prinși 1 milion de lei și la rectificare am... Deci, proiectul care s-a votat astăzi, de 830 mii euro, sau cât a fost, a presupus că este multianual, iar anul acesta se vor plăti 1 milion de lei, iar la începutul anului viitor, se va plăti diferența după terminarea lucrărilor.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Director!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Deci, dvs., d-le Director, considerați că am îndeplinit această condiție și noi am precizat, da, pentru 846 mii euro, care va fi sursa de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor, da, aferente exercițiului pentru care s-a aprobat bugetul? Din punctul dvs. de vedere, da, deci...

Dl Manolache Dorn, Director Economic: Da, da.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Am înțeles! Mulțumesc frumos! 9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Bun. Alte întrebări mai sunt pe baza acestui proiect? Nu mai sunt.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă, (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Nu sunt abțineri. Voturi pentru? Cu 18 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă, (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Nu sunt abțineri. Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

DI Vădim Brînzaniuc, Pretor al Sectorului Buiucani: Vă mulțumesc mult, încă o dată, stimați membri ai Consiliului și vă aștept la Chișinău oricând, la inaugurarea parcului și vă asigur că, Chișinăul a fost, este și va rămâne o oază a românismului, a unității naționale. Vă mulțumesc mult!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Ne bucurăm că putem să facem acest lucru!

Dl Vădim Brînzaniuc, Pretor al Sectorului Buiucani: Mulțumesc tuturor și îi aștept pe toți la Chișinău!

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dl Pretor, știu că am depășit momentul discuțiilor, dar am și eu o propunere pentru dvs..

Dl Vădim Brînzaniuc, Pretor al Sectorului Buiucani: Da, vă rog!

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: La finalizarea lucrărilor să puneți o plăcuță cu membri Consiliului Local Sector 6 care au aprobat acest proiect.

DI Pană Traian, președinte de ședință: Cei care au aprobat, nu și cei care au votat împotrivă, da?

DI Pușcaș Ionel, consilier local: Nu știu, după cum ați văzut, eu sunt pentru o apropiere totală cu Moldova, dacă putem vorbi așa, apropiere există, dar din păcate, nu este așa cum ne-am dori-o, din diverse condiții, nu intrăm în amănunte.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: încercăm prin mici simboluri, ca acesta de astăzi, să facem în așa fel încât să fim mai aproape.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Eu cel puțin, apreciez orice demers care se face în direcția aceasta, prin urmare, aveam această mica doleanță care cred că este una foarte ușor de îndeplinit, să puneți o plăcuță cu cei care au contribuit la acest demers și când vă vizităm țara și orașul, să fim mândri că am putut face și noi ceva pentru comunitatea dvs..

Dl Petcu Sorin, consilier local: De asemenea, vreau să mai spun și eu ceva. Aș fi onorat să văd și eu acele simboluri și poate d-na architect, cândva, va putea să explice, ca să se facă acel pod de flori, sper.

Dl Vădim Brînzaniuc, Pretor al Sectorului Buiucani: Pentru aceasta trebuie să muncim proiect cu proiect, pas cu pas, să arătăm locuitorilor și este de datoria noastră, a celor care suntem în administrație la Chișinău, să le dovedim că lucrurile pot fi altfel gestionate, lucrurile pot arăta altfel și vom ajunge inclusiv acolo, dar ce ține de simboluri, simbol al românismului, un loc de recunoștință tuturor celor care au aprobat, care au susținut care au promovat și ne-au ajutat în acest demers al nostru, își vor avea locul lor de onoare. Vă mulțumesc, vă asigur de dragostea mea și vă sunt recunoscător! Vă așteptăm pe toți la Chisinău! 5

Dl Petcu Sorin, consilier local: Și eu vă asigur că nu o să uit ce ați promis!

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Și eu vă asigur că dânșii nu vor uita ce au promis pentru că sunt cu adevărat români de cuvânt și...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Sentimentul de român este mai puternic acolo, a fost întotdeauna și este mai puternic în...

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Și sunt convinsă că după ce colegii noștri de la U.S.R. vor merge și vor vizita Chișinăul și vor fi oaspeții dânșilor, or să fie și dumnealor încărcați de aceleași sentimente pe care le-am avut si noi toti atunci când am fost acolo. Mulțumesc! 9                          9                                                                                                               9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumim și noi și să continuăm.

Punctul nr. 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării in anul școlar 2020 - 2021 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului "Școală după școală ” desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: D-le președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor consilieri pentru că au votat acest proiect. Este proiectul cu care eu mi-am început activitatea de consilier local, unul dintre cele pe care eu le-am susținut și m-am zbătut pentru ele și uite că de la 1200 de elevi în 2002, am ajuns anul acesta la 7000 de elevi și atunci când condițiile ne vor permite, probabil că proiectul „Școală după Școală” se va desfășură în spații așa cum le-am votat în timpul acestui mandat, care să fie dedicate acestei activități și sper să-1 și putem desfășură începând cu anul viitor școlar și mă bucur că este și aceasta o noutate, acum în iulie, deja îl avem votat, astfel că la 1 septembrie putem să trecem deja la treabă, astfel încât, pe 14 septembrie când începe școala, deja părinții să știe, în situația în care vom începe, cum vom începe, că este funcțional și că pot deja să aibă copii la proiectul „Școală după Școală”.

Vă mulțumesc mult, încă o dată!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-na consilier!

Punctul nr. 22: Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului apartament nr. 1, în suprafață construită desfășurată de 124,90 mp, situat în Intrarea Pinului nr. 28, bloc IA, sector 6, București, obiectiv de investiție proprietate privată a statului, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Două abțineri, (dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare, din bugetul local, în amil 2021, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 24: Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru decontarea contravalorii testului COVID-19 pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de vulnerabilitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 6 abțineri, (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 7 abțineri, (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 25: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019 privind înființarea Biroului îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistentă >                               9                                                                                      >                                                                         f

Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat.

Discuții? Dacă nu sunt discuții, vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Centrului pentru Persoane Vârstnice "Sfântul Mucenic Fanurie " din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 27:      Proiect de hotărâre privind aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Centrului pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 28: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — "Strada Agnita nr. 22", Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 480 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 29: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Drumul Ciorogârla nr. 37IC", Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 6.029 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 8 abțineri, (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 30: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Calea Giidești nr. 254-258A ", Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de centru comercial pe un teren în suprafață de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz favorabil. Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 7 abțineri, (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Menționez că la următorul proiect mă abțin de la dezbateri și de la vot.

Punctul nr. 31: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Lujerului nr. 16", Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 4.017 mp, proprietate privată persoane fizice.

Dl Deniirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Avizul este negativ pentru că sunt două voturi pentru și două abțineri. Dl Vîlceanu și d-na Tudose s-au abtinut si... 5                 5

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Au fost două voturi pentru și două abțineri. Discuții pe baza acestui proiect?

Dl Ciontii Gheorghe, consilier local: D-le președinte, aș vrea să faceți precizarea dacă proiectul îndeplinește condițiile de avizare.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: îndeplinește condițiile, dar bănuiesc că dl președinte nu a putut să voteze.

I

Dl Ciontii Gheorghe, consilier local: Da. Este foarte important pentru că dacă îndeplinește condițiile este una, iar dacă nu îndeplinește condițiile este alta.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Putem să-1 întrebăm pe dl secretar, eu abținându-mă și neparticipând la vot...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Secretarul comisiei.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dl secretar, Tudose Călin sau dl Nae Valentin.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Dl Nae și dl Tudose au fost pentru, iar d-na Tudose și dl Vîlceanu s-au abținut.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Să răspundă la întrebarea d-lui Pană.

Dl Nae Valentin Marian: Din punctul meu de vedere, nu știu ceilalți colegi, îndeplinește toate condițiile. Adică, nu putem să obstrucționăm posibilitatea proprietarului de a construi pentru că nu avem noi ceva legal în spate sau...

Dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri, așa cum se constată din redactarea avizului, problema avizului fiind nefavorabil, se datorează doar faptului că dl președinte Pană Traian nu a participat la vot și nu cred că asta pune într-o lumină nefavorabilă proiectul în sine.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: De aceea am vrut să ne spună dl Secretar sau cineva din comisie, care este situația.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Doar procedural s-a întâmplat așa.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun. Mulțumesc, d-le Secretar! Dacă nu mai sunt alte discuții, vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 7 abțineri, (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 32: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — "Strada Piscid Crăsani nr. 37”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată de 283 mp, proprietate privată persoană juridică.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Are aviz nefavorabil. Patru abțineri și un vot pentru. Dl Nae, dl Pană, d-na Tudose și dl Vîlceanu s-au abținut, iar dl Tudose a votat pentru.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun. Mulțumesc de precizare, d-le Secretar!

Dacă nu sunt discuții, vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 14 abțineri, (d-na Al Tawayah, d-na Butacu, dl Ciontu, d-na Fășie, dl Frumușelu, dl lacob, dl Manole, d-na Mitran, dl Nae, dl Pană, dl Tomescu, d-na Tudose, dl Ungureanu, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 9 voturi pentru și 14 abțineri, proiectul a fost respins.

Ultimul punct pe ordinea de zi: întrebări, interpelări.

D-na consilier Fășie, urmează dl consilier Pușcaș.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: O întrebare aveam. Dacă mai este cumva dl Director Lăcătuș, o să revin pentru că a omis să dea un răspuns complet în momentul în care i-am solicitat să justifice urgența proiectelor de pe lista suplimentară și a făcut referire numai la cel privind Piața Valea lalomiței și aș dori să ne precizeze dacă se justifică aceeași urgență și pentru cele 56 de construcții provizorii destinate comercializării florilor și aprobarea garantării si contractării finanțării rambursabile de 19.500.000 ce urmează să fie contractată de Administrația Piețelor, care tocmai s-a aprobat. Este vorba de justificarea urgenței și punerii acestor proiecte pe ordinea suplimentară și nici urgența ultimului proiect de pe ordinea de zi suplimentară nu a fost justificată, deși am solicitat. Mulțumesc frumos! 9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc! Dl Director, un răspuns?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Da. In primul și în primul rând, trebuie să vă spun așa: proiectul pentru cele 56 de structuri de vânzare a florilor, în primul rând, este un proiect al Asociației Florarilor...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Dl Director, de ce este urgent? Nu ne spuneți, știu despre ce este vorba, dar de ce este urgent? Justificați urgența.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Dacă îmi dați voie să leg și eu o propoziție, cu mare drag.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dar la obiect, că se vaită lumea că stăm prea mult în discuții.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: D-na Făsie, să stiti că știu să vorbesc la obiect, dar dati-mi voie să zic zece cuvinte, după care spuneți dvs. ce vreți. Deci, proiectul a fost discutat și este 100% un proiect al celor de la Asociația Florarilor, aceasta pentru început. Doi, dacă vreți, ne uităm împreună pe stradă și vedem cum arată clădirile în momentul de față. Clădirile sunt insalubre și nu sunt propice pentru așa ceva. Mai departe, dacă mă întrebați, eu consider că este urgent să schimbăm tot ceea ce trebuie schimbat în bine pe bucata pe care, cel puțin, noi o administrăm de la nivelul Administrației Piețelor Sector 6. In ceea ce privește acele buticuri, nu știu cum să le spun eu, nu au niciun fel de facilități, de nicio culoare. Un chioșc din acesta de flori, ar trebui să aducă frumusețe în sector, iar la momentul acesta, cinstit, eu nu mă pot uita la ele, fără să jignesc pe nimeni, nu mă pot uita, nu arată frumos. Ele vor arăta frumos în momentul în care noi vom reuși să implementăm acest proiect.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Mulțumesc, d-le Director! Am înțeles care a fost urgența! Mulțumesc mult!

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Acum vă termin, iar în ceea ce privește împrumutul, să știți că nu se duce nimeni azi la o bancă anume ș.a.m.d., există o procedură întreagă care se face și cu siguranță și vă promit că vă voi informa raportat la fiecare procedură pe finanțare. Este foarte important să obținem o finanțare, dacă vreți, pozitivă, bună, așa cum și Ministerul de Finanțe, în momentul acesta își caută finanțări și noi ne dorim să găsim o finanțare corectă pentru noi.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: De acord cu dvs.. Era vorba doar de urgența cu care l-ați prezentat la aprobare în consiliu, d-le Director.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: ........faptul că nu sunt bani din taxele cetățenilor, pentru că de foarte multe ori, sunt consilieri care lasă această chestie după virgulă, respectiv, că ar fi banii din taxele cetățenilor. Noi vom plăti acest împrumut din ceea ce reușim să strângem ca și chirii după ce închiriem acele spații, deci, nu vom afecta...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: D-le Director, este vorba de urgența cu care l-ați supus aprobării consiliului, nu vorbim de lucrurile pe care le-ați povestit până acum. Deci, de ce l-ați pus pe lista suplimentară în regim de urgență? Aceasta a fost întrebarea.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: V-am povestit și de urgență, d-nă, dar dacă dvs....

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Este în regulă, d-le Director! Mulțumesc frumos!

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: D-na Fășie, acest proiect se autofinantează. 9

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Deci, vorbim de urgența cu care a fost supus aprobării consiliului, nu de..., că se autofinanțează, că..., deci, de ce în regim de urgență, de ce nu a fost lăsat în regim normal, da, să stea pe site, să îl consultăm..., de ce este în regim de urgență pe listă suplimentară? Aceasta a fost întrebarea, adică, ce se dărâma, ce se..., crăpa lumea sau nu știu, care era urgența teribilă pentru care a intrat pe ordine de zi suplimentară, da, în condițiile în care putea să respecte procedura normală ca și celelalte proiecte, dar m-a edificat dl Director. Mulțumesc frumos!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-na consilier! Mulțumesc, dl Director! Dl consilier Pușcaș.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Da. Aveam și eu o întrebare legată de faptul că nu a fost introdus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru aprobarea mandatului colegului nostru Maxim Ovidiu. Aș vrea să întreb și eu Executivul, de ce nu a fost pus pe ordinea de zi și aș avea rugămintea ca în ședința viitoare să fie pusă pe ordinea de zi această solicitare din partea noastră pentru ca mandatul d-lui Maxim Ovidiu de consilier local, să fie aprobat de către consiliu. Mulțumesc! 9

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: La momentul acesta nu știu detalii, dar ne interesăm și îl informez pe dl consilier.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Eu vreau să spun ceva, să-i răspund d-nei Fășie, de fapt să le arăt domnilor consilieri și am aici, nu știu dacă se vede, dar vă citesc următorul comentariu făcut de dl Marius Ungureanu: ”5 luni a durat pentru o primă convocare a Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului despre care vorbeam aici. Lipsa totală de interes și respect pentru implementarea unor proiecte benefice cetățenilor din sectorul nostru trebuie să fie sancționată la alegerile din toamnă”. Acum, eu vă întreb, domnilor consilieri, când este pe repede înainte, când este prea târziu?

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Nu, d-le Viceprimar, aici niciodată nu este bine.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Respectăm legea. D-le Vice, să respectăm legea, pur și simplu, atât și nimic mai mult.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da, d-na Fășie. In ambele cazuri s-a respectat legea.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: E simplu. Nu este despre altceva.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Este despre retorica pe care o folosiți dvs. de 4 ani, doar despre aceasta este vorba, nu despre altceva.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: îmi pare rău, aici ne despărțim, nu suntem de acord.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Păi, nu aveți cum să fiți de acord. Ati fost vreodată de acord cu ceva? 9                                             9

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Sigur că da! Cum să nu. Luați ordinea de zi să vedeți câte proiecte am votat pentru. Luați ordinea de zi de acum că este proaspătă, da?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: în 4 ani, vreo 4 proiecte, dar e bine.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: D-le președinte, dacă îmi permiteți să-i răspund d-lui Viceprimar!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-le consilier, cum să nu.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Vă mulțumesc! Nu ați reușit să ne demonstrați care a fost urgența pentru care ați pus pe ordinea de zi suplimentară cele 4 proiecte, inclusiv împrumutul, iar întârzierea este evidentă pentru oricine. De 10 ani a fost construită acea piață, de 4 ani P.S.D.-ul administrează orașul și abia acum ați venit cu proiectul și spuneți că de un an știți de problema aceasta, dar de 10 ani de zile, oamenii de 4 ani de zile de când sunteti... 9

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dar dvs., ați înțeles că... 9

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: ...Administrația Piețelor se ocupă cu Lacul din Drumul Taberei, cu hidro-bicicletele, iar...

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor:

Dl Ungureanu, vă rog mult de tot să fiți omul acela pe care l-am cunoscut eu atunci când am discutat de suporții de biciclete, da, ș.a.m.d., adică, așa cum vă știu eu, respectiv, eu nu sunt politician și vă spun așa: acum 10 ani eu nu eram aici, dar puteți să întrebați și sunt colegi în consiliul local care vă pot explica cum s-a făcut piața aceea, că Lăcătuș nu era la Administrația Piețelor. V-am explicat foarte clar, în timpul anilor s-au adus tot felul de modificări, fiecare a făcut după capul lui acolo, iar mie mi-a luat foarte mult timp să pot să le pun cap la cap pentru ca pe acea piață să nu trebuiască să pui buldozerul. îmi pare rău! Eu sunt om de construcție și când vrea cineva să vadă documente, vă rog mult de tot și vă aștept cu mine la fața locului și cu documente, ca să vedeți cum arăta piața, cum am preluat-o și ce am reușit să fac pentru a nu o închide. Mie îmi este ușor să arăt din urmă, să știți, dar lucrurile nu așa se rezolvă. Eu cred că dincolo de orice chestiune, și mă abțin să merg mai departe, trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt ele. Răspunderea este la mine, am făcut toate studiile necesare pentru că numi permit eu din ochi pentru că formația mea este de jurist, eu nu sunt inginer, nu pot eu să trasez pereții, da, dar la momentul la care s-a făcut acea piață, gândirea a fost una și este ușor să pui șablonul după 10 ani. Vă rog mult de tot, să aveți acea măsură pe care eu o cunosc la dvs..

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Sigur că da! De cât timp sunteți dvs. director acolo?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: De aproximativ 3 ani la Administrația Piețelor și pot demonstra cu documente, că din momentul în care am venit, m-am ocupat de această problemă.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Lăcătuș, dacă dl Ungureanu nu știe că între timp s-a schimbat și legea și...

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Pe măsură ce desfaci un perete, mai găsești 3 stricați? Da. Că în România ne omoară actele? Da. M-aș fi așteptat la mai mult sprijin din partea Consiliului Local, dl Ungureanu? Da, dacă vreți să vorbim bărbătește.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Am înțeles! Deci, de 4 ani administrați sectorul și de 3 ani vă ocupați de siguranța cetățenilor care merg în piață.

DI Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor:

Dl Ungureanu, eu vă promit că fix pe facebook-ul dvs., o să vă așez piețe luate după camerele de luat vederi cu dată și oră, ca să vedeți cum erau piețele când dvs. erați în continuare în sectorul 6. Că nu am un peștișor de aur? Nu am, d-le Ungureanu cum să le fac într-o zi pe toate, că mi-aș fi dorit din tot sufletul, dar nu pot să le fac pe toate într-o zi.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Păi nu, că dacă le facem pe repede înainte, de ce le facem pe repede înainte. Dacă n-am fi respectat procedura și procesele prin care trebuia să trecem cu această piață, am fi facut-o înainte, dar nu aveam cum să obținem o finanțare fără un aviz de la pompieri, nu aveam cum să obținem avizul de la pompieri fără o expertiză tehnică, nu aveam cum să obținem expertiza tehnică fără o licitație înainte, ș.a.m.d. și de aceea durează proiectele mult, pentru că sunt proceduri și procese pe care trebuie să le îndeplinim, dar cum nu ați înțeles nici în cazul cu terenul, nici în cazul acesta nu înțelegeți sau vă faceți că nu înțelegeți, că nu vă cred atât de neînțelegător și vorbiți doar să avem ce discuta.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: D-le Viceprimar, cei care se uită la noi, cetățenii sectorului 6, sunt mai inteligenți decât noi și ei își fac singuri o opinie. Vă mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dacă nu mai sunt discuții sau interpelări, vă doresc o după-amiază plăcută și declar ședința închisă!

Verificat: Udrea Cristina Redactat: Iscoviciu Micuța

Radu Narciza Aura