Proces verbal din 28.05.2020

Proces verbal al sedintei ordinare din data de 28.05.2020

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 6 din data de 28.05.2020

Lucrările ședinței au început la orele 12:00 și s-au desfășurat online prin aplicația ZOOM.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6 al Municipiului București și dl Pană Traian, consilier local - președinte de ședință au fost prezenți în sediul Primăriei Sectorului 6, asigurându-se astfel prezidiul fizic și online.

în deschiderea lucrărilor ședinței, s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți 23 de consilieri locali, din 23 de consilieri locali în funcție.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Dispoziția nr. 803/22.05.2020 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6, pe site-ul instituției și în ziarele Libertatea și România Liberă, în termenul prevăzut de lege.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt prezenți 23 de consilieri în mediul online, din 23 de consilieri în funcție.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 803/22.05.2020 și a fost publicată în ziarele Libertatea și România Liberă din data de 25.05.2020.

Dacă aveți discuții sau amendamente pentru ordinea de zi? Dl Primar, aveți cuvântul!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Avem de făcut o completare la ordinea de zi, în sensul de a introduce un punct nou pe ordinea de zi, respectiv o propunere cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016, cu privire la realocarea economiilor care au fost realizate la lucrările de reabilitare termică efectuate până la această dată, iar această propunere de hotărâre să fie introdusă pe ordinea de zi după punctul nr. 4, cu alte cuvinte ceea ce v-am citit să devină poziția nr. 5, iar restul pozițiilor să se renumeroteze de la 6 în sus.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-le Primar!

Vă supun la vot introducerea proiectului pe ordinea de zi. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

Vă supun la vot ordinea de zi cu proiectul completat. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (dl Frumușelu). Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dau cuvântul, d-lui Secretar pentru primul punct de pe ordinea de zi.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri, avem de aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 15.04.2020. Vă supun la vot procesul verbal. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Și avem de asemenea, de aprobat procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.05.2020. Vă supun la vot procesul verbal. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (dl Pușcaș). Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

D-le președinte, aveți cuvântul!

DI Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Secretar!

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintehii de ședință.

Propuneri?

DI Manole Cosmin Mihai, consilier local: îl propun pe dl Marius Ungureanu din partea grupului U.S.R..

Dl Coșcodaru Iulian Mihai, consilier local: îl propun pe dl Pană Traian.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dacă nu mai sunt alte propuneri, d-le Secretar modalitatea de vot, vă rog!

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Modalitatea de vot va fi prin vot deschis, atâta timp cât suntem într-o platformă online și îl vom vota prima oară pe Marius Ungureanu și apoi pe Traian Pană.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Votul pentru dl Ungureanu.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt 9 voturi pentru (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Tudose, dl Ungureanu), 5 abțineri (Al Tawayah, dl Bordei, d-na Gaspar, dl Nae, dl Vîlceanu) și 9 voturi împotrivă.

Și acum votul pentru dl Pană Traian. Sunt 13 voturi pentru, 3 abțineri (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion) și 7 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Tudose, dl Ungureanu).

Dl Pană este noul președinte al Consiliului Local Sector 6 pentru următoarele 3 luni.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, stimați colegi! Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? 9 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Discuții? 9

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Voiam să menționez la acest proiect că este cea mai slabă performanță a primăriei din ultimii 4 ani. S-a realizat doar 10% din cât s-a propus și o să votez împotriva acestui proiect.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Alte discuții? Nu mai sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? 3 abțineri (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 7 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? 3 abțineri (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Discuții? 9

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: O mențiune ar fi și aici, în legătură cu banii care se trimit către A.D.P., se suplimentează bugetul cu 33 de milioane și obiecția noastră este ponderea mare care merge către ”Bunuri si servicii”, aproape 80%. Bugetul ajunge la 168 de milioane de lei și în mare parte este pentru cheltuieli operaționale. Cam aceasta este obiecția pe care o avem la acest proiect.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dacă nu mai sunt discuții, vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Loccd al Sectorului 6 nr. 191/ 29.09.2016.

Discuții pe baza acestui proiect?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Aș vrea să fac câteva precizări ca să se înțeleagă exact despre ce este vorba. Spuneam la începutul ședinței, când am cerut suplimentarea ordinii de zi cu acest punct, că avem economii făcute la lucrările executate la proiectele de reabilitare termică, iar aici vreau să se înțeleagă foarte clar. Având în vedere că avem aceste economii făcute, avem renunțări la o parte din proiectele pe care le-am avut în derulare pe reabilitare termică, iar banii care rămân în plus, deci, practic, ne-au rămas niște bani în plus din împrumutul B.E.L, acești bani să se ducă în completarea H.C.L. nr. 191/2016 pentru executarea de lucrări de reabilitare termică pentru alte imobile. Cu alte cuvinte, banii pe care i-am economisit din reabilitare termică, se vor duce în continuare tot pe reabilitare termică. Aceasta este de fapt, hai să-i spunem așa, explicația cât se poate de clară a acestei propuneri. Mulțumesc!

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Banii aceștia care au rămas cu titlu de economie sunt rămași ca diferență la niște lucrări efectuate, ca surplus sau sunt banii rezultați din lucrări neefectuate la lucrări la care s-a renunțat? 5                                                                                                                                                                            9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, am spus de la bun început, sunt economii făcute din lucrări neexecutate.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Adică din lucrări la care s-a renunțat.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, la care nu a trebuit să se facă intervenție.

Dl Gheorghe Iulian, Director General, Direcția Generală Investiții: Dacă îmi permiteți, un simplu exemplu ar fi din economia care se realizează unde anumiți cetățeni nu doresc să schimbe termopane, au termopane conform legii și se face economie. Noi am prevăzut pentru toate și se fac economii, este cel mai relevant exemplu.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Deci, este vorba de niște renunțări în cadrul lucrărilor în execuție, nu de renunțări la lucrări care nu au fost făcute. Adică, nu renunțare la un bloc care a fost prins în proiect și nu mai vrea să fie în proiect, ci renunțări în cadrul unui proiect în desfășurare, prin renunțarea la niște lucrări, gen geam termopan, cum spuneți dvs..

Dl Gheorghe Iulian, Director General, Direcția Generală Investiții: Strict vorbind așa se cheamă, se fac niște note de renunțare în cadrul proiectului...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: în cadrul unui proiect care se desfășoară, nu la niște proiecte care trebuiau să se desfășoare, dar se renunță la ele.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le consilier Pușcaș, dacă noi nu mai reabilităm termic un bloc cum putem să spunem că am făcut economie că nu am reabilitat termic blocul? Am spus de la început, am avut lucrări la care s-a renunțat din motivul foarte clar explicat și de colegul nostru, dl Gheorghe Iulian, acesta este unul dintre exemplele pe care le putem da și este logic că dacă noi ne-am propus să reabilităm termic blocul și dacă s-ar fi întâmplat ceea ce spuneți dvs. cred că ar fi fost un subiect interesant de dezbătut, dar noi astăzi am explicat foarte clar că avem lucrări neexecutate în cadrul proiectelor de reabilitare termică. Așa, ca să facem deliciul discuției, nu cred că sunteși dvs. în măsură să analizați pentru că nici măcar nu știți care este numărul de blocuri care se reabilitează.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Era o discuție foarte aplicată...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dl Pușcaș, am pretenția că sunteți un om inteligent și puneți întrebări inteligente.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Exact. Trebuie să înțeleagă cetățenii exact care este situația pentru că ați pronunțat cuvântul renuțări și să se înțeleagă că este vorba de renunțări în cadrul unui proiect în desfășurare, din economii făcute la niște lucrări, cum a precizat dl Director, la un geam, la o ușă, etc. și este în avantajul dvs. să se precizeze acest lucru, nu de la niște lucrări care ar fi trebuit să se facă, să se știe.

9

Dl Vigheciu Adrian, Administrator Public: Dl Pușcaș, voiam să completez ca să înțelegem că noi nu folosim aceeași paradigmă, deci nu este genul de renunțare cum a comunicat Inspectoratul Școlar că dă măști copiilor și pe urmă a renunțat să le mai dea.

9

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu este subiectul acestei ședințe.

9        9                  7                                                                                                                     9             9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dl Pușcaș, vreau să-1 discutăm pentru că toți consilierii trebuie să știe exact ce efort trebuie să facem noi pe data de 2 iunie când se reîncep cursurile, având în vedere că dvs., personal, ne-ați spus în videoconferința unde ne întrebați cu ce vă ajutăm și se pare că noi vă ajutăm cu absolut tot...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu ne ajutați, vă îndepliniți obligațiile legale.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, nu îndeplinim obligațiile legale că obligațiile legale le aveți dvs., le au cei care vin și spun că se încep cursurile, că se dau măștile și nu le mai dau.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: O să le dăm.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O să le dați la anul și la

multi ani! 5

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Este problema noastră.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu este problema dvs., că sunt copiii noștri până una alta.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: O să le dăm.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O să le dați exact așa cum dați și ajutoarele pentru societăți, pentru oameni, pentru tot. O să le dați așa cum ați facut-o până acum, nu mai contează.

Dl Vigheciu Adrian, Administrator Public: Are dreptate dl Pușcaș, noi nu-i ajutăm pe dumnealor pentru că ai ajuta înseamnă că fac ei efortul majoritar, ci sperăm să ne ajute și ei un pic să ducem lucrurile la capăt.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Am și eu o întrebare pentru dl Gheorghe Iulian. Din proiect înțeleg că este vorba despre introducerea a 4 blocuri noi pentru reabilitare. întrebarea mea este dacă renunțările despre care a vorbit dl Primar la început se referă la blocuri întregi sau doar la lucrări menționate de dvs., au renunțat, să zicem, doar la o parte?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Mitran, am explicat, nu este vorba despre așa ceva. Nu sunt blocuri întregi, ci sunt lucrări în cadrul proiectelor la fiecare bloc.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Am înțeles. Atunci credem că aceste economii vor acoperi reabilitarea celor 4 blocuri?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi, dacă sunt evaluate și avem calculele tehnice și le propunem, vă dați seama că putem să facem. Noi știm exact câți bani avem din împrumutul B.E.I., este logic că altfel nu puteam să facem propunerea.

Dl Gheorghe Iulian, Director General, Direcția Generală Investiții: D-na Mitran se poate uita pe Raportul de specialitate, pentru că renunțările sunt în cadrul unui număr mai mare de blocuri. Este vorba de lucrări în cadrul unui program întreg, dar sunt toate datele în Raportul de specialitate.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Să înțeleg că aceste lucrări care se vor face din banii economisiți se vor îndrepta spre proiecte deja în derulare, nu pentru a reabilita alte blocuri noi?

Dl Gheorghe Iulian, Director General, Direcția Generală Investiții: Sunt proiecte care au început și pe care le putem plăti din B.E.I. și în felul acesta disponibilitatea sumelor alocate din consiliul local, ulterior sunt și pentru blocuri noi.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Și blocurile noi sunt în lista...

Dl Gheorghe Iulian, Director General, Direcția Generală Investiții: Sunt în lista de prioritizare pe care a votat-o consiliul la începutul mandatului și pe măsură ce se avansează, va exista posibilitatea de a se intra în execuție, conform prioritizării votate de consiliu.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Sper să nu existe o prioritizare, alta decât cea din lista respectivă.

Dl Gheorghe Iulian, Director General, Direcția Generală Investiții: Nu există alta.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Am înțeles! Bine!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc pentru intervenții, stimați colegi!

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 8 abțineri (dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Tudose). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 126/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ''Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei

Discuții pe baza acestui proiect?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da. Vreau să solicit câteva clarificări, dacă se poate?

DI Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-na consilier, spuneți.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Mulțumesc! Nu cumva se referea la publicitate? Eu am văzut că a fost înregistrat la Secretariatul Tehnic pe 27 aprilie, nu l-am găsit pe site, nu știu, poate ne spune dl Secretar, de ce nu a fost pus, iar al doilea aspect, se referă la conținut. Deci, noi am aprobat prin H.C.L. nr. 126/2018 acești indicatori tehnico-economici pentru acest obiectiv, iar în presă am văzut cu toții că a fost dat în folosință anul trecut prin august, iar acum se supune aprobării modificarea anexei la H.C.L. nr. 126/2018, anexa cu indicatorii tehnco-economici care în esență vizează câteva modificări, puține la număr, deci, una se referă la valoare, valoarea se micșorează față de cea inițială de 3.522 milioane, acum va fi 3 milioane. Se modifică puțin numărul dotărilor la bănci și coșuri și apare un teren de sport. Mai relevant însă, este modificarea termenului de execuție, dacă la acel H.C.L. din 2018, aveam șase luni termenul de execuție, aici se propune a fi 24 de luni, doar execuția. Acum, tară doar și poate e benefic, e necesar, e vorba de parc, nu sunt discuții de pricipiu asupra proiectului, dar am o fractură de logică și nu numai eu, poate ne dă cineva lămuriri, de ce acum acest proiect din 2018, repet, atunci am aprobat noi și termenul inițial era de șase luni, acum nu știu, s-au finalizat lucrările, există proces verbal de recepție sau nu există, de ce ne întoarcem acum să aprobăm retro modificarea acestor indicatori tehnico-economici ai respectivei anexe. Mulțumesc frumos!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Un răspuns din executiv, v-aș ruga!

Dl Simion Eduard Paul, Director General Adjunct Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană: D-le Primar, d-le Președinte, stimați colegi, stimați consilieri, Eduard Simion sunt. In legătură cu acest proiect de hotărâre “Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei’', exact cum a zis și d-na consilier, au fost făcute economii, deși în urma solicitărilor făcute de către cetățenii de acolo din zonă, a mai fost reabilitat și modernizat un teren de sport și către Primăria Sectorului 6 și către Consiliul Local. Am să revin cu un răspuns în legătură cu această perioadă de execuție de 24 de luni. In momentul de față în proporție de 90% este gata, dar o să revin cu lămuriri, cu privire la acest termen.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Director! Alte întrebări?

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Dacă îmi permiteți, Georgeta Mitran.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-na consilier!

D-na Mitran Georgeta, consilier local: în august, anul trecut, Parcul Sfântul Andrei, a fost inaugurat de dl Primar și în completare vreau să spun, că despre realizarea acestui parc, a vorbit dl Director Tudor la ședința trecută, când a solicitat suspendarea de împrumut, cel de 150 mii. pentru programul multianual de investiții, pentru că a constatat că pentru 14 obiective din cele 19 câte conține programul, cheltuielile au fost mult mai mari decât cele estimate, adică peste 200 de milioane și ca urmare, a solicitat suplimentarea cu 35 de milioane, iar printre realizări, printre obiectivele realizate este trecut și Parcul Sfântul Andrei, mi s-a părut pe bună dreptate din moment ce a fost inaugurat, iar, acum dvs. veniți și ne spuneți, că de fapt nu este așa. Cum e de fapt realitatea?

Dl Simion Eduard Paul, Director General Adjunct Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană: Dacă îmi permiteți, d-na consilier!

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Vă rog!

Dl Simion Eduard Paul, director general adjunct: Acea suplimentare de 35 mii. lei a fost solicitată către dvs. cu privire, la noi proiecte, deci, nu are legătură cu proiectele vechi. E vorba de alte trei microzone de pe raza Sectorului 6, e vorba despre microzona 8, 9 și 24.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Dl Simion, vă citesc imediat, exprimarea pe care o arăt în expunerea de motive a d-lui Tudor, printre obiectivele realizate care au consumat cei 150 mii de lei și sunt pentru 14 obiective, deci, doar o parte din cele 19 plus altele pe care domnia sa le-a identificat ca fiind bune, ca fiind incluse în program, au cheltuit peste 200 de mii. de lei, și ca urmare, pentru realizarea celorlalte care au rămas în program și a altora care vor fi incluse, se solicită încă 35 de milioane, cu alte cuvinte dvs. ați cheltuit și ați realizat acest parc.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi și ce nu ați înțeles din ce cerem noi?

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Ideea este, dacă parcul este gata, de ce aprobăm acum...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu aprobăm, nu ați înțeles. Valoarea lucrărilor executate, în final, este mai mică decât valoarea aprobată. Nu vi se pare normal că trebuie să facem o rectificare? Ce nu ați înțeles, d-na Mitran?

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Nu. Chiar nu am înțeles ce ați spus.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Știu că este greu, exact ca și fondurile europene. Dvs. sunteți specialistă, dar niciodată nu dați sfaturi bune.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Dl Primar, ați avut nouă luni la dispoziție.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Mitran, încă o dată vă spun, solicităm diminuarea valorii. Ce vi se pare anormal, că nu înțeleg?

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Termenul de execuție.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Termenul de execuție putem să îl mărim. Dacă, spre exemplu, vrem să mai facem mici modificări este normal să mărim termenul de execuție și care nu afectează cu nimic bunul mers sau desfășurarea sau funcționalitatea parcului.

Dl Simion Eduard Paul, director general adjunct: Și nici valoarea,


dl Primar.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Și nici valoarea.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Păi, cum să facem modificări dacă l-am terminat?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, încă o dată vă spun, v-am explicat. Noi, în proiectul inițial am avut o evaluare, pentru că vedeți, așa se întâmplă, când faci proiecte se fac studii de fezabilitate și se fac evaluări și se dau valori, acelea care sunt, așa cum spunea d-na Tudose la un moment dat, le găsești pe Google, da, în viață, în realitate se poate întâmpla să fie mai ieftin. Știu că în alte administrații, întotdeauna era mai scump, la noi, uite că a fost mai ieftin. Și pentru că a fost mai ieftin, banii respectivi noi trebuie să-i scoatem din proiect și dacă tot avem solicitări în plus venite din partea oamenilor, pentru mici completări care trebuiesc făcute în acel spațiu, e normal să avem și un termen de execuție mai mare. Aceasta, repet, nu înseamnă că el nu este funcțional. L-am inaugurat, l-am deschis, este funcțional, am făcut un teren de sport în plus, este adevărat, tot la cererea...

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Care e mai ieftin.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Da. Vă surprinde, nu? D-na Mitran, vedeți că lucrurile acestea, cu mai ieftin...

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Dacă mă tot întreruperi, nu o să ne putem înțelege. Vreau să fac o simplă mențiune.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Atât, da, gata, o mențiune. Vă rog frumos, faceți mențiunea!

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Deci, în vechea Anexă din proiectul din 2018, erau prevăzute 50 de bănci și 50 de coșuri de gunoi. în cel nou, avem 112 bănci și 70 de coșuri de gunoi. S-au păstrat cele două cișmele și cele 15 aparate dejoacă pentru copii din cele 5 echipamente cât erau inițial de fitness, nu știm pentru cine, sau păstrat 4, erau 650 de metri de îngrădire care acum nu mai sunt în noua anexă, dar am înțeles că totuși, parcul are un gard de 3 m înălțime.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, haideți vă rog mult de tot! Eu am pretenția de la dvs., nu vă las să aberați. Sunt melodii care vă învață să faceți lucrul acesta, dar nu în ședințele de consiliu. D-na Mitran, vă rog frumos să nu aberați cu garduri de 3 metri.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Dar nu este vorba de nici o aberație.

9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ba da. Ați fost să vedeți parcul acesta? D-na, ați fost să vedeți parcul? Ați fost să vedeți parcul, da sau nu?

Discuții.

9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Mitran, încă o dată vă întreb. Ați fost să vedeți parcul, de vorbiți de gard, de 3 metri înălțime? Dar nu vă este rușine să mintiti?

9                                         9    9

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Asta spun cititorii care au... Aveți gard în Parcul Sfântul Andrei?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Miran, dar dvs., în calitate de consilier și specialist pe fonduri europene, cum vă lăudați că sunteți, ce faceți, vă luați după ce spune unul și altul pe pagina de socializare sau vă luați după ceea ce spune legea sau după ceea ce este faptic? Păi nu vă este rușine să mințiți? Să vă fie rușine că mințiți! Este o minciună nerușinată. Nu există gard de 3 metri, iar adevărul este că dacă dvs. aveți 1, 20 metri, atunci metrul este mai înalt.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Aveți gard în Parcul Sfântul Andrei?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Normal că este, dar nu de 3 metri.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Bun. Deci, aveți gard.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Avem gard! Păi, normal că avem gard, dar între 3 metri și 2 metri este o diferență de 33%.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Bine, dl Primar!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu d-nă, nu bine, că așa ați mințit tot timpul. Să vă fie rușine!

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Dacă îmi permiteți, gardul de la terenul de sport are 3 metri și cred că la...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi, stați puțin, încă o dată! Gardul de la terenul de sport unde se joacă mingea, întotdeauna este un gard mai înalt, că aceasta este logica, nu? Nu poți să faci un teren de fotbal cu gard de un metru jumătate sau de doi metri.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Dar, de ce îngrădiți parcul, dl Primar?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: De ce îngrădim parcul? Pentru că parcul trebuie protejat de cei care vandalizează și pe cei care îi știți.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Păi, nu avem Poliție Locală?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu. Poliția Locală nu poate să identifice pe cei care fac în toate parcurile, că nu avem suficienți oameni.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Păi nu sunt camere video?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, încă o dată! Avem nu numai Poliție Locală, avem și Poliție Națională, avem și consilieri locali care stau acasă și nu fac nimic, cum sunteți dvs., dar care sunteți specialistă.

Discuții. 9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun! Să înțeleg că nu mai sunt alte întrebări și interpelări...

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Aș vrea să-l întreb pe dl Secretar, dacă...

Discuții. 9

Pușcaș Ionel, consilier local: Cred că indiferent câtă dreptate are cineva sau altcineva, cred că discuțiile se pot desfășură altfel și pe alt ton.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: E adevărat. D-le Pușcaș, când cineva minte în halul ăsta, nu poți să tolerezi și să taci din gură. Eu nu cred că dvs. vă convine când vine unul pe la dvs. pe acolo și vă minte în față, iar dvs. știind că nu este asa...

9                                                     9

Pușcaș Ionel, consilier local: Da, dar să știți că nu jignesc, încerc să...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi și cu ce am jignit eu? I-am spus că minte cu afirmația pe care a făcut-o. Asta este jignit?

Pușcaș Ionel, consilier local: Lumea nu vine atât de revendicativ la dvs. la primărie, deși ar trebui să vină la primărie, cât vine la noi la școli, să știți!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Foarte bine că vine!

Pușcaș Ionel, consilier local: Puțină răbdare trebuie să avem.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Foarte bine că fac acest lucru, d-le Pușcaș, că de aceea sunteți pus acolo și dacă puteți să îi ajutați, ajutați-i, dar dacă oamenii vin la dvs. si vă mint.

Pușcaș Ionel, consilier local: Corect! Dar indiferent de ce funcții avem, trebuie să ne păstrăm calmul.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le Pușcaș, dar dacă oamenii vin si mint?

Pușcaș Ionel, consilier local: Trebuie să ne păstrăm calmul. Aici este vorba de colegi.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, eu nu sunt coleg cu un om care minte. Nu ati înțeles.

9            9

Pușcaș Ionel, consilier local: Nu vreți, nu vreți! Aici nu ne alegem colegii.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Atunci nu îmi spuneți mie că-i colegul meu.

Pușcaș Ionel, consilier local: Suntem colegi prin situație.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun, haideți să depășim acest moment. Mai sunt discuții pe tema proiectului? Nu mai sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 9 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 9 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2020 a proiectului,, Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare ” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții?

9

Pușcaș Ionel, consilier local: Ce înseamnă Prestații financiare excepționale?

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Dacă îmi permiteți, d-le președinte, pot să vă lămuresc eu!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-na Director!

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Este vorba de situația de acum, situația de pandemie. Prin acest proiect se acordă sprijin familiei respective, copilului care se află în situația de imposibilitatea asigurării mijloacelor de subzistență, acestea având impact asupra copiilor. Ce facem? Se acordă prestații sub formă de bonuri valorice pentru achiziția de alimente și alte produse de strictă necesitate în cuantum de 500 de lei, se pot acorda cuantum maxim de 4000 de lei familiilor care au în îngrijire unul s-au mai mulți copii și deasemenea se pot acorda sprijin de bani de maxim 1000 de lei o singură dată, familiilor care au în îngrijire unul s-au mai mulți copii și care traversează o situație excepțională care le pune în pericol sănătatea. Toate aceste prestații se acordă, din punct de vedere material și nu numai, cu suport psihologic, familiilor care au în îngrijire unul s-au mai mulți copii. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Alte întrebări sau discuții?

Pușcaș Ionel, consilier local: Cum au fost indentificate persoanele care beneficiază de susținerea materială? 5

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Așa cum prevede legea, orice fel de prestație acordată de D.G.A.S.P.C., se face în baza unei cereri depuse și deasemeni în baza solicitărilor prin intermediul colegilor de la Poliția Locală și nu numai, în baza unor anchete sociale pe care o facem la domiciliul familiilor unde sunt stabilite nevoia acordării acestor prestații financiare suplimentare. Vreau să vă subliniez că este vorba, de alminteri, de un proiect care atât costă la noi în această perioadă de criză, stare de urgență, stare de alertă...

Pușcaș Ionel, consilier local: Deci, identificarea este destul de subiectivă și oricum nu acoperă necesitățile...

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Prestația financiară se acordă în baza unei indentificări subiective, d-le consilier, pentru că lucrăm cu oameni aici.

Pușcaș Ionel, consilier local: Atâta timp cât nu acoperă toate nevoile, dăm cui se nimerește, cui dorim, cui...

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Așa credeți? 9

Pușcaș Ionel, consilier local: Așa rezultă.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: în baza unei anchete pe care o facem trebuie să întrunească într-un totul prevederile legale si eu nu cred că se face descretionare. 5                                                                                                     9

Pușcaș Ionel, consilier local: Nu are legătură. Criteriile legale normal că le întrunesc toți cei care au nevoie, ar întruni criteriile legale.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-le consilier Pușcaș și d-na Director, este destul de clar specificat în proiect, la Anexă, la identificarea beneficiarilor, deci, puteți găsi acolo.

Pușcaș Ionel, consilier local: D-le președinte, un singur lucru este foarte clar și cred că sunteți de acord cu mine că oricât ajutor am da, el nu poate să acopere nevoile existente în realitate.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Corect! Dar dacă nu ajutăm deloc, înseamnă că... Deci, cumva, ajutăm acele persoane identificate că au nevoi și probleme.

Pușcaș Ionel, consilier local: Este un necesar de nevoi, un mod după care se selecționează cei sprijiniți cu această prestație?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: îl găsiți în Anexa proiectului.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Există grupuri țintă. Așa cum spune dl președinte, Anexa proiectului înseamnă toată descrierea acestei proceduri de identificare, de eligibilitate.

Pușcaș Ionel, consilier local: Eligibilitatea este clară, acolo se încadrează, că tocmai asta am spus, că sunt destui oameni nevoiași care ar avea nevoie de chestia aceasta. Problema este, cine intră în această susținere, atâta timp cât nu intră toti? 9

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Oricine se adresează D.G.A.S.P.C. Sector 6 sau este identificat pe o altă cale, chiar și de către dvs.. Dacă ne semnalați, în calitatea pe care o aveți, că aveți cunoștință de copii aflați în familii cu situații de risc, obigația noastră legală este să mergem să facem aceste anchete să ne încadrăm în aceste criterii de eligibilitate și să le acordăm aceste prestații. Deci, orice cetățean se încadrează, avem obigația să mergem să verificăm aceste situații semnalate.

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-le consilier! Mulțumesc, d-na Director! Dl consilier Ungureanu.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Mulțumesc! D-na Director, vreau să vă întreb dacă de anul trecut valoarea proiectului a crescut?

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Față de anul trecut nu putem să judecăm, pentru că anul trecut poate ..., eu v-am spus că acesta este un proiect care se adresează și pe care l-am gândit în această perioadă de situații dificile, pentru familiile afectate de pandemie, pentru familiile afectate de situații de șomaj, ș.a.m.d.. Acest proiect se face pe momentul respectiv, nu putem să comparăm cu anul trecut sau anul viitor, pentru că nu știm ce situații vor exista.

Dl Ungurean» Marius Ionel, consilier local: Deci, răspunsul este da.

Dl Gabriel Mut», Primarul Sectorului 6: îmi cer scuze, d-na Director, d-le consilier, eu cred că am sărit câteva etape în discuție și ar trebui clarificate elemente, cred eu, definitorii în poziția pe care trebuie să o aveți. După cum vedeți în descriere, acest proiect se referă la un ajutor care se oferă familiilor cu copii care se află în astfel de situații dificile, în cuantum de 500 lei/copil pentru o perioadă de maxim 6 luni de zile cu definirea foarte clară a tipologiei de alimente sau bunuri care pot fi achiziționate, da? Și aici ne referim la rechizite, haine, medicamente pentru copii, alimente pentru copii, ș.a.m.d.. Deci, sunt definite lucrurile acestea. Acum, dacă este să facem comparație față de anul trecut, noi trebuie să luăm în calcul și diferențele faptice care se întâmplă, în sensul că în această perioadă, noi suntem, hai să spunem așa, asediu, dacă îmi este permis să fac această comparație sau să folosesc acest termen cu ghilimelele de rigoare, da. Anul trecut nu aveam această situație. Asa cum am avut si stiti foarte bine, am aprobat în consiliul local ajutorul de urgență pentru familiile care sunt în dificultate în perioada stării de urgență și care acel proiect, dacă vă aduceți aminte, s-a discutat destul de mult pe el, și în final au fost 10 persoane, dar noi trebuie să fim pregătiți pentru tot ce este mai rău. Noi nu putem să lăsăm oamenii sau familiile sau copiii să se întâmple ceva cu ei. Dacă luăm și citim acest proiect, dacă luăm descrierea și o analizăm, acolo se înțelege foarte clar. Bineînțeles că anchetele sociale care se fac, ele nu sunt subiective pentru că, d-le consilier Pușcaș, același lucru îl putem spune și despre anchetele sociale care se fac la persoanele cu dezabilități, pentru că tot anchete sociale se fac si acolo sau anchete medicale dacă este cazul de o suferință 5                                                                                                                                                                                                      9

medicală.

Haideți să nu intrăm într-o zonă care, cred eu că nu o putem comenta, nici eu nici dvs.. Noi, din punct de vedere legal, avem dreptul și putem să oferim această susținere, aici depinde doar de poziția fiecărui reprezentant al comunității în acest consiliu, dacă sunt sau nu sunt de acord. Noi am venit cu o propunere. Toate anchetele se fac în baza legislației existente, d-le consilier Pușcaș, aici nu există...

Pușcaș Ionel, consilier local: D-le Primar, îmi dați voie? Eu nu sunt împotrivă. Vreau doar să avem în vedere o desfășurare mai complexă a acestei activități. Și anume: la capitolul 1.7 la descrierea detaliată a activităților, la punctul B Identificarea beneficiarilor, se trece direct la Bl, la analiza cererilor. Eu mă refeream la faptul că până la analiza cererilor ce s-a făcut pentru conștientizarea acestui proiect, pentru că la el să acceseze mai multe persoane, persoane care poate chiar au mai multă nevoie decât unele care în momentul de fată ar beneficia de acest 9

suport?

Dl Gabriel Mut», Primarul Sectorului 6: Stați o secundă! Eu sunt de acord cu dvs. dar nu putem să-i facem...

Pușcaș Ionel, consilier local: Ei nu s-au înscris pentru că nu au știut și beneficiază alții care poate sunt într-o situație nu chiar atât de grea. La aceasta m-am referit eu.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O secundă! Cum să facem publicitate la o propunere de proiect de hotărâre și dacă nu se aprobă, ce facem?

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: De abia de acum încolo.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Da, de acum încolo. Cum puteam să facem până acum publicitate la așa ceva că nu este aprobat proiectul?

Pușcaș Ionel, consilier local: La identificarea beneficiarilor trebuia, la Bl...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu am făcut până acum identificare, încă o dată vă spun, noi de acum încolo o să facem.

Pușcaș Ionel, consilier local: Păi procedura, atunci trebuia să însoțească acest proiect, cum se vor indentifica subiecții.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi scrie d-le, încă odată, d-le Pușcaș, aveți aici la descriere absolut tot, cum se face. Dvs. ați sărit direct la punctul B1 ?

Pușcaș Ionel, consilier local: Nu am sărit, am luat direct Bl.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Foarte rău! Citiți proiectul în ansamblul lui, că dacă luăm așa pe sărite, nu o să-1 înțelegem.

Pușcaș Ionel, consilier local: Nu-i foarte rău că am început cu începutul.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi nu, domnule! începutul este la punctul 1 și se numește descriere. Punctul B este după A, adică dacă alfabetul dvs. începe cu B, nu am ce să mai comentez.

Pușcaș Ionel, consilier local: Așa este, dar aici era vorba de punctul la care se identificau subiecții.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dar cum poți să identifici subiecții înainte, d-le consilier?

Pușcaș Ionel, consilier local: D-le Primar, poate cetățenii înțeleg că dvs. aveți 20 de copii la care dvs. vreți să dați chestia aceasta. Uite, eu vreau să vă scutesc de suspiciunea aceasta și să se înțeleagă că, Consiliul Local Sector 6 vrea să sprijine cu adevărat, obiectiv, pe cei care au probleme.

Dl Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: D-le Pușcaș, este adevărat, conform legislației eu am foarte mulți copii în Sectorul 6 pentru care le ofer calitatea de tutore, dar în rezumatul acestui proiect, dacă citiți, spune foarte clar cui se poate da acest ajutor, în ce constă și cum se face analiza dosarului.

Pușcaș Ionel, consilier local: Nu analiza. Cum ajung la acești copii să aibă dosarul, cum accesează...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi după ce îl aprobați, acest proiect va fi publicat pe site-ul Primăriei și se va face publicitate astfel încât, toate familiile...

Pușcaș Ionel, consilier local: Foarte important! Vedeți, lucru acesta-i foarte important, să se știe că se va face publicitate acestui proiect, după aprobare vor avea acces la el toate persoanele și că nu va fi neglijată absolut nici o persoană cu nevoi, care va avea informația aceasta și că dosarele se vor evalua ulterior, depunerii cererilor, tuturor celor care vizează chestia aceasta. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Exact, d-le consilier! Mai sunt alte discuții pe tema acestui proiect?

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Asta voiam să lămuresc cu d-na Director. Valoarea proiectului s-a dublat față de anul trecut, dar numărul de beneficiari a crescut la fel sau a scăzut?

Pușcaș Ionel, consilier local: Anul trecut nu a fost situație de urgență.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Anul trecut a fost un proiect similar pentru acordarea de prestații financiare excepționale pe care noi îl promovăm în fiecare an, pe Legea nr. 272, legea protecției copilului, în valoare de 150 mii lei. Am apreciat că datorită acestei situații nou ivite, avem aceste semnale că sunt mult mai multe cazuri de copii aflați în situații de risc și atunci am dublat suma. Dacă doriți, în momentul în care..., sau la fiecare lună, putem să prezentăm un raport cu privire la numărul de cazuri identificate și ca o mențiune, acest proiect a fost pus în dezbatere publică.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Numărul de beneficiari?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Pentru ce propunem acum?

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Da.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Păi, de unde să știm?

9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Știm de unde. Dacă suma totală este de 300 mii lei și valoarea maximă pe copil poate fi 500 lei, dacă împărțiri 300 mii lei la 500 de lei/copil, o să vedeți că vă dă o cifră, da?

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Asta în cazul în care acordăm doar câte 500 de lei.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Eu am luat în calcul că, repet, suma finală, noi putem da până la 500 de lei, dar neștiind care este cazul în esență, pentru că nu putem să ne gândim că toți copii vor avea nevoi egale, da, sau toate familiile și atunci, ca să dau un răspuns la ce a întrebat domnul Ungureanu, am făcut acest calcul de la 300 mii lei versus 500 de lei maxim per copil, putem avea minim numărul respectiv de cazuri.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun. Alte întrebări nu mai sunt. Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 5 abțineri, (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 18 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 5 abțineri, (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Drumul Bacriului nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 3.133 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții. Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Strada Cetatea de Baltă nr. 100A ”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 335 mp, proprietate privată persoane fizice.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții. Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Drumul Valea Cricovului nr. 58A ”, Sector 6, pentru construire locuință unifamilială pe un teren în suprafață măsurată de 498 mp, proprietate privată persoane fizice.

Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții. Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Strada George Vâlsan nr. 45-47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren in suprafață de 599 mp, proprietate privată persoană juridică.

Aviz nefavorabil. Discuții? Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? (dl Ciontu, d-na Fășie, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). 6 voturi împotrivă. Abțineri? (d-na Al Tawayah, d-na Butacu, dl Coșcodaru, d-na Gaspar, dl lacob, dl Pană, dl Petcu, d-na Stan, dl Vîlceanu). 9 abțineri. Voturi pentru? Cu 8 voturi pentru, proiectul a fost respins.

Punctul nr. 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Strada George Vâlsan nr. 79”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren in suprafață măsurată de 298 mp, proprietate privată persoane fizice.

Aici avem eroarea materială pe care o propune dl Viceprimar.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da. Deci, P.U.D.-ul de la punctul 12 de pe ordinea de zi , îl modificăm după cum urmează: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada George Vâlsan nr. 79”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată de 298 mp, proprietate privată persoană juridică.

DI Pană Traian, președinte de ședință: Ok. Mulțumesc, d-le Viceprimar! Vă supun la vot amendamentul adus de către dl Viceprimar. Voturi împotrivă? Abțineri?

Deci, vă readuc aminte că este aviz favorabil. S-a schimbat termenul din persoană fizică în persoană juridică, atâta tot.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Este esențial...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Nu este nici o diferență, decât că terenul respectiv poate să fie proprietate fizică sau juridică. Nu se schimbă nimic în ceea ce privește partea tehnică a proiectului.

Deci, abțineri? 7 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, d-na Mitran, dl Pușcaș, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, amendamentul a trecut.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Calea Giulești nr. 254-258A ”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de centru comercial pe un teren in suprafață de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz nefavorabil. Discuții? Nu sunt.

Voturi împotrivă? 13 voturi împotrivă, (d-na Al Tawayah, d-na Butacu, dl Ciontu, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, dl Pană, dl Petcu, d-na Stan, d-na Surulescu, d-na Tudose, dl Vîlceanu). Abțineri? 3 abțineri (dl Bordei, dl Coșcodaru, dl Pușcaș). Voturi pentru? Cu 7 voturi pentru, proiectul a fost respins.

Punctul nr. 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada llovățul nr. 7”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare construcție existentă cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren in suprafață măsurată de 288 mp, proprietate privată persoană fizică.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — "Strada Preciziei nr. 6F-lot 2, 6F-lot 2/2, 6K”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de cămin studențesc pe un teren în suprafață măsurată de 1.343 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz favorabil.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: D-le președinte, aș dori și eu să pun o întrebare. Am remarcat că în toate avizele care au fost acordate de Comisia de Urbanism, nu este precizat în dreptul fiecărei semnături a fiecărui membru, felul cum a votat, mă rog, la toate comisiile procedăm așa pentru că este relevant deoarece nu de puține ori, chiar dacă are aviz favorabil...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Un moment! Ne uităm acum să vedem...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Păi, nu, deci, m-am uitat, nu e...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Noi, de obicei...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu, nu este.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Păi, ia uitați-vă! La...

Dl Tudose Călin, consilier local: Sunt Secretarul comisiei. Pot avea și eu un punct de vedere.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Avem aici, 4 pentru și unul...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Noi trecem și cum votăm în comisie.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-na consilier, și noi avem trecut la fel, ia uitați-vă!

Dl Tudose Călin, consilier local: Din ce știu eu foarte bine, noi notăm pe avize cum votează fiecare.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Deci, vedeți, vă dau un exemplu: 4 voturi pentru și o abținere la un proiect, d-na consilier Tudose. Ceilalți înseamnă că au votat pentru.

Dl Tudose Călin, consilier local: Ceea ce înseamnă că restul sunt ceilalți.

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Exact!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Eu am în față acum, că așa s-a deschis, un proiect unde nu apare, da, nici o altă...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Păi, dacă la proiectul respectiv toți am votat pentru, ce facem, trecem ”pentru”, la fiecare pentru?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, d-le președinte!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Păi se spune destul de clar în aviz: în urma dezbaterii, comisia a acordat...

Dl Tudose Călin, consilier local: Dl Pană, vă rog frumos să spuneți, legat de acest proiect, cine a votat pentru, cine a fost împotrivă, cine s-a abținut.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Un moment. Deci, avem așa: la acest proiect au fost 4 voturi pentru și o abținere, d-na consilier Tudose, atât. Deci, dacă vă uitați pe acest proiect clar...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Am înțeles! Observația mea, d-le președinte, era strict pe aspectul acesta.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Păi vedeți că aveți. Exact ceea ce ați spus, deci...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: La comisii, se trece în paranteză...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Păi și aici este, d-na consilier, la aviz. In urma analizei dezbaterilor, comisia a hotărât să avizeze favorabil...

Dl Tudose Călin, consilier local: Haideți să apelăm puțin și la logică, da? Deci, suntem oameni logici. Unul singur s-a abținut, cu numele cutare, iar prin diferență, restul sunt ceilalți.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-le consilier! Corect!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu, nu, nu mersul pe logică, dar mă rog. Deci, aceasta este practica, așa a fost dintotdeauna, deci, în dreptul semnăturii...

DI Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, știți care este diferența dintre comisia de urbanism și celelalte comisii? Dvs. dați raport de specialitate pentru primărie, iar noi ca și comisie, dăm avizul pentru factorii externi, pentru persoanele care investesc prin construcții, prin ceea ce fac, prin supermarket-uri, prin clădiri de birouri, case și restul, deci, noi lucrăm pe parte externă spre deosebire de comisiile dvs.. Noi ne întrunim în cadrul primăriei, venim și analizăm dosarele, dvs. le analizați în fața laptop-ului sau calculatorului, acasă. Aceasta este diferența între P.U.D.-uri si celelalte comisii.

9                                                               9

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dar aici era vorba despre altceva, d-le președinte. Deci, nu trebuie să ne irităm, era pur și simplu o clarificare de făcut și era în spiritul practicilor și uzanțelor și la celelalte comisii.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Păi, este destul de clar și de uzant, d-na consilier.

Dl Tudose Călin, consilier local: Dl Pană, aș vrea să am și eu un punct de vedere.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, dl consilier Tudose!

Dl Tudose Călin, consilier local: In ceea ce privește Comisia de Urbanism, de fiecare data în ședința de consiliu, sunt citite avizele Comisiei de Urbanism și aș vrea să fie citite și avizele de la comisia din care face parte d-na Fășie, dar se pare că doar legat de urbanism trebuie să citim avizele. Păi, hai să știm la toate comisiile.

5

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu am nimic împotrivă.

Dl Tudose Călin, consilier local: Păi, haideți să facem așa data viitoare.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu aceasta era nuanța, dar dacă vreți să vă duceți în direcția aceasta, sunteți liberi, nici o problemă, eu altceva am vrut să scot în evidență, dar în fine, fiecare e liber să înțeleagă cum dorește. 9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun! Mai sunt alte discuții pe tema acestui proiect? Nu mai sunt.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? 5 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Strada Ramura Jiului nr. 2 ”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren in suprafață de 526 mp, proprietate privată persoane fizice.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Intrarea Silistraru nr. 24 ”, Sector 6, pentru pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafață măsurată de 741 mp, proprietate privată persoane fizice.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții. 9                                                           9

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu).Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Ultimul punct pe ordinea de zi: întrebări și interpelări.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Am eu una. D-le consilier Pușcaș, pot să vă interpelez?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Vă rog, d-le Primar!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: La modul cel mai sincer vă întreb. Spuneți-ne și nouă, aveți măștile pregătite pentru data de 2? Este o întrebare fără nici un fel de conotație. Spuneți-ne și nouă ca să știm cum ne pregătim. Pe data de 2 iunie veți avea măști date în unitățile din sectorul 6, ca să știm dacă ne pregătim noi sau dvs.?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Eu cred că până pe 2 iunie întreg București ul va avea măști medicale.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Mai sunt trei zile.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Vor avea măștile.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Bun! Vreau să știți doar că noi am trimis măști către unitățile de învățământ, preventiv, dar chiar vreau să văd dacă Ministerul Educației trimite măștile pe care le-a promis.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Eu nu pot să vă spun decât că până pe 2 iunie toate unitățile din municipiul București vor primi acele măști. Nu am alte informații în acest moment, pe marginea acestui subiect.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Am înțeles! Bun. Mulțumesc, d-le Primar, mulțumesc, stimați colegi! Vă doresc o după-amiază plăcută și declar ședința închisă!

5                9

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Verificat: Udrea Cristina

Redactat: Iscoviciu Micuța

Radu Narciza Aura