Proces verbal din 26.03.2020

Proces verbal al sedintei ordinare din data de 26.03.2020

AH SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI l 'iw/

PROCES VERBAL încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 6 din data de 26.03.2020

Lucrările ședinței au început la orele 12:00 și s-au desfășurat online prin aplicația ZOOM.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6 al Municipiului București și dl Pană Traian, consilier local - președinte de ședință au fost prezenți în sediul Primăriei Sectorului 6, asigurându-se astfel prezidiul fizic și online.

în deschiderea lucrărilor ședinței, s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți 23 de consilieri locali, din 23 de consilieri locali în funcție, cu mențiunea că din motive tehnice d-na Surulrescu nu a putut fi vizibilă.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (3) lit. b) și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Dispoziția nr. 642/20.03.2020, modificată prin dispoziția nr. 647/23.03.2020 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6, pe site-ul instituției și în ziarele Libertatea și România Liberă, în termenul prevăzut de lege.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt prezenți 23 de consilieri în mediul online. Ordinea de zi modificată cu cele 5 puncte a fost transmisă pe e-mail. Dau cuvântul d-lui președinte pentru aprobarea ordinii de zi.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 642/20.03.2020, modificată prin dispoziția nr. 647/23.03.2020 și a fost publicată în ziarele Libertatea și România Liberă din data de 23.03.2020.

Dacă aveți discuții sau amendamente pentru ordinea de zi? Nu sunt.

Vă supun la vot ordinea de zi. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Dau cuvântul, d-lui Secretar.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General Sectorului 6: Primul punct pe ordinea de zi este: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.02.2020. Supun la vot procesul verbal al ședinței din data de 21.02.2020. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Dau cuvâtul d-lui președinte.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Secretar!

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela.

Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019.

Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose). Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose). Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose). Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose). Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 5 pe ordinea de zi: întrebări și interpelări.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: D-le Primar, am aflat că a fost formulată o sesizare în atenția dvs. și a Consiliului Local de către deputatul U.S.R. Cornel Zainea din Circumscripția 25, Ilfov, cu privire la delegarea către Consiliile Locale ale tuturor sectoarelor, de către Primarul General, a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor în contextul expirării celui cu IRIDEX și nu numai cu IRIDEX. Eu, personal, nu am primit-o, era adresată și Consiliului Local, deci, normal ar fi trebuit să ne fi fost comunicată și nouă, consilierilor. Știți ceva de ea, cui a fost repartizată, o primim și noi, deja a fost formulat un răspuns la ea?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Fășie, până în acest


moment, nu avem nici un document, nici o solicitare, de la deputatul la care faceți referire, probabil, hârtia este pe drum, nu a ajuns la noi.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Am înțeles.

Mulțumesc!

9


Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dacă nu mai sunt discuții,

declar ședința închisă și vă doresc o după amiază plăcută!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ului 6,


Verificat: Alexe Georgiana Daniela

Redactat: Matei Ioana Daniela

Răduță Neagu Valentina Alexandra

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6