Proces verbal din 21.02.2020

Proces verbal al sedintei ordinare din data de 21.02.2020

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

A

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 6 din data de 21.02.2020

Lucrările ședinței încep la orele 12:00 în sala de consiliu a Primăriei Sectorului 6 cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București;

dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București; d-na Mirela Caprinciu, delegată prin Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 663/11.04.2019, să exercite atribuțiile funcției publice de Secretar General al Sectorului 6 al Municipiului București;

dl Pană Traian, consilier local - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, d-na Mirela Caprinciu, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 22 de consilieri locali, din 25 de consilieri locali în funcție. Lipsesc d-na Butacu Simona Valentina, dl Enache Adrian Nicolae și d-na Gaspar Florentina.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (3) lit. b) și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Dispoziția nr. 401/14.02.2020 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6, pe site-ul instituției și în ziarele Libertatea și România Liberă, în termenul prevăzut de lege.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 401/14.02.2020 și a fost publicată în ziarele Libertatea și România Liberă din data de 14.02.2020.

Este vreun reprezentant al presei în sală? Nu este.

Avem la dosar o informare depusă de către responsabilul pentru relația cu societatea civilă prin care ne informează că față de proiectele propuse pe ordinea de zi și pe site-ul instituției Primăriei Sectorului 6, de la societatea civilă, au fost primite propuneri, pentru proiectul privind aprobarea bugetului.

Dacă aveți discuții sau amendamente pentru ordinea de zi? Nu sunt.

Vă supun la vot ordinea de zi. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Dau cuvântul, d-nei Secretar.

D-na Mirela Caprinciu, Secretarul General Sectorului 6 (prin Dispoziție):

Avem de aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.01.2020. Doamnelor și domnilor consilieri, vă supun la vot procesul verbal al ședinței din data de 30.01.2020. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.01.2020, a fost aprobat.

Dau cuvâtul d-lui președinte.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-na Secretar!

Punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Dl consilier Coșcodaru.

Dl Coșcodaru Iulian Mihai, consilier local: Bună ziua! Din partea Grupului P.S.D., îl propun pe dl consilier Traian Pană. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc! Mai sunt alte propuneri?

Dl Frumușelu Constantin Mugurel, consilier local: Grupul U.S.R., îl propune pe dl Marius Ungureanu.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc! Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt.

Pentru prima propunere, Pană Traian. Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă (d-na Mitran, dl Tudose). Abțineri? 8 abțineri (d-na Boțogan, d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 12 voturi pentru, propunerea a trecut.

Pentru dl consilier Ungureanu? Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă, (dl Bordei, dl Coșcodaru, dl Ciontu, dl Iacob, dl Pană, dl Petcu, d-na Stan, d-na Surulescu, dl Tomescu). Abțineri? 3 abțineri (d-na Al Tawayah, dl Nae, dl Vîlceanu). Voturi pentru? 10 voturi pentru.

Deci, președinte pentru următoarea ședință este dl Pană Traian.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Enache Adrian Nicolae.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Discuții? Dl Coscodaru.

9                                9

Dl Coșcodaru Iulian Mihai, consilier local: Bună ziua! Aș dori să fac un amendament. La întocmirea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, suma necesară pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat, a fost previzionată în cuantum de 23.000 mii lei. Odată cu transmiterea Deciziei nr. 1988/14.02.2020 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice, suma repartizată pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat a fost mai mică, respectiv 18.688 mii lei. Diferența de 4.312 mii lei va fi redistribuită la cap. 65.02 învățământ, titlul II bunuri și servicii. Menționăm că Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 rămâne la aceeași valoare. Vă mulțumesc!

DI Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le consilier! Dl Primar.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Mulțumesc, d-le președinte! Doamnelor și domnilor consilieri locali, vreau să fac câteva precizări cu privire la completările care au fost aduse la propunerea de buget pe care am avut-o în dezbatere publică. După cum bine știți, am avut două runde de dezbateri publice pe acest subiect plus o întâlnire tehnică cu toți consilierii locali, cei care au dorit să participe, și aș vrea să vă aduc la cunoștință, atât dvs. cât și celor interesați, faptul că, amendamentul cu privire la dublarea burselor din sector în sumă de 10 mii. lei, a fost introdus, mă rog, solicitarea de dublare a fost introdusă în propunerea de buget, în proiectul de hotărâre. De asemenea, avem și suma de 10 mii. lei prinsă în buget, pentru achiziționarea sau demararea lucrărilor pentru un teren și/sau amenajarea unui parc în zona Prelungirea Ghencea, în zona serelor Militari. Avem suma de 1 mii. de lei prinsă în buget pentru demararea procedurilor de închiriere și dotare spații pentru creșe, având în vedere faptul că avem o cerere foarte mare și locuri puține pentru aceste solicitări. Din partea d-lui Viceprimar avem două mii. de lei care sunt prinse tot în Capitolul 51 și Capitolul 65 pe Direcția de învățământ pentru dotarea unităților de învățământ cu diverse elemente necesare, solicitate de către Administrația Școlilor. Din partea consilierilor U.S.R., solicitate atât în scris cât și în cadrul dezbaterilor, avem suma de 500 mii lei pentru un loc de joacă prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, deci, suma este prinsă. Pentru învățământ, Capitolul 51 și Capitolul 65, 1 mii. de lei pentru dotarea școlilor, claselor, cu table de tip „smart” și pentru asigurarea fondurilor necesare cursurilor de puericultură. Pentru achiziționarea de stații de monitorizare calitate aer, suma de 25 mii lei, Direcția de Poliție Locală. Consilier din partea A.L.D.E., învățământ și tot pe Capitolul 51 avem 2 mii. de lei și sunt prinse în buget. Din partea consilierilor U.N.P.R., avem 550 mii lei pentru demararea unui proiect care să rezolve problema ghenelor de gunoi din sector și la fel, tot pe învățământ, Capitolul 51,2 mii. de lei. Cu alte cuvinte, totalul general care a fost adăugat și..., 3

mă rog, regândit în structura bugetului, ca să ne înțelegem, nu suplimentează valoarea finală, ci s-au făcut realocări în interiorul lui, este de 29.725 mii lei.

Am vrut să fac aceste precizări pentru a cunoaște faptul că ceea ce s-a discutat și s-a solicitat în cadrul dezbaterilor, cu două excepții cred, au fost introduse pe proiectul de buget. Au mai fost scoase din proiectul de buget, câteva elemente invocate de către o asociație care a participat la una din dezbateri, deci, cheltuielile pentru acele elemente de mobilier urban, au fost scoase din proiectul de buget, în rest, structura lui este așa cum am prezentat-o de fiecare dată, proporția cea mai mare mergând către zona de investiții, după cum bine știți, reabilitare termică, infrastructură rutieră, refacerea străzilor principale și a bulevardelor și construire de locuri de parcare. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! Dacă nu mai sunt alte discuții, vă supun la vot amendamentul adus de către dl consilier Coșcodaru. Voturi împotrivă? 7 voturi împotrivă (d-na Boțogan, d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? 3 abțineri (dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose). Voturi pentru? Cu 12 voturi pentru, amendamentul a fost respins.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? 8 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? O abținere (dl Tudose). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? 8 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? O abținere (dl Tudose). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Discuții în sală.

9

DI Pană Traian, președinte de ședință: Liniște în sală!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vă rog mult de tot să respectați procedurile, nu veniți dvs. să cereți reluarea votului când nu aveți nici o calitate.

Discuții în sală.

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință:

Punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, in vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 6.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 8 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 8 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a unui număr de 56 de terenuri destinate amplasării/construirii de structuri pentru comercializarea de flori.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă (dl Pușcaș, dl Simion). Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 8 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

D-na Boțogan a ieșit din sală.

Punctul 7: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenurile situate în București, Splaiul Independenței nr. 298A, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 296 B, Sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Sector 6, Bd. Timișoara nr. 10IE, Sector 6, Strada Drumul Taberei nr. 78A, Sector 6 și declarate ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București, în baza H.C.G.M.B. nr. 9/29.01.2020.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 67000 lei a proiectului „ Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare - Electronică - Robotică -Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 înpartenericit cu Colegiul Tehnic,,Petru Maior”.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Au ieșit din sală dl Tudose si dl Nae.

9                                                                     9

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea bursei „Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul II an școlar 2019 - 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

Discuții? Dl consilier Petcu!

Dl Petcu Sorin, consilier local: Am si eu un amendament de făcut la Art. 2: ”Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2020, burse de excelență pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au obținut în anul școlar 2019 - 2020 la olimpiadele internaționale locul I, II, III și mențiune, astfel:

  • a) burse de excelență pentru locul I - 6000 lei/olimpic/an;

  • b) burse de excelență pentru locul II - 4500 lei/olimpic/an;

  • c) burse de excelență pentru locul III - 3000 lei/olimpic/an;

  • d) burse de excelență pentru mențiune - 2000 lei/olimpic/an.”

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc! Alte discuții sau amendamente? Nu mai sunt.

Vă supun la vot amendamentul adus de dl consilier Petcu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

Vă supun la vot Anexa proiectului cu amendamentul adus. Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri (dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă ( dl Pușcaș, dl Simion). Abțineri? Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 10: Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Centrului de Plasament „Acasă” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 — 5.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, in anul 2020.

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                          9

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii ” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2020.

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                          9

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 14: Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                          9

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri (dl Manole, d-na Mitran). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 15: Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate a obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timișoara ”.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Ungureanu). Abțineri? Două abțineri (d-na Fășie, d-na Tudose). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Ungureanu). Abțineri? Două abțineri (d-na Fășie, d-na Tudose). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivid de investiții ‘'Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei -Drumul Taberei - Str. Brașov - Prelungirea Ghencea”.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 5 abțineri (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 5 abțineri (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

A revenit dl Nae în sală.

Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 9: Str. Brașov - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. 1 Mai ”.

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                          9

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

A revenit dl Tudose în sală.

Punctul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 24: Șos. Virtuții — Splaiul Independenței - B-dul Vasile Milea - B-dul Iuliu Maniu ”.

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                          9

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 19: Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu — “Drumul Belșugului nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 3.179 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313 din 28.11.2019.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                           9

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 20: Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu — “Intrarea Poltava nr. 20B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință și anexă pe un teren în suprafață de 762 mp, proprietate privată persoane fizice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 179 din 20.07.2017.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                          9

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

A ieșit din sală dl Pușcaș.

9                                               9        9

Punctul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Drumul Coasta Măgurii nr. 80-90”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 10.800 mp, proprietate privată persoane fizice.

Are aviz favorabil. Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Suntem în sală 20 de consilieri. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 22: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Vasile Golcea nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de hală metalică pe un teren în suprafață de 231 mp, proprietate privată persoană fizică.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Vă supun la vot proiectul.

Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Bulevardul Iul iu Maniu nr. 432-442 ”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de magazin retail și corp tehnic pe un teren în suprafață măsurată de 9.397 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz nefavorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                          9

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Ungureanu, d-na Tudose). Abțineri? 12 abțineri. Voturi pentru? Două voturi pentru (dl Tudose, dl Tomescu). Proiectul a fost respins.

Punctul 24: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Lujerului nr. 16”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 4.017 mp, proprietate privată persoane fizice.

Are aviz favorabil, dar în ziua în care a fost ședința nu ne-a fost prezentată această reclamație din partea locuitorilor din zonă, nu era atașată la dosar. Eu, pe acest proiect o să mă abțin, până la următoarea ședință.

Discuții în sală.

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Așa este procedura. Trebuia din executiv să solicite scoaterea de pe ordinea de zi. Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? 19 abțineri. Voturi pentru? Un vot pentru (dl Tudose), proiectul a fost respins.

Punctul 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Marin Calciu nr. 20D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective, servicii și comerț pe un teren în suprafață de 4.899 mp, proprietate privată persoane fizice.

A revenit dl Pușcaș.

9         9

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                          9

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Un vot împotrivă (dl Simion). Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Calea Plevnei nr. 198”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective și spații comerciale pe un teren in suprafață de 477 mp, proprietate privată persoane fizice.

Are aviz favorabil. Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă (dl Pușcaș, dl Simion). Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 27: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Drumul Valea Furcii nr. 12-28”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de spațiu comercial pe un teren în suprafață de 5.597 mp, proprietate privată persoane fizice.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                          9

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Ultimul punct pe ordinea de zi: întrebări și interpelări.

Dl Ciorâtă Gabriel, cetățean al sectorului 6: Bună ziua! Voiam să mă adresez d-lui Primar, care am observat că nu mai este în sală. M-am ocupat de depunerea actelor de autorizarea unei barăci la Complexul Comercial SIR și aștept semnătură de la dânsul, este ultima semnătură care trebuie aplicată din luna octombrie și voiam să știu, conform răspunsului verbal de la Registratură, dl Primar nu a vrut să semneze, cam așa se interpretează.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Rog Biroul Tehnic după înregistrare să formulați către dl Primar, să dea un răspuns.

Dl Mihăiescu George, cetățean al sectorului 6: Cu toate că unele din propunerile mele nu o să se poată materializa în bugetul pe care dvs. l-ați aprobat, totuși, aș vrea să țineți cont de unele propuneri care pot influența în bine o mare parte a populației Sectorului 6. In primul rând, scutirea sau diminuarea plății de impozite și taxe locale, conform unui ordin al Consiliului Popular din 2006, nu a fost cunoscut cum trebuie de către foarte multi beneficiari. La solicitarea mea, în care am trimis câteva sute de pensionari să se înscrie în cadrul bugetului pe anul acesta, pentru aceste scutiri totale sau diminuări pentru cei cu dizabilități și cei care au salarii sau pensii în cadrul salariului minim pe economie, le-au fost aprobate cu mari intervenții, când le-am demonstrat că sunt prevederi legale, nu numai această hotărâre a Consiliului Popular al Sectorului 6. De aceea, v-aș ruga ca pentru anul viitor să faceți publicitate, pentru că sunt foarte mulți pensionari sau salariați care se încadrează în prevederile acestui ordin și care nu cunosc această prevedere, iar cei abilitați să primească aceste cereri, au refuzat la început să le dea curs. La intervenția mea și a unui consilier din cadrul C.L.S. 6, au fost primite.

In al doilea rând, vreau să fac o propunere care nu majorează prevederile de cheltuieli de la dvs., dar care poate ajuta un număr dublu de solicitanți. Și anume: ajutorul pentru cei Iară casă, știu că este o sumă fixă din partea celor care depun cereri la Direcția de Asistență Socială, care nu știu cât este, 800 sau 900 de lei, nu știu cât este exact, dar acest număr se poate dubla sau tripla, dacă Consiliul General sau Primarul General va lua legătura cu localitățile din jurul Sectorului 6, unde sunt foarte multe case, unele părăsite, altele care se pot închiria cu sume foarte mici și se

A poate face o colaborare între aceste Consilii Populare și dvs.. In această situație pot beneficia un număr dublu.

De asemenea, Direcția pentru Asistență Socială a Sectorului 6 are un spațiu care nu este folosit și care poate fi folosit la întreaga capacitate. Este vorba de spațiul din Lunca Cernei, spațiul socialxchange 2, unde am participat și eu, pentru copiii care aveau nevoie în timpul vacanței și care este nefolosit timp de 90%. Ar putea fi folosit și eu, ca membru al unui club al seniorilor din cadrul Sectorului 6, care este pe B-dul Timișoara aproape de acest spațiu, pot fără nici un fel de bani, pot contribui la folosirea acestui spațiu și pentru copii și pentru seniori.

în legătură cu colaborarea care este încheiată între Consiliul Popular al Sectorului 6 și un Raion din Republica Moldova, vreau să vă rog să prevedeți la prima modificare a Bugetului pe anul acesta, sume mai mari, pentru că nu se vede această colaborare, în sensul că, se pot face o mulțime de lucruri și schimburi comerciale și schimburi culturale și sportive.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Au fost și schimburi culturale și ce spuneți dvs..

DI Mihăiescu George, cetățean al sectorului 6: Da, dar noi nu știm despre ele.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Ele sunt făcute, dacă dvs. nu vă....

Dl Mihăiescu George, cetățean al sectorului 6: Eu am solicitat suplimentarea acestora.

De asemenea, eu vă propun pentru modificarea bugetului un nou proiect și anume: înverzirea. Este un proiect făcut de medicii și consilierii unui oraș din Canada, înverzirea, așa se numește, tuturor spațiilor, pentru că acestea aduc multă sănătate și cred că acest lucru va costa mai puțin decât aparatul pe care îl va cumpăra cu 25 de mii de lei, de către Politia Sectorului 6.

Am citit undeva un lucru si am analizat acest lucru, că o tară din cadrul Uniunii Europene și-a înființat un departament al singurătății. Vreau să vă întreb, ce ați făcut dvs. sau vă propun să faceți mai mult, dacă ați făcut câte ceva în domeniul acesta? Sunt foarte mulți bătrâni singuri care nu au putere de aprovizionare, care nu au copii și nu au rude și care, pur și simplu, ar trebui ajutați mai mult și eu vă solicit, ca măcar la modificarea acestui buget, în cursul anului 2020, să suplimentați și să faceți și echipe pentru ajutorarea acestor oameni care sunt pur și simplu părăsiți. Mulțumesc frumos!

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc! Dl consilier Pușcaș.

9         9

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: D-le președinte, aș avea și eu o întrebare la dvs.. Mă bucur că ați fost ales din nou președinte de ședință, aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu mandatul viitor și mandatele viitoare. Unde scrie că în lipsa executivului, trebuie să întreruperi ședința? Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Răspunsul îl veți primi în următoarea ședință.

9                9

Alte întrebări sau interpelări?

Dl Ciontu Gheorghe, consilier local: D-le președinte, aș vrea să fiți de acord ca d-ra Raluca Soare, care este din partea Lidl, să facă o mică interpelare.

D-ra Raluca Soare, cetățean al sectorului 6: Bună ziua! în legătură cu proiectul din Iuliu Maniu nr. 432-442, suntem viitorii beneficiari ai proiectului ce va fi dezvoltat acolo și am vrea să primim cumva un răspuns sau o clarificare cu privire la motivul pentru care am primit aviz nefavorabil. Am depus proiectul inițial, am făcut ceva completări și modificări vis-a-vis de acesta, la cererea persoanelor competente și care au verificat documentația. Aparent, am primit verbal un răspuns, că proiectul este în regulă, însă din luna noiembrie primim în continuare aviz nefavorabil sau nu suntem introduși pe ordinea de zi și nu avem o motivație măcar. Noi suntem foarte dispuși să modificăm proiectul, în funcție de solicitări sau în funcție de ce nu este în regulă, însă nu avem o motivație și nu știm ce să modificăm, ce să îmbunătățim.

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Eu, de obicei, comisia o anunț public, când este ședința comisiei. Puteți participa în cadrul comisiei.

D-ra Raluca Soare, cetățean al sectorului 6: Știam că în cadrul 7                 9                                                                        9

ședinței de comisie, nu se poate participa.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Ba da. Este deschis de a participa. Au participat și cei din Lujerului. Puteți participa la următoarea ședință, când o să-l aducă și colegii consilieri, o să vă explice. Puteți să lăsați la Biroul Tehnic datele de contact și, personal, o să vă anunț, fiind președintele comisiei.

D-ra Raluca Soare, cetățean al sectorului 6: Am înțeles! Ok. In regulă. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Alte întrebări sau interpelări? Dl Primar.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Aș vrea să transmit, acum la încheierea ședinței, mulțumirile executivului pentru votul care a fost dat astăzi, pentru aprobarea Bugetului local pe anul 2020. îi felicit pe consilierii care au votat pentru, iar celor care au votat împotrivă le readuc aminte că au votat împotriva propriilor proiecte pe care le-au depus. Dacă aceasta este politica pe care dvs. vreți să o faceți, domilor și doamnelor consilieri care ați depus amendamente la proiectul de buget, votând împotriva lor, arată că de fapt, nu vreți să faceți nimic pentru sectorul pe care îl reprezentați. încă o dată, felicitări consilierilor care au votat bugetul pentru anul 2020! Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-le Primar! Dacă nu mai sunt discuții, vă doresc o după amiază plăcută și declar ședința închisă!

Verificat:

Alexe Georgiana Daniela

Redactat:

Iscoviciu Micuța

Radu Narciza Aura

Udrea Cristina

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 03 7.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www. primarie6. ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6