Proces verbal din 20.08.2020

Proces verbal al sedintei ordinare din data de 20.08.2020

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 6 din data de 20.08.2020

Lucrările ședinței au început la orele 12:00 și s-au desfășurat on-line prin aplicația ZOOM.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6 al Municipiului București și dl Pană Traian, consilier local - președinte de ședință, au fost prezenți în sediul Primăriei Sectorului 6, asigurându-se astfel prezidiul fizic și on-line.

In deschiderea lucrărilor ședinței, s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți 22 de consilieri locali, din 23 de consilieri locali în funcție.

Facem mențiunea că d-na Gaspar Florentina, consilier local, a fost prezentă la începutul ședinței, atunci când s-a făcut prezența, dar datorită faptului că nu a avut conexiune bună, nu a votat niciunul dintre proiectele supuse dezbaterii pe ordinea de zi, drept pentru care doar 21 de consilieri locali și-au exprimat votul, iar d-na Fășie Mariana Camelia nu a participat deoarece i-a încetat de drept mandatul de consilier local prin schimbarea domiciliului.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Dispoziția nr. 1050/14.08.2020 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6, pe site-ul instituției și în ziarele Libertatea și România Liberă, în termenul prevăzut de lege și a fost suplimentată prin Dispoziția nr. 1087/19.08.2020 care a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6 și pe site-ul instituției.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt prezenți 22 de consilieri în mediul on-line, din 23 de consilieri în funcție.

Doamnelor și domnilor consilieri, doresc să vă amintesc că este necesar să depuneți Rapoartele de activitate pe anul 2019 și 2020 și deasemenea, Declarațiile de avere și de interese pentru 2020.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Legat de subiectul acesta, dacă îmi permiteți d-le președinte, aș avea o întrebare pentru dl Secretar, în e-mail-ul pe care l-ați trimis scria că până la sfârșitul mandatului, din câte știu eu mandatele noastre sunt prelungite până în noiembrie..., nu cred că până atunci, nu?

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Cu siguranță în octombrie și noiembrie nu vor mai fi ședințe de consiliu ale acestui consiliu, de aceea ar fi bine ca undeva până la 1 septembrie să le primim pe toate, în principal restanțele din 2019.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Da. Eu ar trebui să depun pe 2020. întrebarea mea este, cum scriem undeva declarație de avere la sfârșit de mandat?

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Aceea este altceva, sunt declarații care se fac anual și declarații la încheierea mandatului.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Există niște formulare speciale?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Nu, d-na consilier. Dacă îmi permiteți, din colegii noștri nu și-au depus când trebuia declarațiile și dl Secretar face un apel către colegii care nu au depus.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Mulțumesc!

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: D-le președinte, aveți cuvântul!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-le Secretar! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 1050/14.08.2020 și suplimentată prin Dispoziția nr. 1087/19.08.2020 privind suplimentarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 6 din data de 20.08.2020 și a fost publicată în ziarele Libertatea și România Liberă din data de 17.08.2020.

Avem la dosar o informare depusă de către responsabilul pentru relația cu societatea civilă prin care ne informează că față de proiectele propuse pe ordinea de zi și pe site-ul instituției Primăriei Sectorului 6, de la societatea civilă, nu au fost primite propuneri, sugestii sau recomandări pentru amendarea acestor proiecte.

Dacă aveți discuții sau amendamente pentru ordinea de zi? Dacă nu sunt, vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi nr. 1050/14.08.2020 cu cele două puncte introduse prin ordinea de zi suplimentară nr. 1087/19.08.2020.

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21 de voturi pentru. D-le Secretar, la ce număr le introducem pe ordinea de zi?

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: înainte de P.U.D.-uri..

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Vă supun la vot introducerea celor două puncte suplimentare pe ordinea de zi, la punctul nr. 8 și punctul nr. 9, punctul nr. 8 să devină nr. 10 și tot așa.

Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Dau cuvântul d-lui Secretar.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri, avem de aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.07.2020. Dacă nu sunt discuții, vă supun la vot procesul verbal. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței a fost aprobat.

D-le președinte, aveți cuvântul!

DI Pană Traian, președinte de ședință: Da, mulțumesc, d-le Secretar!

Punctul nr. 2: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Discuții? Propuneri?

Dl Frumușelu Constantin Mugurel, consilier local: Grupul U.S.R. îl propune pe dl consilier Ungureanu Marius Ionel.

Dl Coșcodaru Iulian Mihai, consilier local: Grupul P.S.D. îl propune pe dl consilier Pană Traian. Vă mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dacă nu mai sunt alte propuneri, d-le Secretar modalitatea de vot, vă rog!

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Modalitatea de vot va fi prin vot deschis, atâta timp cât suntem într-o platformă on-line și îl vom vota prima dată pe dl Marius Ungureanu și apoi pe dl Traian Pană.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Doresc să vă exprimați acordul pentru această propunere. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, propunerea d-lui Secretar a fost aprobată.

Prima propunere, votul pentru dl consilier Ungureanu Marius Ionel.

Voturi împotrivă? 13 voturi împotrivă. Abțineri? Voturi pentru? 7 voturi pentru (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, Vîlceanu).

A doua propunere, votul pentru dl Pană Traian.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă (dl Frumușelu, d-na Mitran, d-na Tudose). Abțineri? 4 abțineri (dl Manole, dl Pușcaș, dl Simion, dl Ungureanu). Voturi pentru? 14 voturi pentru.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Dl Pană Traian este noul președinte al Consiliului Local Sector 6 pentru următoarele 3 luni.

DI Pană Traian, președinte de ședință: Vă supun la vot proiectul în ansamblul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Dacă aveți discuții pe baza acestui proiect? Dl Coșcodaru, aveți cuvântul!

Dl Coșcodaru Iulian Mihai, consilier local: Bună ziua! Voi propune un amendament pentru Adminstrația Piețelor. în cadrul capitolului 71 „Cheltuieli de Capital, la articolul 71.01.01 se reduce valoarea propusă cu 200 mii lei, de la 1410 mii lei la 1210 mii lei;

La articolul 71.01.03 se majorează valoarea propusă cu 200 mii lei, de la 505 mii lei la 705 mii lei.

Vă mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le consilier!

Dacă mai sunt întrebări sau amendamente? Nu mai sunt.

Vă supun la vot amendamentul d-lui consilier Coșcodaru. Voturi împotrivă? Abțineri? 5 abțineri (dl Frumușelu, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose). Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri (dl Frumușelu, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu) Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri (dl Frumușelu, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Două abțineri (dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 8 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 6: Proiect de hotărâre privind completarea Anexei Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2020 — 2021 cu Grădinița ,,Art’ Alegria Kindergarten ” la unități de învățământ particular din Sectorul 6.

Discuții? Nu sunt discuții.

5                                                          »

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020, a proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, 1D 139239, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții pe baza acestui proiect? Dl consilier Coșcodaru.

Dl Coșcodaru Iulian Mihai, consilier local: Vă propun un amendament pentru corectarea Anexei nr. 2. Ținând cont de cursul de schimb euro în leu, suma prevăzută la indicatorul CVI scade cu 20,62 euro și va fi: 177034.86 euro în loc de 177055.48 euro. Vă mulțumesc! 9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le consilier! Dacă mai sunt alte întrebări sau interpelări? Nu mai sunt.

Vă supun la vot amendamentul adus de către dl consilier Coșcodaru.

Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

Vă supun la vot Anexele proiectului cu amendamentul aprobat. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I. ” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului teren, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 9: Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Fâșie Mariana-Camelia.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții?

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Spune și de ce.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dl Secretar!

Dl Spiridon Demirel, Secretarul Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri, d-na Fășie Camelia și-a schimbat domiciliul într-o altă localitate decât București, mai exact în localitatea Bragadiru și în aceste circumstanțe, potrivit Codului administrativ art. 204, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Secretar!

DI Ciontii Gheorghe, consilier local: Vreau să vă spun, că mie îmi pare foarte rău că ne părăsește. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le consilier Ciontu!

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Piscul Crăsani nr. 37”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren in suprafață măsurată de 283 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz favorabil.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții?

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Calea Ciulești nr. 466”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare construcție existentă cu funcțiunea de locuință pe un teren in suprafață măsurată de 1.469 mp, proprietate privată persoane fizice.

Are aviz favorabil.

Discuții? Nu sunt discuții?

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Ultimul punct de pe ordinea de zi: întrebări și interpelări.

Dacă nu sunt, vă doresc o după-amiază plăcută și declar ședința închisă!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Verificat: Udrea Cristina Redactat: Iscoviciu Micuța

Radu Narei za Aura