Hotărârea nr. 9/2020

HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul Comunitar Ghencea”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Sfântul Arhidiacon Ștefan”

Văzând Raportul de specialitate nr. D/28384/20.12.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.08.2019 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare, din bugetul local, în anul 2020, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;

 • -  H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului “Centrul Comunitar Ghencea;

 • -  Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2020 cu nr. D/25779/20.11.2019;

 • - Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • -  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) și s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 885.200 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul Comunitar Ghencea”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan, conform Anexelor A și B. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile prezentei se aplică ulterior aprobării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ
Nr.: 9

Data: 30.01.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(a)primarie6. ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6

UH.C.L.See^:,.^.^

FIȘA TEHNICĂ privind unitatea de asistență socială

 • 1. Unitatea de asistență socială:

denumirea: ASOCIAȚIA SFÂNTUL ARH1DIACON ȘTEFAN-GHENCEA tipul de unitate: Cantina Socială și Centrul de Zi

 • 2. Sediul unității de asistență socială: București, Bd.Ghencea nr. 41, sector 6, tel. 021-413.21.40.

 • 3. Justificarea unității de asistență sociala în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

Ne propunem ca, prin intermediul acestui proiect să abordam problematica sărăciei și a marginalizării sociale în comunitatea Ghencea, generând o îmbunătățire a nivelului de trai.

Potrivit Raportului pentru realizarea analizei comunităților marginalizate în vederea identificării nevoilor și posibilelor soluții pentru acestea, realizat de către angajații Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare/ Băncii Mondiale:

„Familiile extrem de sărace se confruntă cu numeroase alte constrângeri pe lângă sărăcia monetară, inclusiv cu șomajul pe termen lung în rândul adulților și cu lipsa locurilor de muncă, cu alimentația necorespunzătoare a copiilor, cu un risc ridicat de neglijare sau de abuzuri asupra copiilor (asociate cu consumul excesiv de alcool al părinților), cu comportamente nepotrivite pentru educarea copiilor, cu familii monoparentale sau foarte tinere, cu căsătorii instabile, cu sănătate precară sau dizabilități, cu prezență școlară slabă sau abandon școlar, cu locuințe improprii sau lipsa unui adăpost, cu violență domestică, cu delicte minore și cu discriminare. Mai sunt și probleme legate de nivelul scăzut al aspirațiilor și al respectului de sine și de neajutorarea dobândită. Familiile aflate în situație de sărăcie extremă reprezintă așadar o provocare deosebit de mare, nu doar în ceea ce privește competențele și capitalul fizic, ci și în ceea ce privește problemele psihologice.”

Deși materialul anterior se referă cu preponderență la zonele marginalizate inclusiv din punct de vedere georgrafic, respectiv la zonele rurale periferice, din experiența activității asociației de 15 ani în comunitatea Ghencea, derulând diferite servicii sociale, am avut ocazia să constatăm că și în această zonă urbană, problemele sunt similare. Am constatat aceste lucruri pe parcursul desfășurării activităților noastre în calitate de furnizor privat de servicii sociale, oferind de-a lungul timpului unui număr de peste 1000 de beneficiari din comunitatea noastră următoarele servicii: cantina sociala, centru de zi pentru prevenirea abandonului școlar, consiliere socio-profesională, reinserție pe piața muncii, consiliere psihologică, asistență medicală și juridică.

Subliniem faptul că în activitatea noastră am considerat că putem avea un real succes numai ca parte a unei „rețele comunitare” în cadrul căreia am primit și am acordat suport în măsura disponibilităților resurselor. Astfel, unul din cei mai vechi parteneri este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6. Totodată avem parteneriate active și cu alte organizații de profil, cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, cu mediul de afaceri local de la care ne aprovizionăm atât cu alimente cât și cu alte bunuri și produse.

în decursul anilor de activitate, lucrând cu categorii vulnerabile, cu problematici complexe și multiple (vârstnici pensionari sau nu, fără venituri sau cu venituri insuficiente, bolnavi cronici, persoane cu tulburări în aria psihiatrică diagnosticate sau nediagnosticate, copii cu risc crescut de abandon școlar, nivel de educație scăzut al părinților sau chiar inexistent, persoane cu adicții - alcool, droguri, familii monoparentale cu mulți copii dintre care unii neșcolarizați, persoane fără adăpost), am constatat că sărăcia este un fenomen extrem de complex care necesită o abordare complexă și integrata, implicând toți factorii decizionali comunitari. Mai mult, am observat că deși au trecut mulți ani de la încheierea unui regim care impunea o nerecunoaștere oficială a unor probleme de acest tip în societate, totuși încă nu ne place să vorbim despre acest subiect sau măcar să-l recunoaștem ca fiind real. Mass-media contribuie din plin, folosind o strategie de distragere a atenției masei generalizată.

Dorim ca prin activitățile începute și implementate parțial pe proiect și continuate pe asociație, vom reuși să generăm o îmbunătățire a nivelului de trai.

Din punctul de vedere al comunicării și vizibilității proiectului în comunitate ne propunem ca pe lângă postarea activităților pe site-ul asociației, pe alte site-uri de profil, pe paginile asociației din social media precum și anunțarea în presă, să folosim și un sistem de diseminare a informațiilor pe plan local, folosindu-ne de resursele proprii, respectiv prin intermediul beneficiarilor, al echipei de voluntari și totodată cu suportul producătorilor și furnizorilor din comunitate. Ca și materiale, vom folosi, roll-up-uri, afișe, flyere cu calendare sau cu informații referitoare la actele necesare pentru înscrierea în serviciile sociale ale asociației. Ca și componenta inovativa pe partea de comunicare, intenționam să folosim și canalele și rețelele bisericii în a cărei locație ne desfășuram activitatea. Preotul Ștefan Stanciu, paroh în Parohia Ghencea este fondatorul și președintele asociației. A avut această inițiativă în urmă cu 15 ani și a vrut ca în acest mod să vină în ajutorul celor mai vulnerabili oameni din comunitate, cu activități și personal specializat pe problematicile specifice mediului social.

Prioritățile de asistență socială de pe raza sectorului 6 nu se limitează doar la acoperirea nevoilor biologice (adăpost, hrană), ci și la acoperirea nevoilor psiho-sociale sau educaționale.

Astfel, prin serviciile sociale integrate pe care le oferim, pe de o parte acoperim nevoile de bază respectiv (hrana, produse igienico-sanitare, îmbrăcăminte) beneficiarilor noștri, iar pe de alta parte oferim servicii ce constau în activități educaționale și de prevenire a abandonului școlar pentru copii, posibilități de socializare, precum și consultanța necesară (socială, psihologică și/ sau medicală) de care beneficiarii noștrii au nevoie pentru a se integra social, educațional, profesional.

Cantina Sociala a Asociației Sfântul Arhidiacon Ștefan-Ghencea este în concordanță cu obiectivele Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, care își propune o abordare integrată pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente, care pot genera excluziunea sociala a persoanelor, grupurilor, ori comunităților din Sectorul 6.

4. Serviciile de asistență socială acordate:

Centrul Comunitar Ghencea în cadrul programului Centrul de Zi oferă următoarele servicii sociale: Programul de Prevenire a Abandonului Școlar, proiect care se adresează copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, care întâmpină dificultăți de natură școlară, educațională și/ sau materială sau care se pregătesc pentru examenele naționale respectiv examenul de capacitate și examenul de bacalaureat, consiliere și orientare școlară, consiliere vocațională, asistență medicală și servicii medicale primare gratuite, consiliere psihologică.

Centrul Comintar Ghencea prin intermediul proiectului Cantina Socială acordă un prânz pentru 140 de persoane pe zi, de luni până vineri, beneficiarii acestui program fiind persoane în etate cu posibilități financiare reduse, persoane aflate în prag de marginalizare socială, precum și copii și tineri ce provin din familii ce întâmpină dificultăți de natură socio-econmică (100 de adulți și 40 de copii). Scopul Cantinei Sociale a Asociație Sfântul Arhidiacon Ștefan-Ghencea este acela de a asigura servicii sociale de calitate persoanelor aflate în nevoie - copii, tineri, familii defavorizate, persoane în vârstă, care au domiciliul legal pe raza Sectorului 6 și care întâmpină reale dificultăți în auto-gospodărire - în vederea creșterii calității nivelului de trai și a calității vieții acestora.

5. Date despre persoanele asistate:

 • 5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în BUCUREȘTI, Sectorul 6.

 • 5.2. Numărul de persoane asistate 140 persoane, respectiv 100 adulți, 40 copi și tineri.

 • 5.3. Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

Criterii de selecție a beneficiarilor copii și tineri (6-18 ani):

- părinții/ tutorele/ reprezentantul legal al beneficiarului să aibă domiciliul stabil în Sectorul 6;

 • -  situație materială și financiară precară, cu un venit mai mic sau egal cu 1263 lei/ membru de familie, sumă ce reprezintă echivalentul venitului minim net pe economie, cu completările și modificările în vigoare în conformitate cu prevederile Codului Fiscal;

 • -  vârsta cuprinsă între 6-18 ani (cu posibilitatea de prelungire până la 24 de ani în cazul continuării studiilor);

 • -  copii, tineri care provin din familii monoparentale;

 • -  familii cu mulți copii;

 • -  copii și tineri care au o medie școlară anuală sub 6,50, copii/ tineri care înregistrează un număr mare de absențe, copii/tineri care dezvoltă comportamente deficiente și nepotrivite, atât în relația cu adulții, cât și în relația cu alți copii/tineri;

 • -  copii cu rezultate deosebite care au nevoie de sprijin pentru a-și pune în valoare talentul, inteligența sau cunoștințele.

Criterii de selecție a persoanelor vârstnice:

 • -  să aibă domicilul stabil pe raza Sectorului 6;

 • -  situație economică deficitara cu un venit mai mic sau egal cu suma de 1263 lei/ membru de familie, sumă ce reprezintă echivalentul venitului minim net pe economie, cu completările și modificările în vigoare în conformitate cu prevederile Codului Fiscal;

 • -  pensionari cu decizie de pensionare;

 • -  bătrâni care au împlinit vârsta de pensionare dar nu beneficiază de niciun venit;

 • -  stare de sănătate precară;

 • -  boli cronice.

Criterii de selecție a persoanelor marginalizate:

 • -  să domicilieze pe raza Sectorului 6;

 • -  situație socio-economică precară cu un venit mai mic sau egal cu 1263 lei/membru de familie, sumă ce reprezintă echivalentul venitului minim net pe economie, cu completările și modificările în vigoare în conformitate cu prevederile Codului Fiscal;

 • -  număr de copii minim doi, dar vor fi considerate o prioritate cele cu mai mult de trei copii.

6. Descrierea unității de asistență socială:

 • 6.1. Funcționează din anul 2004, având Certificat de Acreditare ca Furnizor de Servicii Sociale, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, Seria AF Nr. 000407, eliberat la data de 10.04.2014.

6.2. Planificarea activităților:

»

Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan-Ghencea a fost gândită, creeată și înființată la inițiativa preotului Paroh Ștefan Stanciu, Președintele Asociației, având ca scop principal susținerea persoanelor aflate în dificultate din comunitatea Sectorului 6.

Serviciile sociale oferite în prezent de Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan-Ghencea sunt:

Cantină Socială pentru un număr maxim de 140 persoane lunar (100 adulți, 40 copii/tineri);

■S Centrul de Zi prin Programul de Prevenire a Abandonului Școlar pentru un număr maxim de 40 de copii/tineri lunar;

consiliere și orientare școlară și profesională a copiilor și tinerilor aflați în programele Asociației;

•S consiliere și orientare vocațională și profesională pentru adulti;

S asistență medicală primară;

•S servicii medicale; consiliere psihologică;

•S consiliere juridică.

Cantina Socială

O masă caldă de prânz compusă din doua feluri de mâncare si desert, care este servită zilnic de luni până vineri unui număr de 140 de persoane, 100 de adulți și 40 de copii și tineri.

Beneficiarii acestui serviciu sunt copii/tineri proveniți din familii defavorizate precum si adulti/ vârstnici aflati in situații vulnerabile, de dificultate, cu un venit mai mic sau egal cu suma de 1263 lei/membru de familie, sumă ce reprezintă echivalentul venitului minim net pe economie, cu completările și modificările în vigoare în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

Pentru a preintâmpina dependența de acest serviciu, vom cauta în fiecare caz în parte soluții alternative cum ar fi dezvoltarea unor abilități de deprinderi independente și autonome, apelarea la membrii familiei lărgite, consiliere profesională și vocațională.

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 Finanțator: Consiliul Local Sector 6 - DGASPC Sector 6;

Sponsor: - Gerola Prodinvest;

- US Food NetWork S.A.- KFC România.

Donator: Parohia Parc Ghencea, prin programul “Masa Bucuriei”, susținut prin intermediul Patriarhiei Ortodoxe Române.

Centrul de Zi

Scopul proiectului este de a dezvolta și promova activități specifice vârstei, nivelului de pregătire și interesului personal, de a veni în sprijinul copiilor și tinerilor care provin din medii sociale defavorizate să finalizeze învățământul școlar obligatoriu ca punct de plecare pentru o viață decentă, de se integra social și profesional și de a preveni fenomenul de delicvență juvenilă.Acest proiect se desfășoară la sediul Asociației și asigură în prezent servicii gratuite și specializate, pentru un număr de 40 de copii și tineri din Sectorul 6.

Principalele tipuri de sprijin și intervenție sunt: identificarea și selecționarea copiilor, evaluarea potențialului educațional, elaborarea planurilor personalizate de intervenție avand ca scop depășirea situațiilor de dificultate și dezvoltare personală pe termen mediu, activități educative speciale, meditații, supraveghere în efectuarea temelor, pregătirea pentru examene, recuperarea unor lacune din pregătire, asistență socială, informare în vederea evitării abandonului școlar, reintegrarea în școală, orientare școlară, integrare în învățământul vocațional.

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Finanțator: Consiliul Local Sector 6 - DGASPC Sector 6;

Finanțator extern: United Way România

6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului

Nu este cazul.

6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:

 • 6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de furnizare de servicii sociale, raport de evaluare inițială, raport de evaluare complexă).

Pentru a putea accesa serviciile sociale oferite de Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan orice potențial beneficiar trebuie sa parcurgă următoarele etape, în conformitate cu legislația in vigoare, respectiv Ordinul nr. 2126/ 05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale si ORDIN nr. 24 din 04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru centrele de zi:

 • -  completarea unei cereri de înscriere;

 • -  beneficiarul este informat asupra condițiilor de primire a ajutorului solicitat și se obține acordul de cooperare al acestuia;

 • -  realizarea anchetei sociale de către asistentul social al Asociației;

 • -  asistentul social, împreună cu beneficiarul sau reprezentanții acestuia, stabilește nevoile și prioritățile și întocmește planul de intervenție, adaptat fiecărui beneficiar în parte. In stabilirea planului individualizat de intervenție, asistentul social care instrumentează cazul, solicită după caz, sprijinul celorlalți specialiști: psiholog, medic, jurist.

 • -  planul individualizat de intervenție conține: tipul de intevnție, perioada, etapele de derulare și rezultatele urmărite, atât la nivelul fiecărei etape, cât și la finalul intervenției;

 • -  planul individualizat de intervenție este o parte a Planului de Servicii Personalizat, un instrument de lucru permanent pentru echipa;

 • -  beneficiarul sau reprezentanții săi legali și reprezentanții Asociației vor semna un contract de servicii sociale în care sunt stabilite drepturile și îndatoririle părților și la care se anexează planul individual de intervenție;

 • -  la încheierea perioadei de intervenție asistentul social care instrumentează cazul va realiza un raport de caz, în care va descrie istoria evoluției intervenției, gradul de atingere a obiectivelor propuse și va face recomandări.

 • 6.4.2.     Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială.

Procesul de evaluare internă

Procesul de evaluare internă implică obținerea si interpretarea de informații diverse, de natura personala, familiala, educaționala, profesionala etc, pe baza cărora se iau deciziile de intervenție.

Pentru a putea aprecia progresul în cadrul unui program de lungă durată, evaluarea se face continuu după cum urmează :

 • -  evaluarea inițială care presupune măsurarea și evaluarea stării, comportamentului anterior intervenției, această evaluareva va fi ca un punct de comparare în aprecierea modificărilor ulterioare, și se efectuează înaintea conceperii planului de intervenție;

 • -  evaluarea formativă se efectuează în timpul procesului de intervenție și care are ca scop modificarea și adaptarea programului în folosul beneficiarului;

 • -  evaluarea sumativă a rezultatelor are loc la sfârșitul programului de intervenție. Se consultă familia sau se compară cu evaluarea inițială asupra achizițiilor beneficiarului în timpul acestui program. Este asigurata in acest fel valoarea rezultatelor intervenției.

 • 6.4.3.     Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

 • a) în cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia:

- suprafața locuibilă/ persoana asistată: - 2,4 mp/ persoană asistată ;

 • -  condiții de comunicare cu exteriorul:

Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan-Ghencea este situată în curtea bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din cartierul Ghencea București sector 6 și este un punct de referință pentru membrii comunității, având acces la toate mijloacele de transport și comunicații (internet, telefonie fixă, cablu etc);

-  condiții de servire a mesei:

Beneficiarii adulți din cadrul Cantinei Sociale primesc prânzul (felul întâi, felul doi și desert la pachet), iar cei 40 de copii și tineri servesc prânzul în sala de mese din cadrul Asociației.

-  alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate:

 • -   grupurile sanitare: 6 la 140 persoane asistate;

Asigurăm 6 cabine de toaletă, dintre care 2 pentru personal, 2 pentru copii și tineri și 2 pentru beneficiarii adulți.

6 lavabou-uri la 140 persoane asistate;

 • -  1 duș/ cadă la persoane asistate - NU;

-  condițiile de preparare și servire a hranei:

La sediul Asociației Sfântul Arhidiacon Ștefan-Ghencea din București, Bd.Ghencea nr. 41, sector 6 este amenajată Cantina Socială pentru cei 140 de beneficiari direcți, care este organizată în conformitate cu standardele impuse de Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar-Veterinară.

Amenajarea este realizată astfel încât să asigure circuiltul salubru al alimentelor de la spațiul de depozitare și aprovizionare până la consumatorul final, fără ca acesta să se intersecteze cu circuitul insalubru al vaselor folosite și al deșeurilor alimentare și menajere.

Pentru prepararea prânzului se folosesc materii prime: came de porc, pasăre, vită, ouă, zarzavaturi, legume etc.

Iluminatul este asigurat atât natural prin ferestre, cât și artificial, cu lumină electrică din plafon și pereți.

Ventilația este asigurată natural prin uși și ferestre.

Racordul la rețelele de apă potabilă și canalizare sunt asigurate prin racordul la rețelele publice de utilități a imobilului.

 • 6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate) 8/140.

 • 6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite se efectuează prin intermediul instrumentului Registrul de Sesizări și Reclamații.

7. Resurse umane:

 • 7.1. Numărul total de personal: 8, din care:

-de conducere 1 ;

-de execuție 7 ;

 • - cu contract individual de muncă 8 ;

 • - cu contract de voluntariat 15, din care persoane 10 vârstince;

 • 7.2. Personal de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate auxiliar. Se completează pentru fiecare funcție:

Funcția/profesie/ocupație/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupațiilor din România (șase caractere):

 • a) Manager Proiect ( 1 persoană ) - normă întreagă - cod COR 112028;

 • b) Asistent Social ( 1 persoană ) - normă întreagă - cod COR 263501;

 • c) Pedagog Școlar ( 2 persoane ) - normă întreagă - cod COR 239908;

 • d) Psiholog (1 persoana) - norma parțial - cod COR 263411;

 • e) Lucrator gestionar (1 persoana) - norma intreaga - cod COR 432111;

 • f) Lucrator bucătărie (2 persoane) - norma intreaga - cod COR 941201;

 • g) Pedagog social (1 persoana) - norma intreaga - cod COR 341202.

 • 7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

 • - număr 5;

 • -  Responsabilități: Asigurarea organizării și funcționării unității de asistență socială în conformitate cu normele și prevederile legale în vigoare.

8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele:   Enache

Prenumele: Gabriel-Emil

Profesia:    licențiat în Educație Fizică și Sport

Funcția în asociație/ fundație/ cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii: MANAGER PROIECT

Angajat cu contract individual de muncă nr. 25/ 25.09.2017

 • 9.  Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea):

 • - construcții: NU

 • - terenuri: NU

 • - alte mijloace fixe: NU

 • -  mijloace de transport: 46.500 lei

Dotări aferente:

mașină curățat cartofi - 5331 lei;

 • -  hotă de perete cu motor - 3263,61 lei;

 • -  mașină de gătit cu 6 ochiuri - 5450,27 lei;

 • -  amenajări bucătarie-25.301,43 lei;

 • -  video proiector - 1599,90 lei.

 • -  Scanner/imprimantă/fax/copiator - 1000 lei;

 • -  boxă - 800 lei.

 • 10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției:

Până la sfârșitul anului 2020:

 • -  maxim 140 de persoane vor beneficia lunar de serviciile Cantinei Sociale;

 • -  maxim 40 de copii și tineri își vor depăși problemele școlare cu care se confruntă, în urma prezenței în cadrul Centrului de Zi;

 • -  10 persoane vor beneficia lunar de sericiile de consiliere și orientare școlară și/ sau vocațională și profesională;

 • -  20 de persoane vor beneficia lunar de serviciile de asistență medicală primară, consiliere psihologică, consiliere juridică, servicii medicale, ajutor financiar de urgență;

 • -  îmbunătățirea sănătății, condițiilor sociale și a calității vieții a unui număr de 140 de persoane (copii, tineri, adulți);

 • -  îmbunătățirea situației familiilor cu venituri mici și reducerea crizei financiare a acestora.

  Director general D.GA.S.P.C Sector 6


Președinte Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan

Ștefan Stanciu


ANEXAB

la H.C.L. Sector 6 nr.

DATE

privind bugetul TOTAL al unității de asistență socială în anul 2020

Denumirea unității de asistență socială: Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan-Ghencea

Sediul: Bd. Ghencea nr. 41 Sector 6

Număr de persoane asistate lunar: 140

Subvenția lunară/persoană asistată/cantina sociala: 429,83 lei

Subvenția lunară/persoană asistată/centru de zi: 339,75 lei l.Bugetul

lei

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.

Trim.

Trim.

Trim.

I

II

III

IV

Nr.crt.

Venituri totale, din care:

1.030.200

257.550

257.550

257.550

257.550

1.

Venituri    ale    asociației/fundației/cultului

recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii:1

145.000

36.250

36.250

36.250

36.250

2.

Subvenție acordată în temeiul Legii nr. 34/1998

885.200

221.300

221.300

221.300

221.300

Cheltuieli totale, din care:23

1.030.200

257.550

257.550

257.550

257.550

1.

Cheltuieli de personal4

417.200

104.300

104.300

104.300

104.300

2.

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

492.000

123.000

123.000

123.000

123.000

3.

Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

35.000

8.750

8.750

8.750

8.750

4.

Cheltuieli cu iluminatul

15.000

3.750

3.750

3.750

3.750

5.

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

8.000

2.000

2.000

2.000

2.000

6.

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

3.600

900

900

900

900

7.

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru

5.000

1.250

1.250

1.250

1.250

persoanele asistate

8.

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și insoțitorii lor

0

0

0

0

0

9.

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

19.800

4.950

4.950

4.950

4.950

10.

Cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate

2.400

600

600

600

600

11.

Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială5

3.600

900

900

900

900

12.

Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, etc.)

28.600

7.150

7.150

7.150

7.150

II. Natura cheltuielilor TOTALE pentru care se solicită subvenție.

lei

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Din subvenție în baza

Legii 34/ 1998

Din venituri proprii

1.

Cheltuieli de personal4

417.200

340.000

77.200

2.

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

492.000

450.000

42.000

3.

Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

35.000

35.000

0

4.

Cheltuieli cu iluminatul

15.000

15.000

0

5.

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

8.000

8.000

0

6.

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

3.6000

0

3.600

7.

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

5.000

5.000

0

8.

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și insoțitorii lor

0

0

0

9.

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

19.800

0

19.800

10

Cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate

2.400

0

2.400

11.

Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială5

3.600

3.600

0

12

Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, etc.)

28.600

28.600

0

TOTAL

1.030.200

885.200

145.000

III. Cheltuieli curente de funcționare lunare în unitatea de asistență socială: 476,94 lei.

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lunâ (cheltuielile curente de funcționare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună): 476,94 lei

 • 1 La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natură la prețul pieței.

 • 2

"Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul destat sau, după caz, de la bugetul local. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

4

Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

5Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

Director general D.G.A.S.P.C Sector 6


Președinte Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan

» » »

Gabriela SchmutzerȘtefan Stanciu
DATE privind bugetul unității de asistență socială în anul 2020

Denumirea unității de asistență socială: Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan-Ghencea - CANTINA SOCIALA GHENCEA

Sediul: Bd. Ghencea nr. 41 Sector 6

Număr de persoane asistate lunar: 140

Subvenția lunară/persoană asistată: 429,83 lei

I.Bugetul

lei

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.

I

Trim.

II

Trim.

III

Trim.

IV

Nr.crt.

Venituri totale, din care:

811.400

202.850

202.850

202.850

202.850

1.

Venituri    ale    asociației/fundației/cultului

recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii:1

89.280

22.320

22.320

22.320

22.320

2.

Subvenție acordată în temeiul Legii nr. 34/1998

722.120

180.530

180.530

180.530

180.530

Cheltuieli totale, din care:2'3

811.400

202.850

202.850

202.850

202.850

1.

Cheltuieli de personal4

250.320

62.580

62.580

62.580

62.580

2.

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

492.000

123.000

123.000

123.000

123.000

3.

Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

35.000

8.750

8.750

8.750

8.750

4.

Cheltuieli cu iluminatul

6.000

1.500

1.500

1.500

1.500

5.

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

4.800

1.200

1.200

1.200

1.200

6.

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

0

0

0

0

0

7.

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

3.000

750

750

750

750

8.

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și insoțitorii lor

0

0

0

0

0

9.

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

0

0

0

0

0

10.

Cheltuieli cu materialele pentru curățenie

960

240

240

240

240

pentru persoanele asistate

11.

Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială5

2.160

540

540

540

540

12.

Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, etc.)

17.160

4.290

4.290

4.290

4.290

 • II. Natura cheltuielilor aferente serviciului social CANTINA SOCIALA GHENCEA, pentru care se solicită subvenție.

  lei

  Denumirea indicatorului

  Cheltuieli totale

  Din subvenție în    baza

  Legii 34/1998

  Din venituri proprii

  1.

  Cheltuieli de personal4

  250.320

  204.000

  46.320

  2.

  Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

  492.000

  450.000

  42.000

  3.

  Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

  35.000

  35.000

  0

  4.

  Cheltuieli cu iluminatul

  6.000

  6.000

  0

  5.

  Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

  4.800

  4.800

  0

  6.

  Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

  0

  0

  0

  7.

  Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

  3.000

  3.000

  0

  8.

  Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și insoțitorii lor

  0

  0

  0

  9.

  Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

  0

  0

  0

  10

  Cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate

  960

  0

  960

  11.

  Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială5

  2.160

  2.160

  0

  12

  Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, etc.)

  17.160

  17.160

  0

  TOTAL

  811.400

  722.120

  89.280

 • III. Cheltuieli curente de funcționare lunare în unitatea de asistentă socială:

482,97 lei

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/ lună (cheltuielile curente de funcționare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună) 482,97 lei

1 La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natură la prețul pieței.

2

Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul destat sau, după caz, de la bugetul local. 3Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

4Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

5Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

Director general D.G.A.S.P.C Sector 6


Gabriela Schmutzer


Președinte Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan

Ștefa^SUnciu

DATE privind bugetul unității de asistență socială în anul 2020

Denumirea unității de asistență socială: Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan-Ghencea - CENTRUL DE ZI

PENTRU COPII SI FAMILII IN DIFICULTATE

Sediul: Bd. Ghencea nr. 41, Sector 6

Număr de persoane asistate lunar: 40;

Subvenția lunară/persoană asistată 339,75 lei

1.Bugetul

lei

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.

Trim.

Trim.

Trim.

I

II

III

IV

Nr.crt.

Venituri totale ,din care:

218.800

54.700

54.700

54.700

54.700

1.

Venituri ale asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii:1

55.720

13.930

13.930

13.930

13.930

2.

Subvenție acordată în temeiul Legii nr. 34/1998

163.080

40.770

40.770

40.770

40.770

Cheltuieli totale, din care:2'3

218.800

54.700

54.700

54.700

54.700

1.

Cheltuieli de personal4

166.880

41.720

41.720

41.720

41.720

2.

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

0

0

0

0

0

3.

Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

0

0

0

0

0

4.

Cheltuieli cu iluminatul

9.000

2.250

2.250

2.250

2.250

5.

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

3.200

800

800

800

800

6.

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

3.600

900

900

900

900

7.

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

2.000

500

500

500

500

8.

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

0

0

0

0

0

9.

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

19.800

4.950

4.950

4.950

4.950

10.

Cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate

1.440

360

360

360

360

11.

Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială5

1.440

360

360

360

360

12.

Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, etc.)

11.440

2.860

2.860

2.860

2.860

II. Natura cheltuielilor CENTRUL DE ZI pentru care se solicită subvenție.

lei

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Din subvenție în baza Legii 34/1998

Din venituri proprii

1.

Cheltuieli de personal4

166.880

136.000

30.880

2.

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

0

0

0

3.

Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

0

0

0

4.

Cheltuieli cu iluminatul

9.000

9.000

0

5.

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

3.200

3.200

0

6.

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

3.600

0

3.600

7.

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

2.000

2.000

0

8.

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și insoțitorii lor

0

0

0

9.

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

19.800

0

19.800

10

Cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate

1.440

0

1.440

11.

Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială5

1.440

1.440

0

12

Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, etc.)

11.440

11.440

0

TOTAL

218.800

163.080

55.720

 • III. Cheltuieli curente de funcționare lunare în unitatea de asistentă socială:

18.233,33 lei

 • IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de funcționare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună): 455,83 lei

' Lo veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natură la prețul pieței.

2

Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul destat sau, după caz, de la bugetul local. 'Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

4Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

5Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

Director general D.G.A.S.P.C Sector 6


Președinte Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan

î                                                 »                                                                                 J

Gabriela Schmutzer