Hotărârea nr. 89/2020

HCL 89 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 126/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare şi amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 126/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6188/27.04.2020 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 126/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei”;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 126/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 126/28.06.2018, rămân neschimbate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  Nr.: 89

  Data: 28.05.2020


AVIZEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) O.U.G. nr. 57/2019


Secretarul General al Sectorului 6,

emirel Spiridon

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 89/28.05.2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții: “MODERNIZARE ȘI AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARC SF. ANDREI”

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA

și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 2.523.678,06 lei fără TVA, respectiv 3.003.176,89 lei cu TVA din care construcții montaj (C+M): 2.417.088,06 lei fără TVA, respectiv 2.876.334,79 lei cu TVA.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Aria totală proiectată este de 8.447 mp

Pe toată suprafața înierbată (4468 mp) a fost prevăzut un sistem de irigații automat.

Mobilier urban:

112 bănci de odihnă;

70 coșuri de gunoi;

Loc dejoacă: 15 aparate dejoacă;

Alte dotări:

2 cișmele publice;

4 echipamente fitness urban

 • 1 teren sport

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economică a comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități și nu în numele proprietarului infrastructurii.

Implementarea investiției creează beneficii directe și anume:

 • - Dezvoltarea durabilăa localității;

 • - îmbunătățirea calității mediului înconjurător;

Suprafața totală reamenajată este de 8.447 mp

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de H.G. nr. 907/2016 ca fiind perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Această durată a fost estimată la maxim 24 luni.

Durata maximă de realizare a obiectivului de investiții - perioada cuprinsă între data aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției și data procesului-verbal privind admiterea recepției finale este de 60 luni și include: organizarea procedurilor de achiziții publice - 2 luni; proiectare - 2 luni; obținere avize, acorduri autorizații - 2 luni; execuție - 24 luni; monitorizarea în perioada de garanție și rezolvarea eventualelor defecte survenite în această perioadă - 36 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5                                          9                    9      "