Hotărârea nr. 87/2020

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 857/22.05.2020 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 1 din H.G. nr. 329/2020 s-a aprobat suplimentarea sumelor din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020;

în conformitate cu prevederile art. 24 din Odonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 din Anexa la H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, parte integrantă a Dispoziției nr. 2573 din 03.11.2015, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și Ordonanța Militară nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 și celelalte acte normative emise în vederea reglementării prevenirii răspândirii noului coronavirus;

în temeiul art. 129 alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020 în sumă de 1.223.655 lei la cheltuieli și în sumă de 1.178.672 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de 122.945 mii Iei, la cheltuieli și în sumă de 122.945 mii lei la venituri, conform Anexei nr. III și IV ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             AVIZEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  din OXJ.G. nr. 57/2019


neral al Sectorului 6,


Nr.: 87

Data: 28.05.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail:prim6@primarie6.ro; facebook. com/PrimariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.