Hotărârea nr. 86/2020

HCL 86 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 768/11.05.2020 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 1 al anului 2020, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul 1 al anului 2020, conform Anexelor nr. 3 și 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul 1 al anului 2020, conform Anexelor nr. 5 și 6.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 1 al anului 2020, conform Anexelor nr. 7 și 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


Nr.: 86

Data: 28.05.2020București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(âprimarie6.ro; facebook. com/PrimariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.