Hotărârea nr. 85/2020

HCL 85 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 235/22.04.2020 al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul art. 123 alin. (1) și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege dl consilier local Pană Traian în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

l   1 om Mana

AVIZEAZĂ pentru legalitate,conf. art. 243 alin. (1) lit. a)


/fi *4

x Secretarul General al Sectorului 6,

A

II /       JJ               X

Demirel Spiridon


Nr.: 85

Data: 28.05.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: pnm6Fprirnarie6.ro: facebook. corn/ PrimariaSectorului6