Hotărârea nr. 84/2020

HCL 84 – Hotarare privind aprobarea împuternicirii Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și a Direcţiei Generale Investiţii să realizeze în comun cu Administrația Străzilor București, lucrări de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, conform Protocolului din Anexa la prezenta hotărâre

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea împuternicirii Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și a Direcției Generale Investiții să realizeze în comun cu Administrația Străzilor București, lucrări de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, conform Protocolului din Anexa la prezenta hotărâre

Văzând Raportul de specialitate nr. 6364/29.04.2020 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 26/21.02.2020 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 6;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/10.04.2020 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 de a se asocia cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6.

Ținând cont de prevederile:

Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), lit. e) și lit. f), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. r) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Consiliul Local Sector 6 împuternicește Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Direcția Generală Investiții să realizeze în comun cu Administrația Străzilor București, lucrări de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, conform Protocolului din Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru executarea lucrărilor de interes public local vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ  pentru legal itat^fonf. art/243 alin. (1) lit. a) " .U.G.nr. 57/2019


ll/General.al ^ectoru


torului 6,

Nr.: 84

Data: 08.05.2020

București, Calea Plevnei nr. 247-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectonilui6

anexa


A4 N'.C.L. ttCTVfL G /VX..' &t(fâ.OSM0

PROTOCOL DE ASOCIERE

Nr......./

 • I) Preambul:

Având în vedere obiectivul comun de a îmbunătăți calitatea lucrărilor de interes public local de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate in administrarea Administrației Străzilor București, precum si oportunitatea unei colaborăriinter-instituționale in vederea ducerii la îndeplinire a acestui obiectiv,

 • II) Părțile:

 • 1. Consiliul Local Sector 6, cu sediul in Calea P/evnei nr.147-149, Sector 6, București, reprezentat prin Gabriel MUTU,având funcția de Primar

 • 2. Administrația Străzilor București, cu sediul in str. Domnita Ancuța nr. 1, sector 1, București, reprezentată prin Răzvan MIHĂILESCU având funcția de Director General,

Au convenit încheierea prezentul protocol, cu respectarea următoarelor clauze:

 • III) Obiectul protocolului:

Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea de lucrări de interes public local pe spatiile publice de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate in administrarea Administrației Străzilor București.

 • IV) Durata protocolului:

Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării lui de către părți și își va produce efectele pentru o durata de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

 • V) Drepturile si obligații leparților:

 • 1. Consiliul Local al Sectorului 6 va identifica lucrările de interes public local, ce fac obiectul prezentului protocol si va solicita Administrației Străzilor București acordul prealabil privind măsurile necesare in vederea întreținerii, amenajării si/sau reamenajării străzilor de pe raza Sectorului 6, aflate in administrarea Administrației Străzilor București,

 • 2. Administrația Străzilor București va aviza, la propunerea Consiliul Local al Sectorului 6, acțiunile, lucrările,^serviciile sau proiectele de interes public local ce urmează a fi realizate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6, aflate in administrarea Administrației Străzilor București.

’                                                                                      J

 • 3. Consiliul Local al Sectorului 6 va asigura finanțarea, organizarea și derularea activităților/lucrărilor de interes public, avizate cu respectarea tuturor regulilor de legislație în vigoare.

 • 4. Consiliul Local al Sectorului 6 va asigura dotările și mijloacele necesare derulării fiecărei activități, fiind direct și exclusiv răspunzător pentru organizarea și derularea acestora.

 • 5. Consiliul Local al Sectorului 6 va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenurilor și amenajărilor din perimetrul unde va organiza lucrările.

 • VI) Principiile de bune practici ale Protocolului

 • 1. Partenerii contribuie la realizarea activităților, doar in modalitățile precizate pentru fiecare în parte in prezentul protocol de asociere.

 • 2. Părțile se consulta în mod regulat si se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activității.

 • 3, Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etica cele mai înalte.

 • 4. Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cuprevederile prezentului protocol și cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri și cheltuieliaprobate.

Vll)încetarea protocolului

Prezentul Protocol încetează prin:

 • 1. îndeplinirea obiectului său.

 • 2. Denunțarea unilaterală in cazul nerespectăriiobligațiilor asumate, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile.

 • 3. Acordul scris al Părților.

 • VIII) Alte clauze

 • 1. Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

 • 2. Părțile pot încheia acte adiționale, în scris, pentru stabilirea exactă a calendarului activităților ce urmează a se desfășura.

 • IX) Forța majoră și cazul fortuit

 • 1. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă si de neînlăturat care fac imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpă și să notifice celeilalte părți in termen de 15 zile de la data încetăriisituației de forță majoră.

 • 2. Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existentei faptelor constituind forța majoră.

 • 3. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa părții care îl invocă.

 • 4. Cazul fortuit ca și forța majoră sunt exonerate de răspundere.

 • X. Litigii

 • 1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din punct de vedere teritorial si material.

XL Dispoziții finale

 • 1. Prezentul protocol intră in vigoare la data semnării lui de către părți.

 • 2. Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, in scris.

 • 3. Protocolul reprezintă întreaga înțelegere/voința a părților privind aspectele reglementate si prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale si orice modificare poate fie efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Prezentul protocol a fost întocmit astăzi/, in 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Administrația Străzilor București

Director General,

Răzvap MIHĂILESCU

c ăwMx

''XX          ___—-

\ l STRĂZILOR / /

\       / /

= . '                                                                                                                    t

Sectorul 6 al Municipiului București

Primar,

Gabriel MUTU

REȘEDINȚE DE ȘEDINȚA

TRAI AN PANĂ

v W1