Hotărârea nr. 82/2020

HCL 82 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 nr. 5622/13.04.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 99 din 24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 162 din 18.07.2018 privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020;

 • - H.C.L Sector 6 nr. 142 din 16.05.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020;

 • - H.C.L Sector 6 nr. 165 din 20.06.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020, conform anexei;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 78 din 30.03.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 66 din 08.04.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

 • - Art. 7 lit. c), d) și e), art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) și ait. 18 alin. (2), (5) și (7) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (3) lit. a) și b), art. 20 și art. 28 lit. a) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum și ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002;

 • - Art. 2 alin. (1), art. 3 și art. 8 alin. (1) lit. p) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 20 alin. (1) lit. j), art. 41 alin (2) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. d) și o), art. 196 alin. (1) lit. a), precum și art. 197 din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. HI. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.Nr.: 82

Data: 08.05.2020

București, Calea Pleunei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectonilui6

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 82/08.05.2020

PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE INVESTIȚII ÎN SCOPUL REGENERĂRII URBANE A SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN PERIOADA 2018 - 2020

Nr. crt.

Denumire

Valoare de investiție (lei)

TOTAL

2018- 2020

2018

2019

2020

1

Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai

185.000.000

861.177,17

73.290.935,37

r

V

110.847.887,46

*2^

® •

secretar

,general

^^1 Buj^^Z

2

Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc Nicolae Filimon

3

Modernizare și Amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei

4

înființare Parc Bulevardul Timițoara nr. 10-12

5

Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul luliu Maniu

6

Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timișoara

7

Modernizare și amenajare peisagistică Parcul Crangași

8

Amenajare spații verzi Faleza Est a lacului Morii între Splaiul Independenței și insula Lacul Morii

9

Modernizare și amenajare peisagistică Spații verzi între Splaiul Independenței, parcul Crangași și faleza Lacul Morii

10

Amenajare spații verzi str. Valea Oltului

11

Amenajare spații verzi str. Sibiu

12

Amenajare spații verzi sos. Virtuții (intre Bd. Timișoara și Bd. luliu Maniu)

13

Amenajare spații verzi Bulevardul Geniului și Șoseaua Grozăvești

14

Amenajare spații verzi Bulevardul Vasile Milea

15

Amenajare și modernizare spații verzi deasupra magistralei de metrou Drumul Taberei

16

Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în cadrul zonelor teritoriale delimitate în Anexa nr. 2, aflate în administrarea A.D.P.D.U. Sector 6

17

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse in proiectul POR -Militari și nefinalizate

18

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR-Drumul Taberei și nefinalizate

19

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul de reamenajare a parcului Drumul Taberei și nefinalizate