Hotărârea nr. 81/2020

HCL 81 – Hotarare privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA ÎNGERAȘII”, cod SMIS 124789 şi a cheltuielilor legate de proiect

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA ÎNGERAȘII”, cod SMIS 124789 și a cheltuielilor legate de proiect

Văzând Raportul de specialitate nr. D/9021/29.04.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

  • - H.C.L. Sector 6 nr. 95/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa îngerașii”;

  • - H.C.L. Sector 6 nr. 161/2018 privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, ca în numele Consiliul Local Sector 6 și pe seama sa, să realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional - Axa Prioritară 10, îmbunătățirea Infrastructurii educaționale -POR/10/2017/10/10.1a/Bl;

  • - H.C.L. Sector 6 nr. 151/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa îngerașii”;

  • - Ghidul general pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;

  • - Ghidul Solicitantului - Condiții de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/10/2017/10/10.1a/BI;

  • - Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.la/BI;

  • - H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Referatul cu nr. D/9017/29.04.2020 întocmit de Serviciul Administrativ;

In temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA ÎNGERAȘII” cod SMIS 124789, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CRESA ÎNGERAȘII” cod SMIS 124789, în cuantum de 9.987.752,64 lei (inclusiv TVA), conform bugetului cererii de finanțare, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 5.542.094,32 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 88.913,16 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA ÎNGERAȘII”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA ÎNGERAȘII” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește reprezentantul legal - Director General al D.G.A.S.P.C. Sector 6, doamna SCHMUTZER GABRIELA-GIORGIANA să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate ppnf.art. 243 alin (1) lit. a) din (Mg. n/57/2019 ecretaru ener torului 6,


ANEXĂ

La H.C.L.S 6 nr. <$! / (Of-

Bugetul Proiectului cod SMIS 124789 - Construire si Dotare Cresa îngerașii

Activi tate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Valoare totală

Valoare totală eligibilă

Valoare totală publică

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului

Valoare neeligi bilă inclusiv TVA

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finantaree

1. Elaborarea documentației tehnice -Studiu de fezabilitate documentații suport

14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica /

43 - cheltuieli pentru (documentatii suport) obținere avize, acorduri, autorizatii

Cheltuiala directa

Elaborarea documentației tehnice -documentatii suport

5950,00

0

0

0

85

0

13

0

2

5950,00

1. Elaborarea documentației tehnice -Studiu de fezabilitate documentații suport

14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica/

44-proiectare si inginerie

Cheltuiala directa

Elaborarea documentației tehnice -Studiu de fezabilitate

144865,84

0

0

0

85

0

13

0

2

144865,84

2. Elaborarea

Cererii de

14-cheltuieli

Cheltuiala directa

47000,00

47000,00

47000,00

39950,00

85

6110,00

13

940,00

2

0

1-----uKwffiL—2L-U---------------------------------------------- _

finanțare si a anexelor

Referente

pentru proiectare si asistenta tehnica/

45 - cheltuieli pentru consultanta

Elaborarea Cererii de finanțare si a anexelor aferente

3. Activitatea de organizare a procedurilor de achiziție

14-cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica/

45 - cheltuieli pentru consultanta

Cheltuiala directa

Activitatea de organizare a procedurilor de achiziție

17850,00

17850,00

17850,00

15172,50

85

2320,50

13

357,00

2

0

4.Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica/

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Cheltuiala directa

Studii de teren

3289,16

3289,16

3289,16

2795,79

85

427,59

13

65,78

2

0

4.Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica/

43 - cheltuieli pentru (documentatii suport) siob[ainere avize, acorduri, autorizatii

Cheltuiala directa

Documentatii tehnice necesare

4165,00

4165,00

4165,00

3540,25

85

541,45

13

83,30

2

0

4.Activitatea de pregătire a proiectului

14 - cheltuieli pentru proiectare si

Cheltuiala directa

158627,00

158627,00

158627,00

134832,95

85

20621,51

13

3172,54

2

0

^tehnic 05 II

asistenta tehnica/

44 -proiectare si inginerie

Proiect tehnic

4.Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica/

46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica

Cheltuiala directa

Verificare Proiect tehnic

9163,00

9163,00

9163,00

7788,55

85

1191,19

13

183,26

2

0

Activități ce se vor realiza după semnarea contractului de finanțare

1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica/

46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica

Cheltuiala directa

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

83300,00

83300,00

83300,00

70805,00

85

10829,00

13

1666,00

2

0

2. Realizarea investiției de baza

12- cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Cheltuiala directa

Amenajarea terenului

17850,00

17850,00

17850,00

15172,50

85

2320,50

13

357,00

2

0

2. Realizarea investiției de baza

12- cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

39- cheltuieli cu amenajari pentru protecția

Cheltuiala directa

Amenajari pentru protecția mediului si aducerea terenului la

17850,00

17850,00

17850,00

15172,50

85

2320,50

13

357,00

2

0

7          ___________________

o H o> ii

mediului si aducerea la starea inițiala

starea inițiala

13-cheltuieli pentru asigurarea utilităților

necesare obtiectivului

40- cheltuieli pentru asigurarea utilităților

necesare obiectivului

Cheltuiala directa

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

71400,00

0

0

0

85

0

13

0

2

71400,00

15- cheltuieli pentru investiția de baza

53- cheltuieli pentru construcții si instalatii

Cheltuiala directa

Construcții si instalatii, montaj echipamente

6841222,93

3460155,30

3460155,30

2941132,01

85

449820,19

13

69203,10

2

3381067,63

15- cheltuieli pentru investiția de baza

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)

Cheltuiala directa

Dotări

1127406,00

0

0

0

85

0

13

0

2

1127406,00

15- cheltuieli pentru investiția de baza

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,

Cheltuiala directa

Echipamente tehnologice cu montaj

613318,86

613318,86

613318,86

521321,03

85

79731,45

13

12266,38

2

0

FoOslliu/7^

//$ &£>

jop

echipamente cu și fără montaj, dotări)

16- cheltuieli cu organizarea de șantier 57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

Cheltuiala directa

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

34915,34

0

0

0

85

0

13

0

2

34915,34

16- cheltuieli cu organizarea de șantier

58- cheltuieli conexe organizării de șantier

Cheltuiala directa

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

34741,61

0

0

0

85

0

13

0

2

34741,61

17-cheltuieli pentru comisioane, cote,taxe, costul creditului

59-cheltuieli pentru comisioane, cote,taxe

Cheltuiala directa

Cote ISC si avize

70549,33

0

0

0

85

0

13

0

2

70549,33

18-cheltuieli diverse si neprevăzute 60- cheltuieli diverse si neprevăzute

Cheltuiala directa Cheltuieli diverse si neprevăzute

552133,12

0

0

0

85

0

13

0

2

552133,12

3.Prestarea

14- cheltuieli

Cheltuiala

113050,00

0

0

0

85

0

13

0

2

113050,00


__

=4^râ

U ®      (5SMS^

_____________________________JOp*

jserviciilor de /dirigentie de șantier

pentru proeictare si asistenta tehnica

46-chetuieli pentru asistenta tehnica

directa

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

4. Prestarea serviciilor de informare si publicitate

8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate/ 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/ produsului/ serviciului finanțat

Cheltuiala directa

Prestarea serviciilor de informare si publicitate

19105,45

13090,00

13090,00

11126,50

85

1701,70

13

261,80

2

0

Total

9987752,64

4445658,32

4445658,32

3778809,58

85

577935,58

13

88913,16

2

5542094,32