Hotărârea nr. 80/2020

HCL 80 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire imobile cu destinaţia de Bancă de Alimente cu regim de înălţime P+1E, Cantină, Cabină poartă cu regim de înălţime parter”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


soraa

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire imobile cu destinația de Bancă de Alimente cu regim de înălțime P+1E, Cantină, Cabină poartă cu regim de înălțime parter”

Văzând Raportul de specialitate nr. D/9022/29.04.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 91/18.06.2015 privind aprobarea demarării procedurii de înființare a structurii “Banca Locală de Alimente Sector 6”;

 • - H.C.G.M.B. nr. 37/29.02.2016 privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Diaconia - Filiala Sector 6 în vederea implementării proiectului “Banca Locală de Alimente Sector 6”;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 1 19/19.05.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat ce se va încheia între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Diaconia - Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun a proiectului “Banca Locală de Alimente Sector 6”;

 • - Protocolul de Colaborare nr. D/23448/12.12.2016 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Diaconia - Filiala Sector 6 în vederea derulării proiectului “Banca Locală de Alimente Sector 6”;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 203/30.08.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Calea Ciulești nr. 236, Sector 6, pentru construire imobile cu funcțiunea de bancă de alimente și cantină pe un teren în suprafață de 5.117 mp - suprafață măsurată de 5.079 mp, proprietate de stat;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 54/02.04.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Referatul nr. D/9016/29.04.2020 întocmit de către Serviciul Administrativ;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire imobile cu destinația de Bancă de Alimente cu regim de înălțime P+1E, Cantină, Cabină poartă cu regim de înălțime parter”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Traian Pană


nr. £7/2019

Demirel Spiridon

Nr.: 80

Data: 08.05.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro; facebook.com/PnmariaSectorului6


SC MEMENTOARCHITECTURE S.Rl.

E -traii "Wc arohitecture@grnai.ccrn

ADRESA /MOB/E

BUCUREȘTI. SECTOR 6. STR CALEA GiUHSTi. NR. 236

Acresa Str Roșia Mc-nlana, Hr. 4. Bl. 05 St 5. Ap 32, Seci & București

A. Ei.

l f ei     0723 672 334/ 0745 7 78 438

BENEFICIAR.

J 40 10321'20'4       RO 23946033

ASOCIAȚIA DIACONIA SECTOR 6


ANEXĂ

LA H.C.L. S6 NR. $0    /

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 • 1. DATE GENERALE

 • • Denumirea obiectivului de investiții

„CONSTRUIRE IMOBILE CU DESTINAȚIA DE BANCA DE ALIMENTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E,

CANTINA, CABINA POARTA CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER”

 • • Amplasamentul (județul, localitatea)

Prezentul este situat Municipiul București, pe teritoriul administrativ al primăriei sectorului 6, Calea Giulești, nr. 236.

 • • Beneficiarul investiției

ASOCIAȚIA DIACONIA SECTOR 6

 • • Elaboratorul proiectului

S.c. Memento Architecture S.r.i., cu sediul in strada Roșia Montană, Nr. 4, Bl. 05, sector 6, București,

tel. 0745778438, email: memento.architecture(a)qmail.com

 • 2. DURATA DE REALIZARE/GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Durata estimată de realizare a investiției este de 18 luni.

 • 3. DURATĂ REALIZARE / GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

  NR.

  CRT.

  ACTIVITATI

  LUNA

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  1

  Organizarea procedurilor de achiziție publică -lucrări si dirigenție de șantier

  2

  Organizarea de șantier

  3

  Lucrări pentru investiția de bază

  4

  Desființarea șantierului și recepția la terminarea lucrărilor

VALOARE TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

BANCA DE ALIMENTE + CANTINA (denumirea obiectivului de investiții)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului____

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

4.045,43

768,63

4.814,06

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

20200,00

3.838,00

24.038,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

Total capitol 1

24.245,43

4.606,63

28.852,06

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Racord alimentare cu apa

10.000.00

1.900.00

11.900.00

2.2

Racord canalizare

9.000.00

1.710.00

10.710.00

2.3

Racord alimentare cu gaze naturale

15.000.00

2.850.00

17.850.00

2.4

Racord alimentare cu energie electrica

140.000.00

26.600.00

166.600.00

2.5

Racord telecomunicații

12.000.00

2.280.00

14.280.00

2.6

Drumuri de acces

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

186.000,00

35.340,00

221.340,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3.150,00

598,50

3.748,50

3.1.1. Studii de teren

3.150.00

598.50

3.748.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

13.950,00

2.650,50

16.600,50

3.3

Experti zare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

4.500,00

855,00

5.355,00

3.5

Proiectare

228.940,00

43.498,60

272.438,60

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/docuinentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

129.600.00

24.624.00

154.224.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

35.400.00

6.726.00

42.126.00

|_________________________Aprilie 2020_________________________|______|__pg 2/7 |

® L+,

k       S.c MEMENTO ARCHtTECTURE SRL

■k         E-nsail mernento.<K,ftiieciure@g!nai.corft

Adresa' Sir Roșa Montana, Nr. 4, Bl. 05. Sc A. Ei

o. Ap. j2. Soci 6. Bucuroșii

Tei 0723 672 834; 0745 778 438

J 40/țn32P2nt4       RO 23946033

ADRESA IMOBIL

BUCUREȘTI. SECTOR6 STR CALEA GIULESTi. NR. 236

BENEFICIAR.

ASOCIAȚIA DIACONIA SECTOR 6

@9

vi-$>

V/*

__l—

cr£tar //

Wgicarca tehnică de calitate a proiectului tehnic și a ^tletțfnyj^fcle execuție

11.040.00

2.097.60

13.137.60

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

52.900.00

10.051.00

62.951.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.400,00

266,00

1.666.00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

140.000,00

26.600,00

166.600,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

55.000.00

10.450.00

65.450.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

35.000.00

6.650.00

41.650.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

20.000.00

3.800.00

23.800.00

3.8.2. Dirigențic de șantier

85.000.00

16.150.00

101.150.00

Total capitol 3

391.940,00

74.468,60

466.408,60

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

9.495.253.59

1.804.098.1

8

1 1.299.351.77

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

158.213.48

30.060.56

188.274.04

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.835.282.59

348.703.69

2.183.986.28

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

1.103.838.00

209.729.22

1.313.567.22

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

12.592.587,66

2.392.591,6

6

14.985.179,32

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

98.883,72

18.787,91

117.671,62

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (0.5 % din CAP 1.2.1.3.2.4.1.4.2)

49.318.56

9.370.53

58.689.09

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (0.5% din C+M)

49.565.16

9.417.38

58.982.53

5.2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

115.043,34

0,00

115.043,33

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (Conf. Legii 10/1995-0.5 % din C+-M)

49.565.16

0.00

49.565.16

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (Conf. Legii 50/1995-0.1 % din C+M)

9.913.03

0.00

9.913.03

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (Conf. Legii 215/1997 - 0.5% din C+M)

49.565.16

0.00

49.565.16

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/desființare

6.000.00

0.00

6.000.00

sc MEMENTOARCHiTECTURE SRL

Tel 0723672 834/0745778 438 j 40:10321 2014       RO 23946033

ADRESA IMOBIL

BUCUREȘTI. SECTOR 6. STR CALEA GIULESTI. NR 236

BENEFICIAR:

ASOCIAȚIA DIACONIA SECTOR6

1

'Cfieituieli diverseși neprevăzute 6% (din cap. 1.2.1.3.1.4.2.3.5.3.8.4) eligibil

790.306,39

150.158,21

940.464,60

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

12.500.00

2.375.00

14.875.00

Total capitol 5

1.016.733,44

171.321,13

1.188.054,55

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

14.211.506,53

2.678.328,0

2

16.889.834,53

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

9.913.031,06

1.883.475,9

0

11.796.506,96

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție - în faza de execuție se vor crea un număr de aproximativ 125 de locuri de muncă temporare.

Număr de locuri de muncă create în faza de operare - în exploatare se estimează 42 de locuri de muncă.

 • 4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Principalii indicatori economici ai investiției:

Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără

TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Nr. crt.

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

TOTAL GENERAL

14.211.506,53

2.678.328,02

16.889.834,53

Din care: C + M

9.913.031,06

1.883.475,90

11.796.506,96

 • 4.1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 16.889.834,53 lei, respectiv 3.488.626,13 euro (în prețurile - aprilie 2020,

1 Euro = 4.8414 lei) din care construcții și montaj (C+M) 11.796.506,96 lei, respectiv 2.436.590,03 euro.

Pentru investiție avem o valoare medie de 941,43 euro/mp pentru lucrările de construcții - valoare medie inclusiv TVA.

 • 4.2. Eșalonarea investiției (INV/C+I)

Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 15 luni la care se adaugă o perioadă de pregătire a lucrărilor de execuție estimată la 1 lună. în total 16 luni.

Astfel în eșalonarea investiției vom considera perioada 0 - organizare și perioada 1 - perioada de execuție propriu-zisă.

 • 4.3. Durata de realizare (luni)

Conform grafic - 16 luni


-

1

> i'TI f? ir* ■ U' «?,

J s

> '■■■ ii m <.c 5-2 5.Ș

ARCHiTECTURE SRL o.achitectorefâ&fnaicom a Montana. Nr 4, Bl 05. Sr Seci v Bucuresb

. A. El

ADRESA IMOBIL

BUCUREȘTI, SECTOR 6. STR. CALEA GiULESTI. NR. 236

lei 07236?

2 834/ 0745 778 438

BENEFICIAR:

■40:103212014

RO 23946033

ASOCIAȚIA DIACONI* SECTOR 6


Execuție lucrări, servicii supervizare -15 luni.

. Capacități (în unități fizice și valorice) în conformitate cu devizul prezentat acestea sunt:

Nr. și denumire corpuri de clădire:

 • • BANCĂ DE ALIMENTE

• CANTINĂ

 • • BAZIN RETENȚIE

 • • REZERVOR ÎNGROPAT

 • • STAȚIE DE POMPARE PENTRU STINS

 • • STAȚIE DE POMPARE APE UZATE

 • • REȚELE EXTERIOARE

Banca de Alimente se dezvoltă pe parter si 1 etaj parțial, legate pe verticală prin 3 noduri de circulație cu scări, ce deservesc diversele funcțiuni ale imobilului: scara acces pentru voluntari si personal, scara acces vizitatori, scara de legătură intre depozitări si birouri.

Structura funcțională:

Parter: hol acces principal + casa scării, filtru, depozitare materiale curățenie, spațiu primire marfă, cameră frigorifică, cameră refrigerate, spațiu sortare/impachetare/foliere/etichitare management intern produse, sas; bucătărie caldă: chiuvetă bucătar,chiuvetă carne, chiuveta peste, chiuvetă vase; bucătărie rece: blat de lucru, cameră spalare legume/fructe/oua, chiuvetă pentru spălare; depozitare ambalaje, spațiu livrare marfă, birou exediere marfă, depozitare materiale curățenie, coridor, incapere subproduse necoforme - nonanimală, incăpere subproduse neconforme - animală, hol acces voluntari/personal + casa scării, filtru acces, centrală termică.

Etaj parțial: sală cursuri voluntari, 4 birouri, secretariat, sala de ședințe, coridor, zonă print/copiatoare, gr. sanitare, sală de mese, circulatii, 4 vestiare pe sexe + gr. sanitare + dușuri angajați.

Cantina este o construcție parter.

Structura funcțională:

Parter: sală de mese, grupuri sanitare pe sexe, bucătărie caldă: chiuvetă bucătar, chiuvetă carne, chiuvetă peste, chiuvetă vase; bucătărie rece: blat de lucru, cameră spălare legume/fructe/oua, chiuvetă pentru spălare; depozitări, acces, vestiare + grupuri sanitare + dușuri pentru personal.

Prin intervenția propusă nu se au in vedere acțiuni ce vor afecta structura de rezistență a imobilelor prezente pe teren, precum si instalațiile acestora. Nu exista zone de contact direct intre corpurile existente pe teren si cele propuse. Construcțiile noi se vor încadra in cadrul arhitectural al zonei, respectandu-se regulile de compoziție volumetrică, cromatică si plastică arhitecturală integrată sitului.

SC MEMENTO ARCHITECTURE S R L.

ADRESA IMOBIL

 / tk’'® k      Adrasa SU Roșia Montana, Nr. 4. Bl. 05. Sc. A. El

BUCUREȘTI SECTOR6. STR CALEA GIULESTI. NR 236

Tei 0723 6?2 834/ 0745 7/8 438

BENEFICIAR:

J 40; 10321'2014       RO 23946033

ASOCIAȚIA DIACONI A SECTOR 6

va amenaja circulația pietonală din dreptul obiectivelor. Materialele utilizate vor fi suprafețe dalate cu

<^u'L°cȘ^


IWj/ '--11

ciocuri din beton. Suprafețele libere vor fi plantate cu arbuști si plantație joasă.

,’uC'-ț


parcarea autovehicolelor si va face după cum urmează:

Pentru vizitatori si voluntari se vor asigura 7 locuri de parcare pe platforma amenajată lângă corpul C5-


Cantină, către Calea Giulesti, cu acces printr-un racord nou la stradă.

Pentru personal se vor asigura 7 locuri de parcare pe platforma amenajată spre limita de Nord a incintei, către strada Documentului, cu acces printr-un racord nou la stradă.

Pentru accesul camioanelor de aprovizionare se vor asigura accese in incinta prin amenajarea corespunzătoare a platformei rutiere, astfel:

 • -acces auto din Calea Giulesti pentru descarcare/intrare marfă in C4-Banca de alimente, C5-Cantină

 • -acces auto din strada Documentului pentru incărcare/iesire marfă din C4-Banca de Alimente.

Se vor realiza spații verzi in incinta si se vor planta arbuști si plantație joasă, pe o suprafață de minim 30,12% din totalul terenului.

 • 4.5. DATE Șl INDICATORI CE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA

 • • Funcțiunea: Banca de Alimente este un program bazat pe comunitate, un sistem non-profit care colectează, depozitează și distribuie produse alimentare scoase din circuitul alimentar, către persoanele aflate în dificultate. Banca Locală de Alimente este o structură interfuncțională și complementară sistemului de servicii și proiecte sociale furnizate de Parohia Adormirea Maicii Domnului. Alimentele vor fi colectate, triate, stocate în spațiile de depozitare special amenajate, sortate și distribuite persoanelor și familiilor sărace, organizațiilor nonguvernamentale, cantinelor și centrelor sociale. In scopul ajutorării persoanelor defavorizate se va construi si C5 - Cantina, unde se vor asigura locuri de servire a mesei, bucătărie, spații dedicate depozitarii alimentelor.

 • • Dimensiunile maxime la teren:

Bancă de Alimente - 59,6m x 24,5m

Cantină -16,1m x 26,7m

 • • Regim de înălțime:

Bancă de Alimente - P +1E parțial

Cantină - P

 • • H-MAX

Bancă de Alimente - 11 m de la cota troruarului

Cantină - 7m de la cota trotuarului

BILANȚ TERITORIAL:

Suprafață teren = 5 079 mp (cf. măsurători)

EXISTENT:

Suprafață construită existentă (C1+C2+C3)=239mp

Suprafață construită desfășurată existente (C1+C2+C3)=239mp

POT existent = 4,70%

CUT existent = 0,047

PROPUNERE:

Suprafață construită corp C4 (banca de alimente) - 1,406mp

Suprafață desfășurată corp C4 - (banca de alimente) =1990mp

C iRE S.R

E-însii mernfento afchiteci!Ke@ȘFriai cor Adresa Sir Rosta Montana, Hr 4. Bl. 05.

ADRESA IMOBIL

BUCUREȘTI, SECTOR 6. STR CALEA. GIULESTi, NR. 236


■ V-Â1 • îl . , .

k ■'•Regim de înălțime corp C4 - P+1E parțial

(la atic) = de la cota trotuar

Suprafață construită corp C5 - (cantina) = 446mp

Suprafață desfășurată corp C5 - (cantina) = 446mp

Regim de inaltime corp C5 - P

H maxim (la atic) = 6.50m de la cota +0.00, 6.70m de la cota trotuar

Suprafață construită corpuri propuse (C4+C5) = 1852mp

Suprafață desfășurată corpuri propuse (C4+C5)=2436mp

Suprafață construită TOTAL (existent+propus) = 2091 mp

POT = 41.16% (din 70% maxim permis)

Suprafață desfășurată TOTAL (existent+propus) = 2675mp

CUT = 0.53 (din 3 maxim permis)

S. spatii pietonale de incintă = 295mp

S. circulatii auto de incintă = 1001 mp

S. spatii verzi pe teren natural= 1530 mp (30,12%)

S. spatii verzi pe teren natural cu geogrila si pavele ecologice pentru parcări = 162mp

Nr. locuri de parcare = 14

Construcția se incadrează la CATEGORIA DE C DE IMPORTANȚĂ (normală), conform HGR nr. 766/1997; la CLASA III DE IMPORTANȚĂ (construcții de importanță normală) conform tabel 44.3, P100-1/2006; Risc de incendiu MARE, cf. P118/99 și Scenariu de Securitate la Incendiu și Grad de rezistență la incendiu II, cf. P118/99 și Scenariu de Securitate la Incendiu.

întocmit: Arh. Tudor Boacșă