Hotărârea nr. 8/2020

HCL 8 – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


■M

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Raportul de specialitate nr. D/28394/20.12.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

 • - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Nota de Fundamentare nr. A/31216/22.11.2019 a Serviciului Ajutor Social;

In temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă în anul 2020, lista cu situațiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă în anul 2020, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) dinO.lUj. nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 6,

/A;__________

/DSmirel Spiridon

Nr.: 8

Data: 30.01.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXA Nr.l

la H.C.L. S.6 nr. ..Ș..../.?(?..(?/.^?^0

LISTA

cu situațiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

1 Ajutoare de urgență în sumă de 2.000 lei, pentru situații de necesitate, cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, acordate familiilor și persoanelor singure ale căror venituri medii nete pe membru se află până la nivelul salariului minim net pe economie.

Menționăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28. alin (2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și art.41, art.42 și art.43 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. Ajutoare de urgență de până la 1.500 lei, pentru situații medicale, certificate de medicul specialist (efectuarea de operații chirurgicale, cu costuri ridicate, tratamente și investigații de specialitate, achiziționarea de dispozitive medicale), acordate familiilor cu venituri medii nete lunare de până la 1000 lei/membru și persoanelor singure cu venituri medii nete lunare de până la 1200 lei

Menționăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28. alin (2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și art.41, art.42 și art.43 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

 • 3. Ajutoare de urgență în sumă de 2.000 lei, pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea - acordate persoanelor singure beneficiare de ajutor social sau care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social.

Acest sprijin financiar se mai acordă și pentru persoanele decedate, care nu se aflau în următoarele situații: (angajat cu carte de muncă, șomer, minor, elev sau student, pensionar, persoană încadrată în grad de handicap) și nu au avut calitatea de asigurat înregistrat la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București./CASA O.P.S.N.A.J. Totodată, solicitantul ajutorului trebuie să nu se încadreze în prevederile art.126 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, adică să nu poată beneficia de ajutorul de deces acordat de casele de pensii.

Valoarea facturilor să lîe minim în sumă de 1.000 lei.

Menționăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28. alin (2) și (4) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și art.46, art.47 și art.48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

 • 4. Ajutoare de urgență de până la 1.000 lei, pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități sau către asociația de locatari/proprietari (la întreținere, energie electrică, gaze naturale, apă curentă, gunoi), care le percep în situații de incapacitate financiară obiectivă - acordate familiilor cu venituri medii nete lunare de până la 1000 lei/membru și persoanelor singure cu venituri medii nete lunare de până la 1200 lei și care la momentul solicitării nu întrunesc condițiile sau nu au beneficiat (în același an) de prevederile H.C.L. sector 6 nr. 183/2002 privind aplicarea H.G.nr.l 149/2002 pentru suportarea unei părți din datoriile pe care persoanele/familiile marginalizate social le înregistrează la plata cotelor de întreținere sau către furnizorii de utilități publice de strictă necesitate (energie electrică, energie termică, apă curentă, gaze naturale/ consum fără penalități.

Menționăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28. alin (2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și art.41. art.42 și art.43 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

5. Ajutoare de urgență de până la 2000 lei pentru pentru plata valorii unei părți din cheltuielile realizate pentru branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare utilizatorilor casnici individuali, persoane fizice - acordate persoanelor singure sau familiilor care au media veniturilor bănești lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie.

Menționăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28. alin (2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art.12 și art 122 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mențiuni:

 • 1) Pot beneficia de aceste ajutoare de urgență numai persoanele care au domiciliul legal pe raza sectorului 6 sau a avut domiciliul situat pe raza sectorului 6 (în cazul persoanelor decedate) în ultimele 12 luni la data depunerii cererii (cu excepția ajutorului de înmormântare).

 • 2) Ajutoarele de urgență pentru probleme medicale și ajutoarele de urgență pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități sau către asociația de locatari/proprietari se acordă o singură dată pe an;

 • 3) Ajutoarele de urgență pentru situații de necesitate (calamități, incendii), precum și ajutoarele de urgență pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități sau către asociația de locatari/proprietari, se acordă doar pentru locuința aflată pe raza sectorului 6;

 • 4) Ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru situații de necesitate și ajutoarele pentru branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și canalizare se acordă o singură dată, iar data de înregistrare a cererii prin care se solicită acordarea ajutorului de urgență trebuie să nu depășească 12 luni de la producerea evenimentului;

 • 5) Persoana singură sau familia poate solicita într-un an calendaristic doar un singur tip de ajutor de urgență;

 • 6) Necompletarea dosarului cu actele solicitate sau expirarea documentelor prezentate. într-un interval de 3 luni de la depunere, atrage închiderea cazului, prin întocmirea unui raport de închidere caz.

 • 7) Ajutoarele de urgență pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități sau către asociația de locatari/proprietari se acordă numai în cazul în care, cuantumul debitului/debitelor înregistrat/e de persoană/familie (consum fără penalități) și pentru care a fost solicitată acordarea sprijinului financiar nu depășește dublul plafonului de ajutor maxim stabilit în prezenta anexă (respectiv suma de 2.000 lei), iar valoarea ajutorului este de până la 50% din valoarea restanțelor înregistrate;

 • 8) Ajutoarele de urgență (cu excepția ajutorului de înmormântare) se vor acorda ținând cont și de bunurile deținute de persoana singură/familia solicitantă, cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului de urgență, conform Anexei nr.2.

 • 9) Persoanele apte de muncă care beneficiază de aceste tipuri de ajutoare au obligația de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local (excepție pentru ajutorul de înmormântare);

 • 10) Pentru ajutoarele de urgență acordate pentru racordarea/branșarca la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare utilizatorilor casnici individuali, persoane fizice, persoana singură sau familia trebuie să dețină, în calitate de proprietar, imobilul pentru care solicită sprijinul, și să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6, situat la imobilul pentru care solicită ajutorul lunar.

 • 11) Dosarele vor fi instrumentate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în baza procedurii de lucru stabilită.

ANEXA Nr.2

la H.C.L. S.6 nr.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutoarelor de urgență prevăzute de

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Bunurii mobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcționare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

Tercnuri/animale și/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale și păsă anuală depășește suma de 1.000 euro suma de 2.500 curo pentru familie

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutoarelor de urgență.

Excepție pentru ajutorul de urgență pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea

BUGET PROIECT - ANUL 2020

Nr. crt.

Tip ajutor de urgență

Număr ajutoare/an

Cost anual/lei

1.

Ajutoare de urgență în sumă de 2.000 lei. pentru situații de necesitate, cauzate de calamități naturale, incendii, accidente

12

24.000

2.

Ajutoare de urgență de până la 1.500 lei, pentru situații medicale

20

30.000

O

3.

Ajutoare de urgență în sumă de 2.000 lei, pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea

15

30.000

4.

Ajutoare de urgență de până la 1.000 iei (consum tară penalități), pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități sau către asociația de locatari/proprietari (la întreținere, energie electrică, gaze naturale, apă curentă, gunoi), care ie percep în situații de incapacitate financiară obiectivă

12

12.000

5

Ajutoare de urgență de până la 2000 lei pentru plata valorii unei părți din cheltuielile realizate pentru branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare utilizatorilor casnici individuali, persoane fizice

12

24.000

TOTAL BUGET

74

120.000

NOTĂ: Numărul de ajutoare de urgență poate excede față de numărul de ajutoare prevăzut anual. în condițiile încadrării în limita de buget aprobată.