Hotărârea nr. 70/2020

HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cornului nr. 10”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 202 mp, proprietate privată persoană fizică

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Cornului nr. 10”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare construcție existentă cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren în suprafață măsurată de 202 mp, proprietate privată persoană fizică

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 152/30.01.2020 al Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6. prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “Strada Cornului nr. 10”, sector 6;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 44309/1/7/20.01.2020 și al Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

  • - Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • - P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) litera e), coroborat cu art. 166 alin. (2) litera j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Cornului nr. 10”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare construcție existentă cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren în suprafață măsurată de 202 mp. proprietate privată persoană fizică.

Art. 2. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poștală pusă în discuție, devin nule de drept.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitateZbnf. art. 243 alin. (1) lit. a) dinp.U.G. nr/57/2019

Secretarii! General af Sectorului 6,

Demirel Spiridon


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector

cod 060013, CUIR04340730


Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-ntail:prini6(q)primarie6,ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6