Hotărârea nr. 67/2020

HCL 67 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 140/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor – Calea Crângaşi – Calea Giuleşti – Str. George Vâlsan”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 140/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor - Calea Crângași - Calea Giulești - Str. George Vâlsan”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1994/10.02.2020 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018-2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 140/16.05.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor - Calea Crângași - Calea Giulești - Str. George Vâlsan”.

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 140/16.05.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor - Calea Crângași - Calea Giulești - Str. George Vâlsan”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 140/16.05.2019, rămân neschimbate.

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ  pentru legalitate co/if. art. 243, alin. (1) lit. a) din Secretara


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.