Hotărârea nr. 65/2020

HCL 65 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 138/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafaţă a pasajului rutier Lujerului – B-dul Iuliu Maniu – Str. Moineşti – Str. Liniei”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 138/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafață a pasajului rutier Lujerului - B-dul luliu Maniu - Str. Moinești - Str. Liniei"

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1992/10.02.2020 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; Având în vedere:

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018-2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 138/16.05.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafață a pasajului rutier Lujerului - B-dul luliu Maniu - Str. Moinești - Str. Liniei”;

în conformitate cu prevederile:

  • - Alt. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 138/16.05.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafață a pasajului rutier Lujerului - B-dul luliu Maniu - Str. Moinești - Str. Liniei”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 138/16.05.2019, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate cOnf. art. 243 alin. (1) lit. a)

din O.O.G. nr. 57/2019

%      J\\ C_____i______1    _______1 _ 1 O__x__


° V SecretaruFGeneral al Sectorului 6,

lirei Spiridon

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, coci 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446: www.primarie6.ro; e-mail: prim6®,primarie6.ro; facebook.com/PriniariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.