Hotărârea nr. 64/2020

HCL 64 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 137/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Sibiu – Str. Sergent Major Cara Anghel”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


■I


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 137/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea - Drumul Sării - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. Sergent Major Cara Anghel”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1991/10.02.2020 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018-2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 137/16.05.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea - Drumul Sării - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. Sergent Major Cara Anghel”.

In conformitate cu prevederile:

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 137/16.05.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea - Drumul Sării - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. Sergent Major Cara Anghel”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 137/16.05.2019, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.