Hotărârea nr. 62/2020

HCL 62 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 135/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei – Str. Sibiu – B-dul Timişoara – Str. Braşov”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 135/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei - Str. Sibiu - B-dul Timișoara - Str. Brașov”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1989/10.02.2020 a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; Având în vedere:

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018-2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 135/16.05.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei -Str. Sibiu - B-dul Timișoara - Str. Brașov”;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 135/16.05.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei - Str. Sibiu - B-dul Timișoara - Str. Brașov”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 135/16.05.2019, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană


Nr.: 62

Data: 15.04.2020București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446: www.primarie6.ro; e-ntail:prim6(a)primarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.