Hotărârea nr. 60/2020

HCL 60 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1300/26.02.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

  • - H.G. nr. 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 166 alin. (2). lit. k) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (I) Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție construcție locuințe situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.SEMNEAZĂ


Nr.: 60

Data: 15.04.2020


pentru legalitate conf. aii. 243 alin. (1) lit. a) di .U.G. nr. 57/2019

ului 6,

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro: e-mail: prim6<aprimarie6.ro: facebook.com/PrimariaSectorului6

/r/VCATT

Executant,

Asoc. SC DSE CONSULTING SRL & SC YARDMAN SRL

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții:

"Servicii de Proiectare Tehnica si Lucrări de construire blocuri de locuințe si amenajare incinta teren Alexandru

Ivasiuc nr. 3A, sector 6, București, conform acord contractual 109/02.07.2019"

Varianta 1 - Ds+P+4E

(denumirea obiectivului de investiții)

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

1.055.283,82

200.503,93

1.255.787,75

Pregătirea terenului

365.273,54

69.401,97

434.675,51

împrejmuire incinta

132.129,20

25.104,55

157.233,75

Amenajare carosabil

557.881,08

105.997,41

663.878,49

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

8.881,53

1.687,49

10.569,02

Spatii verzi, inclusiv dotări

8.881,53

1.687,49

10.569,02

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 1

1.064.165,35

202.191,42

1.266.356,77

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Branșamente instalatii exterioare

0,00

0,00

0,00

Branșament electric

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii de specialitate

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

421.093,40

80.007,75

501.101,15

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

90.234,30

17.144,52

107.378,82

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

33.085,59

6.286,26

39.371,85

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

297.773,51

56.576,97

354.350,48

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2 Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

30.078,10

5.714,84

35.792,94

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

30.078,10

5.714,84

35.792,94

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de axecutie, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

20.078,10

3.814,84

23.892,94

3.8.2. Dirigentie de șantier

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol3

451.171,50

85.722,59

536.894,09

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

31.161.588,93

5.920.701,90

37.082.290,83

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1.125.542,95

213.853,16

1.339.396,11

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

15.207,00

2.889,33

18.096,33

4.6 ■

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Totalcapitol4

32.302.338,88

6.137.444,39

38.439.783,27

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

241.693,16

45.921,70

287.614,86

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

169.185,21

32.145,19

201.330,40

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

72.507,95

13.776,51

86.284,46

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4 Cota aferenta casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse șî neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 5

241.693,16

45.921,70

287.614,86

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

■ 0,00

. ■             0,00

TOTAL GENERAL

34-059 ^68,89

6.471.280,09

40.530.648,98

din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1)

32.467.447,44

6.168.815,01

38.636.262,45

Executant,

Asoc. SC DSE CONSULTING SRL & SC YARDMAN SRL


PREȘEDINTE DE SEOINTH* secretar % general