Hotărârea nr. 6/2020

HCL 6 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2019 – 2020, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Gimnaziale ,,Româno – Finlandeză”, în Liceul ,,Româno – Finlandez”, având 4 niveluri de școlarizare, respectiv nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial și nivel liceal cu sediul în Strada Răsăritului nr. 59, Sector 6, București la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2019 - 2020, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Gimnaziale „Româno - Finlandeză”, în Liceul „Româno - Finlandez”, având 4 niveluri de școlarizare, respectiv nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial și nivel liceal cu sediul în Strada Răsăritului nr. 59, Sector 6, București la unități de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 6

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 20216 din data de 09.12.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, a adresei Școlii Gimnaziale „Româno - Finlandeză” nr. 758 din data de 26.11.2019, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Sector 6 cu nr. 45683 din data de 27.11.2019, redirecționată și înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 19586 din data de 28.11.2019, adresa Administrației Școlilor Sector 6 nr. 20288 din data de 10.12.2019, adresă înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 28398 din data de 11.12.2019 și avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 28398 din data de 13.12.2019, înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2 din data de 06.01.2020;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2019 - 2020, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Gimnaziale „Româno - Finlandeză”, în Liceul „Româno - Finlandez”, având 4 niveluri de școlarizare, respectiv nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial și nivel liceal cu sediul în Strada Răsăritului nr. 59, Sector 6, București la unități de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 6.

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2019 - 2020, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 6

Data: 30.01.2020

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 6/30.01.2020

Nr.

Crt.

Date

Denumire unitate de învățământ

Nivel școlarizare

Adresă

Date contact

1

Date unitate de învățământ prezent

Liceul „Româno -Finlandez”

LIC, PRE,

PRI. GIM

Strada Răsăritului, Nr.59, Sector 6, București

Tel: 0217770795

E-mail:

contact®,scoalafinlandeza.ro