Hotărârea nr. 59/2020

HCL 59 – Hotarare privind aprobarea unor masuri economice pentru prevenirea unei eventuale crize economice ca urmare a unor masuri administrative instituite pe perioada starii de urgenta determinate de raspandirea virusului COVID-19

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri economice pentru prevenirea unei eventuale crize economice ca urmare a unor măsuri administrative instituite pe perioada stării de urgență determinate de răspândirea virusului COVID - 19

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1729/14.04.2020 al Administrației Piețelor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile:

Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României;

O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economiceși fiscal-bugetare;

art. 33A1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. q) și ș) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se împuternicește Administrația Piețelor Sector 6 să restructureze obligațiile financiare ale agenților economici care au în derulare contracte cu Administrația Piețelor Sector 6 și care devin exigibile în perioada stării de urgență din anul 2020 conform prevederilor art. 2.

Art. 2. (1) Obligațiie financiare prevăzute la art. 1 aferente lunilor aprilie-iunie 2020 pot fi achitate suplimentar, pe lângă obligațiile financiare aferente lunilor septembrie 2020- februarie 2021, astfel:

  • a) obligațiile financiare aferente lunii aprilie 2020 se pot achita în proporție de 50% în condițiile lunii septembrie 2020, iar 50% se vor achita în condițiile lunii octombrie 2020;

  • b) obligațiile financiare aferente lunii mai 2020 se pot achita în proporție de 50% în condițiile lunii noiembrie 2020, iar 50% se vor achita în condițiile lunii decembrie 2020;

  • c) obligațiile financiare aferente lunii iunie 2020 se pot achita în proporție de 50% în condițiile lunii ianuarie 2021, iar 50% se vor achita în condițiile lunii februarie 2021.

Art. 3. (1) De prevederile prezentei hotărâri pot beneficia la cerere, pe baza actului adițional încheiat cu Administrația Piețelor Sector 6, agenții economici ale căror obligații de plată rezultă din contractele de închiriere, asociere, protocoale care vizează un drept de folosință pentru un teren și/sau spațiu comercial.

  • (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei obligațiile financiare rezultate din contractele de asociere în participație încheiate cu Administrația Piețelor Sector 6 care au ca obiect exploatarea piețelor și/sau complexelor comerciale.

  • (3) De asemenea sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei și obligațiile financiare ce decurg din contractele de închiriere/asociere/protocoale pentru imobile în care se desfășoară următoarele activități comerciale: comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-irT, „room-service“ sau livrare la client, farmacii (inclusiv veterinare și de tip plafar), curățătorii, fitofarmacii, vânzare produse și servicii de optică medicală, vânzarea aparaturii electronice/electrocasnice care asigură livrarea la domiciliu sau sediul clientului, comercializare produse de uz veterinar.

Art. 4. Se autorizează Administrația Piețelor Sector 6 să încheie acte adiționale la contractele precizate la art. 3 alin. (1) în care să prevadă că, în perioada 01.04.2020-01.12.2021, prin derogare de la dispozițiile contractuale actuale, garanțiile de bună execuție aferente contractelor ale căror obligații se restructurează conform prevederilor prezentei, să fie puse la dispoziția Administrației Piețelor Sector 6, urmând ca aceasta să efectueze trageri de fonduri din acestea oricând va considera necesar.

Art. 5. Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 76/2005, pe perioada stării de urgență din anul 2020, se reduce la 5 lei/zi taxa pentru tarabă datorată de producătorii agricoli ce utilizează tarabe în piețele aflate în administrarea directă a Administrației Piețelor Sector 6.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Piețelor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate£onf. art. 243 alin. (1) lit. a)  din .^U.G.nr. 57/2019 ecretarubjGeneral al Sectorului 6,UMxblU

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319: Fax: 037.620.4446: www.priniarie6.ro: e-mail:prim6(q)priniarie6.ro: facebook.com/PriniariaSectorului6