Hotărârea nr. 58/2020

HCL 58 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 616/14.04.2020 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 33A1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;

Având în vedere H.C.L. Sector 6 nr. 36/21.02.2020 prin care a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate a obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timișoara", precum și art. (1) din Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale (CAIL) nr. 6072/31.03.2020, prin care a fost avizată favorabil garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului București a unei finanțări interne;

în temeiul art. 129 alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de 219.640 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

CONTRASEMNEAZĂ e conf. art. n O.U.G. nr Secretarul General


Unitatea administrativ-teritorială:


A4- //(XC, SA


11/04


BUGETUL CREDITELOR INTERNE

PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii Ici -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim

III

Trim IV

SURSĂ DE FINANȚARE-TOTAL                                                 219 640             80 021 105 917 17 702 16 000 230 070 241 573 253 169

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

219 640

x

80 021

105 917

17 702

16 000

230 070

241 573

253 169

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

219 640

X

80 021

105 917

17 702

16 000

230 070

241 573

253 169

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 +41.07.02.04 +41.07.02.11 la

41.07.02.15)

41.07.02

219 640

X

80 021

105 917

17 702

16 000

230 070

241 573

253 169

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

219 640

X

80 021

105 917

17 702

16 000

230 070

241 573

253 169

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

o

x

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr. 11 /2018        41.07.02.11

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale

41.07.02.12

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale

41.07.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018

41.07.02.14

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019

41.07.02.15

0

X

0

0

0

0

0

0

0

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

>00.16

X

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

[41.07

X

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.04 + 41.07.02.14+41.07.02.15)

41.07.02

X

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

x

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018

41.07.02.14

X

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019

[41.07.02.15

X

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

219 640

) 80 021

105 917

17 702

16 000

230 070

241 573

253 169

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

219 640

X

80 021

105 917

17 702

16 000

230 070

241 573

253 169

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

219 640

X

80 021

105 917

17 702

16 000

230 070

241 573

253 169

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 +41.07.02.11 la 41.07.02.13)

41.07.02

219 640

X

80 021

105 917

17 702

16 000

230 070

241 573

253 169

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

219 640

X

80 021

105 917

17 702

16 000

230 070

241 573

253 169

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.l 1/2018

41.07.02.11

X

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale

41.07.02.12

X

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale

41.07.02.13

X

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

219 640

0

80 021

105 917

17 702

16 000

230 070

241 573

253 169

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)

50.07

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte

servicii publice generale

54.07.50

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.07+61.07)

59.07

A na rare (cod 60.07.02)

60.07

Din total capitol:

Anarare naționala

60.07.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61.07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod

65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

75 847

0

20 667

21 478

17 702

16 000

79 087

83 041

87 027

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

J-----------------

învățământ preșcolar

65.07.03.01

învățământ primar

65.07.03.02

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

__

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

J

învățământ secundar superior

65.07.04.02

Invatamant profesional

65.07.04.03

învatamant postliceal

65.07.05

învățământ nedcfinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

Invatamant special

65.07.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

Spitale generale

66.07.06.01

Unități mcdico-sociale

66.07.06.03

Servicii de sanatate publica

66.07.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

75 847

0

20 667

21 478

17 702

16 000

79 087

83 041

87 027

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Casc de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

0

o

0

0

Cămine culturale

67.07.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

75 847

0

20 667

21 478

17 702

16 000

79 087

83 041

87 027

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

75 847

0

20 667

21 478

17 702

16 000

79 087

83 041

87 027

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod

68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

]_______________

Asistenta sociala pentru familie si copij_________ ________

____Cresc__________________________

Unități de asistență medico-sociale

68.07.06

6WJU_____

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la

70.07.07+70.07.50)

70.07

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

Iluminat public si electrificări

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

Salubritate

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79.07

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale^ cod 80.07.01.06+80.07.01.10 ) Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.07.01

80.07.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

Din total capitol:

Energie termică__________________________________

Alti combustibili

81.07.06

81.07.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83.07

143 793

0

59 354

84 439

0

0

150 983

158 532

166 142

143 793

0

59 354

84 439

0

0

150 983

158 532

166 142

143 793

0

59 354

84 439

0

0

150 983

158 532

166 142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 793

0

59 354

84 439

0

0

150 983

158 532

166 142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

' 1

Din total capitol:

|

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

I

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

Camere agricole

83.07.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

Drumuri si poduri

84.07.03.01

Transport în comun

84.07.03.02

Străzi

84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

Aviația civila

84.07.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

Alte acțiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87.07

Din total capitol:

Turism

87.07.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.07.05

Alte acțiuni economice

87.07.50

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

DEFICnT

99.07

TOTAL CHELTUIELI -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)

50.07

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte servicii publice generale

54.07.50

Partea a H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.07

Aparare (cod 60.07.02)

60.07

Din total capitol:

Aparare naționala

60.07.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61.07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

1

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

învățământ preșcolar

65.07.03.01

învățământ primar

65.07.03.02

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

învățământ secundar superior

65.07.04.02

Invatamant profesional

65.07.04.03

învatamant postiiceal

65.07.05

învățământ ncdefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

învățământ special

65.07.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.1 1.03+65.07.11.30)

65.07.11

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

Spitale generale

66.07.06.01

Unități medico-sociale

66.07.06.03

Servicii de sanatate publica

66.07.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

Cultura, recrcere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

Muzee

67.07.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

Case de cultura

67.07.03.06

Cămine culturale

67.07.03.07

J________________

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

Alte servicii culturale

67.07.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

1

1_____

Sport

67.07.05.01

')

Tineret

67.07.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

Asigurări si asistenta sociala (cod

68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

Unități de asistență medico-socialc

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la

70.07.07+70.07.50)

70.07

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

Iluminat public si electrificări

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

Salubritate

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79.07

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.07.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

Alti combustibili

81.07.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83.07

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

Camere agricole

83.07.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

Drumuri si poduri

84.07.03.01

Transport în comun

84.07.03.02

Străzi

84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

Aviația civila

84.07.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

Alte acțiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87.07

Din total capitol:

Turism

87.07.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.07.05

Alte acțiuni economice

87.07.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

DEFICllf

99.07

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

219 640

0

80 021

105 917

17 702

16 000

230 070

241 573

253 169

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)

50.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.07.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

0

Alte servicii publice generale

54.07.50

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.07+61.07)

59.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare (cod 60.07.02)

60.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.07.02

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.07.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

0

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

75 847

0

20 667

21 478

17 702

16 000

79 087

83 041

87 027

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant preșcolar

65.07.03.01

0

învățământ primar

65.07.03.02

0|

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.07.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

Sanatatc (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.07.06.01

0

Unități medico-sociale

66.07.06.03

0

Servicii de sanatatc publica

66.07.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

75 847

0

20 667

21 478

17 702

16 000

79 087

83 041

87 027

Din total capitol:

__1

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

Muzee

67.07.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

Case de cultura

67.07.03.06

Cămine culturale

67.07.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

Alte servicii culturale

67.07.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

Sport

67.07.05.01

Tineret

67.07.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

Asigurări si asistenta sociala (cod

68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

Unități de asistență mcdico-sociale

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei socialc( cod 68.07.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la

70.07.07+70.07.50)

70.07

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01 ___

0

0

0

0

75 847

0

20 667

21 478

17 702

16 000

79 087

83 041

87 027

75 847

20 667

21 478

17 702

16 000

79 087

83 041

87 027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 793

0

59 354

84 439

0

0

150 983

158 532

166 142

143 793

0

59 354

84 439

0

0

150 983

158 532

166 142

143 793

0

59 354

84 439

0

0

150 983

158 532

166 142

143 793

59 354

84 439

150 983

158 532

166 142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1________________

Amenajări hidrotehnice______ ______

Iluminat public si electrificări ________ _____

Alimentarecu gaze naturale in localități _ __________

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

~Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

Salubritate          _______________

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale_______ _    _ _

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.Q7)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

Din total capitol:_____________________________________________________________

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

Programe de dezvoltare regională și socială_________

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

Din total capitol:_____________________________________________________________

Energie termică __________ ___ _____________

Alti combustibili__________________ ____

Alte cheltuieli privind combustibili si energia ____________

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanațoarc (cod 83.07.03)

Din total capitol:__

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30) ___ ___

Protecția plantelor și carantină fitosanitară                        ____ _

Camere agricole_________

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii______ _________

Transporturî(cod 84.07.03+ 84.07J)6+84.07.50 )

Din total capitol:_____________________________________________________________

Transport rutier (cod 84.07.03.0IJa 84.07.03.03)

Drumuri si poduri______ _____

Transport îrțcomun _____________ ___

Străzi_________ ________ ______ _______

Transport aerian (cod 84.07.06.02)_______________

Aviația civila_______ ____ __ _____________ __

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor_____________

Alte acțiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

Dintotațcapjtok___

Turism_____________________ _      __

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

70.07.05.02

70.07.06

70.07.07

70.07.50

74.07

74.07.03

74.07.05

74.07.05.01

74.07.05.02

74.07.06

79.07

80.07

80.07.01

80.07.01.06

80.07.01.10

81.07

81.07.06

81.07.07

81.07.50

83.07

83.07.03

83.07.03.03

83.07.03.07

83.07.03.30

84.07

84.07.03

84.07.03.01

84.07.03.02

84.07.03.03

84.07.06

84.07.06.02

84.07.50

87.07

87.07.04

87.07.05

_

1

Alte acțiuni economice

87.07.50

)

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

DEFICIT]

99.07

NOTA: - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificatiei economice.

* Deficitul va fi acoperit din sursa de finanțare "Sume aferente creditelor interne"


BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020


B 07 Bugetul creditelor interne


14/04/2020 11:00:24 Pag. 1/1

- Mii lei -

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2021

2022

2023

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

219 640.00

80 021.00

105 917.00

17 702.00

16 000.00

230 070

241 573

253 169

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

219 640.00

80 021.00

105 917.00

17 702.00

16 000.00

230 070

241 573

253 169

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

219 640.00

80 021.00

105 917.00

17 702.00

16 000.00

230 070

241 573

253 169

4

Active nefinanciare

71

219 640.00

80 021.00

105 917.00

17 702.00

16 000.00

230 070

241 573

253 169

5

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71.01

219 640.00

80 021.00

105 917.00

17 702.00

16 000.00

230 070

241 573

253 169

6

Construcții

71.01.01

218 383.00

79 939.00

105 389.00

17 055.00

16 000.00

227 930

239 326

250 814

7

Alte active fixe

71.01.30

1 257.00

82.00

528.00

647.00

_

2140

2 247

2 355


DIRECTOR GENERAL,

BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020


67.07 Cultura, recreere si religie


14/04/2020 10:59:44 Pag.1/1

- Mii lei -

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. I!

TRIM. III

TRIM. IV

2021

2022

2023

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

4

Active nefinanciare

71

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

5

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71.01

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

6

Construcții

71.01.01

74 590.00

20 585.00

20 950.00

17 055.00

16 000.00

76 947

80 794

84 672

7

Alte active fixe

71.01.30

1 257.00

82.00

528.00

647.00

2140

2 247

2 355

ORDONATOR,PRINCIPAL DE CREDITE,

DIRECTOR QENERAL,


BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

67.07.05 Servicii recreative si sportive


14/04/2020 10:53:16 Pag.1/1

- Mii lei -

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2021

2022

2023

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

4

Active nefinanciare

71

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

5

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71.01

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

6

Construcții

71.01.01

74 590.00

20 585.00

20 950.00

17 055.00

16 000.00

76 947

80 794

84 672

7

Alte active fixe

71.01.30

1 257.00

82.00

528.00

647.00

_

2140

2 247

2 355


n

DIRECTOR GENERAL,

BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

14/04/2020 10:52:49 Pag.1/1

- Mii lei -


67.07.05.03 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

DIRECTOR GENERAL,


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2021

2022

2023

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

4

Active nefinanciare

71

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

5

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71.01

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

6

Construcții

71.01.01

74 590.00

20 585.00

20 950.00

17 055.00

16 000.00

76 947

80 794

84 672

7

Alte active fixe

71.01.30

1 257.00

82.00

528.00

647.00

_

2140

2 247

2 355

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

67.07.05.03 ADPDU întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

14/04/2020 10:52:34 Pag.1/1

- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2021

2022

2023

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

4

Active nefinanciare

71

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

5

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71.01

75 847.00

20 667.00

21 478.00

17 702.00

16 000.00

79 087

83 041

87 027

6

Construcții

71.01.01

74 590.00

20 585.00

20 950.00

17 055.00

16 000.00

76 947

80 794

84 672

7

Alte active fixe

71.01.30

1 257.00

82.00

528.00

647.00

_

2140

2 247

2 355


DIRECTOR GENERAL,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII DIN CREDITE INTERNE PENTRU ANUL 2020

mii Ici

Nr.

crt.

Explicații

U/M

Cantitate

Preț Unitar

Valoare

TOTAL

219 640

Din care :

A.

Lucrări în continuare

200 885

B.

Lucrări noi

17 498

C.

Alte cheltuieli de investiții

1 257

I

CAPITOLUL 67.07 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

75 847

Primărie

0

A.D.P.D.U.

75 847

A.

Lucrări în continuare

57 092

Primărie

0

A.D.P.D.U.

57 092

1

Modernizare și amenajare peisagistică Parc 9 Mai

128

2

Modernizare și amenajare peisagistică Parc Nicoale Filimon

100

3

Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfanțul Andrei

950

4

înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12

2514

5

Lucrări pentru amenajare peisagistică Bulevardul luliu Maniu

9 224

6

Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 1; B-dul Dr.Taberei -Piața Danny Huwe - B-dul Timișoara - Str. Sibiu

2 676

7

Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 2; B-dul Dr.Taberei -str. Sibiu - B-dul Timișoara - Str.Brasov

19 809

8

Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 10; Str. Brașov - B-dul Ghencea - Stadionul Ghencea - Str. Sergent Major Cara Anghel - B-dul. 1 Mai

2 421

9

Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 11; B-dul. Ghencea -Drumul Sării - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. Sergent Major Cara Anghel

1 200

10

Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 14; Breteaua de suprafață a pasajului rutier Lujerului - B-dul luliu Maniu - Str. Moinești - Str. Liniei

1 871

11

Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 15; B-dul luliu Maniu -Str. Valea Cascadelor - Str. Liniei - Str. Moinești

I 000

Nr. crt.

Explicații

U/M

Cantitate

Preț Unitar

Valoare

12

Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 27; B-dul. Constructorilor - Calea Crângași - Calea Ciulești - Str. George Vâlsan

15 199

B.

Lucrări noi

17 498

Primărie

0

A.D.P.D.U.

17 498

1

Amenajare peisagistică scuar central Bd. Timișoara

17 498

C.

Alte cheltuieli de investiții

1 257

A.D.P.D.U.

1 257

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții

1 257

1

PT+SF+ DE+ DTAC+ DTOC pentru Lucrări amenajare peisagistică Bulevardul luliu Maniu

404

2

PT + DE+ DTAC+ DTOC pentru Amenajare peisagistică scuar central bd. Timișoara

360

3

PT+SF+ DE+ DTAC+ DTOC pentru Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată pe raza Sectorului 6 -Zona teritorială 2; B-dul Dr.Taberei - str. Sibiu - B-dul Timișoara - Str.Brașov

173

4

PT+SF+ DE+ DTAC+ DTOC pentru Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată pe raza Sectorului 6 -Zona teritorială 27; B-dul. Constructorilor - Calea Crângași - Calea Giulești - Str. George Vâlsan

320

d.

Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistentă tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor

0

II

CAPITOLUL 70.07 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

143 793

A.

Lucrări în continuare

143 793

Primărie

143 793

1

Reabilitare termică a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanță și cote isc

143 793

B.

Lucrări noi

0

Primărie

0

C.

Alte cheltuieli de investiții

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotări independente

0

Nr. crt.

Explicații

U/M

Cantitate

Preț Unitar

Valoare

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții

0

d.

Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor

0

Ordonator principal de credite,PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂDirector Gejneral, DORU^1AN,^LACHE