Hotărârea nr. 56/2020

HCL 56 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 396/13.03.2020 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

In temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 33A1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a ILC.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului creditelor externe pe anul 2019, conform Anexelor nr. 3 și 4.

Art. 3. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2019, conform Anexelor nr. 5 și 6.

Art. 4. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anului 2019, conform Anexelor nr. 7 și 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-tnail:prim6âprimarie6.ro;

facebook. com/PrimariaSectorul ui6

Unitatea administrativ-teritorialărSECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ANEXA l la H.C.L.S. 6 nr. 56/15.04.2020


Formular: 11/01

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2019

cod 20                                                                                                                                                                                              -lei-

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Denumirea indicatorilor

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI-TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+ 47.02+48.02)

00.01

872,873,000

949,480,000

1,179,269,826

330,804,400

848,465,426

858,986,852

21,501

320,261,473

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)

49.90

769,372,000

752,415,000

1,016,428,553

330,804,400

685,624,153

696,145,579

21,501

320,261,473

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

811,575,000

878,844,000

1,142,858,388

330,804,400

812,053,988

822,575,414

21,501

320,261,473

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

785,428,000

857,074,000

1,080,387,424

285,804,599

794,582,825

801,977,037

2,587

278,407,800

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

535,934,000

518,527,000

462,901,264

0

462,901,264

462,901,264

0

0

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

iol

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

(cod 03.02+04.02)

00.06

535,934,000

518,527,000

462,901,264

0

462,901,264

462,901,264

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

04.02

535,934,000

518,527,000

462,901,264

0

462,901,264

462,901,264

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42,219,000

42,219,000

42,218,434

0

42,218,434

42,218,434

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

493,715,000

476,308,000

420,682,830

0

420,682,830

420,682,830

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

A

r

1

2

3=4+5    ‘

4

5

6

7

8=3-6-7 1

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147 001 000

159 509 000

364 937 213

210 775 054

154 162 159

159 345 203

652

205 591 358

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

147 001 000

159 509 000

364 937 213

210 775 054

154 162 159

159 345 203

652

205 591 358

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

122 000 000

133 900 000

324 416 419

195 113 956

129 302 463

133 799 573

231

190 616 615

Impozit pc clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

32 000 000

28 900 000

40 871 630

11 927 081

28 944 549

28 801 962

231

12 069 437

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

90 000 000

105 000 000

283 544 789

183 186 875

100 357 914

104 997 611

0

178 547 178

Impozit și taxă pc teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

13 001 000

13 501 000

24 043 216

11 568 653

12 474 563

13 073 266

5

10 969 945

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4 000 000

4 000 000

7 384 330

3 644 556

3 739 774

3 755 667

5

3 628 658

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

9 000 000

9 500 000

16 658 886

7 924 097

8 734 789

9 317 599

0

7 341 287

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțc ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9 500 000

9 708 000

12 339 247

2 189 242

10 150 005

10 139 199

0

2 200 048

Alte impozite și taxe pc proprietate

07.02.50

2 500 000

2 400 000

4 138 331

1 903 203

2 235 128

2 333 165

416

1 804 750

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

90 195 000

167 702 000

218 241 862

51 243 778

166 998 084

169 022 066

250

49 219 546

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

42 243 000

126 469 000

126 459 000

0

126 459 000

126 459 000

0

0

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

29 619 000

31 756 000

31 756 000

0

31 756 000

31 756 000

0

0

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

77 002 000

77 002 000

0

77 002 000

77 002 000

0

0

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12 624 000

17 711 000

17 701 000

0

17 701 000

17 701 000

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

2 000

3 000

9 387

9 089

298

1 950

0

7 437

Taxe hoteliere

12.02.07

2 000

3 000

9 387

9 089

298

1 950

0

7 437

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950 000

870 000

7 666 152

6 488 200

1 177 952

908 275

0

6 757 877

Impozit pe spectacole

15.02.01

950 000

870 000

7 666 152

6 488 200

1 177 952

908 275

0

6 757 877

Alte taxe pc servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

47 000 000

40 360 000

84 107 323

44 746 489

39 360 834

41 652 841

250

42 454 232

A

r

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

32 000 000

31 900 000

74 939 693

44 746 489

30 193 204

32 485 211

250

42 454 232

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

18 000 000

18 400 000

34 580 622

18 278.094

16 302 528

18 831 480

203

15 748 939

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

14 000 000

13 500 000

40 359 071

26 468 395

13 890 676

13 653 731

47

26 705 293

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

15 000 000

8 460 000

9 167 630

0

9 167 630

9 167 630

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12 298 000

11 336 000

34 307 085

23 785 767

10 521 318

10 708 504

1 685

23 596 896

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12 298 000

11 336 000

34 307 085

23 785 767

10 521 318

10 708 504

1 685

23 596 896

Alte impozite și taxe

18.02.50

12 298 000

11 336 000

34 307 085

23 785 767

10 521 318

10 708 504

1 685

23 596 896

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

26 147 000

21 770 000

62 470 964

44 999 801

17 471 163

20 598 377

18 914

41 853 673

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 900 000

1 500 000

1 564 342

0

1 564 342

1 564 342

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+

30.02.50)

30.02

1 900 000

1 500 000

1 564 342

0

1 564 342

1 564 342

0

0

Vărsămintc din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1 900 000

1 500 000

1 564 342

0

1 564 342

1 564 342

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1 900 000

1 500 000

1 564 342

0

1 564 342

1 564 342

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

24 247 000

20 270 000

60 906 622

44 999 801

15 906 821

19 034 035

18 914

41 853 673

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

301 000

56 000

171 967

115 867

56 100

56 206

18 914

96 847

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300 000

55 000

56 100

0

56 100

56 100

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1 000

1 000

115 867

115 867

0

106

|     18914

i       96 847|

A

r

1

2

3=4+5    1

4

5

6

8=3-6-7

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"

33.02.33

0

0

0

0

0

0

7 j

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

81 000

71 000

66 130

0

66 130

66 130

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23 000

23 000

21 990

0

21 990

21 990

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

58 000

48 000

44 140

0

44 140

44 140

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21 515 000

17 516 000

57 825 967

44 635 185

13 190 782

16 407 564

0

41 418 403

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21 500 000

17 500 000

57 820 695

44 630 185

13 190 510

16 407 292

0

41 413 403

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21 500 000

17 500 000

57 820 695

44 630 185

13 190 510

16 407 292

0

41 413 403

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

1 000

5 147

5 000

147

147

0

5 000

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

15 000

15 000

125

0

125

125

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+

36.02.47+36.02.50)

36.02

2 350 000

2 627 000

2 842 558

248 749

2 593 809

2 504 135

0

338 423

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

50 000

7 000

63 876

0

63 876

63 876

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

50 000

7 000

63 876

0

63 876

63 876

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

450 000

450 000

0

450 000

450 000

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

25 000

188 380

0

188 380

32 073

0

156 307

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

2 300 000

2 145 000

2 140 302

248 749

1 891 553

1 958 186

0

182 116

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

o

A

r

1

2

3=4+5    1

4

5

6

7 1

8=3-6-7

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-107 642 000

-55 890 000

-73 781 334

0

-73 781 334

-73 781 334

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

107 642 000

55 890 000

73 781 334

0

73 781 334

73 781 334

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40 000

40 000

29 165

0

29 165

29 165

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40 000

40 000

29 165

0

29 165

29 165

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40 000

40 000

29 165

0

29 165

29 165

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

IILOPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

L     0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

____________0

A

r-

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cca pc raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pc raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pc raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

59 643 000

67 607 000

10 490 476

0

10 490 476

10 490 476

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

59 643 000

67 607 000

10 490 476

0

10 490 476

10 490 476

0

0

Subvenții de Ia bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+

42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+

42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+

42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+

42.02.73+42.02.77)

42.02

59 643 000

67 607 000

10 490 476

0

10 490 476

10 490 476

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficarc

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

iol

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare dc mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli dc capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor dc comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții dc la bugetul dc stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A

1

2

3=4+5

4

5 1

6

7 1

8=3-6-7

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabilc (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1 093 000

1 093 000

726 904

0

726 904

726 904

0

0

Subvenții primite din Fondul dc Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

100

0

100

100

0

0

Subvenții din bugetul dc stat pentru finanțarea unităților de asistență mcdico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții dc la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul dc stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul dc stat pentru finanțarea unor programe dc interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

56 550 000

41 519 000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite dc la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite dc la bugetul dc stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii dc dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

56 550 000

41 519 000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice dc asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

24 972 000

3 579 366

0

3 579 366|    3 579 366

0

o|

A

r

1

2

3=4+5    ।

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabilc (FEN) postadcrarc, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

2 000 000

23 000

6 184 106

0

6 184 106

6 184 106

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de Ia alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31 +

43.02.34+43.02.39)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de Ia alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor dc care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național dc cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

A

.»*

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01+43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de ia UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01.04)

45.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Corecții financiare

45.02.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la

45.02.05.04)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Corectii financiare

45.02.07.04

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

0

0

0

0

0

c

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

A

r-

1

2

3=4+5    1

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.u8.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Corecții financiare

45.02.08.04

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Corecții financiare

45.02.15.04

0

0

Alte facilități și instrumente postaderarc (cod 45.02.16.01 la

45.02.16.04)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Corecții financiare

45.02.16.04

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Prefinanțare

45.02.17.03

0

0

Corecții financiare

45.02.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la

45.02.18.04)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

Prefinanțare

45.02.18.03

0

0

Corecții financiare

45.02.18.04

0

0

Programul de cooperare clvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03 + 45.02.19.04)

45.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

Prefinanțare

45.02.19.03

0

0

Corecții financiare

45.02.19.04

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

Prefinanțare

45.02.20.03

0

0

Corecții financiare

. 45.02.20.04

0

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

1                   o|

A

r

1

2

3=4+5    1

4

5

6 1

7

8=3-6-7

Pre finanțare

45.02.zi.03

0

0

Corecții financiare

45.02.21.04

0

0

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

628 545

0

628 545

628 545

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

628 545

0

628 545

628 545

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

1 615 000

2 989 000

25 263 252

0

25 263 252

25 263 252

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

0

0

24 667 823

0

24 667 823

24 667 823

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

0

23 961 714

0

23 961 714

23 961 714

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

706 109

0

706 109

706 109

0

0

Prefinanțarc

48.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

1 615 000

947 000

440 729

0

440 729

440 729

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1 562 000

531 000

346 740

0

346 740

346 740

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

53 000

416 000

93 989

0

93 989

93 989

0

0

Prefinanțarc

48.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțarc

48.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

0

Prefinanțarc

48.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

0

Prefinanțarc

48.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

0

A

T*—

1

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.il.02

Prefinanțare

48.02.1 1.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

705 026 000

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

769 332 000

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

703 933 000

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

785 428 000

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

535 934 000

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

535 934 000

2

3=4+5    1

4

5

6

7

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 042 000

154 700

0

154 700

154 700

0

0

2 042 000

154 700

0

154 700

154 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

824 047 000

1 069 804 058

330 804 400

738 999 658

749 521 084

21 501

320 261 473

752 375 000

1 016 399 388

330 804 400

685 594 988

696 116 414

21 501

320 261 473

822 954 000

1 069 077 054

330 804 400

738 272 654

748 794 080

21 501

320 261 473

857 074 000

1 080 387 424

285 804 599

794 582 825

801 977 037

2 587

278 407 800

518 527 000

462 901 264

0

462 901 264

462 901 264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

518 527 000

462 901 264

0

462 901 264

462 901 264

o

o

A

r*

1

2

3=4+5    1

4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.u2

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

535 934 000

518 527 000

462 901 264

0

462 901 264

462 901 264

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42 219 000

42 219 000

42 218 434

42 218 434

42 218 434

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

493 715 000

476 308 000

420 682 830

420 682 830

420 682 830

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147 001 000

159 509 000

364 937 213

210 775 054

154 162 159

159 345 203

652

205 591 358

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

147 001 000

159 509 000

364 937 213

210 775 054

154 162 159

159 345 203

652

205 591 358

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122 000 000

133 900 000

324 416 419

195 113 956

129 302 463

133 799 573

231

190 616 615

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

32 000 000

28 900 000

40 871 630

11 927 081

28 944 549

28 801 962

231

12 069 437

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

90 000 000

105 000 000

283 544 789

183 186 875

100 357 914

104 997 611

0

178 547 178

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

13 001 000

13 501 000

24 043 216

11 568 653

12 474 563

13 073 266

5

10 969 945

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4 000 000

4 000 000

7 384 330

3 644 556

3 739 774

3 755 667

5

3 628 658

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

9 000 000

9 500 000

16 658 886

7 924 097

8 734 789

9 317 599

0

7 341 287

Impozitul pe terenul extravilan*) +Rcstanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1 000

1 000

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9 500 000

9 708 000

12 339 247

2 189 242

10 150 005

10 139 199

0

2 200 048

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2 500 000

2 400 000

4 138 331

1 903 203

2 235 128

2 333 165

416

1 804 750

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

90 195 000

167 702 000

218 241 862

51 243 778

166 998 084

169 022 066

250

49 219 546

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

42 243 000

126 469 000

126 459 000

0

126 459 000

126 459 000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

29 619 000

31 756 000

31 756 000

31 756 000

31 756 000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

77 002 000

77 002 000

77 002 000

77 002 000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12 624 000

17 711 000

17 701 000

17 701 000

17 701 000

1__________J

A

1

2

3=4+5    1

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

2 000

3 000

9 387

9 089

298

1 950

0

7 437

Taxe hoteliere

12.02.07

2 000

3 000

9 387

9 089

298

1 950

7 437

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950 000

870 000

7 666 152

6 488 200

1 177 952

908 275

0

6 757 877

Impozit pe spectacole

15.02.01

950 000

870 000

7 666 152

6 488 200

1 177 952

908 275

6 757 877

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

47 000 000

40 360 000

84 107 323

44 746 489

39 360 834

41 652 841

250

42 454 232

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

32 000 000

31 900 000

74 939 693

44 746 489

30 193 204

32 485 211

250

42 454 232

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

18 000 000

18 400 000

34 580 622

18 278 094

16 302 528

18 831 480

203

15 748 939

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

14 000 000

13 500 000

40 359 071

26 468 395

13 890 676

13 653 731

47

26 705 293

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

15 000 000

8 460 000

9 167 630

9 167 630

9 167 630

0

0

Alte taxe pc utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pc desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12 298 000

11 336 000

34 307 085

23 785 767

10 521 318

10 708 504

1 685

23 596 896

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12 298 000

11 336 000

34 307 085

23 785 767

10 521 318

10 708 504

1 685

23 596 896

Alte impozite și taxe

18.02.50

12 298 000

11 336 000

34 307 085

23 785 767

10 521 318

10 708 504

1 685

23 596 896

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-81 495 000

-34 120 000

-11 310 370

44 999 801

-56 310 171

-53 182 957

18 914

41 853 673

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 900 000

1 500 000

1 564 342

0

1 564 342

1 564 342

0

0

Venituri din proprietate

(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1 900 000

1 500 000

1 564 342

0

1 564 342

1 564 342

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1 900 000

1 500 000

1 564 342

0

1 564 342

1 564 342

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1 900 000

1 500 000

1 564 342

1 564 342

1 564 342

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-83 395 000

-35 620 000

-12 874 712

44 999 801

-57 874 513

-54 747 299

18 914

41 853 673

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

301 000

56 000

171 967

115 867

56 100

56 206

18 914

96 847

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300 000

55 000

56 100

56 100

56 100

o

o

A

1

2

3=4+5    1

4

5

6

7

8=3-6-7

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1 000

1 000

115 867

115 867

0

106

18 914

96 847

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

81 000

71 000

66 130

0

66 130

66 130

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23 000

23 000

21 990

0

21 990

21 990

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

58 000

48 000

44 140

0

44 140

44 140

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21 515 000

17 516 000

57 825 967

44 635 185

13 190 782

16 407 564

0

41 418 403

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21 500 000

17 500 000

57 820 695

44 630 185

13 190 510

16 407 292

0

41 413 403

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21 500 000

17 500 000

57 820 695

44 630 185

13 190 510

16 407 292

0

41 413 403

Penalități pentru nedcpunerca sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

1 000

5 147

5 000

147

147

0

5 000

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

15 000

15 000

125

125

125

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

2 350 000

2 627 000

2 842 558

248 749

2 593 809

2 504 135

0

338 423

Venituri din aplicarea prescripției cxtinctivc (cod 36.02.01.01)

36.02.01

50 000

7 000

63 876

0

63 876

63 876

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

50 000

7 000

63 876

63 876

63 876

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

450 000

450 000

450 000

450 000

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

25 000

188 380

188 380

32 073

156 307

Alte venituri

36.02.50

2 300 000

2 145 000

2 140 302

248 749

1 891 553

1 958 186           0|      182 116

A

r

1

2

3=4+5    1

4

5

6

7

8=3-6-7

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-107 642 000

-55 890 000

-73 781 334

0

-73 781 334

-73 781 334

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

-107 642 000

-55 890 000

-73 781 334

-73 781 334

-73 781 334

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

IILOPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcrcditclor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1 093 000

1 093 000

727 004

0

727 004

727 004

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1 093 000

1 093 000

727 004

0

727 004

727 004

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41 +

42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

1 093 000

1 093 000

727 004

0

727 004

1T1 004

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1 093 000

1 093 000

726 904

0

726 904

726 904

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

100

100

100

0

A

1

2

3=4+5    1

4

5

6 1

7

8=3-6-7 1

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții dc la alte administrații

(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34+ 43.02.39)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de Ia bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele dc învățământ dc masă organizate în unitățile dc învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

A

T'

1

2

3=4+5    1

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de partencriat sau asociere (cod 43.02.39.01)

43.02.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

0

0

Sume în curs dc distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs dc distribuire

47.02.04

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) -TOTAL

00.01

167 847 000

125 433 000

109 465 768

0

109 465 768

109 465 768

0

0

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

40 000

40 000

29 165

0

29 165

29 165

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

107 642 000

55 890 000

73 781 334

0

73 781 334

73 781 334

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

107 642 000

55 890 000

73 781 334

0

73 781 334

73 781 334

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

107 642 000

55 890 000

73 781 334

0

73 781 334

73 781 334

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa dc reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de propcietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

107 642 000

55 890 000

73 781 334

0

73 781 334

73 781 334

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

107 642 000

55 890 000

73 781 334

73 781 334

73 781 334

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40 000

40 000

29 165

0

29 165

29 165

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40 000

40 000

29 165

0

29 165

29 165

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40 000

40 000

29 165

0

29 165

29 165

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-tcritorialc

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construcții dc locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A

r

1

2

3=4+5    1

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul judcțean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul judcțean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

58 550 000

66 514 000

9 763 472

0

9 763 472

9 763 472

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

58 550 000

66 514 000

9 763 472

0

9 763 472

9 763 472

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 +42.02.13+

42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+

42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+

42.02.67+42.02.69+42.02.77)

42.02

58 550 000

66 514 000

9 763 472

0

9 763 472

9 763 472

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de tcrmoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianualc prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

A

1

2

3=4+5    1

4

5

6 1

7

8=3-6-7

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

(cod 42.02.51.02)

42.02.51

56 550 000

41 519 000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

56 550 000

41 519 000

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență mcdico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

24 972 000

3 579 366

3 579 366

3 579 366

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei dc programare 2014 - 2020

42.02.69

2 000 000

23 000

6 184 106

6 184 106

6 184 106

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31+43.02.39)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A

1

2

3=4+5    1

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la

45.02.21)

45.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01

Ia 45.02.01.04)

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 Ia 45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Corecții financiare

45.02.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la

45.02.05.04)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Corectii financiare

45.02.05.04

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Prea de rare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Corecții financiare

45.02.07.04

0

0

A

1

2

3=4+5

4

5

6

7 1

8=3-6-7

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțarc

45.02.08.03

0

0

Corectii financiare

45.02.08.04

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 Ia 45.02.15.04)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțarc

45.02.15.03

0

0

Corecții financiare

45.02.15.04

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

jSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțarc

45.02.16.03

0

0

Corecții financiare

45.02.16.04

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Prefinanțare

45.02.17.03

0

0

Corecții financiare

45.02.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la

45.02.18.04)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

Prefinanțare

45.02.18.03

0

0

Corecții financiare

45.02.18.04

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

Prefinanțarc

45.02.19.03

0

0

Corecții financiare

45.02.19.04

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

Prefinanțarc

45.02.20.03

0

0

Corecții financiare

45.02.20.04

0

1                   0

A

1

2

3=4+5

-J,_____

5

6

7

8=3-6-7

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

0

Prefinanțarc

45.02.21.03

0

0

Corecții financiare

45.02.21.04

0

0

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

628 545

0

628 545

628 545

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

628 545

628 545

628 545

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

1 615 000

2 989 000

25 263 252

0

25 263 252

25 263 252

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

0

0

24 667 823

0

24 667 823

24 667 823

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

23 961 714

23 961 714

23 961 714

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

ol

706 109

0

706 109

706 109

0

Prefinanțarc

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

1 615 000

947 000

440 729

0

440 729

440 729

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1 562 000

531 000

346 740

346 740

346 740

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

53 000

416 000

93 989

93 989

93 989

0

Prefinanțarc

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

0

Prefinanțarc

48.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod

48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

0

Prefinanțarc

48.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

0

Prefinanțarc

48.02.05.03

0

0

1                                A

-

1

2

3=4+5

4

5

6 1

7

8=3-6-7

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 Ia 48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

0

Prcfinanțare

48.02.11.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

2 042 000

154 700

0

154 700

154 700

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

2 042 000

154 700

154 700

154 700

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

0

| Prefinanțare

48.02.19.03

0

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

“o|

*_) Detalierea se face numai în execuție


PREȘEDINTE DE SEDINTL

TRAI AN PANA /p

I

ORDONATOR PRINCIPMZDE CREDITE ........

s^Buc^Z                        ,&///

*  ^7/

ANEXA 2 la H.C.L.S. 6 nr. 56/15.04.2020


Unitatea administrativ-tcritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:      | 11/01     |


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data dc 31.12.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale dc plătit

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

231,058,000

882,601,000

959,208,000

936,983,728

932,715,002

823,733,896

108,981,106

0

Partea l-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

125,587,000

133,343,000

131,937,925

131,937,925

115,742,652

16,195,273

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

87,086,000

103,343,000

101,987,925

101,987,925

86,733,048

15,254,877

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

87,086,000

103,343,000

101,987,925

101,987,925

86,733,048

15,254,877

Autorități executive

51.02.01.03

0

87,086,000

103,343,000

101,987,925

101,987,925

86,733,048

15,254,877

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

8,000,000

6,190,000

6,190,000

6,190,000

6,142,983

47,017

---------------------------------------------------------------------------1a---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din total capitol:

0

Fond dc rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

2,000,000

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractatc/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

6,000,000

6,190,000

6,190,000

6,190,000

6,142,983

47,017

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

30,501,000

23,810,000

23,760,000

23,760,000

22,866,621

893,379

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

()

0

0

0

0

0

Din total capitol:        '

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile dc asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

37,600,000

39,980,000

39,980,000

39,980,000

38,510,338

1,469,662

Apararc (cod 60.02.02)

60.02

0

400,000

380,000

380,000

380,000

326,940

53,060

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.02.02

0

400,000

380,000

380,000

380,000

326,940

53,060

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

37,200,000

39,600,000

39,600,000

39,600,000

38,183,398

1,416,602

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37,000,000

39,500,000

39,500,000

39,500,000

38,106,994

1,393,006

|Politie comunitara

61.02.03.04

0

37,000,000

39,500,000

39,500,000

39,500,000

38,106,994

1,393,006

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

200,000

100,000

100,000

100,000

76,404

23,596

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

r

0

Partea

a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

231,058,000

434,413,000

526,990,000

515,876,281

511,607,555

455,537,935

56,069,620

Invatainant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

127,235,000

166,770,000

166,578,343

166,578,343

121,014,453

45,563,890

Din total capitol:

0

jînvatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

52,731,000

69,976,000

69,880,4871      69,880,487

48,840,101

21,040,386)

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0

28 192 000

s ,74 000

41 778 487

41 778 487

27 977 575

13 800 912

învățământ primar

65.02.03.02

0

24 539 000

28 102 000

28 102 000

28 102 000

20 862 526

7 239 474

nvatamânt secundar

cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

41 211 000

59 181 000

59 084 856

59 084 856

39 057 452

20 027 404

[nvatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

22 166 000

33 505 000

33 505 000

33 505 000

20 852 667

12 652 333

[nvatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

19 045 000

25 676 000

25 579 856

25 579 856

18 204 785

7 375 071

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

[nvatamânt posti iceal

65.02.05

0

185 000

111 000

111 000

111 000

50 108

60 892

[nvatamânt ncdefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2 432 000

2 858 000

2 858 000

2 858 000

1 997 560

860 440

lînvatamânt special

65.02.07.04

0

2 432 000

2 858 000

2 858 000

2 858 000

1 997 560

860 440

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

18 052 000

16 928 000

16 928 000

16 928 000

13 907 581

3 020 419

| Școala după școala

65.02.12.01

18 052 000

16 928 000

16 928 000

16 928 000

13 907 581

3 020 419

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

12 624 000

17 716 000

17 716 000

17716000

17 161 651

554 349

0

Sanatatc (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, rccrcerc si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

102 178 000

129 262 000

118 249 411

118 249 411

111 329 866

6 919 545

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

90 178 000

114 762 000

103 749 411

103 749 411

99 561 866

4 187 545

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si dc agrement

67.02.05.03

0

90 178 000

114 762 000

103 749 411

103 749 411

99 561 866

4 187 545

Servicii religioase

67.02.06

0

2 000 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 125 000

75 000

Alte servicii în domeniile culturii, rccrecrii si religiei

67.02.50

0

10 000 000

12 300 000

12 300 000

12 300 000

9 643 000

2 657 000

0

Asigurări si asistenta sociala

68.02

231 058 000

205 000 000

230 958 000

231 048 527

226 779 801

223 193 616

3 586 185

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

14 851 000

11 575 000

14 851 000

14 851 000

13 762 864

13 306 442

456 422

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

74 731 000

68 198 000

74 651 000

74 721 607

74 628 994

74 595 304

33 690

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

74 731 000

68 198 000

74 651 000

74 721 607

74 628 994

74 595 304

33 690

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

36 180 000

29 761 000

36 180 000

36 180 000

35 737 542

34 991 975

745 567

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

24 711 000

22 001 000

24 711 000

24 711 000

23 818 079

23 191 103

626 976

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

9 616 000

10 550 000

9 616 000

9 616 000

8 640 483

8 410 757

229 726

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

3 075 000

2 000 000

3 075 000

3 075 000

3 075 000

3 075 000

0

Ajutor social

68.02.15.0!

1

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

Partea a IV-a SER VICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

Partea a V-a A CTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

Din total capitol:

L       _____________

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

Străzi

84.02.03.03

T'ror.cnnrt aprian fc.nd 84.02.06.02)

84.02.06

3 075 000

2 000 000

_ SIS 000

3 075 000

3 075 000

3 075 000

0

0

0

0

0

0

0

0

67 894 000

60 915 000

67 874 000

67 893 920

67 116 839

65 623 035

1 493 804

0

0

189 869 000

157 379 000

155 999 203

155 999 203

151 876 571

4 122 632

0

94 750 000

72 850 000

71 696 713

71 696713

68 955 294

2741 419

0

0

40 463 000

13 916 000

13 916000

13 916 000

12 110 986

1 805 014

0

10 163 000

1 013 000

1 013 000

1 013 000

559 844

453 156

0

30 300 000

12 903 000

12 903 000

12 903 000

11 551 142

1 351 858

0

117 000

65 000

65 000

65 000

5 119

59 881

0

117 000

65 000

65 000

65 000

5 119

59 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 170 000

58 869 000

57715 713

57715713

56 839 189

876 524

0

0

95 119 000

84 529 000

84 302 490

84 302 490

82 921 277

1 381 213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 000 000

84 510 000

84 283 490

84 283 490

82 913 247

1 370 243

0

95 000 000

84 500 000

84 273 490

84 273 490

82 913 247

1 360 243

0

0

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

119 000

19 000

19 000

19 000

8 030

10 970

0

0

95 132 000

101 516000

93 190 319

93 190 319

62 066 400

31 123 919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 132 000

101 516 000

93 190 319

93 190319

62 066 400

31 123 919

0

0

95 132 000

101 516 000

93 190 319

93 190 319

62 066 400

31 123 919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 132 000

101 516 000

93 190319

93 190 319

62 066 400

31 123 919

0

0

o

0

0

0

__________________0]

|Aviația civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

'ondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

?roiccte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-9 728 000

-9 728 000

242 286 098

-601 910 602

24 731 530

750 005 746

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

-9 728 000

-9 728 000

242 286 098

-601 910 602

24 731 530

750 005 746

DEFICIT” (-)   (49.02-cod 00.01)

99.02

0

0

0

0

0

0

n

BUGETUL LOCAL SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2018

“I

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

227 430 000

705 026 000

824 037 000

809 186 994

806 219 693

741 754 160

64 465 533

Partea l-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

106 818 000

120 595 000

119217 101

119217 101

107 546 453

11 670 648

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

68 317 000

90 595 000

89 267 101

89 267 101

78 536 849

10 730 252

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

68 317 000

90 595 000

89 267 101

89 267 101

78 536 849

10 730 252

Autorități executive

51.02.01.03

68 317 000

90 595 000

89 267 101

89 267 101

78 536 849

10 730 252

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

8 000 000

6 190 000

6 190 000

6 190 000

6 142 983

47017

Din total capitol:        '

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

2 000 000

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6 000 000

6 190 000

6 190 000

6 190 000

6 142 983

47 017

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

Tranzs

icții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

30 501 000

23 810 000

23 760 000

23 760 000

22 866 621

893 379

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

37 397 000

39 947 000

39 947 000

39 947 000

38 490 429

1 456 571

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

197 000

347 000

347 000

347 000

307 031

39 969

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

197 000

347 000

347 000

347 000

307 031

39 969

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

37 200 000

39 600 000

39 600 000

39 600 000

38 183 398

1 416 602

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37 000 000

39 500 000

39 500 000

39 500 000

38 106 994

1 393 006

|Politie comunitara

61.02.03.04

37 000 000

39 500 000

39 500 000

39 500 000

38 106 994

1 393 006

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200 000

100 000

100 000

100 000

76 404

23 596

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

1

P/irtPf

a Ill-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

227 430 000

384 791 000

478 309 000

|     471 127 214

468 159913

427 938 969

40 220 944

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

Din total capitol:        ।

nvatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

[nvatamânt preșcolar

65.02.03.01

Invatamant primar

65.02.03.02

nvatamânt secundar

cod 65.02,04,01 la 65.02,04.03)

65.02.04

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

învățământ secundar superior

65.02.04.02

Invatamant profesional

65.02.04.03

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedcfinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

| învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

|Școala după școala

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

_

Sanatatc (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, rccrccrc si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Casc de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

Sport

67.02.05.01

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recrccrii si religiei

67.02.50

Asigurări si asistenta sociala

68.02

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Aiutoarc pentru locuințe

68.02.10

0

106 418 000

U, j75 000

143 883 343

143 883 343

110 934 085

32 949 258

0

36 149 000

52 257 000

52 161 487

52 161 487

39 777 333

12 384 154

14 419 000

25 829 000

25 733 487

25 733 487

19 747 240

5 986 247

21 730 000

26 428 000

26 428 000

26 428 000

20 030 093

6 397 907

0

36 988 000

54 225 000

54 128 856

54 128 856

38 051 752

16 077 104

20 672 000

30 054 000

30 054 000

30 054 000

20 508 300

9 545 700

16 316 000

24 171 000

24 074 856

24 074 856

17 543 452

6 531 404

0

0

0

185 000

111 000

111 000

111 000

50 108

60 892

0

2 420 000

2 838 000

2 838 000

2 838 000

1 985 660

852 340

2 420 000

2 838 000

2 838 000

2 838 000

1 985 660

852 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 052 000

16 928 000

16 928 000

16 928 000

13 907 581

3 020 419

18 052 000

16 928 000

16 928 000

16 928 000

13 907 581

3 020 419

12 624 000

17 716 000

17 716 000

17 716 000

17 161 651

554 349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 443 000

106 904 000

99 823 344

99 823 344

95 976 988

3 846 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 443 000

92 404 000

85 323 344

85 323 344

84 208 988

1 114 356

0

0

0

0

0

0

65 443 000

92 404 000

85 323 344

85 323 344

84 208 988

1 1 14 356

2 000 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 125 000

75 000

10 000 000

12 300 000

12 300 000

12 300 000

9 643 000

2 657 000

227 430 000

200 930 000

227 330 000

227 420 527

224 453 226

221 027 896

3 425 330

14 294 000

11 203 000

14 294 000

14 294 000

13 362 749

12 906 327

456 422

74 731 000

68 198 000

74 651 000

74 721 607

74 628 994

74 595 304

33 690

74 731 000

68 198 000

74 651 000

74 721 607

74 628 994

74 595 304

33 690

35 617 000

28 832 000

35 617 000

35 617 000

35 376 838

34 631 171

745 667

0

Cresc

68.02.11

23 640 000

20 789 000

o40 000

23 640 000

23 569 695

22 942 719

626 976

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

8 566 000

9 500 000

8 566 000

8 566 000

7 624 236

7 550 258

73 978

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 +68.02.15.02)

68.02.15

3 075 000

2 000 000

3 075 000

3 075 000

3 075 000

3 075 000

0

Ajutor social

68.02.15.01

3 075 000

2 000 000

3 075 000

3 075 000

3 075 000

3 075 000

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

67 507 000

60 408 000

67 487 000

67 506 920

66 815 714

65 327 117

1 488 597

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

69.02

0

149 004 000

142 432 000

141 715 868

141 715 868

167 778 309

-26 062 441

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

54 004 000

57 932 000

57 442 378

57 442 378

56 783 854

658 524

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

54 004 000

57 932 000

57 442 378

57 442 378

56 783 854

658 524

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

95 000 000

84 500 000

84 273 490

84 273 490

82 913 247

1 360 243

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

95 000 000

84 500 000

84 273 490

84 273 490

82 913 247

1 360 243

Salubritate

74.02.05.01

95 000 000

84 500 000

84 273 490

84 273 490

82 913 247

1 360 243

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

27 016 000

42 754 000

37 179 811

37 179 811

37 179 811

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energic (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

27 016 000

42 754 000

37 179 811

37 179 811

28 081 208

9 098 603

Din total capitol:

iTransport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

27 016 000

42 754 000

37 179 811

37 179 811

28 081 208

9 098 603

1                       1 Drumuri si poduri

84.02.03.01

1                       o

Transport în comun

84.02.03.02

Străzi

84.02.03.03

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

1

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT ” (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

Autorități executive

51.02.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

Alte servicii publice generale

54.02.50

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

Apararc (cod 60.02.02)

60.02

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

|Politie comunitara

61.02.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

Partea a IlI-a CHEL TUI ELI SOC IA L-CUL TURALE (cod 65.02+66.02+6 7.02+68.02)

63.02

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

Din total capitol:

1

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

învățământ preșcolar

65.02.03.01

învățământ primar

65.02.03.02

0

27 016 000

42 754 000

37 179 811

37 179 811

28 081 208

9 098 603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

260 617 064

-475 415 293

-2 754 502

685 055 551

0

10 000

260 617 064

-475 415 293

-2 754 502

685 055 551

3 628 000

177 575 000

135 171 000

127 796 734

126 495 309

81 979 736

44 515 573

0

18 769 000

12 748 000

12 720 824

12 720 824

8 196 199

4 524 625

0

18 769 000

12 748 000

12 720 824

12 720 824

8 196 199

4 524 625

0

18 769 000

12 748 000

12 720 824

12 720 824

8 196 199

4 524 625

18 769 000

12 748 000

12 720 824

12 720 824

8 196 199

4 524 625

0

0

0

0

0

0

0.

0

0

0

0

0

0

203 000

33 000

33 000

33 000

19 909

13 091

0

203 000

33 000

33 000

33 000

19 909

13 091

203 000

33 000

33 000

33 000

19 909

13 091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 628 000

49 622 000

48 681 000

44 749 067

43 447 642

27 598 966

15 848 676

0

20 817 000

22 695 000

22 695 000

22 695 000

10 080 368

12614 632

0

16 582 000

17 719 000

17 719 000

17 719 000

9 062 768

8 656 232

13 773 000

16 045 000

16 045 000

16 045 000

8 230 335

7 814 665

2 809 000

1 674 000

1 674 000

1 674 0001      832 433

841 567।

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

nvatamânt secundar superior

65.02.04.02

nvatamant profesional

65.02.04.03

nvatamânt posti iccal

65.02.05

nvatamânt ncdcfinibil

prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

Sanatatc (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, recreerc si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

Sport

67.02.05.01

Tineret

67.02.05.02

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1

Asigurări si asistenta sociala

68.02

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

Creșe

68.02.11

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniu! asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0

4 223 000

-r 956 000

4 956 000

4 956 000

1 005 700

3 950 300

1 494 000

3 451 000

3 451 000

3 451 000

344 367

3 106 633

2 729 000

1 505 000

1 505 000

1 505 000

661 333

843 667

0

0

0

0

0

12 000

20 000

20 000

20 000

11 900

8 100

12 000

20 000

20 000

20 000

11 900

8 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 735 000

22 358 000

18 426 067

18 426 067

15 352 878

3 073 189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ol

0

0

24 735 000

22 358 000

18 426 067

18 426 067

15 352 878

3 073 189

0

0

24 735 000

22 358 000

18 426 067

18 426 067

15 352 878

3 073 189

0

0

0

0

3 628 000

4 070 000

3 628 000

3 628 000

2 326 575

2 165 720

160 855

557 000

372 000

557 000

557 000

400 115

400 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

563 000

929 000

563 000

563 000

360 704

360 804

-100

0

1 071 000

1 212 000

1 071 000

1 071 000

248 384

248 384

0

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 016 247

860 499

155 748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387 000

507 000

387 000

387 000

301 125

295 918

5 207

____J

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MED.^ SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

40 865 000

14 947 000

14 283 335

14 283 335

12 179 470

2 103 865

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

40 746 000

14 918 000

14 254 335

14 254 335

12 171 440

2 082 895

Din total capitol:        1

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

40 463 000

13 916 000

13 916 000

13 916 000

12 110 986

1 805 014

dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

10 163 000

1 013 000

1 013 000

1 013 000

559 844

453 156

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

30 300 000

12 903 000

12 903 000

12 903 000

11 551 142

1 351 858

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

117 000

65 000

65 000

65 000

5 119

59 881

Alimentare cu apa

70.02.05.01

117 000

65 000

65 000

65 000

5 119

59 881

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

[luminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

166 000

937 000

273 335

273 335

55 335

218 000

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

119 000

29 000

29 000

29 000

8 030

20 970

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

10 000

10 000

10 000

0

10 000

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

10 000

10 000

10 000

10 000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

119 000

19 000

19 000

19 000

8 030

10 970

Partea a V-a A CTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

68 116 000

58 762 000

56 010 508

56 010 508

33 985 192

22 025 316

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energic (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

(T

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energic termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

68 116 000

58 762 000

56010 508

56 010 508

33 985 192

22 025 316

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

68 116 000

58 762 000

56 010 508

56 010 508

33 985 192

22 025 316

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Străzi

84.02.03.03

68 116 000

58 762 000

56 010 508

56 010 508

33 985 192

22 025 316

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

-—2-,

e-7 m n 14.27 no m H S7.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

o

0

Din iota! capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

o

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-9 728 000

-9 738 000

-18 330 966

-126 495 309

27 486 032

64 950 195

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

-9 728 000

-9 738 000

-18 330 966

-126 495 309

27 486 032

64 950 195

DEFICIT 11 (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

’’ finanțat din excedentul anilor precedenti

NOTA:               - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Anexa 3 la HCL nr


Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI bucurești

Formuk[îî7UT~]

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNEla data de 31.12.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

Stinge ri pe alte cai decât

Drepturi constate de încasat

Total, din care:

din anii preced enti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

325 572 000

307 719 000

106 572 366

0

106 572 366

106 572 366

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

325 572 000

307 719 000

106 572 366

0

106 572 366

106 572 366

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

325 572 000

307 719 000

106 572 366

0

106 572 366

106 572 366

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03

325 572 000

307 719 000

106 572 366

0

106 572 366

106 572 366

0

0

,Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

325 572 000

307 719 000

106 572 366

0

106 572 366

106 572 366

0

0

[Sume aferente refinnatarii creditelor externe

41.06.03.02

0

0

0

Anexa 4 la H.C.L.S. 6 nr. 56/15.04.2020

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURES.

Formular: ।---——---1

| 11/03     |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE la data de 31.12.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

49.06

0

325,572,000

307,719,000

307,719,000

307,719,000

106,477,439

201,241,561

1

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

| Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.04)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Invataniant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65.06

0

137,572,000

85,500,000

85,500,000

85,500,000

0

85,500,000

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

137,572,000

85,500,000

85,500,000

85,500,000

0

85,500,000

învățământ preșcolar

65.06.03.01

0

33,562,000

21,008,000

21,008,000

21,008,000

0

21,008,000

învățământ primar

65.06.03.02

0

104,010,000

64,492,000

64,492,000

64,492,000

0

64,492,000

învățământ secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant postliceal

65.06.05

0

0

0

0

0

0

învățământ nedcfinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| învățământ special

65.06.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatatc (66.06.06+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recrecrc si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

(Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.06.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70.06

0

188 000 000

222 219 000

222 219 000

222 219 000

106 477 439

115 741 561

Din total capitol:

0

Locuințe

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

188 000 000

222 219 000

222 219 000

222 219 000

106 477 439

115 741 561

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

*

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

0

188 000 000

222 219 000

222 219 000

222 219 000

106 477 439

115 741 561

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energic (cod 81.06.06 )

81.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

I           (Energie termică

81.06.06

0

ol             0

1                      0

0

_____________0

0|

I I

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

Drumuri si poduri

Transport în comun

Străzi

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

Aviația civila

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

DEFICIT

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE_________________

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

Autorități publice si acțiuni externe (cod 57.06.01) Din total capitol: |

___________ [Autorități executive si legislative___________

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.04)

Din total capitol: |

Siguranța naționala

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50) Din total capitol: |

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

învățământ preșcolar

învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

învățământ secundar inferior

învățământ secundar superior

Invatamant profesional

învatamant postliceal

învățământ ncdcfinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

| învățământ special

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatatc (66.06.06+66.06.50) Din total capitol: |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

|Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recrcere si religie (cod 67.06.03+67.06.50) Din total capitol: |

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte

0

84.06

0

0

0

0

0

0

0

0

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

96.06

0

0

0

-201 146 634

-307 719 000

94 927

-307 813 927

99.06

0

0

-201 146 634

-307 719 000

94 927

-94 669 195

0

325 572 000

307 719 000

307 719 000

307 719 000

106 477 439

201 241 561

0

325 572 000

307 719 000

307 719 000

307 719 000

106 477 439

201 241 561

0

51.06

0

0

0

0

0

0

0

0

51.06.01

0

0

0

61.06

0

0

0

0

0

0

0

0

61.06.04

0

0

0

0

65.06

0

137 572 000

85 500 000

85 500 000

85 500 000

0

85 500 000

0

65.06.03

0

137 572 000

85 500 000

85 500 000

85 500 000

0

85 500 000

65.06.03.01

33 562 000

21 008 000

21 008 000

21 008 000

21 008 000

65.06.03.02

104 010 000

64 492 000

64 492 000

64 492 000

64 492 000

65.06.04

0

0

0

o|

0

0

0

65.06.04.01

0

65.06.04.02

0

65.06.04.03

0

0

0

65.06.05

0

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

65.06.06.04

0

0

0

65.06.50

0

66.06

0

0

0

0

0

0

0

0

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

66.06.06.01

0

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

66.06.50.50

0

0

67.06

0

0

0

0

0

0

0

0

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

67.06.03.02

0

67.06.03.03

0

| 67.06.03.04

O|

Scoli populare de arta si meserii

Casc de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

_____________Sport______________________________________________________________________

_____________Tineret____________________________________________________________________

_____________Întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15) Din total capitol: |

___________Asistenta acordata persoanelor in varsta_____________________________________________

___________Asistenta sociala pentru familie si copii________________________________________________

___________Cresc_______J_______________________________

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

__Cantine de ajutor social_______________________________________________

__Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale_________________ __Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale_______________ Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

Din total capitol:

Locuințe

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

Alimentare cu apa

Amenajați hidrotehnice

Iluminat public si electrificări rurale

Alimentare cu gaze naturale in localilati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Protecția mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

Din total capitol: |   __________________

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

Salubritate

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 ) Din total capitol: ]____________

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

Combustibil și energic (cod 81.06.06 ) Din total capitol: |

Energie termică

|

[Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

67.06.03.05

0

67.06.03.06

0

67.06.03.06

0

67.06.03.08

0

67.06.03.12

0

67.06.03.30

0

0

0

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

67.06.05.01

0

67.06.05.02

0

67.06.05.03

0

0

0

0

67.06.50

0

0

0

0

0

0

68.06

0

0

0

0

0

0

0

0

68.06.04

0

0

0

68.06.06

0

0

0

68.06.11

0

0

0

0

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

68.06.15.02

0

68.06.15.50

0

68.06.50

0

0

0

70.06

0

188 000 000

222 219 000

222 219 000

222 219 000

106 477 439

115 741 561

0

70.06.03

0

188 000 000

222 219 000

222 219 000

222 219 000

106 477 439

115 741 561

70.06.03.01

0

70.06.03.30

188 000 000

222 219 000

222 219 000

222 219 000

106 477 439

115 741 561

70.06.05

0

0

0

10

0

0

0

70.06.05.01

0

70.06.05.02

0

70.06.06

0

0

0

70.06.06

0

70.06.50

0

0

0

0

74.06

0

0

0

0

0

0

0

0

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

74.06.05.01

0

0

0

74.06.05.02

0

74.06.06

0

0

0

80.06

0

0

0

0

0

0

0

0

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

80.06.01.06

0

0

0

81.06

0

0

0

0

0

0

0

0

81.06.06

0

0

84.06

0

0

0

0

0

o

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96.06

0

0

0

-201 146 634

-307 719 000

94 927

-307 813 927

DEFICIT

99.06

0

0

-201 146 634

-307 719 000

94 927

-94 669 195

0

NOTA: - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TRAIAN PANĂAnexa 5 la HCL nr       -C/y
Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formula i| 11/03

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE la data de 31.12.2019


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

161 780 000

380 396 000

184 069 913

0

184 069 913

1 84 069 91 3

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

161 780 000

380 396 000

184 069 913

0

184 069 913

184 069 913

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

161 780 000

380 396 000

184 069 913

0

184 069 913

184 069 913

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

161 780 000

380 396 000

184 069 913

0

184 069 913

184 069 913

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

161 780 000

303 579 000

107 253 780

107 253 780

107 253 780

Sume aferente Împrumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.02

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitîți decât unitățile administrativ teritoriale

41.07.02.03

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

0

0

0

--- —-----, — -r---- - - -conform OUG nr.8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale

41.07.02.07

0

76 817 000

76 816 133

76 816 133

| 76 816 133

0
ORDONATOKPRfefâfeAITpkCREDÎTE ...............p

V?              /7  /

PREȘEDINTE DE SEDIWĂ W.j TRAI AN PANĂ W


Anexa 6 la H.C.L.S. 6 nr. 56/15.04.2020

tea administrațiv-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data dc 31.12.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale dc plătit

aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

SDITE INTERNE

151.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

49.07

0

161,780,000

380,396,000

293,425,235

293,425,235

184,069,913

109,355,322

0

oritati publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

12,645,000

0

0

0

0

Din loial capitol:

0

0

[Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

12,645,000

0

0

0

0

line publica si siguranța nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

atamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

0

0

0

învățământ ncdcfinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

[învățământ special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

natatc (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

[Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

iltura, rccrcere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

70,699,000

149,277,000

74,951,235

74,951,235

74,951,034

201

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

0

o

o

0

Muzee

67.07.03.03

0

o

1                       0

1                   0

o|

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.07.03.07

0

0

0