Hotărârea nr. 55/2020

HCL 55 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 368.882.045,01 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020

■ J CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 368.882.045,01 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 364/10.03.2020 întocmit de către Direcția Generală Economică și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • -  Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

 • - Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

 • -  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ 16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

 • -  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 165/18.07.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

 • -  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 179/ 30.08.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

 • -  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 60/ 12.02.2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

 • -  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 111/18.04.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ 16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

 • -  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 325/12.12.2019 privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018;

 • -  art. 33A1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

Având în vedere contractele de finanțare semnate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul POR 2014-2020, axa prioritară 3.LA, aferente cererilor de finanțare pentru Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora, respectiv: contract nr. 3889/19.02.2019 (CF1), contract nr. 3762/01.02.2019 (CF2), contract nr. 3326/15.10.2018 (CF3), contract nr. 3759/01.02.2019 (CF4), contract nr. 3677/29.01.2019 (CF5), contract nr. 4016/11.03.2019 (CF6), contract nr. 3750/30.01.2019 (CF 7) și contract nr. 3788/13.02.2019 (CF8);

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri distincte ale Consiliului Local Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d) și k), art. 196 alin. (1) lit. a), precum și art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 368.882.045,01 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se modifică după cum urmează:

“Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 380.882.045,01 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020”.

Art. 2. Se modifică Art. 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 10/30.01.2018, acesta urmând să aibă următorul conținut:

“Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 380.882.045,01 lei, ca urmare a majorării cu suma de 12.000.000 lei a finanțării anterior aprobata. în valoare de 368.882.045,01 lei, cu o perioadă de tragere de până la 4 ani, fără perioadă de grație și cu o maturitate de până la 15 ani.

Art. 3. Se modifică Art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 10/30.01.2018, acesta urmând să aibă următorul conținut:

“Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la Art. 1 se face pentrir.

 • a) refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016, cu toate modificările și completările ulterioare) - până la 107.050.594 lei.

 • b)  realizarea investițiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (fiind cuprinsă și acoperirea integrală a cheltuielilor neeligibile asociate acestora), prevăzute în Anexa la prezenta -până la 273.831.451,01 lei.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 5. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 233/10.09.2019 privind aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 13.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Școlilor Sector 6 în vederea asigurării finanțării obiectivelor de investiții de interes local.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(f,primarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 55/02.04.2020

Nr. crt

Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 precum si Co-finantare Programul de Reabilitare Terminca II derulat cu Banca Europeana de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27.04.2017

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

Total Proiect POR 2014-2020

Total nerambursabil

Total contribuție proprie

Denumire - Contract de finanțare

1

Bloc A43, Str. Valea Oltului, nr. 20

3,810.11

245/2016; 44/ 2017

22,740,775.01

13,449,939.65

9,290,835.36

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - LOT 1

2

Bloc 43, Str. Ghirlandei, nr. 9

4,828.72

246/2016; 44/ 2017

3

Bloc 44, Str. Ghirlandei, nr. 9A

4,736.24

247/2016; 44/ 2017

4

Bloc D48, Aleea Lunca Cernei, nr. 2

3,233.80

248/2016; 44/ 2017

5

Bloc 51, Str. Floare Roșie, nr. 7

6,126.60

12/2017

6

Bloc P1, Aleea Bujoreni, nr. 2

4,868.52

238/2016; 44/ 2017

19,654,378.65

11,311,042.57

8,343,336.08

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - LOT 2

7

Bloc P3, Aleea Valea Șiretului, nr. 2

4,910.87

239/2016; 44/2017

8

Bloc P8, Str. Pravat, nr. 18

4,927.58

241 / 2016; 44/ 2017

9

Bloc P10, Aleea Valea Florilor, nr. 4

4,955.76

242/2016; 44/ 2017

10

Bloc P7, Aleea Pravat, nr. 14

4,910.02

237/2016; 44/ 2017

21,435,898.71

12,457,711.40

8,978,187.31

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - LOT 3

11

Bloc P5, Str. Pravat, nr. 8

4,867.24

240/2016; 44/ 2017

12

Bloc P4, Str. Pravat, nr. 6

4,913.96

243/2016; 44/ 2017

13

Bloc 05, Str. Roșia Montana, nr. 4

6,747.49

244/2016; 44/ 2017

14

Bloc TS9-TS10, Prelungirea Ghencea, nr. 20-20A

3,169.67

267/2016; 44/ 2017

12,685,312.51

7,513,251.38

5,172,061.13

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - LOT 4

15

Bloc G6, Str. Constructorilor, nr. 6

1,286.83

262/2016; 44/ 2017

16

Bloc F5, Str. Nera, nr. 1

2,495.09

272/2016; 44/ 2017

17

Bloc A4, Bd. Vasile Milea, nr. 6

1,367.44

269/2016; 44/ 2017

18

Bloc J2, Bd. Constructorilor, nr. 19

1,794.83

21/2017

19

Bloc G5, Bd. Constructorilor, nr. 4

1,273.13

19/2017

20

Bloc F2, Bd. Constructorilor, nr. 7

1,268.27

20/2017

21

Bloc C10, Str. Valea lalomitei, nr.6

4,281.37

249/2016; 44/ 2017

17,171,498.37

9,977,968.18

7,193,530.19

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - LOT 5

22

Bloc 113, Str. Centurii, nr. 9

5,796.86

261/2016; 44/ 2017

23

BlocAI, Str. Râul Dorna, nr. 2A

1,000.41

275/2016; 44/ 2017

24

Bloc D1, Str. Părăluțelor, nr. 2B

1,176.29

274/2016; 44/ 2017

25

Bloc F4, Str. Obcina Mare, nr. 3

2,533.69

273/2016; 44/ 2017

26

BlocA1-A2, Str. Rusetu, nr. 2

2,362.49

40/2017

27

Bloc 78, Str. Ghirlandei, nr. 32

3,211.66

268/2016; 44/ 2017

22,911,009.33

13,543,371.08

9,367,638.25

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - LOT 6

28

Bloc G1, Bd. Constructorilor, nr. 9

1,293.40

263/2016; 44/ 2017

29

Bloc F4, Str. Drumul Taberei, nr. 64

3,797.03

33/2017

30

Bloc B3, Str. Drumul Taberei, nr. 14

1,886.25

31/2017

31

Bloc OS4, Str. Drumul Taberei, nr. 56

4,425.39

32/2017

32

Bloc A, Calea Giulesti, nr. 123

1,745.06

23/2017

33

Bloc E, Calea Giulesti, nr. 133

1,771.90

26/2017

34

Bloc B, Calea Giulesti, nr. 125

1,625.50

25/2017

35

Bloc B1, Calea Giulesti, nr. 62

1,263.90

24/2017

36

Bloc2S14, Str. Brașov, nr. 14

1,868.55

34/2017

37

Bloc C11, Str. Valea lalomitei, nr. 4

6,316.36

42/2017

22,391,740.20

13,252,791.91

9,138,948.29

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - LOT 7

38

Bloc OD1, Str. Drumul Taberei, nr. 120

7,716.61

27/2017

39

Bloc C37, Aleea Parva, nr. 6

8,429.10

18/2017

40

Bloc OD2, Str. Drumul Taberei, nr. 122

5,231.05

29/2017

22,840,838.23

13,365,462.20

9,475,376.03

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - LOT 8

41

Bloc OD7, Bd. Timișoara, nr. 31

3,898.18

41/2017

42

Bloc OD4, Str. Drumul Taberei, nr. 38

6,285.36

30/2017

43

Bloc OD5, Str. Brașov, nr. 19

7,473.86

22/2017

44

Bloc 13-14, Str. Dealul Tugulea, nr. 38-40

3,198.55

265/2016; 44/ 2017

-

-

-

-

45

Bloc 1, Bd. luliu Maniu, nr.79

4,265.97

270/2016; 44/ 2017

46

Bloc 9, Bd. Uverturii, nr. 51-55

3,557.37

283/2016; 44/ 2017

47

Bloc C68, Str. Vladeasa, nr. 3

1,975.09

284/2016; 44/ 2017

48

Bloc C48, Str. Vladeasa, nr. 8

2,161.92

285/2016; 44/ 2017

49

BlocZ13, Str. Sibiu, nr. 37

1,735.91

277/2016; 44/ 2017

50

Bloc E19, Aleea Romancierilor, nr. 6

1,741.28

276/2016; 44/ 2017

51

Bloc 18, Bd. luliu Maniu, nr. 94-100

4,883.78

271/2016; 44/ 2017

52

Bloc A41, Aleea Dealul Macinului, nr. 2

3,755.50

266/2016; 44/ 2017

53

Bloc P14, Bd. Timișoara, nr. 41

4,877.25

280/2016; 44/ 2017

54

Bloc P13, Bd. Timișoara, nr. 43

4,874.90

281/2016; 44/ 2017

55

Bloc P15, Bd. Timișoara, nr. 39

4,915.62

279/2016; 44/ 2017

56

Bloc C2, Bd. Timișoara, nr. 53

1,743.10

282/2016; 44/ 2017

57

Bloc C6, Bd. Timișoara, nr. 19

5,571.13

278/2016; 44/ 2017

58

Bloc C4, Str. Romancierilor, nr. 2

4,509.14

39/2017

59

Bloc 20, Bd. luliu Maniu, nr. 102-104

6,547.09

15/2017

60

Bloc C7, Str. Drumul Taberei, nr. 92

12,402.18

28/2017

61

Bloc 16, Str. Dealul Tugulea, nr. 24-30

2,422.28

264/2016; 44/ 2017

-

-

-

-

62

Bloc B1-B4, Intrarea Av. Caranda, nr. 2-8

3,909.61

260/2016; 44/ 2017

63

Bloc B7, Aleea Poiana Mare, nr. 4

2,267.95

17/2017

64

Bloc B2, Calea Giulesti, nr. 60

2,133.66

14/2017

65

BlocGIO, Bd. Constructorilor, nr. 12

1,478.03

10/2017

66

BlocT5, Str. Drumul Taberei, nr. 40

2,146.35

11/2017

67

Bloc 62, Str. Partiturii, nr. 8

6,612.36

16/2017

68

Bloc6S14, Bd. 1 Mai, nr. 26

1,838.68

9/2017

69

Bloc 1, Calea Giulesti, nr. 115

6,228.66

38/2017

70

Bloc 6, Calea Giulesti, nr. 109

7,630.35

37/2017

71

Bloc 10, Calea Giulesti, nr. 107

5,588.24

36/2017

72

Bloc 7, Calea Giulesti, nr. 44

3,726.81

35/2017

73

Bloc B3, Calea Giulesti, nr. 58

2,161.96

13/2017

TOTAL 73 blocuri (mii RON)

282,743.16

-

161,831,451.01

94,871,538.37

66,959,912.64

Nr. crt.

Obiective de investiții cuprinse in Programul Local Multianual de Investiții 2016-2030 in scopul reducerii consumului de energie si a emisiei de CO2

Valoare investiție

TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

1

Bloc 12, Str. Dealul Tugulea, nr. 46-50

6,198.65

259/31.10.2019

2

Bloc 830BIS, Str. Bozieni, nr. 9

6,123.68

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

3

Bloc A6, Str. Valea Calugareasca, nr. 5-7

2,923.53

4

BlocA19, Aleea Baiut, nr. 2

3,030.28

5

Bloc M7, Str. Lacul Zanoaga, nr. 31

5,011.00

259/31.10.2019

6

BlocA14A, Strada Callatis, nr. 1

3,814.50

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

7

Bloc 53, Sc. A-E, Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 21

2,512.69

8

Bloc P39, Str. Ghirlandei, nr. 8

4,874.72

259/31.10.2019

9

Bloc 12, Sc. A-B, Str. Baia De Aries, nr. 7

4,595.44

10

Bloc 55, Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 15

2,359.63

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

11

Bloc 108A, sc. 1- 2, Str. Basmului, nr. 3-5

4,314.66

259/31.10.2019

12

Bloc N34, Str. Mărgelelor, nr. 104-110

2,318.71

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

13

Bloc A3, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 6

2,684.38

259/31.10.2019

14

BlocA7, Str. Poiana Campina, nr. 5

2,671.85

15

Bloc A6, Str. Poiana Campina, nr. 3

2,667.13

16

Bloc 7S14, Aleea Valea Prahovei, nr. 2

1,781.44

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

17

Bloc 17, Str. Roșia Montana, nr. 1

8,155.40

259/31.10.2019

18

Bloc 5S14, Bd. 1 Mai, nr. 24

1,784.60

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

19

Bloc 11, Bd. Uverturii, nr. 71-73

6,366.74

259/ 31.10.2019

20

Bloc F17, Aleea Compozitorilor, nr. 4

3,833.54

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

21

Bloc 64, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 1

4,138.56

259/31.10.2019

22

Bloc F7, Str. Tincani, nr. 4

2,060.08

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

23

Bloc 5, Bd. luliu Maniu, nr. 74-76

8,187.28

259/31.10.2019

24

Bloc OD3, Drumul Taberei, nr. 30

6,274.74

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

25

Bloc B5, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 4

3,881.27

259/31.10.2019

26

Bloc 4, Bd. luliu Maniu, nr. 52-72

6,200.01

27

Bloc 45, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 7

4,193.38

28

Bloc 106, Str. Cupolei, nr. 1

7,686.04

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

29

Bloc 13, Aleea Arinii Dornei, nr. 6

2,914.15

259/31.10.2019

30

Bloc A8, Str. Poiana Campina, nr. 7

2,684.22

31

Bloc 74, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 58

4,140.67

32

Bloc 75, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 56

4,185.82

33

Bloc 82, Sc. 1-3, Str. Estacadei, nr. 13

2,331.86

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

34

Bloc 68, Str. Floare Roșie, nr. 8

1,705.89

35

Bloc F3, Str. Obcina Mare, nr. 1

2,488.90

36

Bloc 73, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 60

4,186.17

259/31.10.2019

37

Bloc 15, Str. Dealul Tugulea, nr. 32-36

4,636.58

38

Bloc6P, Bd. luliu Maniu, nr. 67

20,947.29

164/18.07.2018 modif prin

39

Bloc 3, Sc. 1-8, Bd. luliu Maniu, nr. 73

18,015.09

40

Bloc C8, Drumul Taberei, nr. 90

11,661.51

41

Bloc H1, Bd. Constructorilor, nr. 15

2,049.11

42

Bloc 451, Aleea Dealul Macinului, nr. 1B

8,805.44

43

Bloc A5, Str. Valea Roșie, nr. 1

3,264.90

44

Bloc TD24, sc. 1, Str. Targu Neamț, nr. 12

1,741.97

45

Bloc 21, sc. A-B, Str. Mehadia, nr. 18

4,031.11

46

Bloc 1ICEM, sc. 1-2, Str. Mehadiei, nr. 12

2,860.77

47

Bloc 11ICEM, Calea Crangasi, nr. 40

3,172.27

48

Bloc 10ICEM, Calea Crangasi, nr. 42

1,557.94

49

Bloc M43, Aleea Dealul Macinului, nr. 12

3,955.13

50

Bloc 77, Str. Ghirlandei, nr. 52

2,850.48

51

Bloc C7, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5

4,116.44

52

Bloc 8A, Aleea Zorelelor, nr. 8A

3,988.40

53

Bloc M51, Aleea Valea Boteni, nr. 4

3,984.85

54

Bloc E12, sc. 1, Aleea Bucsenesti, nr. 1

2,937.30

55

Bloc G11, Str. Rusetu, nr. 3

1,362.23

56

Bloc C6, Prelungirea Ghencea, nr. 32

7,432.57

57

Bloc C1, sc. A-D, Str. Valea Argeșului, nr. 5

7,422.48

58

Bloc M9, Str. Pașcani, nr. 2

2,832.35

59

Bloc E4, Aleea Poiana Cernei, nr. 4

2,235.11

60

Bloc 39, Bd. luliu Maniu, nr. 168

3,254.43

61

Bloc 37, Bd. luliu Maniu, nr. 158

3,284.05

62

Bloc E6, Aleea Poiana Cernei, nr. 6

1,897.53

63

Bloc M2B8/6, Str. Tirgu Neamț, nr. 7

2,867,40

64

Bloc 38, Bd. luliu Maniu, nr. 166

3,291.26

65

Bloc M48, Aleea Cimpul cu Flori, nr. 5

4,395.90

66

BlocTS8, Str. Râul Doamnei, nr. 2

1,840.21

67

Bloc 42, Str. Apusului, nr. 93-101

3,287.57

68

Bloc 36, Bd. luliu Maniu, nr. 154-156

3,290.89

69

Bloc 20, sc. A,B, Calea Giulesti, nr. 117

1,356.11

70

Bloc E25, Aleea Poiana Sibiului, nr. 6

1,897.72

71

Bloc E10, Str. Brașov, nr. 13

1,891.72

72

Bloc E27, Aleea Poiana Cernei, nr. 3

1,898.35

73

Bloc E32, sc. 1, Str. Tincani, nr. 9

1,903.41

74

Bloc E7, sc. 1, Aleea Valea Florilor, nr. 3

1,899.10

75

Bloc E2, Str. Valea Calugareasca, nr. 20

1,889.88

76

Bloc 15D, Str. Fabricii, Nr. 2B4

5,260.37

77

Bloc 19, Calea Giulesti, Nr. 119

2,523.95

78

Bloc 24, Sc. 1-2, Sc. C, Str. 9 Mai, Nr. 7, Str. Porumbacu, Nr.1

9,187.41

79

Bloc 28, Aleea Dumbravita, Nr. 2

7,348.13

80

Bloc 36, Sc. 1-2, Bd. Timișoara, Nr. 39

5,375.41

81

Bloc 41, Bd. luliu Maniu, Nr. 176-180

4,236.33

82

Bloc 108, Sc. 1-4, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, Nr. 3

10,476.23

83

Bloc 155, Str. Vistiernicul Stavrinos, Nr. 25

5,692.96

84

Bloc 159, Sc. 1-3, Aleea Birsanesti, Nr. 1

5,731.01

85

Bloc417D, Str. Valea lalomitei, Nr. 2A

10,020.17

86

Bloc 832, Str. Bozieni, Nr. 6

8,673.57

87

Bloc A2, Prelungirea Ghencea, Nr. 8-10

4,978.21

88

Bloc A2, Str. Cetatea Histria, Nr. 10

5,047.29

89

BlocA12, Str. Segarcea, Nr. 3

5,198.83

90

Bloc A13, Str. Segarcea, Nr. 5

5,049.84

91

BlocA14, Str. Segarcea, Nr. 2-4

5,107.44

92

Bloc C12, Bd. Timișoara, Nr. 73

10,272.76

93

Bloc D23B, Aleea Parva, Nr. 5

6,295.40

94

Bloc E21, Aleea Compozitorilor, Nr. 1

3,122.37

177/30.08.2018

259/31.10.2019

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

95

Bloc E26, Aleea Poiana Vadului, Nr. 3

3,123.05

96

Bloc G11, Aleea Compozitorilor, Nr. 9

2,107.60

97

BlocG15, Str. Rusetu, Nr. 10

2,257.14

98

Bloc 112, Str. Ariesul Mare, Nr. 5

5,024.33

99

Bloc M17, Str. Romancierilor, Nr. 2A

4,961.38

100

Bloc M52, Aleea Lunca Cernei, Nr. 6

5,723.99

101

Bloc MIIB8/2, Str. Tirgu Neamț, Nr. 13

4,960.26

102

Bloc OD5, Calea Giulesti, Nr. 22

2,135.35

103

Bloc P2, Sc. 1-4, Aleea Istru, Nr. 1

3,293.40

104

Bloc R1, Prelungirea Ghencea, Nr. 14

4,469.14

105

BlocTS2, Str. Riul Doamnei, Nr. 8A/ BlocTSI, Str. Riul Doamnei, Nr. 8B

5,706.48

106

BlocTS3, Str. Riul Doamnei, Nr. 6B

3,009.81

107

Bloc TS4, Str. Riul Doamnei, Nr. 6A

3,118.26

108

BlocZ3, Str. Valea Calugareasca, Nr. 11

3,225.41

109

Bloc Z5, Aleea Pravat, Nr. 4

3,210.38

110

BlocZ6, Aleea Pravat, Nr. 2

3,391.66

111

Bloc Z9, Aleea Valea Florilor, Nr. 6

3,207.81

112

BlocZ11, Str. Sandulesti, Nr. 1

3,226.12

113

BlocZ15, Aleea Sandulesti, Nr. 11

3,211.41

114

Bloc Z19, Sc. A, Str. Tincani, Nr. 6

3,199.50

115

BlocZ21, Aleea Compozitorilor, Nr. 10

3,137.43

116

Bloc Z24, Str. Tincani, Nr. 5

3,192.37

117

BlocZ36, Drumul Taberei, Nr. 31

3,215.60

118

Bloc Z38, Aleea Compozitorilor, Nr. 2

3,212.26

119

Bloc Z44, Str. Tincani, Nr. 2

3,186.37

120

Bloc A42,Aleea Zvoristea, Nr. 3

5,484.10

121

Bloc M11, Str Delinesti,Nr. 6

4,902.06

122

BlocTD12, Drumul Taberei, Nr. 97

2,838.71

123

BlocTD16, Str. Chilia Veche , Nr. 3

2,846.69

124

Bloc TD46, Drumul Taberei, Nr. 63

2,851.90

125

Bloc 5A, Aleea Politehnicii, Nr. 2

8,452.88

126

Bloc 10, Sc. 1-3/ Bloc 10A Sc. 1 ,Str. Baia de Aries, Nr. 9/ Str. Baia de Aries nr. 9A

9,927.06

127

Bloc 21P, Bd. luliu Maniu, Nr. 17

15,125.46

128

Bloc 23, Sc. 1-3, Str. Lt. Gheorghe Saidac, Nr. 15

8,369.74

129

Bloc 25-1, Aleea Cetatuia, Nr. 10

5,931.47

130

Bloc 34, Bd. Timișoara, Nr. 43

4,655.53

131

Bloc 59, Str. Vintila Mihailescu, Nr.3

8,654.10

132

Bloc 64, Sc 1-3, Str Vintila Mihailescu , Nr20

8,432.40

133

Bloc 65-65A, Sc. A-C, Str. George Valsan, Nr. 6

8,864.58

134

Bloc 114A, Sc. A-C, Str. Azurului, Nr. 3

8,707.83

135

Bloc 129, Sc. A-D, Str. Ion Manolescu, Nr. 2

10,780.86

136

Bloc 142, Sc. A-D, Str. Valea Lunga, Nr. 3

11,168.83

137

Bloc 151,Str. Birsanesti.Nr. 3

4,314.38

138

Bloc 312, Str. Apele Vii, Nr. 2A

1,745.54

139

Bloc A15BIS, Aleea Callatis, Nr. 8

3,638.30

140

Bloc A2, Aleea Sandava, Nr. 2

3,622.06

141

BlocA4, Str. Cetatea Histria, Nr. 6

5,433.20

142

Bloc A20, Aleea Parva, Nr. 2

5,511.73

259/31.10.2019

143

Bloc A28, Str. Valea Oltului, Nr. 16

5,480.55

144

Bloc A35, Aleea Parva, Nr. 8

3,714.80

145

Bloc A47, Aleea Craiesti, Nr. 2

5,862.19

146

Bloc A53, Aleea Valea Viilor, Nr. 2

3,649.64

147

Bloc D6. Aleea Valea Sălciei, Nr. 3

4,703.30

148

Bloc D7, Sc. 1-8, Aleea Istru, Nr. 9

6,205.83

149

Bloc D21, Str. Valea lalomitei, Nr. 5

4,737.15

150

Bloc D22, Str. Valea lalomitei, Nr. 3

4,685.67

151

Bloc D30, Str. Valea Oltului, Nr. 22

3,111.96

152

Bloc D32, Str. Valea Oltului, Nr. 26

3,159.73

153

Bloc D41, Aleea Craiesti, Nr. 6

4,733.50

154

Bloc F3, Str. Preciziei, Nr. 16

2,384.45

155

Bloc M4, Aleea Potaisa, Nr. 2

5,488.07

156

Bloc M41, Str. Valea Oltului, Nr. 28

5,273.12

157

Bloc 08, Str. Dezrobirii, Nr. 40

8,413.70

158

Bloc P10, Sc. 1-6, Str. Cetatea de Balta, Nr. 26

7,292.69

159

Bloc R7, Str. Targu Neamț, Nr. 2

4,276.41

160

Bloc TD6, Str. Valea lui Mihai, Nr. 14

2,833.04

161

BlocTDH, Str. Valea lui Mihai, Nr. 9

2,840.11

162

BlocTD17, Str. Topolovat, Nr. 2

3,022.55

163

Bloc TD20, Str. Topolovat, Nr. 8

3,024.04

164

BlocTD22, Str. Topolovat, Nr. 12

2,879.74

165

BlocTD44, Drumul Taberei, Nr. 67

2,862.26

166

BlocZ6, Str. Sibiu, Nr. 19

3,255.68

167

BlocZ12,Sc. A,Str. Sibiu, Nr. 35

3,270.28

168

Bloc2ICEM, Calea Crangasi, Nr. 58C

1,932.79

169

Bloc 3, luliu Maniu, Nr. 52-72

9,285.81

170

Bloc 3, Sc. 1-6/c. 7,8, Aleea Politehnicii, Nr. 6/Str. Baia de

Aries nr. 3

6,684.29

171

Bloc 4+4ANEXA, Calea Giulesti, Nr. 46-48

15,972.85

172

Bloc 5, Calea Giulesti, Nr. 111

8,051.36

173

Bloc 5P, Sc. 1-10, Bd. luliu Maniu, nr. 69

24,158.19

174

Bloc7P, Sc. 1-11, Bd. luliu Maniu, Nr. 65

23,107.21

175

Bloc 10A, Bd. luliu Maniu, Nr. 59

22,871.34

176

Bloc 13ICEM, Sc. 1-3, Calea Crangasi, Nr. 36

6,972.60

177

Bloc 14, Sc. A-D, Bd. luliu Maniu, Nr. 16

11,879.84

178

Bloc 15A+B, Sc. A-B, Bd. luliu Maniu, Nr. 18-20

11,353.66

179

Bloc 16, Sc. A-C, Calea Crangasi, Nr. 32

8,175.73

180

Bloc 16B, Str. Centurii, Nr. 1

2,952.51

181

Bloc 17, Bd. luliu Maniu, Nr. 55

23,158.30

182

Bloc 21, Calea Crangasi, Nr. 27

2,619.63

183

Bloc 31, Aleea Ariesul Mare, Nr. 7

5,041.27

184

Bloc 50, Calea Crangasi, Nr. 30

5,107.60

185

Bloc 105, Sc. A-F, Str. Cupolei, Nr. 2

14,496.02

186

Bloc 107, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, Nr. 5A

2,975.64

187

Bloc 131, Ion Manolescu, Nr. 4

6,842.15

188

Bloc D9, Str. Tirgu Neamț, Nr.1

5,146.37

189

Bloc H, Sc. A-D, Bd. luliu Maniu, Nr. 170A

14,259.88

190

Bloc M21, Sc. 1-7, Aleea Cetatuia, Nr. 1

17,202.52

191

Bloc OD3, Aleea Poiana Muntelui, Nr. 2

13,455.80

192

Bloc OD5, Str. Nera, Nr. 2

13,197.05

193

Bloc Roșu, Intrarea Portocalelor, Nr. 2

5,268.75

194

BlocZ13-Z14, Intrarea Crainicului, Nr. 15

3,459.79

195

Bloc 153 si Bloc 153A, Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, Bloc 152, Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 26

10,604.30

196

Bloc 7, Sc. A-F, Valea Calugareasca nr. 8

5,299.39

197

Bloc 803, Sc. 1-3, Drumul Taberei nr. 35A

9,460.24

198

Bloc 22B, Sc. A-D, Bld. luliu Maniu nr. 51

19,817.17

199

Bloc C1, Aleea Sandulesti nr. 1

5,303.30

200

Bloc OS4, Sc. 1-2, Drumul Taberei nr. 39

10,763.34

TOTAL 200 blocuri (mii RON)

1,125,689.21

-

Nr. crt.

Denumire obiectiv de investiții - Unitati de invatamant

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

201

Modernizarea unitatii de invatamant Școala Gimnaziala nr.

169 din Str Pașcani nr. 2, Sector 6, București

6,504.18

181/27.06.2019

202

Consolidarea si modernizarea unitatii de invatamant Școala Gimnaziala "Sfanta Treime" din Aleea Ghirlandei nr. 7, Sector 6, București

6,139.63

182/27.06.2019

TOTAL Unitati de invatamant (mii RON)

12,643.81

TOTAL GENERAL (blocuri + unitati de invatamant/ Mii RON)

1,138,333.02